52001DC0742

Beretning fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Beretning om gennemførelsen af beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet /* KOM/2001/0742 endelig udg. */


BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET, EUROPA-PARLAMENTET, DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET - Beretning om gennemførelsen af beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet

(forelagt af Kommissionen)

INDHOLD

1. Indledning

1.1. Referenceundersøgelser

2. Målene for Ten-Telecom

3. Støttemulighederne

4. Gennemførelse af programmet

5. Resultater opnået med fællesskabsstøtte

5.1. Emnerne for forslagsindkaldelserne

5.2. Bedømmelse af forslag

5.2.1. Bedømmernes mening

5.3. Programdeltagernes profil

5.4. Projekternes art

5.5. Projektresultater

5.5.1. Støtteforanstaltninger

6. Vurdering af programmet

7. Vurdering af de sociale og samfundsmæssige virkninger

8. Anbefalinger

8.1. Programmets udvikling fremover

8.2. Konkluderende bemærkninger

BILAG I

1. Indledning

TEN-Telecom er et fællesskabsprogram, der støtter transeuropæiske telenet og -tjenester. Programmet blev indført i 1993 på grundlag af artikel 154-156 i EF-traktaten. Ifølge disse bestemmelser bidrager Fællesskabet til udvikling af transeuropæiske net inden for tre områder: transport, telekommunikation og energi. Der blev opstillet programmer inden for disse tre områder, med fælles finansielle regler [1], der fastlægger vilkår og procedurer for tildeling af støtte fra Fællesskabet. Reglerne blev ændret i 1999 [2]. Med ændringen blev der indført nye støtteformer og afsat budgetmidler for perioden 2000-2006 på 4600 mio. EUR.

[1] Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net.

[2] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 af 19. juli 1999 om ændring af forordning (EF) nr. 2236/95 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net.

Ud over de fælles finansielle regler er der fastlagt et sæt retningslinjer for hvert program. Retningslinjerne for transeuropæiske telenet blev vedtaget i juni 1997 [3] og fastsætter mål og indsatsområder for programmet. De områder, som programmet yder støtte til ('projekter af fælles interesse'), er fastlagt i bilag I.

[3] Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF af 17. juni 1997 om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet

Nærværende beretning evaluerer programmet efter de første tre års gennemførelse efter vedtagelsen af de nye retningslinjer [4] i 1997 og frem til juni 2000. Ifølge artikel 14 i retningslinjerne skal der hvert tredje år udarbejdes en beretning, der indeholder følgende:

[4] I perioden før de nye retningslinjer, fra 1993 til 1998, blev der ydet støtte i forbindelse med udviklingen af Euro-ISDN som et transeuropæisk net ("TEN-ISDN"). I denne periode blev der gennemført undersøgelser og projekter inden for rammerne af retningslinjerne for Euro-ISDN (beslutning nr. 2717/95/EF) med fællesskabsstøtte bevilget i henhold til finansforordningen for transeuropæiske net. De første forberedende og sonderende undersøgelser (1993-94) blev fulgt af indledende undersøgelser med et begrænset element af praktisk gennemførelse (1995) og senere gennemførlig heds undersøgelser og de første projekter med gennemførelse i fuld skala (1996-97).

* en vurdering af de resultater, der er opnået med støtte fra Fællesskabet på de forskellige projektområder, set i forhold til de overordnede mål

* en vurdering af de sociale og samfundsmæssige virkninger af applikationernes indførelse, efter at disse er blevet udviklet.

Da den uafhængige undersøgelse som baggrund for denne beretning blev gennemført, havde 58 projekter modtaget støtte efter forslagsindkaldelser i 1998 og 1999, og ni af disse projekter var afsluttet. Derfor vurderer denne beretning både de forventede og de faktisk resultater af projekterne.

Ud over en vurdering af programmet skal der ifølge artikel 14 i retningslinjerne forelægges 'passende forslag til revision af bilag I til denne beslutning på grundlag af den tekniske udvikling og de indhøstede erfaringer'. Et sådant forslag til revision af bilag I forelægges sammen med denne beretning, da det til dels er en følge af vurderingen her.

1.1. Referenceundersøgelser

Denne beretning er baseret på to hovedkilder:

* En midtvejsevaluering af TEN-Telecom-programmet [5], der blev gennemført i perioden maj til november 2000 af en uafhængig ekstern kontrahent. Dette dokument omtales i det følgende som den eksterne evaluering.

[5] Intermediate Evaluation of the TEN-Telecom Programme, Final Report, PLS RAMBØLL Management. A/S, http://europa.eu.int/information_society/programmes/evaluation/index_en.htm

tentelecom.

* Revisionsrettens særberetning nr. 9/2000 [6] om transeuropæiske telekommunikationsnet.

[6] Revisionsrettens særberetning nr. 9/2000 om transeuropæiske telekommunikationsnet, med Kommissionens svar, http://www.eca.eu.int/EN/reports_opinions.htm.

Desuden er beretningen udarbejdet på følgende baggrund:

* eEurope-initiativet, der fastlægger mål og indsatsområder for EU's støtte til informationssamfundet.

* Andre fællesskabsprogrammer, bl.a. det femte rammeprogram og Kommissionens forslag til et sjette rammeprogram (2002-2006), eContent, IDA og programmerne for de øvrige transeuropæiske net.

2. Målene for Ten-Telecom

Hovedmålene for TEN-Telecom er fastlagt i artikel 2 i retningslinjerne for programmet.

Fællesskabet støtter sammenkobling af net på telekommunikationsinfrastrukturområdet, oprettelse og udvikling af driftskompatible tjenester og applikationer og adgangen til dem med følgende formål:

* at lette overgangen til et informationssamfund for alle (f.eks. ved at tilgodese ældre og handicappedes behov og fremme social integration)

* at styrke den økonomiske og sociale samhørighed, herunder tilgodese nødvendigheden af at skabe forbindelse mellem på den ene side øområder, indlandsområder og randområder og på den anden side Fællesskabets centrale områder

* at stimulere nye aktiviteter, der fører til jobskabelse

* at forbedre konkurrenceevnen hos de europæiske virksomheder, særlig små og mellemstore virksomheder, og at styrke det indre marked.

Det understreges i retningslinjerne, at formålet med programmet er at bidrage til at skabe et informationssamfund for alle. Til dette formål ydes finansiel støtte på en række strategiske områder, der inddeles i tre overordnede kategorier: Applikationer, generiske tjenester og basisnet. Disse områder fastlægges i bilag I til programmet og beskrives yderligere i arbejdsprogrammerne for TEN-Telecom.

3. Støttemulighederne

TEN-Telecom-programmet yder støtte til undersøgelse og godtgørelse af et projekts tekniske og kommercielle gennemførlighed samt til selve gennemførelsen af projektet. Programmet er således lagt an på at støtte lancering af innovative tjenester, der bygger på gennemprøvet teknologi. Programmet støtter tjenester af offentlig interesse, der ikke konkurrerer med kommercielle tjenester.

Undersøgelse og godtgørelse af den tekniske og kommercielle gennemførlighed finansieres med op til 50% af de samlede omkostninger. Selve iværksættelsen af tjenesterne finansieres med op til 10% af de samlede investeringsomkostninger. Støtten ydes i form af omkostningsdeling, rentegodtgørelse, bidrag til lånegarantipræmier og direkte investeringsstøtte.

Kommissionens bidrag til et enkelt projekt kan ikke overstige 10% af de samlede investeringsomkostninger ved projektet, inklusiv omkostninger til gennemførligheds under søgelser.

Derudover kan TEN-Telecom finansiere koordinerings- og støtteaktiviteter, der sigter mod at skabe passende rammer for udvikling af et informationssamfund for alle (bilag I til retningslinjerne for programmer). Disse aktiviteter omfatter bl.a. udvikling af konsensus på nationalt og regionalt plan og koordinering med beslægtede programmer på EU- og medlemsstatsplan.

4. Gennemførelse af programmet

TEN-Telecom-programmets budget for perioden 1998-2000 var på 92,8 mio. EUR. Udgifterne i samme periode er vist nedenfor.

Overordnede finansielle oplysninger om TEN-Telecom-programmet (mio. EUR)

>TABELPOSITION>

*herunder 1,6 mio. EUR overført fra budgettet for transeuropæiske energinet

Da den eksterne evaluering fandt sted, var 9 projekter afsluttet, 46 var i gang (under udførelse), og 3 var blevet afbrudt. Yderligere 35 projekter fra den første forslagsindkaldelse i 2000 (2000/1) var stadig til forhandling.

For at forbedre gennemførelsen af betalingerne er man begyndt at sende påmindelser ud i god tid om rapporter og betalingskrav, der skal foreligge, og minde deltagerne om, at de ifølge kontrakten er forpligtet til at indsende dokumentation, før de indsender deres betalingskrav. Herved undgås både forsinkede betalingskrav og forsinkelser i betalingerne, og således forbedres betalingssituationen.

5. Resultater opnået med fællesskabsstøtte

5.1. Emnerne for forslagsindkaldelserne

På grundlag af de forslag, TEN-Telecom-programmet modtager som svar på forslagsindkaldelser, udvælger man på konkurrencevilkår, hvilke projekter der skal støttes. I hver forslagsindkaldelse opstilles en række udvalgte områder, inden for hvilke der kan indgives forslag. Nedenstående tabel viser en oversigt over de forslagsindkaldelser, der er offentliggjort fra 1998-2000.

Forslagsindkaldelser

1998/1 Telenet

3.2.1: Udvikling af og driftskompatibilitet mellem satellitnet

3.2.2: Udvikling af og driftskompatibilitet mellem mobilnet

3.2.3: Udvikling af og driftskompatibilitet mellem globale net

1998/2: Generiske tjenester og applikationer

1: Transeuropæiske generiske teletjenester

1.1: Internetbaserede generiske tjenester

1.2: Støttetjenester for elektronisk handel

1.3: Extranet-/intranetplatforme for SMV'er

2: Transeuropæiske telekommunikationsapplikationer

2.1: Undervisning

2.2: Adgang til Europas kulturarv

2.3: Applikationer og tjenester for SMV'er

2.4: Transport og mobilitet

2.5: Forvaltning af miljø og krisesituationer

2.6: Sundhedsvæsen

2.7: By- og regionalinformationsnet

Rullende indkaldelse 1998/3: Støtte- og koordineringsforanstaltninger

Markedsanalyse og teknologiovervågning

Forberedende sektormøder inden for de områder, TEN-Telecom-programmet dækker

Koordinering og støtte

Oplysning og formidling

1999/1: Generiske tjenester og applikationer

1: Transeuropæiske generiske teletjenester

1.1: Internetbaserede generiske tjenester

1.2: Støttetjenester for elektronisk handel

1.3: Støttetjenester for multimedier

1.4: Støtte til mobilitet

2: Transeuropæiske telekommunikationsapplikationer

(Identisk med indkaldelse 1998/2) // 2000/1 Generiske tjenester og applikationer

1: Transeuropæiske generiske teletjenester

1.1: Generiske informationstjenester

1.2: Tjenester til industri og handel

1.3: Nye adgangsmetoder, mobilitet og konvergens

2: Transeuropæiske telekommunikationsapplikationer

2.1: Undervisning

2.2: Adgang til Europas kulturarv

2.3: Applikationer og tjenester for SMV'er

2.4: Transport og mobilitet

2.5: Forvaltning af miljø og krisesituationer

2.6: Sundhedsvæsen

2.7: By- og regionalinformationsnet

2000/2: Generiske tjenester og applikationer

1: Transeuropæiske generiske teletjenester

1.1: Generiske informationstjenester

1.2: Tjenester til industri og handel

1.3: Nye adgangsmetoder, mobilitet og konvergens

2: Transeuropæiske telekommunikationsapplikationer

2.1: Undervisning

2.2: Adgang til Europas kulturarv

2.3: Applikationer og tjenester for SMV'er

2.4: Transport og mobilitet

2.5: Forvaltning af miljø og krisesituationer

2.6: Sundhedsvæsen

2.7: By- og regionalinformationsnet

2.8: Nye arbejdsmetoder og tjenester for jobmarkedet

(Kilde: Ekstern evaluering)

Som det fremgår af tabellen, blev der kun indkaldt forslag om basisnetlaget ved den første indkaldelse, der fulgte efter indførelsen af de nye retningslinjer. Dette var i overensstemmelse med forvaltningsudvalgets holdning. Alle efterfølgende indkaldelser har handlet om generiske tjenester og applikationer, bortset fra en supplerende rullende indkaldelse om støtte- og koordineringsaktiviteter, der blev offentliggjort i 1998.

Følgende tabel viser, hvor mange forslag der er modtaget.

Antal forslag pr. indkaldelse 1998-2000

Indkaldelse // Antal forslag

1998/1 // 18

1998/2 // 132

1998/3 // 11

1999/1 // 53

2000/1 // 92

2000/2 // 123

5.2. Bedømmelse af forslag

Bedømmelsen af de indkomne forslag foretages af TEN-Telecom-personalet med bistand fra eksterne bedømmere. De kriterier, som bedømmerne går ud fra, er baseret på bilag II i retningslinjerne for programmet, og vedrører navnlig projektets økonomiske og finansielle levedygtighed, socioøkonomiske virkninger og den transeuropæiske dimension.

Forslagene fordeles på tremandsgrupper af bedømmere, alt efter disses ekspertise. Hver bedømmer formulerer sin egen bedømmelse af hvert enkelt forslag og giver forslaget en karakter. Derefter samles bedømmerne gruppevis for at nå til enighed om en fælles bedømmelse. Der afholdes derefter to plenarmøder, det første for at sortere de forslag fra, der har opnået de laveste karakterer, og det andet for at gennemgå de karakterer, der er givet til de øvrige forslag. På det andet plenarmøde opstilles forslagene til sidst i prioriteret rækkefølge med henblik på støtte.

5.2.1. Bedømmernes mening

De 19 bedømmere, der deltog i bedømmelsen af forslag under forslagsindkaldelse 2000/1 og den rullende indkaldelse af forslag, 1998/3, blev bedt om at give deres vurdering af bedømmelsesprocedurerne. Inddelingen i paneler med bestemte ekspertiseområder blev betragtet som en væsentlig styrke. Bedømmerne mente, at panelerne gav mulighed for et godt personligt samspil mellem eksperterne, der førte til solide, konsensusbaserede beslutninger og en retfærdig bedømmelse af forslagene. Nogle udtrykte forbehold med hensyn til den korte tid, der var til rådighed til at sætte sig ind i de enkelte forslag, visse bedømmelseskriteriers generelle karakter og risikoen for, at projekter, der ikke hører klart ind under et bestemt område, stilles ringere i bedømmelsen.

Man er i øjeblikket i færd med at revidere bedømmelsesprocessen for at forbedre den generelt og stramme bedømmelseskriterierne. Bl.a. vil det blive tydeliggjort, hvad der forstås ved de samlede støtteberettigede investeringsomkostninger ved et projekt.

5.3. Programdeltagernes profil

Som led i den eksterne evaluering blev der gennemført en undersøgelse, der viste, at mere end 50% af deltagerne var fra private virksomheder, 5% fra offentlige virksomheder, 10% fra offentlige administrationer og 18% fra forskningsinstitutioner. Deltagerne fra den private sektor omfatter mange af de store teknologivirksomheder på telekommunikations- og IT-området, samt en række mindre virksomheder. De fleste deltagere (66%) er organisationer, der kun er repræsenteret i en enkelt medlemsstat, mens 9% af organisationerne var repræsenteret i alle 15 medlemsstater. 57% af deltagerne tilhører organisationer i kategorien små og mellemstore virksomheder. 23% af deltagerorganisationerne har en omsætning på over 150 mio. EUR.

Næsten halvdelen af de 58 projekter, som undersøgelsen omfattede, havde modtaget støtte fra andre kilder i tidligere faser af projektet. De mest almindelige finansieringskilder var ESPRIT (8), telematikprogrammet (6) og ACTS-programmet (5). Hovedparten af deltagerne i undersøgelsen erklærede, at deres projekt ikke ville være blevet til noget uden støtte fra TEN-Telecom.

5.4. Projekternes art

Af de 58 projekter, der modtog støtte i forbindelse med forslagsindkaldelserne i 1998 og 1999, var der et gennemførelsesprojekt, 55 gennemførlighedsunder søgelser/ validerings projekter og 2 støtteforanstaltninger [7]. Forholdsmæssigt svarer disse tal til antallet af indkomne projekter i hver kategori, dvs. at de fleste forslag vedrører undersøgelse og validering af den tekniske og kommercielle gennemførlighed.

[7] I forbindelse med forslagsindkaldelsen 2001-1 blev der udvalgt 36 projekter, heraf 4 gennemførelsesprojekter. Udvælgelsen af projekter i forbindelse med forslagsindkaldelsen 2000-2 er i den afsluttende fase.

Dette kan delvis skyldes støtteniveauet i de forskellige kategorier: 50% for gennemførlighedsundersøgelser og valideringsprojekter, sammenlignet med 10% for gennemførelsesprojekter (støttetiltag finansieres med 100%).

5.5. Projektresultater

Af de 58 projekter, der blev udvalgt til at modtage støtte i 1998 og 1999, var kun ni afsluttet på det tidspunkt, hvor den eksterne evaluering fandt sted. Hovedresultaterne af projekterne var således forretningsplaner, underbygget af markedsanalyser, tekniske undersøgelser og pilotapplikationer.

Dokumentation fra de årlige projektevalueringer viser, at projekternes tekniske kvalitet generelt er tilfredsstillende, mens forretningsplanerne anses for forholdsvis svage på en række områder.

(Som reaktion på dette har TEN-Telecom siden januar 2000 finansieret et projekt, der yder støtte til udarbejdelse af forretningsplaner. Konsortierne henvises desuden til LIFT-programmet [8], der kan bistå med yderligere rådgivning.)

[8] LIFT (Linking Innovation Finance and Technology) er en gratis service i forbindelse med Europa-Kommissionens program for innovation og SMV'er. Her kan små virksomheder få hjælp til at udarbejde en forretningsplan og tiltrække investeringer.

Af de ni afsluttede projekter, leverede de seks i nedenstående tabel oplysninger til den eksterne evaluering. Som det fremgår af tabellen, er tre af projekterne enten for nylig blevet lanceret i praksis eller forventes at blive det i nær fremtid.

Afsluttede projekters lanceringsstatus

Projekt // Status (oktober 2000)

ENINFO

Afsluttet:

April 2000 // Der blev udviklet en pilottjeneste (internetbaseret miljøinformation for den kemiske branche) i løbet af projektet, men det potentielle marked blev vurderet som værende for lille til, at tjenesten kunne blive rentabel.

HERMES

Afsluttet:

August 2000 // Gennemførlighedsundersøgelsen viste, at markedet endnu ikke er modent til hybridposttjenester, men at der er et stort potentiale på lang sigt. Projektet vil ikke blive iværksat i praksis inden for en overskuelig fremtid.

HORTONET

Afsluttet:

Februar 2000 // Projektet fremviste positive resultater. Der blev iværksat en pilotapplikation. Kommercielt levedygtig drift (multimediebaseret havevandringsnet, 150 haver i 15 lande) forventes inden for 2-3 år. Der ydes støtte fra IST til yderligere udvikling af forretningskoncept/indhold med henblik på at forbedre de pædagogiske og kulturelle aspekter.

TESSYN

Afsluttet

Marts 2000 // Der er foretaget gennemførligheds- og markedsundersøgelser, og potentialet for gennemførelse i praksis er blev vurderet. Lanceringen kan ikke ske før 2008 eller 2010, da den afhænger af GALILEO-projektets afslutning og yderligere udvikling af TESSYN-systemet. Resultaterne af undersøgelsen anvendes dog i yderligere, mere konkrete undersøgelser, der har til formål at planlægge iværksættelsen.

THEN

Afsluttet:

Marts 2000 // Gennemførlighedsundersøgelsen viste, at markedet endnu ikke er modent til et transeuropæisk telemedicinnet, men konsortiet er gået i gang med at iværksætte tjenesten på det nationale marked (Italien). Kontaktnet i Middelhavsområdet (Tunesien) er under udvikling, og andre tjenester (fjernundervisning for læger) forventes at indgå i forretningsprojektet.

TTT-NET

Afsluttet:

1. kvartal 2000 // Projektet vedrører forberedelser til indførelsen af den nye generation af IP-telefonisystemet. Det blev besluttet at gennemføre projektet i to faser. Den første, TTT-NET skulle skabe grundlæggende interoperabilitet. Projektet var en succes, og fase 2, TTT-SERVICES, blev sat i værk umiddelbart efter at TTT-NET var afsluttet. TTT-SERVICES er af strategisk betydning for det europæiske erhvervsliv og forventes sat i drift inden for nær fremtid.

(Kilde: Ekstern evaluering)

Efter et fælles initiativ, der blev lanceret i 1997 af Generaldirektoratet for Informationssamfundet og Generaldirektoratet for Regionalpolitik, blev der tildelt støtte, bl.a. fra TEN-Telecom-budgettet, til 15 projekter med det formål at forbedre kvaliteten af lokal information om turisme og SMV'er ved at skabe en kritisk masse af kompatibel og pålidelig information. I april 2000 blev der gennemført en teknisk vurdering af projekterne med bistand fra eksterne sagkyndige. Konklusionen var, at projekterne bidrager væsentligt til at bane vej for eEurope, idet de integrerer lokale tiltag på europæisk plan, men samtidig overholder nærhedsprincippet.

13 projekter, der var blevet finansieret i fællesskab af TEN-Telecom og Taskforcen for Multimedier til Undervisningsbrug, blev gennemgået i oktober 1999. Gennemgangen omfattede en vurdering af de tekniske fremskridt og projekternes bidrag til målene for TEN-Telecom. Hovedparten af projekterne fremviste positive resultater på begge områder.

5.5.1. Støtteforanstaltninger

I 1998 blev der offentliggjort en rullende indkaldelse af forslag til støtte- og koordineringsforanstaltninger (1998/3), der omfattede følgende opgaver: markedsanalyse og teknologiovervågning, forberedende sektormøder inden for de applikationsområder, som TEN-Telecom dækker, koordinering og støtte, oplysning og formidling. Som følge heraf blev der tildelt støtte til to projekter:

- TELECOM 2000 organiserer forberedende sektorbegivenheder inden for de områder, som programmet dækker, fremmer samarbejdet mellem programmets projekter, og skaber øget opmærksomhed om programmet gennem seminarer og informationsdage.

- TUSAM-projektet følger den teknologiske udvikling på telekommunikationsmarkedet som en kilde til strategiske retningslinjer for programmet. Projektet udarbejder halvårlige rapporter, der har følgende struktur:

Del A - Oversigt over markedsudviklingen inden for transeuropæiske net.

Del B - Oversigt over udviklingen inden for transeuropæiske telekommunikations applika tioner på de områder, programmet er rettet mod.

Der udsendes jævnligt ajourføringer til de halvårlige rapporter, med korte sammenfattende artikler om udviklingen inden for transeuropæiske net generelt og inden for særlige TEN-Telecom-applikationsområder.

6. Vurdering af programmet

Ifølge den eksterne evaluering har mange af de projekter, der har modtaget støtte, potentiale for at yde væsentlige bidrag til TEN-Telecoms og Fællesskabets mål med hensyn til at sætte gang i udviklingen af aktiviteter inden for nye vækstområder, der fører til jobskabelse og øget konkurrenceevne i virksomheder i EU, særlig små og mellemstore virksomheder. Bidragene vil sandsynligvis også umiddelbart kunne mærkes, da støtten først og fremmest har været rettet mod applikationslaget.

Bortset fra den første forslagsindkaldelse er der ikke ydet støtte til projekter vedrørende basisnetlaget. Dette er en følge af det begrænsede budget, der er afsat til programmet, samt forvaltningsudvalgets holdning. På basisnetområdet er der ydet støtte via strukturfondene til de regioner, der opfylder kriterierne, og af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). EIB vil fortsat støtte udviklingen af telenet via investeringslån som led i initiativet "Innovation 2000" [9].

[9] Innovation 2000 Initiative: Actively promoting a European economy based on knowledge and innovation, http://www.eib.org/pub/divers/i2i_en.pdf.

Generelt har efterspørgselen efter støtte fra TEN-Telecom oversteget de midler, der hvert år har været til rådighed. Efter den seneste forslagsindkaldelse indkom der ca. 25% flere forslag end ved den foregående indkaldelse.

Nedenstående tabel viser forholdet mellem indkomne og udvalgte forslag.

Forholdet mellem modtagne og udvalgte forslag

>TABELPOSITION>

* De projekter, der er udvalgt ved bedømmelsen af forslagene

7. Vurdering af de sociale og samfundsmæssige virkninger

Eftersom kun få af projekterne er afsluttet, bygger vurderingen af de sociale og samfundsmæssige virkninger hovedsagelig på oplysningerne om forventede resultater, der fremgår af den årlige projektvurdering.

Ifølge rapporterne fra den årlige projektvurdering i november 1999 og oktober 2000 forventes der virkninger på en række områder [10]. I det følgende fremhæves nogle af de forventede resultater af de vurderede projekter, set i forhold til programmets mål.

[10] Der blev foretaget en vurdering af, hvorvidt målene var nået, for i alt 39 af de 56 igangværende projekter, inklusive støtteforanstaltninger.

Programmets hovedmål er at lette overgangen til et informationssamfund for alle. I den henseende forventes generiske tjenester at give øget adgang til informationssamfundet, navnlig tale via IP, der er emnet for projekter som TTT-Services og VIP-TEN, som stiller billige tjenester til rådighed via eksisterende infrastruktur. På applikationsniveauet er by-og regionalnetprojektet, E-GAP, rettet mod at tilbyde nye former for kommunikation mellem lokale/regionale myndigheder og borgerne.

Hvad angår målsætningen om at forbedre de små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne, har satellittjenester såsom DEMON-projektet potentiale for at reducere hindringerne for adgang til bredbåndstjenester. Projekter på applikationsniveau vil sandsynligvis gavne bestemte områder, f.eks. CLISME (managementværktøj for netforbundne transportselskaber) og Digital Market (handelsnet for SMV'er og lokale offentlige administrationer i bycentre).

Der forventes bidrag til social integration fra projekter, der leverer interaktions- og kommunikationstjenester til borgerne, f.eks. tjenester, der letter kommunikationen med de lokale myndigheder (E-GAP), og efterspørgselsbaseret offentlig transport (SIPTS).

8. Anbefalinger

På baggrund af resultaterne af programmet efter tre års gennemførelse fremsættes nedenstående anbefalinger vedrørende strategien for programmets udvikling fremover. De områder, der støttes via programmet, er fastlagt i bilag I til retningslinjerne for programmet. Sammen med denne beretning forelægges et forslag til revision af bilag I om fastlæggelse af projekter af fælles interesse samt en begrundelse for forslaget.

8.1. Programmets udvikling fremover

Revisionsrettens særberetning og den eksterne evaluering indeholder en række anbefalinger, der har konsekvenser for TEN-Telecom-programmets udvikling fremover.

Revisionsrettens særberetning undersøger udviklingen og gennemførelsen af EU's politik vedrørende TEN-Telecom-programmet og dermed beslægtede foranstaltninger under strukturfondene og EIB/EIF i perioden 1993 til 1998. Beretningen behandler hovedsagelige de forberedende foranstaltninger, der blev gennemført, før de nye retningslinjer for TEN-Telecom (beslutning nr. 1336/97/EF) blev vedtaget. Beretningen indeholder bl.a. følgende anbefalinger:

* Det er vigtigt at undgå unødig overlapning med forskningsrammeprogrammet og andre kilder til fællesskabsstøtte.

* Der bør etableres strammere projekttilsynsprocedurer.

Den eksterne evaluering vedrører gennemførelsen af retningslinjerne for TEN-Telecom (beslutning nr. 1336/97/EF) og omfatter forslagsindkaldelserne fra 1998 til 2000 og de finansielle bevillinger fra 1998 til 1999. Evalueringsrapporten konstaterer følgende:

* Markedsføringen af programmet bør styrkes.

* Kun ganske få gennemførelsesprojekter har modtaget støtte fra TEN-Telecom.

På grundlag af hovedlinjerne i disse to dokumenter og erfaringerne fra gennemførelsen af programmet foreslås følgende tiltag:

1) Flere gennemførelsesprojekter

Fremover vil TEN-Telecom forsøge at tiltrække flere gennemførelsesprojekter. For at øge programmets virkning og give det en klar profil, der adskiller det fra IST-programmet, er det hensigten at øge antallet af gennemførelsesprojekter gennem en række initiativer:

* Der vil blive indført en to-trinsevalueringsprocedure for gennemførelsesprojekter for at gøre det lettere, billigere og hurtigere for et konsortium at få et forslag behandlet. Formålet er at reducere de omkostninger, der er forbundet med at udarbejde et forslag, som kan komme med i evalueringsfasen. Der vil derfor blive indført en ny indledende fase, hvor konsortier blot skal indsende et kort, men veldefineret forslag. Hvis dette forslag bedømmes positivt af uafhængige bedømmere, vil konsortiet blive opfordret til at indsende et fuldstændigt forslag. Denne ændring bygger på positive erfaringer fra en lignende ordning under IADS-aktiviteten (integrerede applikationer til digitale lokaliteter) under det fjerde rammeprogram. Erfaringerne viser, at en to-trinsevalueringsproces ikke behøver tage længere tid end den nuværende ettrinsprocedure.

* TEN-Telecom vil foranstalte hyppigere forslagsindkaldelser og fastlægge en tidsplan for disse i god tid i forvejen for at tiltrække flere projekter, der er nået til gennemførelsesfasen. Det skønnes, at der vil blive iværksat mindst to forslagsindkaldelser om året. Den tid, der går fra offentliggørelsen af en indkaldelse til kontraktunderskrivelsen vil blive nedbragt til under ni måneder. Det tager en rum tid at forberede et gennemførelsesprojekt, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt for et konsortium at vente endnu en lang periode på den næste forslagsindkaldelse. Og hvis et konsortium har opnået støtte fra andre finansieringskilder, er denne støtte sandsynligvis betinget af, at projektet gennemføres til tiden.

* Det lave antal gennemførelsesprojekter tyder på, at det nuværende maksimale støtteniveau ikke giver tilstrækkeligt incitament til etablering af transeuropæiske tjenester. Dette skyldes en række uundgåelige barrierer, i form af forskellige administrative systemer, sprog og kulturer, der skal overvindes, for at tilpasse en tjeneste til de lokale forhold i forskellige medlemsstater. Derfor foreslås det at ændre artikel 5, stk. 3, i forordningen om regler for støtte inden for transeuropæiske net ((EF) nr. 2236/95-1655/99), så det maksimale støtteniveau hæves fra 10% til 20% i tilfælde, hvor der er tale om sådanne alvorlige hindringer.

* Retningslinjerne for TEN-Telecom fastsætter to typer aktiviteter, som Fællesskabet kan yde støtte til: (i) undersøgelse/godtgørelse af den tekniske og kommercielle gennemførlighed, og ii) gennemførelse i praksis. Som det er nu, behandles disse to aktivitetstyper adskilt: Et konsortium ansøger, som reaktion på en forslagsindkaldelse, om støtte til enten undersøgelse/godtgørelse af den tekniske og kommercielle gennemførlighed, eller til gennemførelse. Ved at adskille aktiviteterne på denne måde, bryder man forretningscyklussen op og hæmmer selve indførelsen af tjenesterne. Det foreslås derfor, at TEN-Telecom afprøver en kontrakt, der kombinerer de to aktivitetstyper. I henhold til denne kontrakt vil et konsortium gennemføre valideringen af en tjeneste, og hvis denne del af projektet bedømmes positivt, vil konsortiet kunne fortsætte med at iværksætte tjenesten i praksis uden at måtte ansøge igen om yderligere støtte som reaktion på en ny forslagsindkaldelse. (Hvis valideringsfasen af projektet bedømmes negativt, ophører fællesskabsstøtten.)

Denne måde at kombinere aktiviteterne på afspejler den naturlige forretningscyklus og stimulerer indførelsen af højkvalitetstjenester uden forsinkelser og/eller hindringer.

2) Flere projekter, der omfatter offentlige administrationer

Programmet vil lægge særlig vægt på målsætningen om et informationssamfund for alle ved at fremskynde indførelsen af offentlige tjenester for borgerne, især på områder, hvor Europa har et konkurrenceforspring. I overensstemmelse med retningslinjerne for programmet vil TEN-Telecom tilskynde til flere projekter vedrørende administration på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan med henblik på at tilvejebringe tjenester af stor værdi for samfundet. Der vil blive ydet støtte til innovative systemer og tjenester, der bidrager til en mere effektiv offentlig administration på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan, herunder omstrukturering af de administrative processer med det formål at lette interoperabiliteten på europæisk plan.

For at mobilisere aktørerne i den offentlige sektor, dvs. brugere, tjenesteudbydere og offentlige administrationer, vil der blive nedsat en uformel rådgivende gruppe bestående af brugere, tjenesteudbydere, embedsmænd og hardware- og softwareproducenter. Om nødvendigt vil der også blive nedsat specialiserede rådgivende grupper inden for de særlig områder, der støttes af programmet i henhold til bilag I til retningslinjerne for programmet (beslutning nr. 1336/97/EF).

3) Sammenkobling af og interoperabilitet mellem net

Der vil blive ydet støtte til sammenkobling af og interoperabilitet mellem net, der er nødvendige for tjenester af offentlig interesse. Denne støtte vil erstatte den mere generelle støtte til basisnet i det nuværende bilag I.

4) Koordinering med andre aktører

For at sikre, at de offentlige midler udnyttes effektivt vil TEN-Telecom tilstræbe koordinering med IST-programmet, særlig hvad angår de to programmers støtte til introduktionsforanstaltninger og pilotaktioner, således at programmerne kommer til at supplere hinanden. Det er vigtigt, at man tydeligt markerer forskellen mellem de to programmer med hensyn til, hvilke typer aktiviteter og områder der støttes. Fremover vil TEN-Telecoms personale deltage i IST-bedømmelser for at opnå det bedst mulige samspil.

Via grupper, der går på tværs af programmerne, vil TEN-Telecom tilstræbe koordinering med andre relevante aktører i Kommissionen, f.eks. de andre TEN-programmer, strukturfondene, programmet for konkurrence- og bæredygtig vækst, IDA-programmet og Socrates-programmet, med det formål at øge synergivirkningerne og undgå unødig overlapning. Ved at tiltrække flere gennemførelsesprojekter bringer man graden af overlapning ned på et minimum.

TEN-Telecom vil udvikle mere aktive forbindelser med EIB, der bl.a. indebærer samfinansiering af projekter. EIB er allerede repræsenteret ved TEN-Telecoms udvalgsmøder som observatør. Det vil blive foreslået at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal undersøge de mulige scenarier og fremgangsmåder med hensyn til komplementær finansiering som led i Innovation 2000-initiativet. I første omgang vil arbejdsgruppen, hvor det er muligt, henholde sig til de eksempler, der er opstillet i memorandummet om samarbejde mellem forskningsrammeprogrammet og EIB, og senere vil der blive indgået et særskilt memorandum om samarbejde mellem TEN-Telecom og EIB.

Vurderet ud fra indsatsområderne under Innovation 2000-initiativet er der potentiale for samarbejde mellem TEN-Telecom og EIB på områderne 'Nye informations- og kommunikationsteknologinet' og 'Spredning af innovation'.

5) Programforvaltning og projekttilsyn

Projekttilsynsprocedurerne vil blive strammet fremover, og der vil blive opstillet klarere retningslinjer for, hvilke omkostninger der ydes tilskud til. Mere specifikt bliver der tale om følgende ændringer:

* Der vil blive gennemført flere kontrolbesøg med henblik på teknisk og finansiel revision på stedet for at undgå uregelmæssigheder af den art, som Revisionsretten omtaler i sin særberetning. Det endelige mål er at indføre revisionsattester i lighed med IST-programmets.

* De finansielle vilkår, herunder de samlede investeringsomkostninger ved et projekt, skal defineres tydeligere. Det vil blive præciseret, hvor grænsen går mellem validerings- og gennemførelsesomkostninger, hvad der regnes som investeringsomkostninger, og hvorvidt indtægterne skal trækkes fra driftsomkostningerne i den indledende fase. I forbindelse med de fremtidige forslagsindkaldelser vil der blive anvendt en fast sats på 60% for faste omkostninger, i modsætning til nu, hvor man går ud fra de faktiske faste udgifter, der i gennemsnit udgør 62%. De faste omkostninger vil således fremover være en procentdel af omkostninger, som der foreligger nemt tilgængelige oplysninger om, og skal ikke uddrages af organisationens samlede regnskaber. Derved bliver det meget enklere for deltagerne at udregne de faste omkostninger og nemmere for Kommissionen at kontrollere beløbene. Programforvaltningsudvalget er indforstået med denne ændring.

* Brugerne kommer til at spille en vigtig rolle i gennemførelsesprojekter, f.eks. ved at brugergrupper vurderer, hvor virkningsfuldt et projekt er. Brugernes rolle vil også blive styrket i spørgsmål om forretningsplaner.

* Gennemførelsesprojekter vil blive undersøgt på et tidligt trin, før der anvendes ressourcer af større omfang. Virkningen af afsluttede projekter vil blive vurderet på et tidligt tidspunkt.

* For at man kan følge virkningerne af Fællesskabets støtte nøjere, vil projekterne blive forpligtet til at aflægge rapport om de resultater, de opnår efter støtteperiodens udløb.

Med hensyn til udvælgelsen af projekter foreslås det, at procedurerne forenkles på samme måde som under internethandlingsplanen og eContent- og IST-programmet: Kommissionen har bemyndiget kommissæren for informationssamfundet til at træffe beslutning om udvælgelse af projekter på Kommissionens vegne og under dennes ansvar.

6) Deltagelse fra tiltrædelseslandene

TEN-Telecom vil undersøge muligheden for at øge tiltrædelseslandenes deltagelse ved at yde finansiel støtte hertil, så programmet kan fungere som et effektivt integrationsredskab for disse lande. Ifølge retningslinjerne for programmet (artikel 13, Rådets beslutning nr. 1336/97/EF) kan tredjelande deltage, forudsat at det ikke medfører en forhøjelse af støtten fra Fællesskabet. Der vil blive fremsat forslag om at ændre af denne artikel, så det bliver muligt at yde finansiel støtte til tiltrædelseslande ligesom under IST-programmet.

7) Tydeligere profilering

Reaktionerne fra medlemsstaternes repræsentanter og erhvervslivet tyder på, at omverdenens billede af TEN-Telecom er noget uklart. Berørte parter og potentielle deltagere har svært ved at forstå, hvad der er programmets mål, og hvilket teknologiområde det dækker. Denne mangel på klarhed påvirker sandsynligvis programmets modtagelse blandt de relevante aktører. For at bidrage til større klarhed og en bedre forståelse af programmet vil Kommissionen give TEN-Telecom en tydeligere profil. Der vil bl.a. blive indført et mere målrettet programakronym, 'e-TEN', for at vise, at vægten ligger på applikationer og tjenester og en tættere sammenhæng med eEurope.

8) Information om programmet

Der vil blive gjort en ekstra oplysningsindsats for at skabe større opmærksomhed om programmet og øge antallet og kvaliteten af store gennemførelsesprojekter med omfattende socio-økonomiske virkninger. I den forbindelse vil TEN-Telecom følge en mere offensiv strategi og rådføre sig med offentlige myndigheder, ikke-statslige organisationer og tilknyttede kommercielle parter, der er involveret i levering af tjenester i offentlighedens interesse. Denne opgave vil blive tilrettelagt som en støtteforanstaltning. Målgruppen for foranstaltningen bliver de offentlige administrationer og erhvervslivet. For at give de potentielle deltagere et tydeligere billede af programmet vil vejledningen for forslagsstillere blive forenklet.

8.2. Konkluderende bemærkninger

Hensigten med disse anbefalinger er at bygge videre på TEN-Telecoms styrkeområder og samtidig tage fat på de aspekter af programmet, der kan forbedres, således som det fremgår af udtalelserne fra uafhængige kilder og erfaringerne fra gennemførelsen af programmet.

Der vil blive lagt større vægt på offentlige tjenester for at fremme applikationer og tjenester, der tager informationssamfundets udfordringer op, og som tilgodeser borgernes og de små og mellemstore virksomheders behov. Denne strategi suppleres ved, at man opprioriterer gennemførelsesprojekter og således stimulerer lancering af driftsklare tjenester med umiddelbare samfundsmæssige fordele.

Revisionsrettens beretning fremhævede, at der er behov for koordinering af Fællesskabets foranstaltninger på området transeuropæiske telenet for at undgå unødig overlapning. TEN-Telecom vil øge graden af koordinering med andre foranstaltninger gennem samråd og gensidige aftaler for at skabe et passende samspil og sikre, at de pågældende programmer supplerer hinanden.

Programmet vil få en klarere profil derved, at antallet af områder, der støttes, reduceres fra 18 til 7 (se forslaget til revision af bilag I), og der indføres en målrettet informationsstrategi. Dette indbærer, at programmet får et nyt kaldenavn, 'e-TEN', der i højere grad leder tanken hen på applikationer og tjenester og nedtoner teleinfrastrukturaspektet.

For at målrette programmet mod offentlige tjenester vil TEN-Telecom via et uformelt rådgivende udvalg etablere et effektivt samarbejde med relevante aktører, herunder offentlige myndigheder, ikke-statslige organisationer, og private virksomheder, der er involveret i levering af tjenester af almen interesse. Denne opgave vil få høj prioritet, så programmet kan fastlægge, hvilke tjenester der har størst værdi for samfundet, og medvirke til at fremme disse.

BILAG I

Projekter, der har modtaget støtte fra TEN-Telecom 1998 og 1999 [11]

[11] Oplysninger om maksimal anbefalet støtte mangler for 3 projekter inden for henholdsvis område 1.1, 2.3 og 3.2.1. Samlede beløb og gennemsnit er beregnet for de projekter, der foreligger oplysninger om.

>TABELPOSITION>

(Kilde: Ekstern evaluering)

2001/0296 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

om ændring af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet

BEGRUNDELSE

Ifølge artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF ("beslutningen") skal Kommissionen forelægge forslag til revision af bilag I til beslutningen (Fastlæggelse af projekter af fælles interesse) på grundlag af den tekniske udvikling og de indhøstede erfaringer.

Samme artikel kræver, at der forelægges en beretning med en vurdering af de opnåede resultater for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Den beretning, som Kommissionen har udarbejdet i overensstemmelse hermed [KOM(2001)nnn], bygger bl.a. på en ekstern evaluering af TEN-Telecom-programmet og Revisionsrettens særberetning 9/2000.

Hovedlinjerne i Revisionsrettens særberetning og i den eksterne evaluering, som har konsekvenser for revisionen af bilag I, er følgende:

De vigtigste anbefalinger fra Revisionsrettens særberetning 9/2000:

* I sit svar på Revisionsrettens beretning erklærer Kommissionen sig enig i, at der skal lægges større vægt på den transeuropæiske dimension af programmet (s. 20, 10(v)).

* Revisionsrettens beretning understreger, at det er vigtigt at undgå unødig overlapning med IST-programmet og andre kilder til fællesskabsstøtte.

* I sit svar på Revisionsrettens beretning understreger Kommissionen, at det er nødvendigt at målrette programmet. Navnlig opfattes listen over områder i bilag I som værende for lang og kompleks. Kommissionen foreslår, at programmet målrettes mod de højt prioriterede områder under eEurope-initiativet.

De vigtigste konklusioner fra den eksterne evaluering:

* TEN-Telecom-programmet er stadig relevant, særlig i forhold til målsætningerne for eEurope.

* Det forholdsvis store antal interesseområder kan være til hinder for, at der opnås resultater af betydning.

* Den transeuropæiske dimension af TEN-Telecom er et vigtigt aktiv.

Konsekvenserne for revisionen af bilag I:

På grundlag af disse retningslinjer, den teknologiske udvikling og erfaringerne fra programmet, fremsættes nedenstående forslag om revision af bilag I.

* Der vil blive lagt større vægt på den transeuropæiske dimension, idet det udtrykkelig defineres i bilag I, hvad der forstås herved.

* Det reviderede bilag I vil klart holde TEN-Telecom adskilt fra IST-sprogrammet. Bilaget vil understrege, at TEN-Telecom er markedsorienteret, og således tilskynde til indsendelse af forslag om implementering af innovative tjenester i offentlighedens interesse. Det vil desuden afspejle et ønske om at yde større støtte til tjenester, der benyttes af offentlige administrationer. Tjenesterne vil blive leveret af den offentlige sektor eller af partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor.

* Bilag I vil målrette programmet mod de strategiske højt prioriterede områder under eEurope-initiativet. Listen over områder er blevet revideret på basis af de hidtidige erfaringer fra programmet og under hensyntagen til anbefalingerne fra den eksterne evaluering.

Tydeligere målretning

Listen over områder bliver kortere. Den nye liste tager hensyn til eEurope-initiativets højt prioriterede tiltag og risikoen for overlapning mellem TEN-Telecom og IST-programmet. Derfor udgår støtte til forskningsinfrastrukturer og generiske indholdstjenester (oversættelse, talegenkendelse), da disse områder dækkes af eContent-programmet.

Større vægt på offentlige tjenester

Der vil blive lagt større vægt på indførelse af offentlige tjenester. I den forbindelse vil TEN-Telecom fremme tjenester inden for e-forvaltning og e-administration på lokalt, regionalt og nationalt plan på områder af betydelig transeuropæisk værdi, herunder uddannelse og miljø. Der vil også blive ydet støtte til integration af tjenester.

Målrettet støtte til sammenkobling af og interoperabilitet mellem net

Det nuværende bilag I anfører en række områder vedrørende basisnet. Det reviderede bilag I vil yde støtte til sammenkobling af og interoperabilitet mellem net, der danner grundlag for en bestemt applikation eller tjeneste. Der vil ikke længere blive ydet støtte til bestemte teknologier såsom Euro-ISDN og ATM.

Nyt område vedrørende mobiltjenester

Der vil blive ydet støtte til avancerede mobilteknologier for at opfylde EU's målsætninger for tredje generations mobilkommunikation. Den fremtidige generations mobilkommunikation rummer potentiale for at udvide Internettet kolossalt og dermed bidrage til et mere integrerende informationssamfund. Denne udvidelse vil få betydelige konsekvenser for udviklingen af mobil handel og indførelsen af nye højkvalitets-multimedietjenester af fælles interesse. I det nuværende usikre økonomiske klima vil TEN-Telecom yde støtte til den fremtidige generation af mobiltjenester.

Nyt område vedrørende netsikkerhed

I overensstemmelse med Kommissionens politik for netsikkerhed, der udspringer af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Stockholm, vil TEN-Telecom støtte sikkerheds- og tillidsfremmende tjenester samt koordinering af nationale initiativer på europæisk plan.

For at bidrage til medlemsstaterne indsats for at styrke CERT-systemerne (IT-katastrofehjælp) vil TEN-Telecom yde støtte til øget samarbejde inden for EU, herunder konkrete forslag til effektivt samarbejde via net.

Finansielle konsekvenser

For at tilskynde til flere gennemførelsesprojekter er det nødvendigt at øge det finansielle incitament og yde støtte på op til 20% af de samlede investeringsomkostninger inden for områder af offentlig interesse, hvor der er naturlige hindringer, der skyldes forskellige administrative systemer, sprog og kulturer. Dette incitament vil specielt blive rettet mod applikationer og visse generiske tjenester, der står over for sådanne vanskeligheder. De finansielle konsekvenser vil blive behandlet i forbindelse med forslaget om ændring af de finansielle regler for de transeuropæiske net.

Tilpasning af udvalgsproceduren i overensstemmelse med Rådets afgørelse nr. 1999/468/EF

I overensstemmelse med Rådet og Kommissionens erklæring (erklæring nr. 2 i erklæringerne til Rådets afgørelse nr. 1999/468/EF [12]) ændres artikel 8, stk. 2, således at der henvises til den nye forskriftsprocedure.

[12] EFT C 203, 17.7.1999, s. 1

På baggrund af ovennævnte betragtninger foreslår Kommissionen, at Europa-Parlamentet og Rådet reviderer listen over projekter af fælles interesse, som fastlagt i bilag I til beslutningen, ved at vedtage nærværende beslutningsforslag.

2001/0296 (COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS BESLUTNING

om revision af bilag I til beslutning nr. 1336/97/EF om et sæt retningslinjer for transeuropæiske telenet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 156,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [13],

[13] EFT C , , s. .

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg [14],

[14] EFT C , , s. .

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget [15],

[15] EFT C , , s. .

i henhold til proceduren i traktatens artikel 251,

og ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF skal Kommissionen hvert tredje år forelægge en beretning om gennemførelsen af beslutningen for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

(2) Kommissionen forelagde denne beretning den [.....];

(3) Ifølge artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF skal Kommissionen forelægge passende forslag til revision af bilag I til beslutningen på grundlag af den tekniske udvikling og de indhøstede erfaringer.

(4) Revisionsrettens særberetning nr. 9/2000 indeholder en række anbefalinger, der tages op i Kommissionens beretning.

(5) I meddelelsen om Kommissionens initiativ op til Det Europæiske Råds ekstraordinære møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000, præsenterede Kommissionen eEurope-initiativet, der lægger særlig vægt på den sociale dimension af informationssamfundet.

(6) Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF bør derfor revideres i overensstemmelse hermed

(7) Da de for gennemførelsen af nærværende beslutning nødvendige foranstaltninger er generelle foranstaltninger efter artikel 2 i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen [16], bør de vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 5 i nævnte afgørelse.

[16] EFT L 184, 17.7.1999, s. 23.

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Artikel 8, stk. 2, erstattes af følgende:

'2. Når der henvises til nærværende stykke, finder den i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF omhandlede forskriftsprocedure anvendelse i overens stemmelse med samme afgørelses artikel 7, stk. 3, og artikel 8.

3. Det i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF omhandlede tidsrum er på 3 måneder.'

2. Bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1336/97/EF erstattes af bilag I til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne Formand Formand

BILAG

FASTLÆGGELSE AF PROJEKTER AF FÆLLES INTERESSE

Transeuropæiske telenet vil bringe innovative transeuropæiske tjenester i almenhedens interesse. Tjenesterne vil bidrage til informationssamfundets udvikling med hensyn til vækst, beskæftigelse, social samhørighed og inddragelse af alle i den videnbaserede økonomi.

TEN-Telecom-programmet yder støtte til undersøgelse og godtgørelse af sådanne tjenesters tekniske og kommercielle gennemførlighed samt til iværksættelse af tjenesterne. Tjenesterne skal være innovative, transeuropæiske og baseret på kendt teknologi:

- en tjeneste kan lanceres i forskellige medlemsstater med passende tilpasning i hver enkelt medlemsstat

- en tjeneste, der allerede er indført i en enkelt medlemsstat, kan udvides til andre medlemsstater

- en tjeneste kan indføres i en enkelt medlemsstat, hvis den klart har tværeuropæisk interesse.

Selv om tjenesterne skal være transeuropæiske, kan de godt iværksættes af en eller flere organisationer, der er hjemmehørende i en og samme medlemsstat. Der tilskyndes dog til projekter med deltagelse af organisationer fra mere end en medlemsstat.

På denne baggrund fastlægges projekter af fælles interesse ud fra, i hvor høj grad de kan yde praktisk støtte til, at målene i denne beslutning nås.

De projekter af fælles interesse, der beskrives nedenfor, er inddelt i tre niveauer, der udgør en sammenhængende struktur.

- Applikationer

Applikationer opfylder brugernes behov og tager hensyn til kulturelle og sproglige forskelle samt handicappedes behov. Hvor det er relevant, skal de tage højde for de særlige behov i mindre udviklede eller tyndt befolkede regioner.

- Generiske tjenester

Generiske tjenester skal opfylde applikationernes fælles krav ved at levere fælles værktøjer til udvikling og implementering af nye applikationer baseret på indbyrdes kompatible standarder. De skal levere tjenester til dataoverførsel og -integritet på tværs af net.

- Sammenkobling af og interoperabilitet mellem net

Der vil blive ydet støtte til sammenkobling, interoperabilitet og sikkerhed i forbindelse med net, der danner grundlag for særlige applikationer og tjenester af offentlig interesse.

I de følgende afsnit fastlægges, for hvert niveau i de transeuropæiske net, de projekter af fælles interesse, der i henhold til artikel 9 skal specificeres efter proceduren i artikel 8.

1. Applikationer

- e-Forvaltning og e-Administration: En mere effektiv, interaktiv og integreret service fra det offentlige er en af de oplagte muligheder, informationssamfundet byder på. Der vil blive ydet støtte til tjenester på alle niveauer: europæisk, nationalt, regionalt og lokalt, f.eks. tjenester vedrørende elektroniske offentlige indkøb, turisme, personlig sikkerhed og virksomhedsstøtte for SMV'er. Miljøapplikationer og -tjenester vil blive støttet, for så vidt angår overvågning, tilsyn og informationsadgang. Tjenesterne kan leveres af eller med støtte fra offentlige myndigheder som en tjeneste i offentlighedens interesse til gavn for borgere og SMV'er.

- Sundhed: Telematiknet og -tjenester i sundhedssektoren giver vid mulighed for at forbedre adgangen til og kvaliteten af sundhedsplejen, samt for at begrænse de stigende omkostninger til sundhedspleje som følge af lægevidenskabelige fremskridt og demografiske ændringer. Der vil blive ydet støtte til innovative tjenester, der forbinder sundhedsplejeinstitutioner og andre behandlingssteder, og som gør det muligt at yde sundhedstjenester direkte til offentligheden, navnlig til støtte for sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende tiltag.

- Handicappede og ældre: Udviklingen inden for netbaseret kommunikation giver for alvor mulighed for at inddrage ældre og handicappede i informationssamfundet. Netapplikationer og -tjenester, der opfylder denne befolkningsgruppes særlige behov, kan medvirke til at overvinde socio-økonomiske, geografiske og kulturelle barrierer. Der vil blive ydet støtte til tjenester, der tilgodeser ældre og handicappedes behov, så denne befolkningsgruppe kan integreres og deltage fuldt ud i informationssamfundet.

- Læring og kultur: Et højt niveau af almen og faglig uddannelse samt kulturel bevidsthed er afgørende for den økonomiske udvikling og den sociale samhørighed. Der vil fortsat blive lagt stor vægt på disse aspekter i fremtiden, hvor teknologien vil spille en stigende rolle i samfundet. Der vil blive ydet støtte til tjenester, der byder på innovative måder at præsentere undervisningsstof og kulturelt materiale på, bl.a. tjenester vedrørende livslang læring.

2. Generiske tjenester

- Avancerede mobiltjenester: Der er forsøg i gang om interoperabilitetsaspekterne af innovative applikationer til 2½- og 3G-mobilnet. De vil danne grundlag for avancerede end-to-end-løsninger inden for mobilkommunikation, med lokationsbaserede, personligt tilpassede og kontekstfølsomme tjenester. Der vil blive ydet støtte til lancering af avancerede mobilapplikationer og -tjenester i almenhedens interesse, bl.a. tjenester inden for navigation og styring, trafik- og rejseinformation, netsikkerhed og betaling via nettet, m-handel, m-business og mobiltjenester på områderne arbejde, læring og kultur, nødhjælp og sundhed.

- Tillidsfremmende tjenester: Hvorvidt virksomheder og borgere deltager aktivt i informationssamfundet afhænger af, om de har tillid til de tjenester, der udbydes. Sikkerhed er derfor et højt prioriteret emne, der udgør en betydelig udfordring for fremtiden. Der vil blive ydet støtte til tjenester i offentlighedens interesse vedrørende alle aspekter af sikkerhed, herunder effektivt netsamarbejde inden for EU om de nationale IT-katastrofehjælpssystemer (CERT).

3. Sammenkobling af og interoperabilitet mellem net

- Sammenkobling og interoperabilitet: Sammenkobling af og interoperabilitet mellem net er en forudsætning for effektive transeuropæiske tjenester. Der vil blive ydet støtte til sammenkobling, interoperabilitet og sikkerhed i forbindelse med net, der er nødvendige for bestemte tjenester af offentlig interesse. Projekter vedrørende udvikling og forbedring af telenet vil blive undersøgt ekstra omhyggeligt for at sikre, at de ikke griber ind i de frie markedsvilkår.

4. Supplerende støtte- og samordningsforanstaltninger

Ud over at yde støtte til projekter af fælles interesse iværksætter Fællesskabet en række foranstaltninger, der sigter mod at skabe passende rammer for gennemførelse af projekterne. Disse foranstaltninger skal bidrage til at skabe øget opmærksomhed om programmet, udvikle konsensus og fremme samordningen af nationale, regionale og lokale aktiviteter, der sigter mod at stimulere og fremme nye applikationer og tjenester i overensstemmelse med gennemførelsen af programmer på andre områder, samt bidrage til udviklingen af bredbåndsnet. De vil bl.a. indebære høring af de europæiske organisationer for standardisering og strategisk planlægning samt samordning med andre aktiviteter, der finansieres af Fællesskabets forskellige finansieringsinstrumenter. Foranstaltningerne omfatter:

- strategiske undersøgelser med henblik på at udvikle målspecifikationer, og overgang hen imod disse mål. Specifikationerne skal hjælpe aktørerne i sektoren til at træffe fornuftige økonomiske investeringsbeslutninger

- fastlæggelse af metoder til at få adgang til bredbåndsnet

- etablering af fælles specifikationer på grundlag af europæiske standarder og verdensstandarder

- fremme af samarbejdet mellem aktørerne i sektoren, herunder offentlig-private partnerskaber

- samordning af aktiviteter i medfør af denne beslutning med relevante fællesskabsprogrammer og nationale programmer.