52001PC0334

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport /* KOM/2001/0334 endelig udg. - COD 2001/0138 */

EF-Tidende nr. 270 E af 25/09/2001 s. 0102 - 0102


Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

A. Generel baggrund

(1) Den 7. december 1995 bemyndigede Rådet Kommissionen til at føre forhandlinger om en eller flere aftaler om vejtransport med Ungarn, Rumænien og Bulgarien for at løse problemerne for vejgodstransporten mellem Grækenland og de øvrige medlemsstater, navnlig ved udveksling af vejtransittilladelser.

(2) Afgørelserne om indgåelse af aftaler med Ungarn og Bulgarien blev vedtaget af Rådet den 19. marts 2001. Der er forelagt forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport [1]. Med indgåelse af den sidste af de tre aftaler når Fællesskabet det oprindelige forhandlingsmål, nemlig at lette vejgodstransporten mellem Grækenland og de andre medlemsstater gennem hele den korridor, som udgøres af Bulgarien, Rumænien og Ungarn.

[1] KOM(2001) 45 endelig.

(3) I henhold til aftalen får Fællesskabet 14 000 tilladelser pr. år fra Rumænien, som fordeles blandt medlemsstaterne ved hjælp af en forordning. Formålet med dette forslag er at fordele tilladelserne ved at ændre Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Ungarn om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport [2].

[2] EFT L 108 af 18.4.2001, s. 1.

(4) I henhold til disse aftaler får Fællesskabet årligt henholdsvis 13 000 og 12 500 tilladelser fra Bulgarien og Ungarn.

B. Valg af fordelingsmetode

(5) Kommissionen anvendte statistiske data om denne korridor, der udgøres af Bulgarien, Rumænien og Ungarn, til fordeling af tilladelser, som var modtaget under de allerede indgåede af taler med Bulgarien og Ungarn. Det samme statistiske grundlag (jf. tabel 1) bør anvendes ved fordeling af tilladelserne fra Rumænien, da statistikkerne allerede afspejler antallet af transitture, der gennemføres af køretøjer registreret i de forskellige medlemsstater, igennem hele korridoren, dvs. inklusive Rumænien.

(6) Tabel 1 viser antallet af transitture gennem Ungarn (for hele korridoren fra Grækenland) gennemført af køretøjer registreret i medlemsstaterne i de først 9 måneder af 1998:

Tabel 1

>TABELPOSITION>

(7) Det fremgår af tabellen, at blandt køretøjer, som er registreret i en medlemsstat, gennemføres næsten 99% af de ture, som starter i Grækenland og går gennem Ungarn, af køretøjer, som er registreret i Grækenland; desuden blev der for 4 medlemsstaters vedkommende ikke registreret nogen ture. Med henblik på at fremme væksten af transportoperationer, som udføres af køretøjer i andre meldemsstater, er det blevet besluttet:

- at hver medlemsstat modtager 100 tilladelser som "grundpakke" (lige under 1% af det samlede antal tilladelser), og

- at de tilbageværende tilladelser fordeles blandt medlemsstaterne i forhold til det i tabellen viste antal transitture.

(8) Antallet af tilladelser, som hver medlemsstat årligt får tildelt i henhold til reglen i punkt 6, er vist i tabel 2 (Antallet af tilladelser vedrørende Bulgarien og Ungarn er taget fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001):

Tabel 2

>TABELPOSITION>

(9) Det samlede antal tilladelser, som hver medlemsstat modtager årligt, er således:

Tabel 3

>TABELPOSITION>

2001/0138 (COD)

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [3],

[3] EFT C , , s. .

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [4],

[4] EFT C , , s. .

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [5],

[5] EFT C , , s. .

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251 [6], og

[6] EFT C , , s. .

ud fra følgende betragtninger:

1) Ved Rådets afgørelse ....... [7] har Det Europæiske Fællesskab indgået en aftale med Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport.

[7] EFT C ...

2) Aftalen bestemmer, at Fællesskabet modtager vejtransittilladelser fra Rumænien, som det er tilfældet i henhold til de næsten identiske aftaler, som allerede er indgået med Bulgarien og Ungarn.

3) Af hensyn til sammenhængen er det nødvenigt, at de regler, som gælder for fordeling, forvaltning og tildeling af tilladelserne, er identiske med reglerne for fordeling af de tilladelser, som modtages i henhold til aftalerne med Bulgarien og Ungarn.

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 [8] bør ændres i overensstemmelse hermed.

[8] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 af 4. april 2001 om fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, der modtages i henhold til aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Ungarn om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport (EFT L 108 af 18.4.2001, s. 1).

5) Det er nødvendigt at sætte denne forordning i kraft hurtigst muligt -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 685/2001 ændres således:

1. Artikel 1 affattes således:

"Artikel 1

Denne forordning fastlægger reglerne for fordeling mellem medlemsstaterne af de tilladelser, som Fællesskabet råder over i henhold til artikel 6, stk. 2, i aftalerne mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Bulgarien og mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Ungarn og mellem Det Europæiske Fællesskab og Rumænien om bestemte betingelser for vejgodstransport og om fremme af kombineret transport (herefter benævnt "aftalerne")."

2. Bilaget affattes således:

>TABELPOSITION>

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand