52002XC0710(02)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 164 af 10/07/2002 s. 0003 - 0005


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2002/C 164/03)

(EØS-relevant tekst)

Dato for vedtagelse af beslutningen: 6.6.2002

Medlemsstat: Nederlandene (Enschede Kommune)

Sag nr.: N 217/02

Støtteordning: Fyrværkerikatastrofe Enschede - Erstatning til virksomheder

Formål: Skadeserstatning

Retsgrundlag: Kaderwet EZ-subsidies (artikel 2)

Rammebeløb: Budget på i alt 41 mio. EUR

Varighed: Tre år fra 13. maj 2000

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 24.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: N 34/02

Støtteordning: "Teknologi og knowhow vedrørende økologisk landbrug", del B

Formål: At støtte F & U-projekter som tager sigte på at forbedre vilkårene for økologisk landbrug

Retsgrundlag: Jährliches Haushaltsgesetz

Rammebeløb: 9 mio. EUR i 2002, 15 mio. EUR i 2003

Støtteintensitet eller støttebeløb: Til grundforskning: højst 100 %; Til industriel forskning: højst 50 %; Til udvikling på prækonkurrencestadiet: højst 25 % + SMV-bonus i givet fald

Varighed: Indtil 31.12.2003

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland (Sachsen)

Sag nr.: N 602/01

Støtteordning: Bistand til virksomheder, der oprettes af en arbejdsløs

Formål: Støtte til arbejdsløses oprettelse af virksomheder

Retsgrundlag: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Rammebeløb: 26,5 mio. EUR om året

Støtteintensitet eller støttebeløb: 1050 EUR pr. person pr. måned (seks måneder)

Varighed: Indtil 31.12.2006

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 9.4.2002

Medlemsstat: Tyskland (Baden-Württemberg)

Sag nr.: N 610/01

Støtteordning: Turistinfrastrukturprogram Baden-Württemberg

Formål: At støtte kommunernes investeringer i turistinfrastrukturen

Retsgrundlag: Haushaltsgesetz, Programmrichtlinien

Rammebeløb: Højst 10 mio. EUR om året

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 24.5.2002

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Sag nr.: N 856/01

Støtteordning: LINK - Ordning for forskning i samarbejdsøjemed

Formål: At fremme F & U i samarbejdsøjemed

Retsgrundlag: Science and Technology Act 1965

Rammebeløb: 50-60 mio. GBP (82-100 mio. EUR) om året

Støtteintensitet eller støttebeløb: - grundforskning: 100 %

- udviklingsaktiviteter på prækonkurrencestadiet: 25 % til store virksomheder, 35 % til SMV

- industriel forskning: 50 % til store virksomheder, 60 % brutto til SMV

- feasibilityundersøgelser: henholdsvis 75 % og 50 %

Varighed: Indtil 31. december 2006

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 31.5.2002

Medlemsstat: Østrig

Sag nr.: N 9/02

Støtteordning: Østrigske retningslinjer for 2002 for udbedring af gamle miljøskader

Formål: At fremme miljøbeskyttelse gennem sanering af forurenede industriarealer

Retsgrundlag: Umweltförderungsgesetz (UFG), BGBl. Nr. 185/1993; idF des Bundesgesetzes, BGBl. I Nr. 108/2001

Rammebeløb: 75 mio. EUR om året

Støtteintensitet eller støttebeløb: I overensstemmelse med Fællesskabets retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse

Varighed: Ubestemt

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 7.5.2002

Medlemsstat: Belgien

Sag nr.: NN 129/2000

Støtteordning: Lov om beskæftigelsesfremme

Formål: At fremme beskæftigelsen

Retsgrundlag: Ontwerp van wet ter bevordering van de werkgelegenheid, artikel 2

Rammebeløb: 1,3 mia. EUR om året

Varighed: Syv år

Andre oplysninger: Ordningen (N 3/94) om omfordeling af arbejdskraften blev godkendt af Kommissionen ved brev af 30. juni 1994 (SG(94) D/9395)

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 22.5.2002

Medlemsstat: Østrig

Sag nr.: NN 165/01

Støtteordning: Energieabgabenvergütung

Formål: Refusionssystem vedrørende energiafgiften på elektricitet og naturgas til virksomheder, hvis hovedaktivitet er fremstilling af materielle varer

Retsgrundlag: Energieabgabenvergütungsgesetz

Rammebeløb: Ca. 160 mio. EUR om året

Støtteintensitet eller støttebeløb: Driftsstøtte

Varighed: 1.6.1996-31.12.2001

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland (Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein)

Sag nr.: NN 174/A/01

Støtteordning: Støtte til skibsbygning 2001

Formål: Forlængelse af anvendelsen af de eksisterende støtteordninger til skibsbygningssektoren

Retsgrundlag: Werfthilfegesetz; 29. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur

Varighed: 2001

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: NN 27/2000

Støtteordning: Lov om prioritet til vedvarende energikilder (lov om vedvarende energi)

Formål: Støtte til elektricitet fra vedvarende energikilder

Retsgrundlag: Gesetz für den Vorrang erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) vom 29. März 2000)

Støtteintensitet eller støttebeløb: Foranstaltningen udgør ikke støtte

Varighed: Ubegrænset

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 5.6.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: NN 49/02

Støtteordning: Reduktion af den ikke-lønmæssige del af arbejdsomkostningerne inden for søtransport

Formål: Sikre beskæftigelsen af tyske søfolk på tyske handelsskibe og bevare knowhow inden for sektoren

Retsgrundlag: Richtlinie zur Senkung der Lohnnebenkosten in der deutschen Seeschifffahrt

Rammebeløb: 45 mio. EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: Variabel

Varighed: 15 måneder (1. oktober 2001-31. december 2002)

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 22.5.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: NN 68/2000

Støtteordning: Lov om beskyttelse af el, der udvikles ved kombineret varmekraftproduktion

Formål: Støtte til CHP-elektricitet

Retsgrundlag: Gesetz zum Schutz der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Koppelung (Kraft-Wärme-Koppelungsgesetz) vom 12. Mai 2000

Støtteintensitet eller støttebeløb: Foranstaltningen udgør ikke støtte

Varighed: 18. maj 2000 indtil en lov om langsigtet sikring og udvidelse af CHP træder i kraft. Den udløber senest 31. december 2004

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids