52002PC0338

Kommissionens udtalelse i henhold til artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra (c), i EF-traktaten om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren ændring af Kommissionens Forslag i henhold til artikel 250, stk. 2, i EF-traktaten /* KOM/2002/0338 endelig udg. - COD 2000/0189 */


KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra (c), i EF-traktaten om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren ÆNDRING AF KOMMISSIONENS FORSLAG i henhold til artikel 250, stk. 2, i EF-traktaten

2000/0189 (COD)

KOMMISSIONENS UDTALELSE i henhold til artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra (c), i EF-traktaten om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren

1. Indledning

Ifølge artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra (c), i EF-traktaten skal Kommissionen afgive udtalelse om de ændringsforslag, som Europa-Parlamentet har fremsat ved andenbehandlingen. I det følgende redegør Kommissionen for sin holdning til de 18 ændringsforslag, som Parlamentet har fremsat.

2. Baggrund

Som svar på konklusionerne fra Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23.-24. marts 2000 og på grundlag af meddelelsen om resultaterne af den offentlige høring om revurderingen af kommunikationslovgivningen i 1999 og vejledende principper for de nye rammebestemmelser fremlagde Kommissionen en pakke med forslag til fem direktiver, der skulle udgøre det nye regelsæt [1], herunder et direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren. Beslutningen og de fire øvrige direktiver blev formelt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 7. marts 2002 [2]. Nærværende direktiv er det eneste i pakken, som endnu mangler at blive vedtaget.

[1] KOM(2000) 239 af 26.4.2000.

[2] EFT L 108 af 24.4.2002.

Europa-Parlamentet afsluttede førstebehandlingen den 13. november 2001. Rådet fastlagde en fælles holdning den 28. januar 2002 [3]. Kommissionen støttede Rådets fælles holdning [4].

[3] EFT C 113E af 14.5.2002.

[4] KOM(2002) 124 endelig udgave af 30.1.2002.

3. Forslagets formål

Det foreslåede direktiv har til formål at sikre, at forbrugere og brugere af elektronisk kommunikation nyder samme niveau af beskyttelse med hensyn til personoplysninger og privatlivets fred, uanset hvilken teknologi der bruges til transmissionen.

Nærværende direktiv skal afløse direktiv 97/66/EF om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred inden for telesektoren, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 15. december 1997. Det tilpasser og ajourfører de eksisterende bestemmelser efter den udvikling, der allerede er sket eller som kan forventes inden for elektroniske kommunikationstjenester og -teknologier.

4. Kommissionens holdning til Europa-Parlamentets ændringsforslag

Europa-Parlamentet vedtog den 30. maj 2002 18 ændringsforslag til Rådets fælles holdning vedrørende et direktiv om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor. Ændringsforslagene byggede på en samlet kompromispakke af ændringsforslag, som Europa-Parlamentet havde fået forelagt af Rådets formandskab. Kommissionen accepterer alle Europa-Parlamentets ændringsforslag fuldt ud.

Ændringsforslag nr. 47 - betragtning 11; Ændringsforslag 46 - artikel 15, stk. 1

Disse ændringsforslag styrker den bestående betragtning og artikel om, hvilke foranstaltninger medlemsstaterne kan træffe om fravigelse af visse af direktivets bestemmelser.

Som Kommissionen anførte i sin udtalelse om den fælles holdning, kan det foreliggende direktiv, der er baseret på traktatens artikel 95, ikke indeholde egentlige bestemmelser om retshåndhævelsesforanstaltninger. Direktivet bør hverken forbyde eller godkende bestemte foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte finde nødvendige. Artikel 15, stk. 1, i direktivforslaget danner et generelt grundlag for, at medlemsstaterne kan træffe sådanne foranstaltninger, når blot de overholder deres forpligtelser i henhold til EU-retten, herunder forpligtelser i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention.

Vedrørende ændringen af punktummet i artikel 15, stk. 1, om lagring af data har Kommissionen i en formel erklæring til protokollen for ministerrådets samling den 6. december 2001 fastslået, at den "(() fortolker andet punktum i artikel 15, stk. 1, (() således, at der blot tilføjes et muligt eksempel på foranstaltninger, som medlemsstaterne kan træffe under de omstændigheder og forhold, der er omhandlet i artikel 15, stk. 1. Dette punktum ændrer ikke rent juridisk substansen i eller tilføjer noget til første punktum i artikel 15. Det fritager heller ikke foranstaltninger, som medlemsstaterne måtte træffe, fra kontrol af, om de opfylder forpligtelserne i henhold til direktivet eller fællesskabsretten generelt, herunder pligten til at overholde de grundlæggende rettigheder og generelle principper i fællesskabsretten, såsom dem, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention."

Europa-Parlamentets ændringsforslag er således i fuld overensstemmelse med Kommissionens holdning.

Ændringsforslag nr. 26 - betragtning 25; Ændringsforslag nr. 25 - artikel 5, stk. 3

Ændringsforslagene bringer betragtningen og artiklen om usynlige sporingsanordninger i overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesbestemmelser i direktiv 95/46/EF. Selv om formuleringen er mindre tydelig end oprindeligt i den fælles holdning, er der tale om et acceptabelt kompromis.

Ændringsforslag nr. 29 - betragtning 41; Ændringsforslag nr. 44 - artikel 13, stk. 2

Der er sket en mindre omformulering af den bestemmelse og den dertil knyttede betragtning, som tillader, at adresseoplysninger modtaget fra eksisterende kunder bruges til direkte markedsføring, forudsat at kunderne får mulighed for at afvise sådan brug. Dette indebærer ingen indholdsmæssig ændring.

Ændringsforslag nr. 9 - betragtning 44

Europa-Parlamentet har stemt for at fjerne den betragtning, der præciserer, i hvilken udstrækning bestemmelserne om uanmodet elektronisk post til direkte markedsføring vedrører meddelelser, der sendes fra politiske partier og velgørende organisationer. Betragtningen var blot en tydeliggørelse af, hvordan spørgsmålet hidtil er fortolket i henhold til det generelle databeskyttelsesdirektiv 95/46/EF. At betragtningen udgår er således ikke en substansændring, men kun en mindre forringelse af gennemsigtigheden, og det kan accepteres som led i den samlede kompromispakke.

Ændringsforslag nr. 45 - betragtning 44a

Der er tilføjet en ny betragtning, som påpeger, at tekniske faciliteter, som tillader brugere af elektronisk post at se emnelinjen i en meddelelse, inden de downloader den, kan vedblive at være nyttige værktøjer. Dette forslag til tydeliggørelse kan være til hjælp, selv om der ikke er nogen tilsvarende bestemmelse i direktivets dispositive del.

Ændringsforslag nr. 13 - artikel 12, stk. 1

Europa-Parlamentet har foreslået et præcisere, at formålet med en fortegnelse skal oplyses for abonnenterne, inden de optages i den. Dette er en nyttig stramning af bestemmelsen.

Ændringsforslag nr. 24 og 26 - artikel 12, stk. 3

Da der i medlemsstaterne er forskellige holdninger til omvendt søgning (f.eks. muligheden for at finde navn og adresse ud fra et telefonnummer), foreslår Europa-Parlamentet at lade medlemsstaterne selv bestemme, om de vil kræve separat samtykke til brug af bestemte abonnentoplysninger til omvendt søgning. Da der for indføring af abonnentoplysninger i offentlige abonnentfortegnelser bibeholdes harmoniseret samtykke, vil en smidig tilgang til omvendt søgning næppe volde vanskeligheder for det indre markeds funktion, og det kan derfor accepteres.

Ændringsforslag nr. 28 - artikel 13, stk. 3

Dette ændringsforslag indebærer kun en tydeliggørelse af formuleringen.

Ændringsforslag nr. 18 - artikel 13, stk. 6; Ændringsforslag nr. 49 - ny artikel 17a

Europa-Parlamentet har foreslået at lade bestemmelsen i artikel 13, stk. 6, om ændring af bestemmelsen om uanmodet elektronisk post udgå og erstatte den med en bredere ændringsbestemmelse, der gælder for hele direktivet. Kommissionen anser dette for en forbedring i forhold til den fælles holdning.

Ændringsforslag nr. 38 - artikel 14, stk. 3

Dette ændringsforslag består kun i en formuleringsændring, der ikke berører bestemmelsens indhold, eftersom enhver foranstaltning vedrørende terminaludstyrs forenelighed med databeskyttelsesreglerne under alle omstændigheder er omfattet af direktiv 1999/5/EF.

Ændringsforslag nr. 37 - artikel 16, stk. 2

Europa-Parlamentet har foreslået at udvide overgangsordningen for offentlige abonnentfortegnelser, så den ikke blot gælder for abonnenter på fastnettelefoni, men også mobiltelefoni. I de fleste tilfælde bygger optagelse af mobilabonnenter i offentlige fortegnelser allerede på princippet om udtrykkeligt samtykke, men den foreslåede udvidelse vil sikre, at der selv i de tilfælde, hvor man har benyttet princippet om udtrykkeligt fravalg, er mulighed for at bibeholde eksisterende abonnentoplysninger i fortegnelsen efter princippet om udtrykkeligt fravalg. Ændringsforslaget præciseret ligeledes, at ordningen også gælder for omvendt søgning.

Ændringsforslag nr. 48 - artikel 17, stk. 1; Ændringsforslag nr. 50 - artikel 18, stk. 1

Ændringsforslag nr. 48 fastsætter en periode på 15 måneder til gennemførelse af direktivet i national ret. Ifølge ændringsforslaget udgår den faste dato for anvendelse, således at medlemsstaterne kan anvende de nye bestemmelser inden den sidste dato for gennemførelsen. Ændringsforslag nr. 50 bringer artikel 18 i overensstemmelse med ændringerne i artikel 17. Det foreslåede princip er acceptabelt for Kommissionen.

5. Konklusion

I henhold til artikel 250, stk. 2, i EF-traktaten, ændrer Kommissionen sit forslag i overensstemmelse med det ovenstående, idet alle Europa-Parlamentets ændringsforslag indarbejdes.