51996PC0079

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 87/102, som ændret ved direktiv 90/88, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit /* KOM/96/0079 ENDEL - COD 96/0055 */

EF-Tidende nr. C 235 af 13/08/1996 s. 0008


Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 87/102/EØF, som ændret ved direktiv 90/88/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (96/C 235/05) (Tekst af betydning for EØS) KOM(96) 79 endelig udg. - 96/0055(COD)

(Forelagt af Kommissionen den 15. april 1996)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

i overensstemmelse med proceduren i artikel 189 B i traktaten, og

ud fra følgende betragtninger:

For at fremme det indre markeds oprettelse og funktion og sikre forbrugerne et højt beskyttelsesniveau bør der anvendes en ensartet metode til beregning af de årlige omkostninger i procent i hele Det Europæiske Fællesskab;

i artikel 5 i Rådets direktiv 87/102/EØF (1) træffes der afgørelse om indførelse af en fællesskabsmetode eller -metoder til beregning af de årlige omkostninger i procent i forbindelse med forbrugerkredit;

for at indføre denne ensartede metode er det ønskeligt, at der udarbejdes en enkelt matematisk formel til beregning af de årlige omkostninger i procent, og at fastsætte de kreditomkostningselementer, der skal indgå i beregningen, ved angivelse af de omkostninger, der ikke skal modregnes;

ved bilag II i direktiv 90/88/EØF (2) indførtes en matematisk formel til beregning af de årlige omkostninger i procent, og i artikel 1, stk. 2, i direktiv 90/88/EØF fastsattes, hvilke omkostninger der skulle ses bort fra ved beregningen af de »samlede omkostninger i forbindelse med forbrugerkredit«, som forbrugeren skal betale;

medlemsstater, som inden den 1. marts 1990 anvendte bestemmelser, som tillod anvendelse af en anden matematisk formel til beregning af de årlige omkostninger i procent, kunne fortsætte med at anvende dem i en overgangsperiode på tre år fra den 1. januar 1993;

Kommissionen har forelagt en rapport for Rådet (3), som på baggrund af den opnåede erfaring åbner mulighed for at anvende en enkelt matematisk formel på fællesskabsplan til beregning af de årlige omkostninger i procent;

ingen medlemsstater har anvendt artikel 1a, stk. 3, i direktivet, i henhold til hvilken der ses bort fra bestemte omkostninger ved beregningen af de årlige omkostninger i procent i visse medlemsstater, hvorfor denne artikel er blevet overflødig;

det er nødvendigt at foretage beregningerne med en nøjagtighed på to decimaler og under anvendelse af et år på 365 eller 366 dage;

forbrugerne bør have mulighed for at genkende de udtryk, der anvendes i forskellige medlemsstater for at angive de »årlige omkostninger i procent«, og anvendelse af et fælles symbol til supplering af det eksisterende udtryk bør være obligatorisk i alle reklamer for forbrugerkredit og skriftlige aftaler med forbrugere i hele Det Europæiske Fællesskab -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Hvorsomhelst udtrykket »årlige omkostninger i procent« eller det tilsvarende udtryk på et andet fællesskabssprog anvendes som krævet i henhold til direktiv 87/102/EØF, skal det ledsages af følgende symbol:

>REFERENCE TIL EN GRAFIK>

Artikel 2

Artikel 1a, stk. 1, litra a), affattes således:

- i direktivets græske udgave:

»Ôï óõíïëéêü åôÞóéï ðñáãìáôéêü ðïóïóôü åðéâÜñõíóçò ðïõ åîéóþíåé óå åôÞóéá âÜóç ôéò ðáñïýóåò áîßåò ôïõ óõíüëïõ ôùí ôñå÷ïõóþí Þ ìåëëïíôéêþí õðï÷ñåþóåùí (äáíåßùí, åîïöëÞóåùí êáé åðéâáñýíóåùí) ðïõ Ý÷ïõí áíáëçöèåß áðü ôï äáíåéóôÞ êáé ôï (äáíåéæüìåíï) êáôáíáëùôÞ, õðïëïãßæåôáé óýìöùíá ìå ôïí ìáèçìáôéêü ôýðï ðïõ ðáñáôßèåôáé óôï ðáñÜñôçìá II.«

- i direktivets engelske udgave:

»The annual percentage rate of charge, which shall be that rate, on an annual basis which equalizes the present value of all commitments (loans, repayments and charges), future or existing, agreed by the creditor and the borrower, shall be calculated in accordance with the mathematical formula set out in Annex II.«

Artikel 3

Artikel 1a, stk. 3, udgår.

Artikel 4

Artikel 1a, stk. 5, udgår.

Artikel 5

Artikel 3 ændres således:

»Artikel 3

Med forbehold af Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame, som ændret ved Rådets direktiv . . ./96 af . . . 1996 om sammenlignende reklame, samt regler og principper vedrørende illoyal reklame, skal enhver reklame eller ethvert kredittilbud, der er fremlagt eller slået op i forretningslokaler, og hvori en person erklærer sig rede til at yde en kredit eller formidle indgåelse af kreditaftaler, og som indeholder angivelse af rentesats eller andre tal vedrørende kreditomkostningerne, også indeholde angivelse af de samlede årlige omkostninger i procent, ledsaget af det i artikel 1 i dette direktiv anførte symbol, i form af et repræsentativt eksempel, hvis dette er den eneste hensigtsmæssige fremgangsmåde.«

Artikel 6

Artikel 4, stk. 2, litra a), ændres således:

»a) en angivelse af de samlede årlige omkostninger i procent, ledsaget af det i artikel 1 i dette direktiv anførte symbol«.

Artikel 7

Det hertil knyttede bilag I bliver herefter bilag II og erstatter bilag II i direktiv 87/102/EØF (som ændret ved direktiv 90/88/EØF).

Artikel 8

Det hertil knyttede bilag II bliver herefter bilag III og erstatter bilag III i direktiv 87/102/EØF (som ændret ved direktiv 90/88/EØF).

Artikel 9

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for senest den 31. december 1996 at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse foranstaltninger, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 10

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

(1) EFT nr. L 42 af 12. 2. 1987, s. 48.

(2) EFT nr. L 61 af 10. 3. 1990, s. 14.

(3) KOM(96) 79 endelig udg.

BILAG I

»BILAG II

GRUNDLIGNING

GRUNDLIGNING DER ANGIVER ÆKVIVALENSEN MELLEM DELS LÅNENES, DELS TILBAGEBETALINGSYDELSERNES OG OMKOSTNINGERNES VÆRDI

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Betydning af bogstaver og symboler:

K er løbenummeret for et lån

K' er løbenummeret for en tilbagebetalingsydelse eller en omkostningsbetaling

AK er størrelsen af lån nummer K

A'K' er størrelsen af tilbagebetalingsydelse eller omkostningsbetaling nummer K'

Ó er tegnet for en opsummering

m er løbenummeret for sidste lån

m' er løbenummeret for sidste tilbagebetalingsydelse eller sidste omkostningsbetaling

tK er tidsintervallet, udtrykt i år eller brøkdele af et år, mellem tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunkterne for tilbagebetalingsydelse eller omkostningsbetaling for de følgende lån nr. 2 til m

tK' er tidsintervallet, udtrykt i år eller brøkdele af et år, mellem tidspunktet for lån nr. 1 og tidspunkterne for tilbagebetalingsydelse eller omkostningsbetaling nr. 1 til m'

i er omkostningerne i procent, som kan beregnes (ved algebra, ved successive tilnærmelsesvise beregninger, eller ved et edb-program), når de øvrige dele i ligningen er kendte gennem aftalen eller på anden måde.

Noter:

a) De beløb, parterne betaler på forskellige tidspunkter, er ikke nødvendigvis lige store og betales ikke nødvendigvis med lige store intervaller.

b) Begyndelsestidspunktet er tidspunktet for det første lån.

c) Intervallet mellem de ved beregningen anvendte tidspunkter udtrykkes i år eller brøkdele af år. Et år beregnes til 365/6 dage.

d) Beregningens resultat skal angives med en nøjagtighed på to decimaler. Hvis den tredje decimal er 5 eller derover, forhøjes den anden decimal.«

BILAG II

»BILAG III

NOGLE BEREGNINGSEKSEMPLER

Eksempel nr. 1

Det lånte beløb S = 1 000 ECU pr. 1. januar 1994.

Det tilbagebetales med en enkelt ydelse på 1 200 ECU den 30. juni 1995 (547 dage efter långivningstidspunktet).

Ligningen bliver:

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

eller:

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

= 1,21 + i = 1,129444207 . . .

i = 0,129444207 . . .

Dette tal afrundes til 12,94 %.

Eksempel nr. 2

Det aftalte beløb er S = 1 000 ECU, men långiver fradrager 50 ECU som stiftelsesprovision m.v., således at lånet i virkeligheden kun andrager 950 ECU; tilbagebetalingen med 1 200 ECU sker som i det første eksempel den 30. juni 1995.

Ligningen bliver her:

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

eller:

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

1 + i = 1,1688996 . . .

i = 0,1688996 . . .

Afrundet til 16,89 %.

Eksempel nr. 3

Det lånte beløb er på 1 000 ECU, der skal afdrages med to ydelser på hver 600 ECU, der betales efter henholdsvis et og to år.

Ligningen bliver:>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Den kan løses ved algebra og giver som resultat i = 0,1306623, afrundet til 13,07 %.

Eksempel nr. 4

Det lånte beløb er på 1 000 ECU pr. 1. januar 1994, og de beløb, låntager skal udrede, er:

>TABELPOSITION>

Ligningen bliver:

>START GRAFIK>

>SLUT GRAFIK>

Med denne ligning kan i beregnes ved successive tilnærmelsesvise beregninger, som kan programmeres på en lommeregner.

Resultatet bliver:

i = 0,13226 afrundet til 13,23 %.«