52002XC0608(01)

Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 137 af 08/06/2002 s. 0024 - 0025


Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten

Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse

(2002/C 137/03)

(EØS-relevant tekst)

Dato for vedtagelse af beslutningen: 18.7.2001

Medlemsstat: Belgien (det flamske område)

Sag nr.: N 360/01

Støtteordning: F& U-støtte til Sidmar NV, EKSF-stål

Formål: At fremme F& U-aktiviteter (EKSF-stål)

Retsgrundlag: Besluit van de Vlaamse Executieve van 23 oktober 1991 tot regeling van de bevordering van het industrieel wetenschappelijk-technologisch onderzoek (Belgisch Staatsblad van 30 januari 1992)

Rammebeløb: 61885849 BEF (1534110 EUR)

Støtteintensitet eller støttebeløb: 33 %

Varighed: To år

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.2.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: N 449/01

Støtteordning: Videreførelse af miljøafgiftsreformen efter 31.3.2002

1. Afgiftsnedsættelse på 80 % af den forhøjede afgift på mineralolie til opvarmningsformål for fremstillingsindustrien, inkl. virksomheder inden for EKSF-området og fiskeri

2. Nedsættelse på 20 % af den relevante afgift på elektricitet for de samme sektorer

3. Afgiftsloft for de mest energiiintensive brugere ("Spitzenausgleich") inden for fremstillingsindustrien

4. Afgiftsordning for kombinerede varme- og elproduktionsanlæg baseret på deres brændselsolie- og gasforbrug

5. Nedsættelse på 50 % af elafgiften for jernbanetransportoperationer

6. Afgiftsnedsættelse på 50 % af den forhøjede afgift på mineralolie på brændstof til offentlig transport af personer i lokalområder

Formål: Miljøstøtte

Retsgrundlag: Gesetz zur Einführung der ökologischen Steuerreform, Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform

Rammebeløb: Forventet skatteprovenutab (2003):

1. 205,13 mio. EUR

2. 3,64 mia. EUR

3. 153,85 mio. EUR

4. 0,6 mia. EUR

5. 143,16 mio. EUR

6. 71,58 mio. EUR

Støtteintensitet eller støttebeløb: Driftsstøtte

Varighed: Ti år, undtagen "Spitzenausgleich", som er godkendt indtil 2005

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 13.11.2001

Medlemsstat: Danmark

Sag nr.: N 486/01

Støtteordning: Film Venture Funds (Fond af risikovillig kapital til filmproduktion)

Formål: At tiltrække privat finansieret risikovillig kapital til fremme af filmproduktion (produktion af spillefilm)

Retsgrundlag: Lov om VækstFonden

Rammebeløb: Indtil 100 mio. DKK

Støtteintensitet eller støttebeløb: - Et skøn på højst 12 % af et filmbudget

- Kumulation af statsstøtte vil ikke komme til at overstige 50 %

Varighed: Indtil december 2004

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 11.12.2001

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: N 767/01 (ex - CP 168/01)

Støtteordning: Støtte til produktion af film i delstaterne Niedersachsen og Bremen - Nordmedia Fonds GmbH

Formål: Film

Retsgrundlag: Richtlinie zur kulturwirtschaftlichen Film- und Medienförderung der nordmedia Fonds GmbH (nordmedia Fonds)

Rammebeløb: 35 mio. EUR i perioden 7. december 2001-31. december 2004

Støtteintensitet eller støttebeløb: Variabel, kun undtagelsesvis 50 % og derover

Varighed: Indtil udgangen af 2004

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 20.12.2001

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: N 782/01 (ex - CP 175/01)

Støtteordning: Støtte til produktion af film i delstaten Baden-Württemberg - Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg mbH

Formål: Film

Retsgrundlag: Vergabeordnung der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg

Rammebeløb: Mindst 23 mio. EUR for 2002

Støtteintensitet eller støttebeløb: Variabel, kun undtagelsesvis 50 % og derover

Varighed: Indtil udgangen af 2004

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Dato for vedtagelse af beslutningen: 3.4.2002

Medlemsstat: Tyskland

Sag nr.: NN 2/02

Støtteordning: ZDF Mediapark Mainz-Lerchenfeld

Formål: Planlægning, opførelse og drift af en mediepark

Rammebeløb: Investering på ca. 110 mio. EUR plus investeringsomkostninger på ca. 2,5 mio. EUR årligt

Støtteintensitet eller støttebeløb: Foranstaltningen indholder ikke statsstøtte

Den autentiske tekst til beslutningen (renset for fortrolige oplysninger) findes på

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids