52002XB0524(01)

Adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet

EF-Tidende nr. C 123 af 24/05/2002 s. 0009 - 0010


Adfærdskodeks for medlemmer af Styrelsesrådet

(2002/C 123/06)

MEDDLEMMERNE AF STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKER -

ud fra følgende betragtninger:

(1) Medlemmerne af Styrelsesrådet har en særlig forpligtelse til at sikre integriteten og omdømme af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og Den Europæiske Centralbank (ECB) tillige med effektiviteten af deres operationer, og må derfor drage omsorg for, at deres adfærd afspejler denne særlige forpligtelse.

(2) Styrelsesrådet har taget hensyn til bestemmelserne i Den Europæiske Centralbanks adfærdskodeks, som blev vedtaget af ECB's direktion den 10. oktober 2000 og omfattede alle ansatte i ECB -

DEN 16. MAJ 2002 BLEVET ENIGE OM DETTE AFTALEMEMORANDUM OM EN ADFÆRDSKODEKS:

1. Anvendelsesområde

Denne adfærdskodeks giver vejledning og fastsætter etiske konventioner, standarder og kriterier for Styrelsesrådets medlemmer og deres stedfortrædere udpeget i henhold til artikel 4.4 i Den Europæiske Centralbanks forretningsorden (i det følgende benævnt "Styrelsesrådets medlemmer") for udøvelsen af deres opgaver som medlemmer af ECB's Styrelsesråd. Kodeksen berører ikke andre adfærdsregler, som er gældende for centralbankchefer, og Adfærdskodeks for Den Europæiske centralbank, som giver vejledning for medlemmerne af ECB's direktion.

2. Grundlæggende principper

Styrelsesrådets medlemmer skal iagttage de højeste standarder for etisk handlemåde. De forventes at optræde redeligt, uafhængigt, upartisk, diskret og uden hensyntagen til personlige interesser samt at undgå situationer, der kan give anledning til personlige interessekonflikter. De forventes at være opmærksomme på betydningen af pligter og ansvar, at tage hensyn til de offentlige aspekter af deres funktion samt at forholde sig på en sådan måde, at offentlighedens tillid til ECB bevares og styrkes.

3. Uafhængighed

3.1. I medfør af artikel 108 i traktaten om oprettelse af Det europæiske Fællesskab og artikel 7 i statutten for ESCB, må Styrelsesrådets medlemmer under udøvelsen af deres beføjelser og i gennemførelsen af de opgaver og pligter, som de har fået pålagt, ikke søge eller modtage instrukser fra fællesskabsinstitutioner eller -organer, fra medlemsstaternes regeringer eller fra nogen anden side, herunder besluttende organer, som de er medlem af.

3.2. Styrelsesrådets medlemmer skal handle i euroområdets generelle interesse. Ved beslutninger, der træffes i medfør af artikel 10.3 i statutten for ESCB, kan en centralbankchef også tage hensyn til interesser, som vedkommendes centralbank har som andelsejer.

3.3. Det er uforenligt med princippet om uafhængighed at ansøge om, modtage eller acceptere, fra nogen kilde uden for ESCB, ydelser, belønninger, vederlag eller gaver, hvad enten de er af økonomisk eller ikke-økonomisk art, som går ud over en sædvanlig eller ubetydelig værdi, og som på nogen måde er forbundet med funktionen som medlem af Styrelsesrådet.

3.4. Styrelsesrådets medlemmer skal drage omsorg for, at eventuelle aktiviteter uden for ESCB, uanset om de er vederlagt eller ej, ikke har skadelig indvirkning på deres pligter og ikke vil kunne skade ECB's omdømme. I forbindelse med videnskabelige eller akademiske indlæg skal Styrelsesrådets medlemmer gøre det klart, at indlægget er afgivet som privatperson og ikke udtrykker Styrelsesrådets eller ECB's synspunkter. Ved afgivelse af offentlige udtalelser om forhold, som angår ESCB, skal Styrelsesrådets medlemmer tage deres rolle og pligter i Styrelsesrådet i betragtning.

3.5. Forbindelser til interessegrupper skal forgå på et grundlag, som er foreneligt med deres uafhængighed som medlem af Styrelsesrådet og med princippet om integritet.

3.6. Styrelsesrådets medlemmer skal årligt til ECB's formand fremsende en oversigt over deres eksterne hverv, såvel offentlige som private, som skal udøves i løbet af deres funktionsperiode.

4. Interessekonflikter

4.1. Styrelsesrådets medlemmer skal undgå enhver situation, som må formodes at give anledning til interessekonflikter. Interessekonflikter opstår, hvor Styrelsesrådets medlemmer har private eller personlige interesser, som kan have indflydelse eller kan synes at have indflydelse på deres upartiske og objektive udøvelse af deres pligter. Med private eller personlige interesser for medlemmer af Styrelsesrådet menes enhver enventuel fordel for dem selv, deres familiemedlemmer, deres øvrige pårørende eller medlemmer af deres venne- eller bekendtskabskreds.

4.2. I betragtning af påvirkningen af markedsudviklingen ved beslutninger, som Styrelsesrådet skal træffe, skal Styrelsesrådets medlemmer være i en situation, hvor de kan handle med fuld uafhængighed og upartiskhed.

4.3. Styrelsesrådets medlemmer må ikke anvende fortrolige oplysninger, hvortil de har adgang, med henblik på at udføre private finansielle transaktioner, hverken direkte eller indirekte gennem tredjemand, og hverken udført for egen risiko og vinding eller for tredjemands risiko og vinding.

5. Tavshedspligt

Tavshedspligt i medfør af artikel 38 i statutten for ESCB indeholder en forpligtelse til ikke at røbe fortrolige oplysninger. Dette skal især tages i betragtning i forbindelse med offentlige taler eller udtalelser og i kontakt til medierne for så vidt angår pengepolitiske beslutninger, som endnu ikke officielt er meddelt offentligheden. Styrelsesrådets medlemmer skal træffe alle nødvendige foranstaltninger til sikring af, at personer med adgang til deres oplysninger også overholder kravene om tavshedspligt i artikel 38 i statutten for ESCB.

6. Forpligtelser efter hvervets ophør

Inden for det første år efter ophør af hvervet som medlem af Styrelsesrådet skal den pågældende fortsat undgå interessekonflikter, som kunne opstå i forbindelse med nye private eller erhvervsmæssige aktiviteter. Den pågældende skal især skriftligt underrette medlemmerne af Styrelsesrådet om planer om at påtage sig sådanne aktiviteter, og skal rådføre sig med dem, forinden forpligtelser herom påtages.

7. Etisk Rådgiver

Styrelseserådet udpeger en etisk rådgiver, som kan vejlede Styrelsesrådets medlemmer.

8. Offentliggørelse

Denne adfærdskodeks offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Oprettet i én original, som opbevares i ECB's arkiv. Alle deltagere i dette aftalememorandum modtager en bekræftet kopi heraf.

Willem F. DUISENBERG

Christian NOYER

Jaime CARUANA

Vítor CONSTÂNCIO

Eugenio DOMINGO SOLANS

Antonio FAZIO

Sirkka HÄMÄLÄINEN

John HURLEY

Otmar ISSING

Klaus LIEBSCHER

Yves MERSCH

Tommaso PADOA-SCHIOPPA

Lucas D. PAPADEMOS

Guy QUADEN

Jean-Claude TRICHET

Matti VANHALA

Nout WELLINK

Ernst WELTEKE