51999AG0225(05)

FÆLLES HOLDNING (EF) nr. 12/1999 fastlagt af Rådet den 22. december 1998 med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv 1999/.../EF om anden ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også at omfatte mutagener

EF-Tidende nr. C 055 af 25/02/1999 s. 0039


FÆLLES HOLDNING (EF) nr. 12/1999 fastlagt af Rådet den 22. december 1998 med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv 1999/. . ./EF om anden ændring af direktiv 90/394/EØF om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer og om udvidelse heraf til også at omfatte mutagener (1999/C 55/05)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 118 A,

under henvisning til Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer (sjette særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) (1),

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2), udarbejdet efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til traktatens artikel 118 A vedtager Rådet ved udstedelse af direktiver minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed;

(2) i henhold til nævnte artikel skal det i disse direktiver undgås, at der pålægges administrative, finansielle og retlige byrder af en sådan art, at de hæmmer oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder;

(3) kimcellemutagener er stoffer, som kan forårsage varige ændringer i mængden eller opbygningen af en kimcelles genetiske materiale, hvilket kan føre til en ændring i den pågældende celles fenotypiske karakteristika, og hvilket kan videreføres til beslægtede datterceller;

(4) det er sandsynligt, at kimcellemutagener på grund af deres aktionsmekanisme kan være kræftfremkaldende;

(5) vinylchloridmonomer er klassificeret som et kræftfremkaldende stof i kategori 1 i Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om indbyrdes tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og mærkning af farlige stoffer (5);

(6) for overskuelighedens skyld bør de vigtigste bestemmelser i Rådets direktiv 78/610/EØF af 29. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om sundhedsbeskyttelse af arbejdstagere, der er udsat for påvirkning fra vinylchloridmonomer (6), indgå i nærværende direktiv, uden at niveauet for beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed reduceres;

(7) direktiv 78/610/EØF kan ophæves, når nærværende direktiv er gennemført;

(8) epidemiologiske undersøgelser af udsatte arbejdstagere har bekræftet, at træstøv fra eg og bøg er kræftfremkaldende; det er i høj grad sandsynligt, at også træstøv fra andre typer løvtræ kan fremkalde kræft hos mennesker; de pågældende arbejdstagere er derfor udsat for en alvorlig potentiel risiko for at udvikle kræft;

(9) forsigtighedsprincippet bør anvendes ved beskyttelsen af arbejdstagernes sundhed; direktiv 90/394/EØF bør derfor udvides til at omfatte træstøv fra alle typer løvtræ;

(10) det er ønskeligt, at der iværksættes yderligere forskning om, hvorvidt træstøv fra andre typer træ er kræftfremkaldende; Kommissionen fremlægger forslag til beskyttelse af arbejdstagernes helbred, hvis der konstateres en sådan risiko;

(11) det fastsættes i artikel 16 i direktiv 90/394/EØF, at der skal fastsættes grænseværdier for de kræftfremkaldende stoffer, for hvilke dette er muligt, på grundlag af de foreliggende oplysninger, herunder videnskabelige og tekniske data;

(12) det er hensigtsmæssigt at fastsætte grænseværdier for træstøv fra løvtræer; de gældende grænseværdier for vinylchloridmonomer bør reduceres, således at de er udtryk for de bedste, teknisk mulige minimumsstandarder samtidig med, at målsætningen om at sikre arbejdstagernes sundhed på arbejdspladsen bibeholdes;

(13) arbejdstagerne skal beskyttes effektivt mod risikoen for at udvikle kræft som følge af, at de har været udsat for træstøv fra løvtræer på arbejdet; formålet med dette direktiv er dog ikke at begrænse anvendelsen af træ, hverken ved at erstatte træ med andre materialer eller ved at erstatte visse typer træ med andre typer træ;

(14) minimumsforskrifterne til beskyttelse af arbejdstagernes sundhed og sikkerhed mod særlige risici i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer sigter ikke blot mod beskyttelse af den enkelte arbejdstagers sikkerhed og sundhed, men også mod et minimumsbeskyttelsesniveau for alle arbejdstagere i Fællesskabet;

(15) der skal fastlægges et ensartet beskyttelsesniveau i forbindelse med kræftfremkaldende stoffer for Fællesskabet som helhed, og det skal ske ved hjælp af en række generelle principper, som gør det muligt for medlemsstaterne at håndhæve minimumskravene på en ensartet måde;

(16) ændringerne i dette direktiv udgør et konkret led i gennemførelsen af det indre markeds sociale dimension;

(17) i henhold til afgørelse 74/325/EØF (7) skal Kommissionen høre Det Rådgivende Udvalg for Sikkerhed, Hygiejne og Sundhedsbeskyttelse på Arbejdspladsen med henblik på udarbejdelsen af forslag på dette område -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 90/394/EØF ændres således:

1) Artikel 1, stk. 4, affattes således:

»For så vidt angår asbest, der er omfattet af direktiv 83/477/EØF (*), gælder nærværende direktivs bestemmelser, hvis de giver større beskyttelse af sikkerhed og sundhed under arbejdet.

(*) EFT L 263 af 24.9.1983, s. 25. Direktivet er senest ændret ved direktiv 98/24/EF (EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11).«

2) I artikel 2 indsættes følgende litra:

»aa) »Mutagen«:

i) et stof, der opfylder kriterierne for klassificering som et mutagen i kategori 1 eller 2 som fastsat i bilag VI til direktiv 67/548/EØF

ii) et præparat, der er sammensat af et eller flere af de i nr. i) omhandlede stoffer, når koncentrationen af et eller flere af de enkelte stoffer opfylder de krav til koncentrationsgrænser for klassificering af et præparat som et mutagen i kategori 1 eller 2, der er fastsat:

- i bilag I til direktiv 67/548/EØF, eller

- i bilag I til direktiv 88/379/EØF, hvis stoffet eller stofferne ikke er opført i bilag I til direktiv 67/548/EØF eller er opført deri uden angivelse af koncentrationsgrænser«.

3) I artikel 1, stk. 1, artikel 3, stk. 1, artikel 3, stk. 2, første og andet afsnit, og artikel 3, stk. 4, artikel 5, stk. 5, litra c), d), e) og j), artikel 6, stk. 1, litra a) og b), artikel 10, stk. 1, indledningsafsnittet og litra a), artikel 11, stk. 2, artikel 14, stk. 3, artikel 16, stk. 1, og artikel 17, stk. 2, ændres »kræftfremkaldende stoffer« til »kræftfremkaldende stoffer eller mutagener«.

4) I artikel 2, litra b), artikel 4, stk. 1, artikel 5, stk. 2 og 5, hovedet og litra a), ændres »kræftfremkaldende stof« til »kræftfremkaldende stof eller mutagen«.

5) I bilag I tilføjes følgende punkt og fodnote:

»5. Arbejde, som indebærer udsættelse for træstøv fra løvtræ (*).

(*) Der findes en liste over nogle typer løvtræ i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans »Wood Dust and Formaldehyde«, bind 62, som Det Internationale Kræftforskningscenter i Lyon offentliggjorde i 1995.«

6) Del A i bilag III affattes således:

»>TABELPOSITION>

«

Artikel 2

Direktiv 78/610/EØF ophæves med virkning fra . . . (8*).

Artikel 3

På grundlag af de seneste foreliggende videnskabelige data kan Kommissionen inden for en frist på ti år efter datoen for vedtagelsen af dette direktiv og i overensstemmelse med traktatens artikel 118 A fremsætte forslag til Rådet om vedtagelse af reviderede grænseværdier for vinylchloridmonomer og støv fra løvtræer.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmeler i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den . . . (9*). De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 5

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i . . .

På Rådets vegne

Formand

(1) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/42/EF (EFT L 179 af 8.7.1997, s. 4).

(2) EFT C 123 af 22.4.1998, s. 21.

(3) EFT C 284 af 14.9.1998, s. 111.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 22. oktober 1998 (EFT C 341 af 9.11.1998, s. 132), Rådets fælles holdning af 22. december 1998 og Europa-Parlamentets afgørelse af . . . (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 196 af 16.8.1967, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 97/69/EF (EFT L 343 af 13.12.1997, s. 19).

(6) EFT L 197 af 22.7.1978, s. 12.

(7) EFT L 185 af 9.7.1974, s. 15. Afgørelsen er senest ændret ved tiltrædelseakten af 1994.

(8*) Fire år efter direktivets vedtagelse.

RÅDETS BEGRUNDELSE

I. INDLEDNING

1. Den 19. marts 1998 sendte Kommissionen Rådet ovennævnte forslag til direktiv med EF-traktatens artikel 118 A som retsgrundlag.

Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse henholdsvis den 22. oktober 1998 og den 2. juli 1998.

I tilslutning til Europa-Parlamentets udtalelse forelagde Kommissionen et ændret forslag den 16. november 1998.

2. Den 22. december 1998 fastlagde Rådet en fælles holdning i henhold til traktatens artikel 189 C.

II. FORMÅL

Formålet med direktivudkastet er:

- at udvide anvendelsesområdet af direktiv 90/394/EØF til også at omfatte mutagener, der ikke allerede er dækket af direktivet

- at udvide anvendelsesområdet af direktiv 90/394/EØF til også at omfatte træstøv fra løvtræ

- at konsolidere det eksisterende direktiv 78/610/EØF om vinylchloridmonomer i dette direktiv.

Der fastsættes eksponeringsgrænseværdier for de to sidstnævnte kategorier af stoffer.

III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelle bemærkninger

Den fælles holdning følger i store træk Kommissionens ændrede forslag; den tager navnlig højde for den vigtigste ændring som følge af Europa-Parlamentets udtalelse, nemlig udvidelsen af bestemmelserne om træstøv fra eg og bøg til at omfatte træstøv fra løvtræ generelt.

For så vidt angår mutagener fandt Rådet, at disse stoffer, eftersom det ikke er bevist, at samtlige mutagener nødvendigvis er kræftfremkaldende, bør medtages i teksten med deres egne bestemmelser og ikke blot indarbejdes i bilag I til direktiv 90/394/EØF som foreslået af Kommissionen. Af samme grund mente man, at direktivets titel bør ændres tilsvarende.

2. Analyse af artiklerne

- Artikel 1

- nr. 1: Dette nummer er uændret i forhold til Kommissionens forslag.

- nr. 2: Dette nummer indeholder en definition af »mutagener«.

- nr. 3 og 4: Disse numre udvider direktivets anvendelsesområde til også at omfatte mutagener, hvor det er relevant.

- nr. 5: I overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring nr. 6 indsættes et nyt punkt 5 om træstøv fra løvtræ i bilag I.

For at hjælpe medlemsstaterne med gennemførelsen af direktivet er der tilføjet en fodnote med en henvisning til Det Internationale Kræftforskningscenters monografi om »Wood Dust and Formaldehyde«, der indeholder en liste over de mest almindeligt forekommende typer af løvtræ og tropisk hårdttræ.

- nr. 6: Dette nummer, der modsvarer Europa-Parlamentets ændring nr. 7, indebærer, at grænseværdierne for vinylchloridmonomer og støv fra løvtræ medtages i del A i bilag III.

Den årlige grænseværdi for vinylchloridmonomer, der var med i Kommissionens forslag, er udgået, da Rådet ikke fandt den anvendelig i praksis.

Grænseværdien for støv fra løvtræ er den samme som den, Europa-Parlamentet har foreslået, og det gøres ligeledes klart, at grænseværdien også finder anvendelse på blandinger af træstøv. Eftersom begrebet »fraktion, der kan indåndes« stammer fra godkendte internationale normer og praksis, fandt man en yderligere definition heraf i denne tekst overflødig.

- Artikel 2

Denne artikel er uændret i forhold til Kommissionens forslag. Europa-Parlamentets ændring nr. 9 blev ikke taget til efterretning, da det var klart, at datoen for ophævelsen af direktiv 78/610/EØF skulle være den samme som den sidste frist for gennemførelsen af dette direktiv.

- Artikel 3

Denne artikel svarer til teksten i Kommissionens ændrede forslag og indebærer derfor en toårs frist for revision af grænseværdierne, jf. Europa-Parlamentets ændring nr. 10.

- Artikel 4

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets ændring nr. 11 indebar Kommissionens ændrede forslag en frist på tre år for gennemførelsen af direktivet.

Rådet besluttede, at denne frist skulle forlænges til fire år, navnlig på grund af de omkostninger, der for de små og mellemstore virksomheder er forbundet med at opfylde de nye grænseværdier for støv fra løvtræ.

- Artikel 5 og 6

Standardbestemmelser.

3. Præambel

Præamblen er tilpasset, så den afspejler ændringer i teksten som følge af Kommissionens ændrede forslag.

Der er taget hensyn til Europa-Parlamentets ændring nr. 3 i betragtning 8, 9 og 10.

Endvidere er det væsentlige indhold af Europa-Parlamentets ændring nr. 5 afspejlet i betragtning 11, 12 og 13.

4. Andre ændringer foreslået af Europa-Parlamentet

>TABELPOSITION>

IV. KONKLUSION

Rådet finder, at teksten til den fælles holdning opfylder de væsentligste mål i Kommissionens forslag på trods af visse forholdsvis små afvigelser i forhold til det ændrede forslag.