52000AE1419

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed, som vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF, afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr. 647/96/EF, afgørelse nr. 102/97/EF, afgørelse nr. 1400/97/EF og afgørelse nr. 1296/1999/EF samt om ændring af samme afgørelser"

EF-Tidende nr. C 116 af 20/04/2001 s. 0096 - 0097


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed, som vedtaget ved afgørelse nr. 645/96/EF, afgørelse nr. 646/96/EF, afgørelse nr. 647/96/EF, afgørelse nr. 102/97/EF, afgørelse nr. 1400/97/EF og afgørelse nr. 1296/1999/EF samt om ændring af samme afgørelser"

(2001/C 116/20)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 15. september 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 152 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Christoph Fuchs til ordfører uden studiegruppe. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. november 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000, mødet den 29. november, følgende udtalelse med 110 stemmer for, ingen imod og 3 hverken for eller imod.

1. Indledning

1.1. Dette forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om forlængelse af visse EF-handlingsprogrammer om folkesundhed indgår i den strategi på sundhedsområdet, som Kommissionen fremlagde for nylig(1).

1.2. Den nye strategi afstikker rammerne for indsatsen på folkesundhedsområdet og omfatter indbyrdes forbundne og gensidigt supplerende dele af andre EU-politikker, som har indflydelse på faktorer, der påvirker sundheden. Kommissionen har som led i indsatsen for folkesundheden fremsat forslag om et nyt overordnet handlingsprogram, som Europa-Parlamentet og Rådet skal vedtage i medfør af EF-traktatens artikel 152(2). Det nye program træder i stedet for de nuværende handlingsprogrammer på folkesundhedsområdet.

1.3. Da det er nødvendigt først at afslutte den fælles beslutningsprocedure i forbindelse med forslaget om det nye folkesundhedsprogram, er det muligt, at Europa-Parlamentet og Rådet først vedtager afgørelsen, når nogle af de nuværende programmer er udløbet.

Følgende programmer udløber den 31. december 2000:

- EF-handlingsprogrammet for sundhedsfremme, sundhedsoplysning, sundhedsundervisning og sundhedsuddannelse(3),

- EF-handlingsplanen for kræftbekæmpelse(4),

- EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af aids og visse andre smitsomme sygdomme(5),

- EF-handlingsprogrammet vedrørende forebyggelse af narkotikamisbrug(6).

Følgende programmer udløber den 31. december 2001:

- EF-handlingsprogrammet vedrørende sundhedsovervågning(7),

- EF-handlingsprogrammet vedrørende forureningsrelaterede sygdomme(8).

1.4. Foranstaltningerne under de nuværende programmer er meget vigtige for at nå EU's mål på folkesundhedsområdet, og hvis de ikke fortsættes, vil det skade såvel strategien på området som aktiviteterne i marken.

1.5. Forlængelsen af de programmer, der udløber ved udgangen af 2000 og 2001, bør imidlertid være tidsbegrænset og kun dække overgangsperioden, indtil det nye folkesundhedsprogram træder i kraft. Det foreslås derfor at forlænge de seks programmer frem til 31. december 2002.

2. Generelle bemærkninger

2.1. ØSU hilser Kommissionens forslag om at forlænge de seks EF-handlingsprogrammer om folkesundhed til den 31. december 2002 velkommen.

2.2. ØSU finder det nødvendigt at give mulighed for at videreføre foranstaltningerne under de igangværende programmer, indtil det nye overordnede program for Fællesskabets indsats for folkesundheden, som skal træde i stedet for disse, bliver vedtaget.

Bruxelles, den 29. november 2000.

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) Meddelelse om "Det Europæiske Fællesskabs strategi på sundhedsområdet" KOM(2000) 285 endelig.

(2) Jf. ØSU's udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om vedtagelse af et program for Fællesskabets indsats for folkesundheden (2001-2006).

(3) Afgørelse nr. 645/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.

(4) Afgørelse nr. 646/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.

(5) Afgørelse nr. 647/96/EF, EFT L 95 af 16.4.1996.

(6) Afgørelse nr. 102/97/EF, EFT L 19 af 22.1.1997.

(7) Afgørelse nr. 1400/97/EF, EFT L 193 af 22.7.1997.

(8) Afgørelse nr. 1296/1999/EF, EFT L 155 af 22.6.1999.