52000PC0309

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf /* KOM/2000/0309 endelig udg. - ACC 2000/0120 */


Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

Den 14. februar 2000 godkendte Rådet direktiver, som bemyndigede Kommissionen til at indlede forhandlinger med Den Socialistiske Republik Vietnam om ændring af den bilaterale aftale om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, paraferet den 15. december 1992, og senest ændret den 17. november 1997.

Den 31. marts 2000 paraferede Kommissionen og en repræsentant for den vietnamesiske regering vedlagte aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Vietnams regering.

Det foreslås derfor, at Rådet giver bemyndigelse til den formelle indgåelse af denne aftale. Kommissionen foreslår, at Rådet træffer afgørelse om at anvende aftalen midlertidigt fra den 15. juni 2000, indtil de relevante procedurer er afsluttet, forudsat at den midlertidige anvendelse er gensidig.

2000/0120 (ACC)

Forslag til

RÅDETS AFGØRELSE

om undertegnelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande og om bemyndigelse til midlertidig anvendelse heraf

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen har på Det Europæiske Fællesskabs vegne ført forhandlinger om en aftale om handel med tekstilvarer med Den Socialistiske Republik Vietnam.

(2) Aftalen blev paraferet den 31. marts 2000.

(3) Aftalen bør undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs vegne.

(4) Det er nødvendigt at anvende aftalen midlertidigt fra den 15. juni 2000, indtil de relevante procedurer for den formelle indgåelse er afsluttet, under forudsætning af at den midlertidige anvendelse er gensidig -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen i form af brevveksling om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande undertegnes på Det Europæiske Fællesskabs vegne, under forudsætning af at aftalen indgås.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer, der er beføjet til at undertegne aftalen på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 3

Aftalen om handel med tekstilvarer med Den Socialistiske Republik Vietnam anvendes midlertidigt fra den 15. juni 2000, indtil procedurerne for indgåelsen er afsluttet, under forudsætning af at den midlertidige anvendelse er gensidig

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Rådets vegne

Formand

BILAG

AFTALE

I FORM AF BREVVEKSLING OM ÆNDRING AF AFTALEN MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM OM HANDEL MED TEKSTILVARER OG BEKLÆDNINGSGENSTANDE, PARAFERET DEN 15. DECEMBER 1992, SENEST ÆNDRET VED AFTALEN I FORM AF BREVVEKSLING, DER BLEV PARAFERET DEN 17. NOVEMBER 1997

Brev nr. 1

BREV FRA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Hr...,

1. Jeg skal herved henvise til de forhandlinger, der fandt sted fra den 27. til 31. marts 2000 mellem vore respektive delegationer med henblik på at ændre aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, paraferet den 15. december 1992 og anvendt fra den 1. januar 1993, senest ændret ved aftale i form af brevveksling, der paraferedes den 17. november 1997 (i det følgende benævnt "aftalen").

2. Som følge af disse forhandlinger nåede parterne til enighed om at ændre aftalen som følger:

2.1. Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Vietnam er indforstået med at begrænse sin eksport til Fællesskabet i hvert aftaleår af de varer, der er anført i bilag II til de deri anførte mængder.

Ved tildelingen af mængder til eksport til Fællesskabet forpligter Vietnam sig til at ligebehandle firmaer, der helt eller delvis ejes af investorer fra Fællesskabet, og vietnamesiske firmaer.

2. Eksporten af de tekstilvarer, der er anført i bilag II, er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol som omhandlet i protokol A.

3. Ved forvaltningen af de kvantitative lofter, der er omhandlet i stk. 1, sikrer Vietnam, at Fællesskabets tekstilindustri får lejlighed til at udnytte disse lofter.

Vietnam forpligter sig navnlig til forlods at reservere 30% af de kvantitative lofter til firmaer inden for denne industri i en periode på fire måneder regnet fra den 1. januar hvert år. Med henblik herpå tages der hensyn til kontrakter, der er indgået med sådanne firmaer i den pågældende periode og forelagt for de vietnamesiske myndigheder i samme periode.

4. For at gøre det lettere at gennemføre disse bestemmelser sender Fællesskabet inden den 31. oktober hvert år en liste til Vietnams kompetente myndigheder over interesserede producenter og forarbejdningsvirksomheder med angivelse af de varemængder, som hvert af de pågældende firmaer ønsker leveret. Med henblik herpå skal de pågældende firmaer tage direkte kontakt med de relevante vietnamesiske myndigheder i den periode, der er anført i stk. 3, for at fastslå, hvilke mængder der er til rådighed under de i stk. 3 omhandlede reserverede mængder.

5. Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale, og uden at dette berører den kvantitative ordning, der gælder for de varer, som er omfattet af bestemmelserne i artikel 4, forpligter Fællesskabet sig til at suspendere anvendelsen af de kvantitative restriktioner, der i øjeblikket er i kraft for varer, som er omfattet af denne aftale.

6. Eksporten af de varer, der er anført i bilag IV til aftalen, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der er nævnt i stk. 2.

7. Hvis Den Socialistiske Republik Vietnam bliver medlem af Verdenshandelsorganisationen, før denne aftale udløber, afskaffes de gældende restriktioner gradvis inden for rammerne af WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande og protokollen om Vietnams tiltrædelse af WTO."

2.2 Aftalens artikel 19, stk. 1, affattes således:

"1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende parter giver hinanden underretning om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige med henblik herpå. Den finder anvendelse indtil den 31. december 2002. Derefter forlænges gyldighedsperioden automatisk med et år, medmindre en af parterne senest den 30. juni 2002 underretter den anden part om, at den ikke er indforstået med denne forlængelse.

Forlænges aftalens gyldighedsperiode indtil den 31. december 2003, fastsættes de kvantitative lofter for år 2003 for de varekategorier, der er anført i bilag II, til de mængder, der er anført i nævnte bilag for år 2002 forhøjet med den vækstrate, der er anvendt for hver varekategori mellem 2001 og 2002."

2.3 Bilag A til dette brev træder i stedet for bilag I til aftalen.

2.4 Bilag B til dette brev træder i stedet for bilag II til aftalen.

2.5 Bilag C til dette brev træder i stedet for bilaget til protokol B til aftalen.

2.6 En protokol vedrørende de til industrien reserverede mængder er knyttet til bilag D til dette brev.

2.7 Teksten i bilag E til dette brev træder i stedet for stk. 4 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab.

2.8 Bilag F til dette brev indsættes som bilag III til aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab.

2.9 Det godkendte protokollat om de to parters gensidige åbning af markederne er knyttet til bilag G til dette brev.

3. Det godkendte protokollat om funktionsmåden for de til industrien reserverede mængder for år 2000 er knyttet til bilag H til dette brev.

4. Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De vil bekræfte, at Den Socialistiske Republik Vietnam er indforstået med ovennævnte ændringer. Skulle dette være tilfældet, udgør dette brev og de dertil knyttede bilag sammen med Deres skriftlige bekræftelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam har givet hinanden underretning om, at de interne procedurer, der er nødvendige med henblik herpå, er afsluttet. I mellemtiden finder ændringerne til aftalen anvendelse på et midlertidigt grundlag fra den 15. juni 2000 under forudsætning af, at de anvendes gensidigt.

Modtag, hr..., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For Rådet for Den Europæiske Union

BILAG A

"BILAG I

VARELISTE JF. ARTIKEL 1

1. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre.

2. Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

>TABELPOSITION>

BILAG B

"BILAG II

Kvantitative lofter omhandlet i artikel 3, stk. 1

Varebeskrivelserne for varerne i kategorierne i dette bilag findes i bilag I

>TABELPOSITION>

BILAG C

"Bilag til protokol B

Kvantitative lofter for økonomisk passiv forædling

Varebeskrivelserne for varerne i kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen

>TABELPOSITION>

BILAG D

Protokol vedrørende de til industrien reserverede mængder

Inden for rammerne af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam, der blev paraferet den 31. marts 2000, om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer, senest ændret ved de aftaler, der blev paraferet den 17. november 1997, har Den Socialistiske Republik Vietnam noteret sig den bekymring, Det Europæiske Fællesskab har givet udtryk for vedrørende anvendelsen af artikel 3, stk. 1, 3 og 4. For at styrke den gensidige forståelse og samarbejdet i denne sektor har de to parter godkendt, at den løbende procedure for gennemførelsen af bestemmelserne om de til industrien reserverede mængder skal forløbe således:

- de vietnamesiske myndigheder modtager fra Det Europæiske Fællesskab en liste over de EF-virksomheder, som er de erhvervsdrivende, der kan nyde fordel af de til industrien reserverede mængder;

- Fællesskabets industrier tager kontakt med de vietnamesiske eksportører for at indgå kontrakter med de vietnamesiske fabrikanter og eksportører;

- de vietnamesiske fabrikanter eller eksportører indgiver deres ansøgninger om de til industrien reserverede mængder samt kontrakterne til de kompetente vietnamesiske myndigheder;

- inden for grænserne af de reserverede mængder fordeler myndighederne kvoterne til de vietnamesiske fabrikanter eller eksportører for den varighed, der gælder for de reserverede mængder, under iagttagelse af de relevante bestemmelser;

- derefter udsteder de kompetente vietnamesiske organer eksportlicenser, således at købekontrakterne kan gennemføres af de EF-erhvervsdrivende, der er opført på listerne fra Fællesskabets myndigheder.

I den forbindelse forpligter de vietnamesiske myndigheder sig til:

- at få systemet til at fungere rettidigt og uden diskrimination

- at meddele navnene og adresserne på de kompetente vietnamesiske organer

- -t fremsende de relevante retsforskrifter, så snart de foreligger

- at sikre, at de eksportlicenser, der udstedes i henhold til dette system, er forsynet med påtegningen "mængder reserveret til industrien"

- at forelægge særskilt statistisk information vedrørende de licenser, der er ansøgt om, og de licenser, der er udstedt, før den 1. april hvert år

- at samarbejde med Det Europæiske Fællesskabs myndigheder for at sikre, at de licenser, der udstedes i henhold til disse bestemmelser, identificeres inden for rammerne af informationsudvekslingen under SIGL-systemet.

Parterne har aftalt, at der i tilfælde af vanskeligheder under anvendelsen af bestemmelserne vedrørende de til industrien reserverede mængder vil kunne afholdes konsultationer for at finde frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union

BILAG E

Stk. 4 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab affattes således:

"4. Hvad angår de toldsatser, der i øjeblikket finder anvendelse på indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Fællesskabet, forpligter den vietnamesiske part sig til at anbefale Vietnams Nationalforsamling at vedtage følgende foranstaltninger til nedsættelse af toldsatser, således at tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Fællesskabet får lettere adgang til det vietnamesiske marked:

a) gradvis og uigenkaldelig etapevis nedsættelse over en periode på 10 år regnet fra den 1. januar 1996, således at nævnte told nedsættes til nedenstående satser:

Beklædningsgenstande // 30%

Stoffer og konfektionerede tekstilvarer // 20%

Tråde // 12%

Fibre // 7%

således at denne nedsættelse primært omfatter de produkter, der er anført i bilag II til denne protokol.

b) hvad angår de tekstilvarer, der er anført i bilag III til denne protokol, forpligter den vietnamesiske part sig til at gennemføre en gradvis og uigenkaldelig nedsættelse fordelt på toårige etaper over en periode på 6 år regnet fra den 1. juli 2000, således at nævnte told nedsættes til nedenstående satser:

Beklædningsgenstande // 30%

Stoffer og konfektionerede tekstilvarer // 20%

Tråde // 12%

Fibre // 7%

Der afholdes konsultationer om dette emne senest den 31. oktober 2000.

I tilfælde af, at Det Europæiske Fællesskab efter disse konsultationer konstaterer, at de vietnamesiske myndigheder ikke har gennemført disse nedsættelser, anses ændringerne af aftalen for at være ophævet, og aftalen vil i den form, den fandtes i ved paraferingen af denne aftale, atter finde anvendelse mellem de to parter fra den 1. januar 2001."

BILAG F

"BILAG III

Tekstilvarer omhandlet i stk. 4, litra b)

HS (8 cifre) // Produktbeskrivelse

54034100 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF VISKOSE

54034200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF ENDELØSE FIBRE

52051200 // ENKELTTRÅDET GARN AF BOMULD, UNDTAGEN SYTRÅD

52053200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF BOMULD

52054200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF BOMULD

54062000 // GARN AF ENDELØSE REGENEREREDE FIBRE, I DETAILSALGSOPLÆGNINGER

52083211 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083215 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083295 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083296 // Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85% vægtprocent eller derover

52083299 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52084100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52084900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085300 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52093100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52093200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52094300 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52105100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50 VÆGTPROCENT

52105200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52105900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52115900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121310 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121390 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121410 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121490 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121510 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121590 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122310 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122410 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122510 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122590 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

54072019 // VÆVET STOF AF STRIMLER ELLER LIGNENDE, AF POLYETHYLEN

54072090 // VÆVET SYNTETISK STOF AF STRIMLER ELLER LIGNENDE

54083400 // VÆVET STOF AF GARN, MED INDHOLD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55161100 // VÆVET STOF, MED INDHOLD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER AF KORTE REGENEREREDE FIBRE

55161400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER AF KORTE REGENEREREDE FIBRE

55162400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55163400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55164400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55169400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

56074919 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYETHYLEN

56074990 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYETHYLEN

56075011 // FLETTET SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075019 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075030 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075090 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF SYNTETISKE FIBRE

56079000 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081111 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081119 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF GARN, AF NYLON

56081191 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081199 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF GARN, AF KEMOFIBRE

56081911 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE NET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081999 // KNYTTEDE NETSTOFFER AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

58012500 // OPSKÅRET KÆDEFLØJL OG KÆDEPLYS, AF BOMULD

59021010 // CORDVÆV (STRÆKLÆRRED) FREMSTILLET AF NYLONGARN MED HØJ STYRKE

59029090 // CORDVÆV (STRÆKLÆRRED) FREMSTILLET AF VISKOSEGARN MED HØJ STYRKE

59061000 // Klæbestrimler af gummeret tekstilstof

59061010 // KLÆBESTRIMLER AF GUMMERET TEKSTILSTOF

59069100 // TEKSTILSTOF AF TRIKOTAGE

59069990 // GUMMERET TEKSTILSTOF

59070010 // VOKSDUG OG ANDRE STOFFER

59070090 // STOF, IMPRÆGNERET ELLER OVERTRUKKET

59090010 // BRANDSLANGER OG LIGNENDE SLANGER, AF SYNTETISKE FIBRE

59090090 // BRANDSLANGER OG LIGNENDE SLANGER, AF TEKSTIL

60024210 // UBLEGET ELLER BLEGET BOMULDSSTOF

60024230 // FARVET BOMULDSSTOF, AF TRIKOTAGE

60024290 // TRYKT BOMULDSSTOF, AF TRIKOTAGE

60029210 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF

60029230 // FARVET STOF, AF TRIKOTAGE

60029250 // TRIKOTAGESTOF AF BOMULD, FREMSTILLET AF GARN

60029290 // TRYKT STOF, AF TRIKOTAGE

60029900 // TRIKOTAGESTOF, AF BREDDE OVER 30 CM

60024319 // BLONDESTOFFER, KÆDESTOLSVARER, AF SYNTETISKE FIBRE

60024331 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024333 // FARVET TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024335 // TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024339 // TRYKT TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024395 // TRIKOTAGESTOF AF REGENEREREDE FIBRE

60029331 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF, AF TRIKOTAGE

60029333 // FARVET STOF, AF TRIKOTAGE

60029335 // TRIKOTAGESTOF, FREMSTILLET AF GARN

60029339 // TRYKT STOF, AF TRIKOTAGE

60029399 // STOF, AF TRIKOTAGE

57023100 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57023110 // AXMINSTERTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57023130 // WILTONTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57023190 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57024100 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57024110 // AXMINSTERTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57024190 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57024990 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57029100 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57029900 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF VEGETABILSK MATERIALE

57031000 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57031010 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57031090 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57041000 // GULVFLISER, AF FILT, IKKE TUFTEDE ELLER FREMSTILLET VED "FLOCKING"

57050010 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57050031 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57050039 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57050090 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

63021010 // SENGELINNED, AF TRIKOTAGE, AF BOMULD

63021090 // SENGELINNED, AF TRIKOTAGE, UNDTAGEN AF BOMULD

63023910 // SENGELINNED AF HØR, UNDTAGEN TRYKT, AF TRIKOTAGE

63023930 // SENGELINNED AF RAMIE, UNDTAGEN TRYKT, AF TRIKOTAGE

63023990 // SENGELINNED AF TEKSTILMATERIALER

63025900 // DÆKKETØJ AF TEKSTILMATERIALER

63039210 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63039290 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63039990 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63041910 // SENGETÆPPER AF BOMULD, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE

63041990 // SENGETÆPPER AF TEKSTILMATERIALER, UNDTAGEN AF BOMULD

63049100 // BOLIGTEKSTILER, AF TRIKOTAGE

63049200 // BOLIGTEKSTILER, AF BOMULD

63049300 // BOLIGTEKSTILER, AF SYNTETISKE FIBRE

63049900 // BOLIGTEKSTILER

63053281 // FLEKSIBLE BEHOLDERE TIL BULKVARER

63053289 // FLEKSIBLE BEHOLDERE TIL BULKVARER

63053391 // SÆKKE OG POSER, TIL EMBALLAGE

63053399 // SÆKKE OG POSER, TIL EMBALLAGE

61023090 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61031900 // JAKKESÆT OG HABITTER AF TEKSTILMATERIALER, AF TRIKOTAGE, TIL MÆND ELLER DRENGE

61034999 // OVERALLS OG SHORTS, TIL MÆND ELLER DRENGE

61041200 // DRAGTER AF BOMULD, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61041300 // DRAGTER AF SYNTETISKE FIBRE, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61043100 // JAKKER OG BLAZERE AF ULD, TIL KVINDER ELLER PIGER

61043900 // JAKKER OG BLAZERE AF TEKSTILMATERIALER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61044400 // KJOLER AF REGENEREREDE FIBRE, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61044900 // KJOLER AF TEKSTILMATERIALER, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61045900 // NEDERDELE OG BUKSENEDERDELE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046110 // BENKLÆDER OG KNICKERS AF ULD, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046190 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046910 // BENKLÆDER OG KNICKERS AF TEKSTILMATERIALER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046991 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046999 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61109010 // SWEATERE, PULLOVERE, CARDIGANS, VESTE

61109090 // SWEATERE, PULLOVERE, CARDIGANS, VESTE

61119000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL SPÆDBØRN

61159900 // STRØMPER OG KNÆSTRØMPER, SOKKER

61171000 // SJALER, TØRKLÆDER, MANTILLER, SLØR

61172000 // SLIPS, BUTTERFLIES OG HALSBIND, AF TRIKOTAGE

62019900 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62021900 // FRAKKER (HERUNDER REGNFRAKKER), PJÆKKERTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62029100 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62029900 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62051000 // SKJORTER AF ULD ELLER FINE DYREHÅR, TIL MÆND ELLER DRENGE

62059010 // SKJORTER AF HØR ELLER RAMIE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62059090 // SKJORTER AF TEKSTILMATERIALER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62071100 // TRUSSER OG UNDERBENKLÆDER AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE

62071900 // TRUSSER OG UNDERBENKLÆDER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62072200 // NATSKJORTER OG PYJAMAS, TIL MÆND ELLER DRENGE

62072900 // NATSKJORTER OG PYJAMAS, TIL MÆND ELLER DRENGE

62079200 // UNDERTRØJER OG BADEKÅBER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62081100 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62081910 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62081990 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62082200 // NATKJOLER OG PYJAMAS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62082900 // NATKJOLER OG PYJAMAS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089200 // CHEMISER OG TRUSSER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089210 // NEGLIGÉER, BADEKÅBER, HOUSECOATS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089290 // CHEMISER, TRUSSER, UNDERBENKLÆDER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62091000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF ULD, TIL SPÆDBØRN

62101010 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FILT, OGSÅ IMPRÆGNERET

62101091 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FIBERDUG, OGSÅ IMPRÆGNERET

62101099 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FIBERDUG, OGSÅ IMPRÆGNERET

62104000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF GUMMERET TEKSTILSTOF, TIL MÆND ELLER DRENGE

62105000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF GUMMERET TEKSTILSTOF, TIL KVINDER ELLER PIGER

62111100 // BADEBEKLÆDNING, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62111200 // BADEBEKLÆDNING, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62112000 // SKIDRAGTER, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE

62113310 // ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING, TIL MÆND ELLER DRENGE

62113390 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF KEMOFIBRE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62113900 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62114100 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114341 // FOREDE TRÆNINGSDRAGTER, OVERDELE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114390 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF KEMOFIBRE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114900 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62122000 // HOFTEHOLDERE OG PANTIES AF ALLE TEKSTILTYPER

62123000 // KORSELETTER AF ALLE TYPER AF TEKSTILMATERIALER

62129000 // KORSETTER, SELER, STRØMPEBÅND, SOKKEHOLDERE

BILAG G

Godkendt protokollat

De to parter har henvist til bestemmelserne i stk. 1 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, hvori det fastsættes, at omfanget af den gensidige åbning af markederne indgår som led i forhandlingerne om ændringerne af tekstilaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union

BILAG H

Godkendt protokollat

For at sikre, at bestemmelserne om de til industrien reserverede mængder gennemføres tilfredsstillende, forpligter den vietnamesiske part sig til for år 2000 før den 1. juli 2000 at forelægge statistisk information vedrørende de licenser, der er ansøgt om, og de licenser, der er udstedt i henhold til protokollen om de til industrien reserverede mængder.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union

Brev nr. 2

BREV FRA REGERINGEN FOR DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAM

Hr...,

Jeg skal herved anerkende modtagelsen af Deres brev af ......... med følgende ordlyd:

«1. Jeg skal herved henvise til de forhandlinger, der fandt sted fra den 27. til 31. marts 2000 mellem vore respektive delegationer med henblik på at ændre aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer og beklædningsgenstande, paraferet den 15. december 1992 og anvendt fra den 1. januar 1993, senest ændret ved aftale i form af brevveksling, der paraferedes den 17. november 1997 (i det følgende benævnt "aftalen").

2. Som følge af disse forhandlinger nåede parterne til enighed om at ændre aftalen som følger:

2.1. Artikel 3 affattes således:

"Artikel 3

1. Vietnam er indforstået med at begrænse sin eksport til Fællesskabet i hvert aftaleår af de varer, der er anført i bilag II til de deri anførte mængder.

Ved tildelingen af mængder til eksport til Fællesskabet forpligter Vietnam sig til at ligebehandle firmaer, der helt eller delvis ejes af investorer fra Fællesskabet, og vietnamesiske firmaer.

2. Eksporten af de tekstilvarer, der er anført i bilag II, er omfattet af en ordning med dobbeltkontrol som omhandlet i protokol A.

3. Ved forvaltningen af de kvantitative lofter, der er omhandlet i stk. 1, sikrer Vietnam, at Fællesskabets tekstilindustri får lejlighed til at udnytte disse lofter.

Vietnam forpligter sig navnlig til forlods at reservere 30% af de kvantitative lofter til firmaer inden for denne industri i en periode på fire måneder regnet fra den 1. januar hvert år. Med henblik herpå tages der hensyn til kontrakter, der er indgået med sådanne firmaer i den pågældende periode og forelagt for de vietnamesiske myndigheder i samme periode.

4. For at gøre det lettere at gennemføre disse bestemmelser sender Fællesskabet inden den 31. oktober hvert år en liste til Vietnams kompetente myndigheder over interesserede producenter og forarbejdningsvirksomheder med angivelse af de varemængder, som hvert af de pågældende firmaer ønsker leveret. Med henblik herpå skal de pågældende firmaer tage direkte kontakt med de relevante vietnamesiske myndigheder i den periode, der er anført i stk. 3, for at fastslå, hvilke mængder der er til rådighed under de i stk. 3 omhandlede reserverede mængder.

5. Med forbehold af bestemmelserne i denne aftale, og uden at dette berører den kvantitative ordning, der gælder for de varer, som er omfattet af bestemmelserne i artikel 4, forpligter Fællesskabet sig til at suspendere anvendelsen af de kvantitative restriktioner, der i øjeblikket er i kraft for varer, som er omfattet af denne aftale.

6. Eksporten af de varer, der er anført i bilag IV til aftalen, og som ikke er omfattet af kvantitative lofter, er undergivet den ordning med dobbeltkontrol, der er nævnt i stk. 2.

7. Hvis Den Socialistiske Republik Vietnam bliver medlem af Verdenshandelsorganisationen, før denne aftale udløber, afskaffes de gældende restriktioner gradvis inden for rammerne af WTO-aftalen om tekstilvarer og beklædningsgenstande og protokollen om Vietnams tiltrædelse af WTO."

2.2 Aftalens artikel 19, stk. 1, affattes således:

"1. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken de kontraherende parter giver hinanden underretning om afslutningen af de procedurer, der er nødvendige med henblik herpå. Den finder anvendelse indtil den 31. december 2002. Derefter forlænges gyldighedsperioden automatisk med et år, medmindre en af parterne senest den 30. juni 2002 underretter den anden part om, at den ikke er indforstået med denne forlængelse.

Forlænges aftalens gyldighedsperiode indtil den 31. december 2003, fastsættes de kvantitative lofter for år 2003 for de varekategorier, der er anført i bilag II, til de mængder, der er anført i nævnte bilag for år 2002 forhøjet med den vækstrate, der er anvendt for hver varekategori mellem 2001 og 2002."

2.3 Bilag A til dette brev træder i stedet for bilag I til aftalen.

2.4 Bilag B til dette brev træder i stedet for bilag II til aftalen.

2.5 Bilag C til dette brev træder i stedet for bilaget til protokol B til aftalen.

2.6 En protokol vedrørende de til industrien reserverede mængder er knyttet til bilag D til dette brev.

2.7 Teksten i bilag E til dette brev træder i stedet for stk. 4 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab.

2.8 Bilag F til dette brev indsættes som bilag III til aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab.

2.9 Det godkendte protokollat om de to parters gensidige åbning af markederne er knyttet til bilag G til dette brev.

3. Det godkendte protokollat om funktionsmåden for de til industrien reserverede mængder for år 2000 er knyttet til bilag H til dette brev.

4. Jeg ville være Dem taknemmelig, hvis De vil bekræfte, at Den Socialistiske Republik Vietnam er indforstået med ovennævnte ændringer. Skulle dette være tilfældet, udgør dette brev og de dertil knyttede bilag sammen med Deres skriftlige bekræftelse en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam. Denne aftale træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, på hvilken Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam har givet hinanden underretning om, at de interne procedurer, der er nødvendige med henblik herpå, er afsluttet. I mellemtiden finder ændringerne til aftalen anvendelse på et midlertidigt grundlag fra den 15. juni 2000 under forudsætning af, at de anvendes gensidigt.

Modtag, hr. . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.«

Jeg skal herved bekræfte, at min regering er indforstået med indholdet af Deres brev.

Modtag, hr. . . ., forsikringen om min mest udmærkede højagtelse.

For regeringen

for Den Socialistiske Republik Vietnam

BILAG A

"BILAG I

VARELISTE JF. ARTIKEL 1

1. Såfremt det ikke er nærmere angivet, hvilket materiale varerne under kategori 1 til 114 består af, anses disse for udelukkende at bestå af uld, fine dyrehår, bomuld eller kemofibre.

2. Beklædningsgenstande, der hverken kendetegner sig som klæder til mænd og drenge eller som klæder til kvinder og piger, tariferes som beklædningsgenstande til kvinder og piger.

3. Udtrykket »beklædningsgenstande til spædbørn« omfatter beklædningsgenstande til og med handelsstørrelse 86.

>TABELPOSITION>

BILAG B

"BILAG II

Kvantitative lofter omhandlet i artikel 3, stk. 1

Varebeskrivelserne for varerne i kategorierne i dette bilag findes i bilag I

>TABELPOSITION>

BILAG C

"Bilag til protokol B

Kvantitative lofter for økonomisk passiv forædling

Varebeskrivelserne for varerne i kategorierne i dette bilag findes i bilag I til aftalen

>TABELPOSITION>

BILAG D

Protokol vedrørende de til industrien reserverede mængder

Inden for rammerne af aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam, der blev paraferet den 31. marts 2000, om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam om handel med tekstilvarer, senest ændret ved de aftaler, der blev paraferet den 17. november 1997, har Den Socialistiske Republik Vietnam noteret sig den bekymring, Det Europæiske Fællesskab har givet udtryk for vedrørende anvendelsen af artikel 3, stk. 1, 3 og 4. For at styrke den gensidige forståelse og samarbejdet i denne sektor har de to parter godkendt, at den løbende procedure for gennemførelsen af bestemmelserne om de til industrien reserverede mængder skal forløbe således:

- de vietnamesiske myndigheder modtager fra Det Europæiske Fællesskab en liste over de EF-virksomheder, som er de erhvervsdrivende, der kan nyde fordel af de til industrien reserverede mængder;

- Fællesskabets industrier tager kontakt med de vietnamesiske eksportører for at indgå kontrakter med de vietnamesiske fabrikanter og eksportører;

- de vietnamesiske fabrikanter eller eksportører indgiver deres ansøgninger om de til industrien reserverede mængder samt kontrakterne til de kompetente vietnamesiske myndigheder;

- inden for grænserne af de reserverede mængder fordeler myndighederne kvoterne til de vietnamesiske fabrikanter eller eksportører for den varighed, der gælder for de reserverede mængder, under iagttagelse af de relevante bestemmelser;

- derefter udsteder de kompetente vietnamesiske organer eksportlicenser, således at købekontrakterne kan gennemføres af de EF-erhvervsdrivende, der er opført på listerne fra Fællesskabets myndigheder.

I den forbindelse forpligter de vietnamesiske myndigheder sig til:

- at få systemet til at fungere rettidigt og uden diskrimination

- at meddele navnene og adresserne på de kompetente vietnamesiske organer

- at fremsende de relevante retsforskrifter, så snart de foreligger

- at sikre, at de eksportlicenser, der udstedes i henhold til dette system, er forsynet med påtegningen "mængder reserveret til industrien"

- at forelægge særskilt statistisk information vedrørende de licenser, der er ansøgt om, og de licenser, der er udstedt, før den 1. april hvert år

- at samarbejde med Det Europæiske Fællesskabs myndigheder for at sikre, at de licenser, der udstedes i henhold til disse bestemmelser, identificeres inden for rammerne af informationsudvekslingen under SIGL-systemet.

Parterne har aftalt, at der i tilfælde af vanskeligheder under anvendelsen af bestemmelserne vedrørende de til industrien reserverede mængder vil kunne afholdes konsultationer for at finde frem til en gensidigt tilfredsstillende løsning.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union

BILAG E

Stk. 4 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab affattes således:

"4. Hvad angår de toldsatser, der i øjeblikket finder anvendelse på indførsel af tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Fællesskabet, forpligter den vietnamesiske part sig til at anbefale Vietnams Nationalforsamling at vedtage følgende foranstaltninger til nedsættelse af toldsatser, således at tekstilvarer og beklædningsgenstande fra Fællesskabet får lettere adgang til det vietnamesiske marked:

a) gradvis og uigenkaldelig etapevis nedsættelse over en periode på 10 år regnet fra den 1. januar 1996, således at nævnte told nedsættes til nedenstående satser:

Beklædningsgenstande // 30%

Stoffer og konfektionerede tekstilvarer // 20%

Tråde // 12%

Fibre // 7%

således at denne nedsættelse primært omfatter de produkter, der er anført i bilag II til denne protokol.

b) hvad angår de tekstilvarer, der er anført i bilag III til denne protokol, forpligter den vietnamesiske part sig til at gennemføre en gradvis og uigenkaldelig nedsættelse fordelt på toårige etaper over en periode på 6 år regnet fra den 1. juli 2000, således at nævnte told nedsættes til nedenstående satser:

Beklædningsgenstande // 30%

Stoffer og konfektionerede tekstilvarer // 20%

Tråde // 12%

Fibre // 7%

Der afholdes konsultationer om dette emne senest den 31. oktober 2000.

I tilfælde af, at Det Europæiske Fællesskab efter disse konsultationer konstaterer, at de vietnamesiske myndigheder ikke har gennemført disse nedsættelser, anses ændringerne af aftalen for at være ophævet, og aftalen vil i den form, den fandtes i ved paraferingen af denne aftale, atter finde anvendelse mellem de to parter fra den 1. januar 2001."

BILAG F

"BILAG III

Tekstilvarer omhandlet i stk. 4, litra b)

HS (8 cifre) // Produktbeskrivelse

54034100 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF VISKOSE

54034200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF ENDELØSE FIBRE

52051200 // ENKELTTRÅDET GARN AF BOMULD, UNDTAGEN SYTRÅD

52053200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF BOMULD

52054200 // FLERTRÅDET ELLER KABELSLÅET GARN AF BOMULD

54062000 // GARN AF ENDELØSE REGENEREREDE FIBRE, I DETAILSALGSOPLÆGNINGER

52083211 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083215 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083295 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083296 // Lærredsvævet stof af bomuld, med indhold af bomuld på 85% vægtprocent eller derover

52083299 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52083900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52084100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52084900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085300 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52085900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52093100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52093200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52094300 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52095900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER

52105100 // LÆRREDSVÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50 VÆGTPROCENT

52105200 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52105900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52115900 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121310 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121390 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121410 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121490 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121510 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52121590 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122310 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122410 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122510 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

52122590 // VÆVET STOF AF BOMULD, MED INDHOLD AF BOMULD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

54072019 // VÆVET STOF AF STRIMLER ELLER LIGNENDE, AF POLYETHYLEN

54072090 // VÆVET SYNTETISK STOF AF STRIMLER ELLER LIGNENDE

54083400 // VÆVET STOF AF GARN, MED INDHOLD PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55161100 // VÆVET STOF, MED INDHOLD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER AF KORTE REGENEREREDE FIBRE

55161400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD PÅ 85 VÆGTPROCENT ELLER DEROVER AF KORTE REGENEREREDE FIBRE

55162400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55163400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55164400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

55169400 // VÆVET STOF, MED INDHOLD AF KORTE REGENEREREDE FIBRE PÅ OVER 50, MEN UNDER 85 VÆGTPROCENT

56074919 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYETHYLEN

56074990 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYETHYLEN

56075011 // FLETTET SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075019 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075030 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF POLYAMIDER

56075090 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK, AF SYNTETISKE FIBRE

56079000 // SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081111 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081119 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF GARN, AF NYLON

56081191 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081199 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE FISKENET AF GARN, AF KEMOFIBRE

56081911 // KONFEKTIONEREDE KNYTTEDE NET AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

56081999 // KNYTTEDE NETSTOFFER AF SEJLGARN, REB OG TOVVÆRK

58012500 // OPSKÅRET KÆDEFLØJL OG KÆDEPLYS, AF BOMULD

59021010 // CORDVÆV (STRÆKLÆRRED) FREMSTILLET AF NYLONGARN MED HØJ STYRKE

59029090 // CORDVÆV (STRÆKLÆRRED) FREMSTILLET AF VISKOSEGARN MED HØJ STYRKE

59061000 // Klæbestrimler af gummeret tekstilstof

59061010 // KLÆBESTRIMLER AF GUMMERET TEKSTILSTOF

59069100 // TEKSTILSTOF AF TRIKOTAGE

59069990 // GUMMERET TEKSTILSTOF

59070010 // VOKSDUG OG ANDRE STOFFER

59070090 // STOF, IMPRÆGNERET ELLER OVERTRUKKET

59090010 // BRANDSLANGER OG LIGNENDE SLANGER, AF SYNTETISKE FIBRE

59090090 // BRANDSLANGER OG LIGNENDE SLANGER, AF TEKSTIL

60024210 // UBLEGET ELLER BLEGET BOMULDSSTOF

60024230 // FARVET BOMULDSSTOF, AF TRIKOTAGE

60024290 // TRYKT BOMULDSSTOF, AF TRIKOTAGE

60029210 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF

60029230 // FARVET STOF, AF TRIKOTAGE

60029250 // TRIKOTAGESTOF AF BOMULD, FREMSTILLET AF GARN

60029290 // TRYKT STOF, AF TRIKOTAGE

60029900 // TRIKOTAGESTOF, AF BREDDE OVER 30 CM

60024319 // BLONDESTOFFER, KÆDESTOLSVARER, AF SYNTETISKE FIBRE

60024331 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024333 // FARVET TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024335 // TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024339 // TRYKT TRIKOTAGESTOF AF SYNTETISKE FIBRE

60024395 // TRIKOTAGESTOF AF REGENEREREDE FIBRE

60029331 // UBLEGET ELLER BLEGET STOF, AF TRIKOTAGE

60029333 // FARVET STOF, AF TRIKOTAGE

60029335 // TRIKOTAGESTOF, FREMSTILLET AF GARN

60029339 // TRYKT STOF, AF TRIKOTAGE

60029399 // STOF, AF TRIKOTAGE

57023100 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57023110 // AXMINSTERTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57023130 // WILTONTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57023190 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57024100 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57024110 // AXMINSTERTÆPPER AF ULD OG FINE DYREHÅR

57024190 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57024990 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57029100 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57029900 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF VEGETABILSK MATERIALE

57031000 // Gulvtæpper og anden gulvbelægning, af uld

57031010 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57031090 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57041000 // GULVFLISER, AF FILT, IKKE TUFTEDE ELLER FREMSTILLET VED "FLOCKING"

57050010 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING, AF ULD

57050031 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57050039 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

57050090 // GULVTÆPPER OG ANDEN GULVBELÆGNING

63021010 // SENGELINNED, AF TRIKOTAGE, AF BOMULD

63021090 // SENGELINNED, AF TRIKOTAGE, UNDTAGEN AF BOMULD

63023910 // SENGELINNED AF HØR, UNDTAGEN TRYKT, AF TRIKOTAGE

63023930 // SENGELINNED AF RAMIE, UNDTAGEN TRYKT, AF TRIKOTAGE

63023990 // SENGELINNED AF TEKSTILMATERIALER

63025900 // DÆKKETØJ AF TEKSTILMATERIALER

63039210 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63039290 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63039990 // GARDINER OG RULLEGARDINER

63041910 // SENGETÆPPER AF BOMULD, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE

63041990 // SENGETÆPPER AF TEKSTILMATERIALER, UNDTAGEN AF BOMULD

63049100 // BOLIGTEKSTILER, AF TRIKOTAGE

63049200 // BOLIGTEKSTILER, AF BOMULD

63049300 // BOLIGTEKSTILER, AF SYNTETISKE FIBRE

63049900 // BOLIGTEKSTILER

63053281 // FLEKSIBLE BEHOLDERE TIL BULKVARER

63053289 // FLEKSIBLE BEHOLDERE TIL BULKVARER

63053391 // SÆKKE OG POSER, TIL EMBALLAGE

63053399 // SÆKKE OG POSER, TIL EMBALLAGE

61023090 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61031900 // JAKKESÆT OG HABITTER AF TEKSTILMATERIALER, AF TRIKOTAGE, TIL MÆND ELLER DRENGE

61034999 // OVERALLS OG SHORTS, TIL MÆND ELLER DRENGE

61041200 // DRAGTER AF BOMULD, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61041300 // DRAGTER AF SYNTETISKE FIBRE, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61043100 // JAKKER OG BLAZERE AF ULD, TIL KVINDER ELLER PIGER

61043900 // JAKKER OG BLAZERE AF TEKSTILMATERIALER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61044400 // KJOLER AF REGENEREREDE FIBRE, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61044900 // KJOLER AF TEKSTILMATERIALER, AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61045900 // NEDERDELE OG BUKSENEDERDELE, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046110 // BENKLÆDER OG KNICKERS AF ULD, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046190 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046910 // BENKLÆDER OG KNICKERS AF TEKSTILMATERIALER, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046991 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61046999 // OVERALLS OG SHORTS, TIL KVINDER ELLER PIGER

61109010 // SWEATERE, PULLOVERE, CARDIGANS, VESTE

61109090 // SWEATERE, PULLOVERE, CARDIGANS, VESTE

61119000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL SPÆDBØRN

61159900 // STRØMPER OG KNÆSTRØMPER, SOKKER

61171000 // SJALER, TØRKLÆDER, MANTILLER, SLØR

61172000 // SLIPS, BUTTERFLIES OG HALSBIND, AF TRIKOTAGE

62019900 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62021900 // FRAKKER (HERUNDER REGNFRAKKER), PJÆKKERTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62029100 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62029900 // ANORAKKER, VINDJAKKER, BLOUSON-JAKKER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62051000 // SKJORTER AF ULD ELLER FINE DYREHÅR, TIL MÆND ELLER DRENGE

62059010 // SKJORTER AF HØR ELLER RAMIE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62059090 // SKJORTER AF TEKSTILMATERIALER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62071100 // TRUSSER OG UNDERBENKLÆDER AF BOMULD, TIL MÆND ELLER DRENGE

62071900 // TRUSSER OG UNDERBENKLÆDER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62072200 // NATSKJORTER OG PYJAMAS, TIL MÆND ELLER DRENGE

62072900 // NATSKJORTER OG PYJAMAS, TIL MÆND ELLER DRENGE

62079200 // UNDERTRØJER OG BADEKÅBER, TIL MÆND ELLER DRENGE

62081100 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62081910 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62081990 // UNDERKJOLER OG UNDERSKØRTER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62082200 // NATKJOLER OG PYJAMAS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62082900 // NATKJOLER OG PYJAMAS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089200 // CHEMISER OG TRUSSER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089210 // NEGLIGÉER, BADEKÅBER, HOUSECOATS, TIL KVINDER ELLER PIGER

62089290 // CHEMISER, TRUSSER, UNDERBENKLÆDER OG LIGNENDE VARER, TIL KVINDER ELLER PIGER

62091000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGENSTANDE, AF ULD, TIL SPÆDBØRN

62101010 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FILT, OGSÅ IMPRÆGNERET

62101091 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FIBERDUG, OGSÅ IMPRÆGNERET

62101099 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE KONFEKTIONERET AF FIBERDUG, OGSÅ IMPRÆGNERET

62104000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF GUMMERET TEKSTILSTOF, TIL MÆND ELLER DRENGE

62105000 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF GUMMERET TEKSTILSTOF, TIL KVINDER ELLER PIGER

62111100 // BADEBEKLÆDNING, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62111200 // BADEBEKLÆDNING, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62112000 // SKIDRAGTER, UNDTAGEN AF TRIKOTAGE

62113310 // ARBEJDS- OG BESKYTTELSESBEKLÆDNING, TIL MÆND ELLER DRENGE

62113390 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF KEMOFIBRE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62113900 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL MÆND ELLER DRENGE

62114100 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114341 // FOREDE TRÆNINGSDRAGTER, OVERDELE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114390 // BEKLÆDNINGSGENSTANDE AF KEMOFIBRE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62114900 // TRÆNINGSDRAGTER OG ANDRE BEKLÆDNINGSGENSTANDE, TIL KVINDER ELLER PIGER

62122000 // HOFTEHOLDERE OG PANTIES AF ALLE TEKSTILTYPER

62123000 // KORSELETTER AF ALLE TYPER AF TEKSTILMATERIALER

62129000 // KORSETTER, SELER, STRØMPEBÅND, SOKKEHOLDERE

BILAG G

Godkendt protokollat

De to parter har henvist til bestemmelserne i stk. 1 i aftaleprotokollen om adgang til det vietnamesiske marked for tekstilvarer og beklædningsgenstande med oprindelse i Det Europæiske Fællesskab, hvori det fastsættes, at omfanget af den gensidige åbning af markederne indgår som led i forhandlingerne om ændringerne af tekstilaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Socialistiske Republik Vietnam.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union

BILAG H

Godkendt protokollat

For at sikre, at bestemmelserne om de til industrien reserverede mængder gennemføres tilfredsstillende, forpligter den vietnamesiske part sig til for år 2000 før den 1. juli 2000 at forelægge statistisk information vedrørende de licenser, der er ansøgt om, og de licenser, der er udstedt i henhold til protokollen om de til industrien reserverede mængder.

For regeringen For Rådet

for Den Socialistiske Republik Vietnam for Den Europæiske Union