52002XC0508(04)

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland

EF-Tidende nr. C 111 af 08/05/2002 s. 0005 - 0007


Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af visse kornorienterede elektriske plader og bånd (fladvalsede produkter) af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland

(2002/C 111/05)

Kommissionen har modtaget en klage i henhold til artikel 5 i Rådets forordning (EF) nr. 384/96(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2238/2000(2) ("grundforordningen"), hvori det hævdes, at visse kornorienterede elektriske plader og bånd med oprindelse i Polen og Rusland ("de pågældende lande") importeres til dumpingpriser, hvorved den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet forvoldes væsentlig skade.

1. Klage

Klagen blev indgivet den 26. marts 2002 af Eurofer (European Confederation of Iron and Steel Industries) (i det følgende benævnt "klageren") på vegne af producenter, der tegner sig for 100 % af produktionen i Fællesskabet af visse kornorienterede elektriske plader og bånd.

2. Vare

Den vare, der påstås indført til dumpingpriser, er kornorienterede plader og bånd af silicium-elektrisk stål af bredde 500 mm og derunder med oprindelse i Polen og Rusland ("den pågældende vare"), der i øjeblikket tariferes under KN-kode 7226 11 90. Denne KN-kode anføres blot til orientering.

3. Påstand om dumping

For så vidt angår Polen er påstanden om dumping baseret på en sammenligning af den normale værdi fastsat på grundlag af hjemmemarkedspriserne med eksportpriserne for den pågældende vare ved salg til Fællesskabet.

I henhold til bestemmelserne i artikel 2, stk. 7, i grundforordningen fastsatte klageren den normale værdi for Rusland på grundlag af prisen i et land med markedsøkonomi (jf. punkt 5.1 c) i denne meddelelse). Påstanden om dumping er baseret på en sammenligning af den normale værdi som fastsat ovenfor med eksportpriserne for den pågældende vare ved salg til Fællesskabet.

På dette grundlag er de beregnede dumpingmargener betydelige.

4. Påstand om skade

Klageren har fremlagt beviser for, at importen af den pågældende vare fra Polen og Rusland er steget, både udtrykt i absolutte tal og som markedsandel.

Det påstås, at den importerede vares mængde og priser bl.a. har haft en negativ indvirkning på EF-erhvervsgrenens markedsandel, salgsmængde og priser, hvilket har haft betydelige negative følger for EF-erhvervsgrenens samlede resultater, finansielle situation og beskæftigelse.

5. Procedure

Kommissionen har efter høring af Det Rådgivende Udvalg fastslået, at klagen er indgivet på vegne af den pågældende erhvervsgren i Fællesskabet, og at der foreligger tilstrækkelige beviser til at begrunde indledningen af en procedure, og den iværksætter derfor en undersøgelse i henhold til artikel 5 i grundforordningen.

5.1. Procedure for fastsættelse af dumping og skade

Ved undersøgelsen vil det blive fastslået, om den pågældende vare med oprindelse i Polen og Rusland indføres til dumpingpriser, og om dette har forvoldt skade.

a) Spørgeskema

For at indhente de oplysninger, som den anser for nødvendige til sin undersøgelse, vil Kommissionen sende spørgeskemaer til EF-erhvervsgrenen og alle producentsammenslutninger i Fællesskabet, til eksportørerne og producenterne i Polen og Rusland, til alle sammenslutninger af eksportører og producenter, til importørerne, til alle sammenslutninger af importører, der er nævnt i klagen, samt til myndighederne i de pågældende eksportlande.

Under alle omstændigheder bør alle parter så hurtigt som muligt og inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6.a)i), kontakte Kommissionen pr. fax for at finde ud af, om de er anført i klagen, og i påkommende tilfælde anmode om et spørgeskema, da fristen i denne meddelelses punkt 6.a)ii) gælder for alle interesserede parter.

b) Indsamling af oplysninger og afholdelse af høringer

Alle interesserede parter opfordres til at tilkendegive deres synspunkter skriftligt, afgive andre oplysninger end besvarelser af spørgeskemaerne og fremlægge dokumentation herfor. Disse oplysninger og dokumentationen herfor skal være Kommissionen i hænde inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6a)ii).

Kommissionen kan desuden høre interesserede parter, hvis de fremsætter anmodning herom og påviser, at der er særlige årsager til, at de bør høres. En sådan anmodning skal fremsættes inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6a)iii).

c) Valg af land med markedsøkonomi

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 7, litra a), i grundforordningen påtænkes det at vælge Brasilien som et egnet land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Rusland. Interesserede parter opfordres til at fremsætte bemærkninger til dette valg inden for den frist, der er fastsat i denne meddelelses punkt 6.b).

d) Markedsøkonomisk status

For de eksportører og producenter i Rusland, som hævder og fremlægger tilstrækkeligt bevis for, at de arbejder på markedsøkonomiske vilkår, dvs. at de opfylder kriterierne i artikel 2, stk. 7, litra c), i grundforordningen, vil den normale værdi blive fastsat i henhold til artikel 2, stk. 7, litra b), i grundforordningen. Eksportører og producenter, der har til hensigt at fremsætte behørigt dokumenterede krav, må gøre dette inden for den særlige frist, der er fastsat i punkt 6.c) i denne meddelelse. Kommissionen vil sende formularer herom til alle eksportører og producenter i Rusland, til alle eksportør- og producentsammenslutninger, der er nævnt i klagen, og til de russiske myndigheder.

5.2. Procedure for vurderingen af Fællesskabets interesser

Hvis påstanden om, at der forekommer dumping og forvoldes væsentlig skade som følge heraf, bekræftes, vil der i overensstemmelse med artikel 21 i grundforordningen blive truffet afgørelse om, hvorvidt det vil være i Fællesskabets interesser at indføre antidumpingforanstaltninger. EF-erhvervsgrenen, importørerne, deres repræsentative sammenslutninger, repræsentative brugere og repræsentative forbrugerorganisationer kan derfor give sig til kende og indgive oplysninger til Kommissionen inden for den generelle frist, der er fastsat i punkt 6.a)ii) i denne meddelelse, hvis de dokumenterer, at der er en objektiv forbindelse mellem deres aktiviteter og den pågældende vare. Parter, der har handlet som anført i foregående sætning, kan anmode om at blive hørt inden for den frist, der er fastsat i punkt 6.a)iii) i denne meddelelse, og skal angive de særlige grunde til, at de bør høres. Det skal bemærkes, at der kun tages hensyn til oplysninger indgivet i henhold til artikel 21, hvis oplysningerne er behørigt dokumenterede ved indgivelsen heraf.

6. Frister

a) Generelle frister

i) For anmodning om spørgeskemaer eller formularer til fremsættelse af krav

Alle interesserede parter bør anmode om et spørgeskema så hurtigt som muligt og senest 15 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

ii) For at give sig til kende og indsende besvarelser af spørgeskemaer og andre oplysninger

Medmindre andet er angivet, skal alle interesserede parter give sig til kende over for Kommissionen, fremsætte deres synspunkter og indgive besvarelser af spørgeskemaer eller alle andre oplysninger inden for en frist på 40 dage fra datoen for offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende, hvis der skal tages hensyn til deres bemærkninger i undersøgelsen. Der gøres opmærksom på, at de fleste proceduremæssige rettigheder, der er fastsat i grundforordningen, kun kan respekteres, hvis parterne giver sig til kende inden for ovennævnte periode.

iii) Høringer

Interesserede parter kan også anmode om at blive hørt af Kommissionen inden for samme frist på 40 dage.

b) Særlig frist for valg af land med markedsøkonomi

Parter i undersøgelsen kan fremsætte bemærkninger til valget af Brasilien, der som omhandlet i denne meddelelses punkt 5.1.c) påtænkes anvendt som land med markedsøkonomi med henblik på at fastsætte den normale værdi for Rusland. Disse bemærkninger skal være Kommissionen i hænde senest 10 dage efter offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

c) Særlig frist for indgivelse af krav om markedsøkonomisk status

Behørigt underbyggede krav om markedsøkonomisk status, jf. denne meddelelses punkt 5.1.d), skal være Kommissionen i hænde senest 21 dage fra offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

7. Skriftlige bemærkninger, besvarelser af spørgeskemaer og korrespondance

Alle bemærkninger og anmodninger fra interesserede parter indgives skriftligt (ikke i elektronisk form, medmindre andet er angivet) med angivelse af den interesserede parts navn, adresse, e-post-adresse samt telefon-, fax- og/eller telexnummer.

Kommissionens adresse: Europa-Kommissionen Kontor: TERV - 0/13 B - 1049 Bruxelles/Brussel Fax (32-2) 295 65 05 Telex COMEU B 21877.

8. Manglende samarbejde

I tilfælde, hvor en af de interesserede parter nægter at give adgang til nødvendige oplysninger eller undlader at meddele dem inden for de fastsatte frister eller lægger væsentlige hindringer i vejen for undersøgelsen, kan der i overensstemmelse med artikel 18 i grundforordningen træffes foreløbig eller endelig afgørelse, positiv eller negativ, på grundlag af de foreliggende faktiske oplysninger.

Hvis det konstateres, at en interesseret part har afgivet forkerte eller misvisende oplysninger, vil der blive set bort fra disse oplysninger, og de foreliggende faktiske oplysninger kan benyttes.

9. Tidsplan for undersøgelsen

Undersøgelsen vil i henhold til artikel 6, stk. 9, i grundforordningen blive afsluttet senest 15 måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. I henhold til artikel 7, stk. 1, i grundforordningen kan midlertidige foranstaltninger senest indføres ni måneder efter offentliggørelsen af denne meddelelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

(1) EFT L 56 af 6.3.1996, s. 1.

(2) EFT L 257 af 11.10.2000, s. 2.