51997AG0524(01)

FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 17/97 fastlagt af Rådet den 13. marts 1997 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/.../EF af ... om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF, 74/151/EØF, 74/152/EØF, 74/346/EØF, 74/347/EØF, 75/321/EØF, 75/322/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 78/933/EØF, 79/532/EØF, 79/533/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/415/EØF og 89/173/EØF for så vidt angår landbrugs- og skovbrugshjultraktorers konstruktivt bestemte maksimalhastighed

EF-Tidende nr. C 157 af 24/05/1997 s. 0001


FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. 17/97 fastlagt af Rådet den 13. marts 1997 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/. . ./EF af . . . om ændring af Rådets direktiv 74/150/EØF, 74/151/EØF, 74/152/EØF, 74/346/EØF, 74/347/EØF, 75/321/EØF, 75/322/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 77/537/EØF, 78/764/EØF, 78/933/EØF, 79/532/EØF, 79/533/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/415/EØF og 89/173/EØF for så vidt angår landbrugs- og skovbrugshjultraktorers konstruktivt bestemte maksimalhastighed (97/C 157/01)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1)

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 B (3), og

ud fra følgende betragtninger:

Anvendelsesområdet for Rådets direktiv 74/150/EØF af 4. marts 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs- og skovbrugshjultraktorer (4) omfatter i øjeblikket kun traktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mindst 6 og højst 30 km/h;

i dag har mange traktorer en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på mere end 30 km/h; det er derfor påkrævet at ændre direktiv 74/150/EØF og de særdirektiver, der indgår i hele typegodkendelsessystemet for disse køretøjer, så det undgås, at proceduren kan anvendes for færre og færre køretøjer;

anvendelsesområdet for særdirektiverne 74/151/EØF (5), 74/152/EØF (6), 74/346/EØF (7), 74/347/EØF (8), 75/321/EØF (9), 75/322/EØF (10), 76/432/EØF (11), 76/763/EØF (12), 77/311/EØF (13), 77/537/EØF (14), 78/764/EØF (15), 78/933/EØF (16), 79/532/EØF (17), 79/533/EØF (18), 80/720/EØF (19), 86/297/EØF (20), 86/415/EØF (21) og 89/173/EØF (22) er nøje afgrænset af køretøjernes konstruktivt bestemte maksimalhastighed; det er derfor påkrævet også at ændre disse direktiver efter fremgangsmåden i artikel 12 i direktiv 74/150/EØF, så det undgås, at de gælder for færre og færre køretøjer;

den konstruktivt bestemte maksimalhastighed bør hæves fra 30 km/h til 40 km/h;

en forøgelse af den konstruktivt bestemte maksimalhastighed, der anvendes til at definere anvendelsesområdet for direktiv 74/150/EØF og visse af særdirektiverne, kræver tillige, at der foretages en ændring af Rådets direktiv 76/432/EØF af 6. april 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers bremsning (23); en sådan ændring, der foretages ved en særskilt retsakt, skal senest træde i kraft på samme tidspunkt som nærværende direktiv;

det er nødvendigt at forbedre og harmonisere alle sikkerhedsaspekter, f.eks. montering af sikkerhedsseler;

forurening fra traktorer bør være genstand for fremtidig fællesskabslovgivning -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Udtrykket »30 km/h« ændres til »40 km/h«

- i artikel 1, stk. 2, i direktiv 74/150/EØF, 74/151/EØF, 74/152/EØF, 74/346/EØF, 74/347/EØF, 75/321/EØF, 75/322/EØF, 76/432/EØF, 76/763/EØF, 77/311/EØF, 77/537/EØF, 78/933/EØF, 79/532/EØF, 79/533/EØF, 80/720/EØF, 86/297/EØF, 86/415/EØF og 89/173/EØF

- i artikel 9, stk. 2, i direktiv 78/764/EØF og

- i punkt 1.5 i bilaget til direktiv 74/152/EØF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den . . . (24*) de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De underretter straks Kommissionen herom. Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den . . . (25*).

2. De i stk. 1 nævnte bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i . . .

På Europa-Parlamentets vegne

Formand

På Rådets vegne

Formand

(1) EFT nr. C 186 af 26. 6. 1996, s. 11.

(2) EFT nr. C 56 af 24. 2. 1997, s. 74.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 10. december 1996 (EFT nr. C 20 af 20. 1. 1997, s. 25), Rådets fælles holdning af 13. marts 1997 og Europa-Parlamentets afgørelse af . . . (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(4) EFT nr. L 84 af 28. 3. 1974, s. 10. Direktivet er senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(5) EFT nr. L 84 af 28. 3. 1974, s. 25.

(6) EFT nr. L 84 af 28. 3. 1974, s. 33.

(7) EFT nr. L 191 af 15. 7. 1974, s. 1.

(8) EFT nr. L 191 af 15. 7. 1974, s. 5.

(9) EFT nr. L 147 af 9. 6. 1975, s. 24.

(10) EFT nr. L 147 af 9. 6. 1975, s. 28.

(11) EFT nr. L 122 af 8. 5. 1976, s. 1.

(12) EFT nr. L 262 af 27. 9. 1976, s. 135.

(13) EFT nr. L 105 af 28. 4. 1977, s. 1.

(14) EFT nr. L 220 af 29. 8. 1977, s. 38.

(15) EFT nr. L 255 af 18. 9. 1978, s. 1.

(16) EFT nr. L 325 af 20. 11. 1978, s. 16.

(17) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1979, s. 16.

(18) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1979, s. 20.

(19) EFT nr. L 194 af 28. 7. 1980, s. 1.

(20) EFT nr. L 186 af 8. 7. 1986, s. 19.

(21) EFT nr. L 240 af 26. 8. 1986, s. 1.

(22) EFT nr. L 67 af 10. 3. 1989, s. 1.

(23) EFT nr. L 122 af 8. 5. 1976, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/63/EF (EFT nr. L 253 af 10. 5. 1996, s. 13).

(24*) Tolv måneder efter datoen for direktivets vedtagelse.

RÅDETS BEGRUNDELSE

I. INDLEDNING

Kommissionen fremsendte den 11. juni 1996 med hjemmel i EF-traktatens artikel 100 A et forslag til direktiv om landbrugs- og skovbrugshjultraktorers konstruktivt bestemte maksimalhastighed.

Europa-Parlamentet afgav udtalelse den 10. december 1996 (1).

Kommissionen forelagde den 20. januar 1997 Rådet et ændret forslag til direktiv, der inkorporerer to af Europa-Parlamentets fire ændringsforslag.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 31. oktober 1996 (2).

II. FÆLLES HOLDNING

Rådet vedtog den fælles holdning den 13. marts 1997 i henhold til traktatens artikel 189 B.

III. FORMÅL

Formålet med Kommissionens forslag er at sætte landbrugstraktorers maksimalhastighed op fra 30 km/h til 40 km/h, for at tage højde for, at et stigende antal traktorer har konstruktivt bestemte maksimalhastigheder, der overstiger 30 km/h, og derfor ikke på nuværende tidspunkt kan drage fordel af den fælles typegodkendelse, der blev indført med rammedirektiv 74/150/EØF.

IV. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

Den fælles holdning er i det store og hele identisk med Kommissionens ændrede forslag.

Rådet har dog foretrukket, at det i artikel 2 bestemmes, at medlemsstaterne vedtager, offentliggør og anvender de bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivet senest tolv måneder efter datoen for direktivets offentliggørelse. På den måde undgås eventuelle tidsmæssige problemer, som de faste datoer, Kommissionen havde foreslået, kunne have givet anledning til.

For så vidt angår Europa-Parlamentets ændringsforslag nr. 4, som ikke var inkorporeret i Kommissionens ændrede forslag, har Rådet taget højde for ånden i dette ændringsforslag, idet det opfordrer Kommissionen til at undersøge, om Fællesskabets typegodkendelsessystem for landbrugs- og skovbrugstraktorer kan udvides til også at omfatte påhængskøretøjer og traktorer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 40 km/h, idet der for disse køretøjer fastsættes de fornødne sikkerheds- og miljøbeskyttelsesforskrifter; Kommissionen opfordres også til om nødvendigt snarest muligt at fremsætte forslag herom.

(1) EFT nr. C 20 af 20. 1. 1997, s. 25.

(2) EFT nr. C 56 af 24. 2. 1997, s. 74.