52001PC0332

Forslag til Rådets Forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin /* KOM/2001/0332 endelig udg. - CNS 2001/0132 */

EF-Tidende nr. 270 E af 25/09/2001 s. 0101 - 0101


Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Dette forslag til forordning tager sigte på at lette overgangen fra de tidligere ordninger for omstrukturering af vinarealer og generationsskiftet i vinsektoren.

I flere medlemsstater tilskyndes unge landmænd til at nedsætte sig som vinavlere ved hjælp af tildeling af nye plantningsrettigheder og deres mulighed for at deltage i planer for omstrukturering og omstilling af vinarealer. Denne politik blev delvist fulgt i forordning (EF) nr. 1493/1999 ved oprettelse af reserver for plantningsrettigheder. Ved overgangen fra de tidligere ordninger i flere medlemsstater til den nye fælles markedsordning viste det sig nødvendigt at åbne mulighed for, at nye plantningsrettigheder, der blev tildelt i forbindelse med de tidligere planer for konkret forbedring, samt de nye plantningsrettigheder, der tildeles unge landmænd, midlertidigt omfattes af ordningen for støtte til omstrukturering, som det var tilfældet tidligere. Senere vil iværksættelsen af den reserveordning, der er fastsat i artikel 5 i nævnte forordning, gøre det muligt helt at gennemføre denne politik for unge vinavlere, uden at det er nødvendigt med en undtagelse.

2001/0132 (CNS)

Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT C af , s. .

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [2],

[2] EFT C af , s. .

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [3], og

[3] EFT C af , s. .

ud fra følgende betragtninger:

(1) Flere medlemsstater fører en aktiv politik for et generationsskifte i landbrugssektoren. Denne politik har bestået sin prøve især i vinsektoren, hvor behovet for en foryngelse er betydeligt.

(2) For at lette gennemførelsen af en sådan politik i vinsektoren og i afventning af oprettelsen af reserverne af plantningsrettigheder bør der åbnes mulighed for, at de nye plantningsrettigheder, der tildeles unge landmænd, midlertidigt omfattes af den ordning for støtte til omstrukturering, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 [4]. Denne mulighed bør også åbnes for nye plantningsrettigheder, der blev tildelt i forbindelse med de tidligere planer for konkret forbedring som omhandlet i Rådets forordning (EF) nr. 950/97 af 20. maj 1997 om forbedring af landbrugsstrukturernes effektivitet [5], for at lette overgangen fra de tidligere ordninger

[4] EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Forordning ændret ved forordning (EF) nr. 2826/2000 (EFT L 328 af 23.12.2000, s. 2).

[5] EFT L 142 af 2.6.1997, s. 1.

(3) Forordning (EF) nr. 1493/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1493/1999 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 11, stk. 3, indsættes som tredje afsnit:

"Den omfatter de nye plantningsrettigheder, der blev tildelt i forbindelse planerne for konkret forbedring som omhandlet i forordning (EF) nr. 950/97, samt de nye plantningsrettigheder, der tildeles til unge landmænd, og som alle udnyttes i produktionsårene 2000/01, 2001/02 og 2002/03."

2) Artikel 15, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) bestemmelser om anvendelsen af genplantningsrettigheder generelt og nye plantningsrettigheder, der er tildelt til unge landmænd i forbindelse med planerne for konkret forbedring, ved iværksættelsen af programmerne."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

>TABELPOSITION>