51999PC0496

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug /* KOM/99/0496 endelig udg. - CNS 99/0203 */

EF-Tidende nr. C 376 E af 28/12/1999 s. 0058 - 0060


Forslag til RAADETS AFGOERELSEom indgaaelse af en aftale mellem Det Europaeiske Faellesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

(forelagt af Kommissionen)

BEGRUNDELSE

1. Artikel 13 i Raadets forordning (EOEF) nr. 302/93 om oprettelse af Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug aabner mulighed for, at tredjelande kan deltage i centret. Den 5. april 1995 fremsendte Norge en anmodning om deltagelse til formanden for centrets bestyrelse, og efter at have behandlet anmodningen videresendte bestyrelsen den til Kommissionen, idet den kraftigt anbefalede, at anmodningen blev imoedekommet.

2. Anbefalingen fra centrets bestyrelse lagde vaegt paa, at Norges deltagelse vil vaere en fordel for centrets arbejde, og paa at Norge faar tildelt en korrekt status i forhold til landets institutionelle medvirken.

3. Den 18. juli 1997 vedtog Raadet direktiver til Kommissionen om at foere forhandlinger om en aftale med Norge. Disse indeholdt foelgende betingelser:

"Aftalen skal rumme bestemmelser om Norges deltagelse, herunder landets administrative deltagelse, i Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, forudsat at der opnaas de noedvendige garantier for, at EU's beslutningsproces fortsat er sikret. Aftalen skal ogsaa rumme rimelige finansielle bestemmelser for Norges bidrag til finansieringen af centret, og bestemmelser om Norges deltagelse i Reitox, regler om databeskyttelse i forhold til Norge, regler om centrets status som juridisk person og om centrets privilegier og immuniteter i forhold til Norge, samt om Domstolens kompetence i relation til Norge."

4. Udkastet til aftalen blev paraferet den 21. juli 1999. Raadet anmodes nu om at vedtage det vedlagte forslag til Raadets afgoerelse om indgaaelse af en aftale mellem Det Europaeiske Faellesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug.

5. De anslaaede meromkostninger for centret vil paa baggrund af Norges bidrag til budgettet ikke belaste EU's budget yderligere.

99/0203 (CNS)

Forslag til

RAADETS AFGOERELSE

om indgaaelse af en aftale mellem Det Europaeiske Faellesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 308 i forbindelse med artikel 300, stk. 2, foerste afsnit, andet punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen [1],

[1] EFT C

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet [2], og

[2] EFT C

ud fra foelgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 13 i Raadets forordning (EOEF) nr. 302/93 af 8. februar 1993 om oprettelse af et europaeisk overvaagningscenter for narkotika og narkotikamisbrug [3], aendret ved forordning (EF) nr. 3294/94 [4], er centret aabent for deltagelse af tredjelande, som deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse i centrets maal og arbejde.

[3] EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1.

[4] EFT L 341 af 30.12.1994, s. 7.

(2) Aftalen mellem Faellesskabet og Norge om Norges deltagelse i Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, som Kommissionen har foert forhandlinger om paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne, boer godkendes -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europaeiske Faellesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug godkendes paa Faellesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet til denne afgoerelse.

Artikel 2

Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Faellesskabet, og til at give notifikation ved hjaelp af den i aftalens artikel 12 omhandlede diplomatiske note.

Udfaerdiget i Bruxelles, den

Paa Raadets vegne

Formand

Udkast

Aftale mellem Det Europaeiske Faellesskab og Kongeriget Norge om Norges deltagelse i arbejdet inden for Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug

DE KONTRAHERENDE PARTER -

der er bevidste om, at et internationalt samarbejde er noedvendigt for at kunne bekaempe den trussel, som narkotika og narkotikamisbrug udgoer mod samfundet;

som bekraefter de meget naere kulturelle, handelsmaessige og samfundsmaessige forbindelser, der gennem tiden er knyttet mellem Den Europaeiske Union og Norge, isaer de oekonomiske, politiske og retslige forbindelser, som er etableret gennem aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade;

ved afgoerelse 90/611/EOEF [5] godkendte Det Europaeiske Faellesskab De Forenede Nationers konvention om ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer (i det foelgende benaevnt "Wienerkonventionen"), og deponerede en erklaering om kompetence vedroerende konventionens artikel 27 [6]; Norge ratificerede Wienerkonventionen den 14. november 1994;

[5] EFT L 326 af 24.11.1990, s. 56.

[6] EFT L 326 af 24.11.1990, s. 57.

ved Raadets forordning (EOEF) nr. 302/93 [7] ("i det foelgende benaevnt forordningen") oprettede Det Europaeiske Faellesskab Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug ("i det foelgende benaevnt centret");

[7] EFT L 36 af 12.2.1993, s. 1.

det er i forordningens artikel 13 fastslaaet, at centret er aabent for deltagelse af tredjelande, som deler Faellesskabets og medlemsstaternes interesse; Norge har fremsat anmodning om at deltage;

Norge deler de maalsaetninger, som er fastslaaet i forordningen for centret;

Norge er enig i den beskrivelse af centrets opgaver, arbejdsmetoder og prioriteringer, som findes i forordningen;

i Norge findes en institution, der er egnet til at blive tilsluttet det europaeiske informationsnet vedroerende narkotika og narkotikamisbrug;

HAR VEDTAGET AT INDGAA DENNE AFTALE:

Artikel 1

Norge deltager fuldt og helt i centrets arbejde paa de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

Artikel 2

Det europaeiske informationsnet vedroerende narkotika og narkotikamisbrug (Reitox)

1. Norge deltager i det europaeiske informationsnet vedroerende narkotika og narkotikamisbrug (Reitox).

2. Norge underretter senest 28 dage efter denne aftales ikrafttraeden centret om de vigtigste elementer i landets nationale informationsnet, herunder dets nationale overvaagningscenter, og meddeler, hvilke andre specialiserede centre der ville kunne yde nyttige bidrag til centrets arbejde.

3. Ved enstemmig beslutning truffet af medlemmerne af bestyrelsen udpeges et specialiseret center i Norge til nationalt kontaktpunkt.

Artikel 3

Bestyrelsen

Centrets bestyrelse inviterer en repraesentant for Norge til at deltage i sine moeder. Repraesentanten deltager fuldt ud i moederne, uden stemmeret. Dog kan bestyrelsen undtagelsesvis indkalde til moeder forbeholdt repraesentanterne for medlemsstaterne og for Europa-Kommissionen om spoergsmaal af saerskilt interesse for Faellesskabets og dets medlemsstater.

Bestyrelsen vil sammen med repraesentanter for Norge fastlaegge de naermere ordninger vedroerende Norges deltagelse i centrets arbejde.

Artikel 4

Den videnskabelige komité

Centrets bestyrelse inviterer en repraesentant for Norge til at deltage fuldt ud i moederne i den videnskabelige komité, uden stemmeret.

Artikel 5

Budget

Norge yder et bidrag til centret svarede til 5,5% af Den Europaeiske Unions bidrag, eksklusive bidraget til Reitox-nettets nationale kontaktpunkter.

Artikel 6

Databeskyttelse og -fortrolighed

1. Saafremt centret i henhold til denne aftale stiller personoplysninger, som ikke goer det muligt at identificere fysiske personer, til raadighed for de norske myndigheder i overensstemmelse med den nationale lovgivning, maa saadanne oplysninger udelukkende anvendes til det angivne formaal og under de betingelser, der er fastsat af den fremsendende myndighed.

2. Oplysninger om narkotika og narkotikamisbrug, som centret meddeler de norske myndigheder, kan offentliggoeres, saafremt de opfylder Faellesskabets og Norges regler om spredning af oplysninger og om fortrolighed. Personoplysninger maa ikke offentliggoeres eller goeres tilgaengelige for offentligheden.

3. De udpegede specialiserede centre i Norge er ikke forpligtede til at meddele oplysninger, som i henhold til norsk lovgivning er klassificeret som fortrolige.

4. For saa vidt angaar oplysninger, som Norge meddeler centret, er sidstnaevnte undergivet de regler, der er omhandlet i artikel 6 i forordningen.

Artikel 7

Retlig status

Centret har status som juridisk person under norsk lovgivning og har i Norge de mest omfattende juridiske befoejelser, som den norske stats lovgivning tillaegger juridiske personer.

Artikel 8

Ansvar

Centrets ansvar bestemmes efter reglerne i forordningens artikel 16.

Artikel 9

Domstolen

Norge anerkender De Europaeiske Faellesskabers Domstols kompetence til at traeffe afgoerelse i anliggender vedroerende centret, som fastsat i forordningens artikel 17.

Artikel 10

Privilegier

Norge indroemmer centret privilegier og immuniteter svarende til dem, der er omhandlet i protokollen vedroerende De Europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter.

Artikel 11

Vedtaegt for personalet

Uanset artikel 12, stk. 2, litra a), i ansaettelsesvilkaarene for de oevrige ansatte i Faellesskaberne kan norske statsborgere, som raader over alle deres borgerrettigheder, blive ansat paa kontrakt af centrets eksekutivdirektoer.

Artikel 12

Ikrafttraeden

Denne aftale traeder i kraft den foerste dag i den anden maaned efter datoen for modtagelsen af den sidste af de diplomatiske noter til bekraeftelse af, at den paagaeldende kontraherende part har opfyldt de retlige krav vedroerende aftalens ikrafttraeden.

Artikel 13

Gyldighed og ophoer

1. Denne aftale indgaas for en ubegraenset periode.

2. Hver af de kontraherende parter kan opsige aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden kontraherende part. Aftalen ophoerer med at vaere i kraft tolv maaneder efter datoen for en saadan meddelelse.

Erklaering fra Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber

Kommissionen opfordrer Det Europaeiske Overvaagningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug til ved udarbejdelsen af budgettet fuldt ud at tage hensyn til Norges bemaerkninger vedroerende landets eget bidrag.