52002XC0817(02)

Meddelelse i overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 med hensyn til oplysninger fra medlemsstaternes toldmyndigheder vedrørende tariferingen af varer i toldnomenklaturen

EF-Tidende nr. C 196 af 17/08/2002 s. 0006 - 0007


Meddelelse i overensstemmelse med artikel 12, stk. 5, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 med hensyn til oplysninger fra medlemsstaternes toldmyndigheder vedrørende tariferingen af varer i toldnomenklaturen

(2002/C 196/04)

En bindende tarifoplysning ophører med at være gyldig fra denne dato, såfremt den bliver uoverensstemmende med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af nedenfor nævnte internationale toldforanstaltninger:

Ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system og tariferingsafgørelser godkendt af Toldsamarbejdsrådet (TSR-dokument NC 0510, referat fra den 28. samling i HS-Komitéen):

ÆNDRINGER TIL DE FORKLARENDE BEMÆRKNINGER I HENHOLD TIL HS-KONVENTIONENS ARTIKEL 8 OG TARIFERINGSAFGØRELSE GODKENDT AF TOLDSAMARBEJDSRÅDETS HS-KOMITÉ

(28. HSC november 2001)

DOK. NC 0510

>TABELPOSITION>

Oplysninger vedrørende indholdet i disse foranstaltninger kan fås fra Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion i Europa Kommissionen (Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles), eller de kan overføres fra generaldirektoratets hjemmeside på internettet:

http://europa.eu.int/comm/dgs/taxation_customs/index_da.htm