52001XC1228(04)

Euromønternes udseende

EF-Tidende nr. C 373 af 28/12/2001 s. 0001 - 0030


Euromønternes udseende

(2001/C 373/01)

I artikel 106, stk. 2, første punktum, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, tillades det medlemsstaterne at udstede mønter med forbehold af, at ECB godkender omfanget heraf.

I henhold til artikel 106, stk. 2, andet punktum, er Rådet berettiget til at vedtage foranstaltninger for at harmonisere den pålydende værdi og de tekniske specifikationer for alle mønter, som er bestemt til at blive sat i omløb, i den udstrækning, det er nødvendigt af hensyn til deres smidige omløb i Fællesskabet.

Den 3. maj 1998 vedtoges Rådets forordning (EF) nr. 975/98 om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb(1), hvori der fastsættes tekniske specifikationer for euromønterne vedrørende pålydende værdi, diameter, tykkelse, vægt, form, farve, sammensætning og kantens form. Sidstnævnte forordning er ændret ved forordning (EF) nr. 423/1999(2).

Den 3. maj 1998 vedtoges Rådets forordning (EF) nr. 974/98 om indførelse af euroen(3), hvori det blandt andet blev bestemt, at euromønter er de eneste mønter, der er lovligt betalingsmiddel i de deltagende medlemsstater.

Hvad angår euromønternes udformning gav Det Europæiske Råd i Firenze den 21. juni 1996 udtryk for, at man ønskede én fælles side og én med national udformning. Der blev derfor udskrevet en konkurrence på EU-plan om udformningen af euromønternes fælles side, og den 16. juni 1997 vedtog og offentliggjorde Det Europæiske Råd i Amsterdam den vindende serie. Ansvaret for den nationale side har ligget hos medlemsstaterne, som dog skulle opfylde en række fælles krav.

På grundlag af erklæring nr. 6 om de monetære forbindelser med Republikken San Marino, Vatikanstaten og Fyrstendømmet Monaco, som er knyttet til Maastricht-traktatens slutakt, vedtog Rådet den 31. december 1998 tre beslutninger om Fællesskabets stilling vedrørende en aftale om de monetære forbindelser med Fyrstendømmet Monaco(4), Republikken San Marino(5) og Vatikanstaten(6), herunder om indførelsen af euromønter i disse stater. Som følge af disse beslutninger blev der indgået monetære aftaler mellem Italien på Det Europæiske Fællesskabs vegne samt Republikken San Marino og Vatikanstaten, hvorved disse stater blandt andet fik mulighed for at udstede euromønter(7). En lignende aftale er ved at blive indgået mellem Frankrig på Det Europæiske Fællesskabs vegne og Fyrstendømmet Monaco.

Sammen med euromønternes særlige kendetegn, som er beskrevet i Rådets forordninger, er udformningen af den fælles og de nationale sider samt særlige karakteristika ved randen afgørende for, at euromønterne kan genkendes.

Fotografier af henholdsvis den fælles og de nationale sider af euromønterne med en kort beskrivelse af udformningen offentliggøres hermed for at skabe en formel henvisning.

>PIC FILE= "C_2001373DA.000401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.000501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.000601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.000701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.000801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.000901.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001001.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001101.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001201.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001301.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001401.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001501.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001601.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001701.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001801.TIF">

>PIC FILE= "C_2001373DA.001901.TIF">

1. EUROMØNTERNES FÆLLES SIDE - EUROZONEN

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

På 1, 2 og 5 cent-mønterne står talangivelsen på venstre halvdel af den fælles side. Vandret, øverst til højre for værdiangivelsen står "EURO" og derunder "CENT". Ordet "CENT" står med større bogstaver, og "C" er størst. Under tallet løber seks lige linjer diagonalt fra nederst til venstre mod øverst til højre. Der hviler 12 stjerner på disse linjer, én lige før afslutningen på hver linje. I den nedre halvdel af højre side ligger jordkloden på den midterste del af disse linjer. På kloden er Den Europæiske Union fremhævet. Gravørens initialer "LL" står under den sidste stjerne ved møntens højre kant.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

På 10, 20 og 50 cent-mønterne står talangivelsen på højre halvdel af den fælles side. Vandret, under værdiangivelsen står "EURO" og derunder "CENT". Ordet "CENT" står med større bogstaver, og "C" er størst. Seks lige linjer løber lodret mellem nedre og øvre halvdel af den fælles side. Der hviler 12 stjerner på disse linjer, én lige før afslutningen på hver linje. På den mellemste og øvre del af disse linjer hviler et billede af Den Europæiske Union, hvor de 15 medlemsstater vises enkeltvis. Gravørens initialer "LL" står til højre mellem talangivelsen og møntens kant.

1 EURO - 2 EURO

På 1 og 2 euro-mønterne står talangivelsen på venstre halvdel af den fælles side. Seks lige linjer løber mellem nedre og øvre halvdel af den fælles side. Der hviler 12 stjerner på disse linjer, én lige før afslutningen på hver linje. På højre halvdel af den fælles side er et billede af Den Europæiske Union, hvor grænserne mellem medlemsstaterne er markeret med en tynd linje. Højre halvdel af billedet hviler på den midterste del af linjerne. Ordet "EURO" er skrevet hen over midten på højre del af den fælles side. Under O'et i EURO står gravørens initialer "LL" ved møntens højre kant.

2. EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE - EUROZONEN

2.1. BELGIEN

SAMTLIGE MØNTER

Billede af Hans Majestæt Albert II, Konge af Belgien, hoved i profil fra venstre, omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner med det kongelige monogram til højre og årstallet nedenfor.

2 euro, randskrift "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.2. TYSKLAND

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

På disse mønter omgives en tysk egekvist af Den Europæiske Unions 12 stjerner. På den nedre halvdel - på hver side af kvisten - ses mønttegnet til venstre og udstedelsesåret til højre.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Disse mønter viser Brandenburger Tor i Berlin omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Under Brandenburger Tor står udstedelsesåret og derunder mønttegnet.

1 EURO - 2 EURO

Disse mønter viser det traditionelle tyske suverænitetssymbol, forbundsørnen, omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Under ørnen står udstedelsesåret i midten og mønttegnet til højre.

Randskrift på 2 euro-mønten, "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT", med billedet af forbundsørnen.

2.3. GRÆKENLAND

1 EUROCENT

Et antikt athensk krigsskib omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Under skibet står tallet 1 og ordet ΛΕΠΤΟ (cent). Øverst til venstre på mønten står årstallet og umiddelbart derunder mønttegnet.

2 EUROCENT

En korvet ("dromon" - et skib fra den græske uafhængighedskrig i 1821) omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Under skibet står tallet 2 og ordet ΛΕΠΤΑ (cent i flertal). Mønttegnet står til venstre for tallet, og årstallet står øverst til højre.

5 EUROCENT

Et nutidigt tankskib omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Over skibet står tallet 5 og ordet ΛΕΠΤΑ. Derunder står årstallet, og under skibet står mønttegnet til venstre.

10 EUROCENT

Brystbillede af Rigas Fereos omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf tre er indgraveret på den nedre del af portrættet. Navnet ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ (Rigas Fereos) danner en halvcirkel på brystbilledet over disse stjerner. Til venstre for portrættet står årstallet. Over midten til højre står mønttegnet, derunder tallet 10 og umiddelbart derunder ordet ΛΕΠΤΑ.

20 EUROCENT

Portræt af Ioannis Capodistrias omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf to er indgraveret på den nedre del af portrættet, én midtpå og én til venstre. Navnet Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ danner en halvcirkel på brystbilledet. Til venstre for portrættet står mønttegnet øverst og derunder årstallet. Til højre står tallet 20 og umiddelbart derunder ordet ΛΕΠΤΑ.

50 EUROCENT

Portræt af Elefterios Venizelos omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf tre er anbragt på den nedre del af portrættet, én midtpå og to til højre. Indskriften ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ danner en halvcirkel på brystbilledet. Til venstre står tallet 50 og umiddelbart derunder ordet ΛΕΠΤΑ, og derunder står årstallet. Mønttegnet står til højre.

1 EURO

På den indre del af mønten ses den antikke athenske 4 drachme-mønt med en ugle (dvs. en mønt i mønten) omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner langs den ydre kant. På hver side af den midterste stjerne i bunden står årstallet i to dele som følger: "20*02". På den øverste del af den antikke mønt står mønttegnet. Tallet 1 er indgraveret til højre for uglen på den antikke mønt med ordet ΕΥΡΩ (euro) umiddelbart nedenfor. Bogstavet Ω i ordet ΕΥΡΩ er sat i relief og står på kanten af den antikke mønt.

2 EURO

På den indre del af mønten ses en gengivelse fra en spartansk mosaik med en scene fra den klassiske mytologi: Europa, der bortføres af Zeus i en tyrs skikkelse. Motivet er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner i kanten. På hver side af den midterste stjerne i bunden står årstallet i to dele som følger: "20*02". Til venstre for motivet står ordet ΕΥΡΩΠΗ (Europa) i en halvcirkel. Øverst til højre ses mønttegnet, og under afbildningen står tallet 2, som går lidt ud over den indre kant, og ved siden af står ordet ΕΥΡΩ (euro).

Randskrift på 2 euro-mønten: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ *" (Den Hellenske Republik).

2.4. SPANIEN

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

I midten vises katedralen Santiago de Compostela, til venstre i halvcirkelform nedefra står ESPAÑA, til højre møntmærket og mellem tårnene prægningsåret. Det hele er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf fem (svarende til tallene 8, 9, 10, 11 og 12 på urskiven) fremstår i relief på buen.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

I midten til højre vises en buste af Miguel de Cervantes, til venstre, i cirkelform ved siden af en stiliseret fjerpen navnet CERVANTES. Ovenover i vandret form står ordet ESPAÑA. Under busten af Cervantes står prægningsåret, og til venstre herfor står møntmærket. Det hele er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf fire (svarende til tallene 12, 1, 2 og 3 på urskiven) fremstår i relief på buen.

1 EURO - 2 EURO

I midten vises en buste af Hans Majestæt Kong Carlos den første, til venstre i en bue ordet ESPAÑA i fordybet relief, derunder møntmærket. I møntens yderkant står Den Europæiske Unions 12 stjerner, hvoraf fire (svarende til tallene 1, 2, 3 og 4 på urskiven) fremstår i relief på buen. Desuden fremstår prægningsåret i den nederste del med en stjerne, som deler de fire cifre i to grupper.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.5. FRANKRIG

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

På mønten ses en moderne Marianne omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Gravøren er F. Courtiade fra møntværket i Paris. Til højre står ovenfra og ned Den Franske Republiks initialer (RF), møntværket i Paris' tegn og årstallet.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

L. Jorio har skabt en moderne udgave af den sående kvinde omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. I baggrunden ses solens stråler. Dette følger den tradition, der blev skabt i 1898 af Oscar Roty. Til venstre ses vandrette streger og årstallet. Til højre lodrette streger, Den Franske Republiks initialer (RF) og nederst møntværket i Paris' tegn.

1 EURO - 2 EURO

I en sekskant med mottoet "Liberté, Égalité, Fraternité" ses et træ, der er skabt af J. Jimenez, som spreder rødder og grene, der flettes sammen med Den Franske Republiks initialer (RF) og går mod stjernerne i randen. Dér ses ligeledes en sammenfletning af linjer med møntværket i Paris' tegn øverst og årstallet nederst.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.6. IRLAND

ALLE MØNTER

På den irske mønt ses en harpe med "Éire" til venstre og udstedelsesåret til højre omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Harpens form er den samme som på alle irske mønter siden den første prægning i 1928.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.7. ITALIEN

1 EUROCENT

Billede af Castel del Monte omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. På øvre halvdel står årstallet, og i midten af nedre halvdel overlapper bogstaverne R og I. På nedre halvdel til venstre står bogstavet R og til højre gravørens initialer, "ED", der overlapper.

2 EUROCENT

Billede af Mole Antonelliana omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til venstre overlapper bogstaverne R og I, til højre ses bogstavet R og årstallet. I bunden overlapper gravørens initialer, "LDS".

5 EUROCENT

Billede af Kolosseum i Rom omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. På øvre venstre halvdel står bogstavet R, og til højre overlapper bogstaverne R og I. I bunden står årstallet og gravørens initialer, "ELF".

10 EUROCENT

Udsnit af Botticellis "Venus' fødsel" omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. På venstre side ses de overlappende bogstaver R og I samt årstallet. På højre side ses bogstavet R, og på nedre halvdel til venstre står gravørens initialer, "CM".

20 EUROCENT

Billede af Umberto Boccionis skulptur "Forme uniche di continuità nello spazio" omgivet af Den Europæiske Unions tolv 12 stjerner. Til venstre overlapper bogstaverne R og I. Til højre ses bogstavet R og årstallet. På nedre halvdel til venstre står gravørens initialer, "M.A.C.".

50 EUROCENT

Mønten viser Michelangelos fliser på Kapitolpladsen med rytterstatuen af Marcus Aurelius i midten omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. På øvre halvdel til højre overlapper bogstaverne R og I. På øvre halvdel til venstre ses bogstavet R. Nederst i midten står årstallet med gravørens initial, "m", til højre.

1 EURO

Leonardo da Vincis skitse af det fuldkomne menneske omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Øverst ses de overlappende bogstaver R og I. Til venstre står bogstavet R og til højre årstallet. På nedre halvdel til venstre ses gravørens initialer, de overlappende bogstaver "LC".

2 EURO

Portræt af Dante omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til venstre står de overlappende bogstaver R og I samt årstallet. På nedre halvdel til venstre ses bogstavet R, og under portrættet står gravørens initialer, "M.C.C".

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.8. LUXEMBOURG

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri set i profil fra højre. Udført i klassisk stil med gravørens initialer, GC, og omgivet af 12 stjerner. Nedenfor står LËTZEBUERG og årstallet mellem de to møntmærker.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri set i profil fra højre med gravørens initialer, GC. Udført i traditionel stil. Navnet LËTZEBUERG står under portrættet, som er omgivet af 12 stjerner. Årstallet står til venstre mellem de to møntmærker.

1 EURO - 2 EURO

En lodret linje deler mønten i to. I bunden står gravørens initialer, GC, mellem de 12 stjerner, der også omgiver midten af mønten, hvor navnet LËTZEBUERG og årstallet kan læses fra venstre nedefra mellem de to møntmærker. Til højre herfor ses portrættet af Hans Kongelige Højhed Storhertug Henri i profil fra højre. Udført i moderne lineær stil.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

2.9. NEDERLANDENE

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Midt på mønten ses Hendes Majestæt Dronning Beatrix omgivet af prikker og 12 stjerner. Portrættet omgives af 12 stjerner. Langs kanten til venstre for midten står teksten "BEATRIX KONINGIN DER NEDERLANDEN", mønttegnet, årstallet og møntmesterens mærke.

1 EURO - 2 EURO

På venstre side af møntens midte ses et billede af Hendes Majestæt Dronningen. Der står 12 stjerner langs kanten. På højre side ses tre lodrette streger, og ordene "BEATRIX" "KONINGIN DER" "NEDERLANDEN" står lodret og understreget.

Mellem de tre linjer, i nærheden af den nedre kant, står møntmesterens mærke, og mønttegnet er anbragt nederst i kanten, og under navnet "BEATRIX" står årstallet.

Randskrift på 2 euro-mønten: "GOD * ZIJ * MET * ONS *".

2.10. ØSTRIG

1 EUROCENT

Mønten viser en ensian omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Derunder ses den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød og til højre herfor udstedelsesåret. Randskriften er "EIN EURO CENT".

2 EUROCENT

Mønten viser en edelweiss omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til venstre for blomstens stilk ses den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød og derover udstedelsesåret. Randskriften er "ZWEI EURO CENT".

5 EUROCENT

Mønten viser en primula omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Bag blomstens stilk findes den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød, og til højre for stilken ses udstedelsesåret. Randskriften er "FÜNF EURO CENT".

10 EUROCENT

Mønten viser tårnet på Stefanskirken i Wien omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til venstre herfor står værdiangivelsen "10 EURO CENT" og derunder den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød. Udstedelsesåret står til højre.

20 EUROCENT

Mønten viser Belvedere-slottet i Wien med dets smedejernsport omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Derunder ses tallet 20, den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød og udstedelsesåret. Ordene "EURO CENT" danner en bue over porten.

50 EUROCENT

Mønten viser udstillingsbygningen Secession i Wien omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Teksten "50 EURO CENT", udstedelsesåret og derunder den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød danner en bue over kuplen.

1 EURO

Mønten viser et portræt af Mozart med hans underskrift i skulderhøjde omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til venstre ses udstedelsesåret, på øvre højre halvdel står tallet 1 og derunder EURO og derunder den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød.

2 EURO

Mønten viser et portræt af den østrigske fredsprismodtager (1905) Bertha von Suttner omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Til højre står udstedelsesåret, og til venstre står tallet 2 og derunder EURO med den heraldiske gengivelse af de østrigske nationalfarver rød-hvid-rød.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 EURO ***", gentages fire gange skiftevis fra oven og fra neden.

2.11. PORTUGAL

SAMTLIGE MØNTER

Hovedmotivet på henholdsvis 1 og 2 euro-mønterne samt på 1, 2, 5, 10, 20 og 50-cent-mønterne er den første konge af Portugal, Dom Afonso Henriques' tre kongelige segl i en ring af borge og våbenskjolde. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. I den øvre del af den indre cirkel står navnet PORTUGAL og herunder udstedelsesåret.

Randskrift på 2 euro-mønten: fem våbenskjolde og syv borge med jævne mellemrum.

2.12. FINLAND

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Billedet viser løven i det finske våben. På løvens venstre side lige under dens venstre arm står årstallet. Lige under fæstet på sværdet under løvens fødder står bogstavet M. Billedet er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner.

1 EURO

Billedet viser to flyvende svaner over et finsk landskab. Foran højen i møntens højre side står årstallet. Lige over landskabet i møntens venstre side står bogstavet M. Billedet er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner.

2 EURO

Billedet forestiller multebær og multebær i blomst. Årstallet står direkte under blomsterstanden og bogstavet M står i møntens højre side lige under blomsterstandens stilk. Billedet er omgivet af Den Europæiske Unions 12 stjerner.

Randskrift på 2 euro-mønten: "SUOMI FINLAND * * *", hvor "*" står for et løvehoved.

3. EUROMØNTERNES NATIONALE SIDE - ØVRIGE

3.1. MONACO

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

Midt på mønten ses de suveræne fyrster af Monacos våbenskjold. Indskriften MONACO står øverst langs kanten, og nederst står årstallet mellem tegnet for Mønten i Paris til venstre og gravørens mærke til højre. De 12 stjerner står på hver sin side, seks til venstre og seks til højre.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Midt på mønten ses fyrstens våbenskjold. Indskriften MONACO står øverst langs kanten, og nederst står årstallet mellem tegnet for Mønten i Paris til venstre og gravørens mærke til højre. De 12 stjerner står på hver sin side, seks til venstre og seks til højre.

1 EURO

Midt på mønten ses et dobbeltportræt af Fyrst Rainier III og Fyrst Albert set i profil mod højre. Indskriften MONACO står øverst langs kanten, og nederst står årstallet mellem tegnet for Mønten i Paris til venstre og gravørens mærke til højre. De 12 stjerner står på hver sin side, seks til venstre og seks til højre.

2 EURO

Midt på mønten ses et portræt af Hans Højhed Fyrst Rainier III set i profil mod højre. Indskriften MONACO står øverst langs kanten, og nederst står årstallet mellem tegnet for Mønten i Paris til venstre og gravørens mærke til højre. De 12 stjerner står på hver sin side, seks til venstre og seks til højre.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 * *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

3.2. SAN MARINO

1 EUROCENT

Det tredje tårn, Montale, med årstallet og bogstavet R til venstre og til højre indskriften SAN MARINO med kunstnerens initialer, CH. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

2 EUROCENT

Frihedsstatuen med indskriften SAN MARINO og kunstnerens initialer, CH, til venstre. Til højre bogstavet R og årstallet. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

5 EUROCENT

Det første tårn, Guaita. Herover årstallet, indskriften SAN MARINO, bogstavet R og kunstnerens initialer, CH. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

10 EUROCENT

Basilica del Santo. Herover indskriften SAN MARINO, årstallet og kunstnerens initialer, CH. Nederst bogstavet R. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

20 EUROCENT

Skt. Marino efter Guercino-skolen. Til venstre ses kunstnerens initialer, CH, og indskriften SAN MARINO. Til højre årstallet og bogstavet R. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

50 EUROCENT

De tre tårne, Guaita, Cesta og Montale. Herover årstallet og indskriften SAN MARINO, kunstnerens initialer, CH, og bogstavet R. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

1 EURO

Republikkens officielle våben. Herover årstallet, bogstavet R og nederst indskriften SAN MARINO og kunstnerens initialer, CH. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

2 EURO

Palazzo Pubblico. Til venstre årstallet og bogstavet R og til højre indskriften SAN MARINO og kunstnerens initialer, CH. Motivet omgives af Den Europæiske Unions 12 stjerner. Nederst til højre står gravørens initialer, ELF, og forkortelsen INC.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

3.3. VATIKANSTATEN

1 EUROCENT - 2 EUROCENT - 5 EUROCENT

Hans Hellighed Johannes Paul II, Vatikanstatens overhoved, med venstrevendt profil. I ringen udenom læses foroven CITTÀ DEL VATICANO, forneden årstallet 2002, medens de 12 stjerner vises på siderne, seks til venstre og seks til højre. Oven over årstallet står bogstavet R, og kunstnerens forbogstaver GV og gravørens forbogstaver UP er anbragt mellem anden og fjerde stjerne nederst til højre.

10 EUROCENT - 20 EUROCENT - 50 EUROCENT

Hans Hellighed Johannes Paul II, Vatikanstatens overhoved, med venstrevendt profil. I ringen udenom læses til venstre CITTÀ DEL VATICANO, nederst årstallet 2002, medens de 12 stjerner vises i højre side. Oven over årstallet står bogstavet R, og kunstnerens forbogstaver GV og gravørens forbogstaver UP er anbragt mellem tredje og femte stjerne nederst til højre.

1 EURO - 2 EURO

Hans Hellighed Johannes Paul II, Vatikanstatens overhoved, med venstrevendt profil. I ringen udenom læses forneden CITTÀ DEL VATICANO fulgt af årstallet 2002, medens de 12 stjerner vises foroven. Oven over årstallet står bogstavet R, og kunstnerens forbogstaver GV og gravørens forbogstaver UP er anbragt til højre for midterdelen.

Randskrift på 2 euro-mønten, "2 *", gentages seks gange, skiftevis fra bund mod top og fra top mod bund.

(1) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 6.

(2) EFT L 52 af 27.2.1999, s. 2.

(3) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

(4) Beslutning 1999/96/EF (EFT L 30 af 4.2.1999, s. 31).

(5) Beslutning 1999/97/EF (EFT L 30 af 4.2.1999, s. 33).

(6) Beslutning 1999/98/EF (EFT L 30 af 4.2.1999, s. 35).

(7) Monetær konvention indgået mellem Den Italienske Republik, på Fællesskabets vegne, og Republikken San Marino (EFT C 209 af 27.7.2001, s. 1); monetær konvention indgået mellem Den Italienske Republik, på Fællesskabets vegne, og Vatikanstaten (EFT C 299 af 25.10.2001, s. 1).