52001DC0197

Beretning fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om anvendelse af forskellige ventilationssystemer til lastbiler til transport af dyr, hvor transporttiden overstiger otte timer /* KOM/2001/0197 endelig udg. */


BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om anvendelse af forskellige ventilationssystemer til lastbiler til transport af dyr, hvor transporttiden overstiger otte timer

1. Baggrund

I henhold til kapitel VII i bilaget til Rådets direktiv 91/628/EØF [1] må forsendelsestiden for tamheste og tamkvæg, -får, -geder og -svin ikke overstige otte timer. Den maksimale forsendelsestid kan dog forlænges, hvis transportmidlet opfylder bestemte betingelser.

[1] Rådets direktiv 91/628/EØF af 19. november 1991 om beskyttelse af dyr under transport og om ændring af direktiv 90/425/EØF og 91/496/EØF (EFT L 340 af 11.12.1991, s. 17), senest ændret ved direktiv 95/29/EF (EFT L 148 af 30.6.1995, s. 52).

Rådets forordning (EF) nr. 411/98 af 16. februar 1998 om supplerende normer vedrørende dyrebeskyttelse, for lastbiler, der benyttes til befordring af dyr ved over otte timers transporttid [2], blev vedtaget i henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 91/628/EØF.

[2] EFT L 52 af 21.2.1998, s. 8.

Ifølge artikel 2 i forordning (EF) nr. 411/98 skal Kommissionen forelægge Rådet en rapport, der er udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinærkomité, om gennemførelse af forordningen, særlig om anvendelsen af de forskellige ventilationssystemer.

Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel under Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse blev derfor anmodet om at tage dette spørgsmål op. Den vedtog den 8. december 1999 en udtalelse om 'normer for mikroklimaet i køretøjer til transport af dyr ad landevej'.

Af udtalelsen fremgår det, at Kommissionen bliver nødt til at træffe foranstaltninger til, at dyrs velfærd under transport forbedres yderligere.

I december 2000 vedtog Kommissionen en beretning [3] om de erfaringer, medlemsstaterne har gjort siden gennemførelsen af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport. I den beretning forpligtede Kommissionen sig at fremsætte vedlagte forslag for Rådet.

[3] Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om de erfaringer, medlemsstaterne har gjort siden gennemførelsen af Rådets direktiv 95/29/EF om ændring af direktiv 91/628/EØF om beskyttelse af dyr under transport KOM (2000) 809 endelig.

2. De vigtigste konklusioner i Den Videnskabelige Komités udtalelse

Termisk stress anerkendes som en af hovedårsagerne til reduceret velfærd og sundhed hos dyr under transport.

Under fjerntransport vil dyrene kunne blive udsat for at blive transporteret gennem forskellige klimazoner inden for et relativt kort tidsrum. Derudover vil tilstedeværelsen af flere dyr i et lukket eller delvis lukket rum i flere timer ændre temperaturen, luftfugtigheden og koncentrationen af gasser (fx CO2) i dyrenes umiddelbare omgivelser. Derfor er det nødvendigt med regulerbare ventilationssystemer i lastbilerne for at sikre dyrene et tilfredsstillende miljø.

Hver dyretype kan tåle at blive udsat for temperaturer, der ligger inden for et interval, inden for hvilket det ikke er nødvendigt at foretage nogen større regulering. De øvre og nedre grænser fremgår af tabel 1 og er fastsat ved analysering af videnskabelige data, som Den Videnskabelige Komité har adgang til. Tabel 1 indeholder ingen data om tamheste.

Dataene bekræfter, at de nugældende bestemmelser i forordning (EF) nr. 411/98 på dette område ikke er tilstrækkelige til at yde dyr under transport acceptabel beskyttelse.

Høj luftfugtighed er et problem for dyrs velfærd, når temperaturen samtidig er høj. Under transport stammer fugtigheden fra dyrene selv, men også fra fordampet urin, ekskrementer og vaskevand. Derfor indeholder tabel 1 maksimumstemperaturer ved høj luftfugtighed.

Findes der ikke et automatisk ventilationssystem, bestemmes temperaturen af, om ventilationsåbningerne i lastrummet er åbne eller lukkede, og lastbilens fart. Når lastbilen holder stille, er mulighederne for at regulere temperaturen ret begrænsede i varmt vejr.

Med automatisk ventilation indblæses der luft ved hjælp af mekaniske anordninger som fx vifter, der producerer en bestemt mængde frisk luft afhængigt af systemets kapacitet og den måde, det er indstillet på. Den største fordel ved automatisk ventilation er, at man får en kontrolleret luftstrøm, der er uafhængig af lastbilens fart.

Den normalt anbefalede ventilation under praktiske transportforhold om sommeren svinger mellem 63 til 106 m3/h/100 kg levende vægt. Ventilationen bør aldrig være lavere end 10 m3/h/100 kg levende vægt i koldt vejr.

Den Videnskabelige Komité anbefaler i sin udtalelse, at ventilationssystemet, uanset hvilken type der anvendes, under alle omstændigheder bør kunne holde temperaturen og luftfugtigheden i lastbilen inden for en øvre og nedre grænse som fastsat i tabel 1.

Den Videnskabelige Komité foreslår også, at ventilationssystemerne bør kunne køre uafhængigt af lastbilens motor.

Den Videnskabelige Komité anbefaler, at alle lastbiler bør være udstyret med en anordning til overvågning af temperatur og luftfugtighed samt et advarselssystem og en skriver til registrering af disse parametre. Med overvågningssystemet vil chaufføren kunne gribe ind og afværge farlige situationer. Registreringssystemet vil lette myndighedernes kontrol med, at reglerne overholdes.

3. De vigtigste konklusioner med hensyn til ventilation i kommissionens beretning

Størstedelen af de dyr, der transporteres i Europa, transporteres for næsten alle husdyrarters vedkommende (heste, kvæg, får, svin) fra Nordeuropa til Sydeuropa. Utilstrækkelig ventilation i lastbiler til fjerntransport betragtes som et alvorligt problem i Kommissionens beretning.

Som tidligere hændelser har vist, er en for høj kropstemperatur hos dyr om sommeren en af de primære årsager til lidelser og dødelighed under fjerntransport. Effektiv ventilation og tilstrækkelig vanding spiller ligesom korrekt lastetæthed en afgørende rolle for dyrs velfærd under transport.

For at løse problemet med de ekstreme klimaforhold, som dyr udsættes for under lange transporter, er det ifølge beretningen nødvendigt, at lastbilerne er udstyret med en anordning til overvågning af temperatur og luftfugtighed i det lastrum, som dyrene transporteres i.

I beretningen understreges det også, at transport af heste er et alvorligt og presserende problem set ud fra et dyrebeskyttelsessynspunkt. Kommissionen finder det vigtigt, at der tages yderligere initiativer til at forbedre forholdene for heste. Derfor indeholder Kommissionens forslag en øvre og nedre temperaturgrænse for tamheste, selv om Den Videnskabelige Komités udtalelse ikke omhandler heste.

4. Samfundsøkonomiske virkninger

Der er indhentet udtalelser fra flere sider for at vurdere de eventuelle omkostningsmæssige virkninger for transportsektoren. Mens det er muligt at vurdere ekstraomkostningerne, er det vanskeligere at vurdere de økonomiske fordele ved gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger. Man må huske på, at selv om forslaget ikke er økonomisk begrundet, så vil forbedring af ventilationssystemerne i lastbiler til fjerntransport uden tvivl skabe økonomiske fordele, ved at dyrenes tilstand forbedres og dødeligheden reduceres.

Ifølge eksperter på området er transportvirksomheder, der anvender lastbiler udstyret med automatiske ventilationssystemer, tilfredse på grund af det økonomiske udbytte (især har de fleste slagtedyr mindre vægttab ved ankomsten).

4.1. Skøn over de samlede ekstraomkostninger

Følgende beregning er baseret på, at en lastbil med 20 t nyttelast udstyres med et system, der producerer en minimumsluftstrøm på 12 000 m3/time (dvs. 60 m3/h/kN eller ca. 100 kg nyttelast).

De samlede ekstraomkostninger pr. lastbil som følge af Kommissionens forslag anslås til mellem EUR 6 100 og EUR 7 930 inkl. ventilation og overvågningsanordninger.

Disse ekstraomkostninger bør ses i sammenhæng med omkostningerne ved at anskaffe en lastbil til transport af dyr.

De samlede omkostninger ved anskaffelse af et komplet køretøj (sættevognstrækker og sættevogn) beløber sig til mellem EUR 165 000 og EUR 190 000 for en nyttelast på 20 t.

Omkostningerne ved anskaffelse af et ventilations- og overvågningssystem udgør mellem 3,21% (6 100/190 000) og 4,8% (7 930/165 000) af de samlede omkostninger ved anskaffelse af en lastbil.

5. Forslaget

Kommissionens forslag omhandler følgende spørgsmål:

-udvikling, konstruktion og vedligeholdelse af obligatoriske ventilationssystemer til køretøjer berørt af forordning (EF) nr. 411/98 med henblik på til enhver tid at overholde acceptable temperaturer som fastsat i Den Videnskabelige Komités udtalelse

-obligatorisk system til overvågning og registrering af temperatur og luftfugtighed samt advarselssystem i alle vejkøretøjer til transport af dyr, hvor transporttiden overstiger otte timer.

Tabel 1

>TABELPOSITION>