51996AP0345

Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 87/102/EØF, som ændret ved direktiv 90/88/EØF, om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM(96)0079 C4-0243/96 96/0055(COD))

EF-Tidende nr. C 085 af 17/03/1997 s. 0108


A4-0345/96

Forslag til Europa-Parlamentets og Raadets direktiv om aendring af direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF, om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(COD))

Forslaget godkendt med foelgende aendringer:

(AEndringsforslag 1)

Betragtning 3a (ny)

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

hvis forskellige kredittilbud skal kunne sammenlignes, kraeves der, ud over harmonisering af metoden til beregning af de aarlige omkostninger i procent, vedtagelse af en ensartet definition af de elementer, der indgaar heri, for ikke at risikere at skabe en falsk gennemsigtighed i forbindelse med kredittilbuddene;

(AEndringsforslag 2)

Betragtning 8

>Originaltekst>

det er noedvendigt at foretage beregningerne med en noejagtighed paa to decimaler og under anvendelse af et aar paa 365 eller 366 dage;

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

det er noedvendigt at beregne de aarlige omkostninger i procent paa grundlag af en standardiseret beregning under anvendelse af et aar paa 365 dage;

(AEndringsforslag 3)

Artikel 1

>Originaltekst>

Artikel 1

Hvorsomhelst udtrykket »aarlige omkostninger i procent« eller det tilsvarende udtryk paa et andet faellesskabssprog anvendes som kraevet i henhold til direktiv 87/102/EOEF, skal det ledsages af foelgende symbol:

(symbol)

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

Udgaar

(AEndringsforslag 4)

ARTIKEL 5

Artikel 3

(direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF)

>Originaltekst>

Med forbehold af Raadets direktiv 84/450/EOEF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame, som aendret ved Raadets direktiv .../96 af .... 1996 om sammenlignende reklame, samt regler og principper vedroerende illoyal reklame, skal enhver reklame eller ethvert kredittilbud, der er fremlagt eller slaaet op i forretningslokaler, og hvori en person erklaerer sig rede til at yde en kredit eller formidle indgaaelse af kreditaftaler, og som indeholder angivelse af rentesats eller andre tal vedroerende kreditomkostningerne, ogsaa indeholde angivelse af de samlede aarlige omkostninger i procent, ledsaget af det i artikel 1 i dette direktiv anfoerte symbol, i form af et repraesentativt eksempel, hvis dette er den eneste hensigtsmaessige fremgangsmaade.

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

Med forbehold af Raadets direktiv 84/450/EOEF af 10. september 1984 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om vildledende reklame, som aendret ved Raadets direktiv .../96 af .... 1996 om sammenlignende reklame, samt regler og principper vedroerende illoyal reklame, skal enhver reklame eller ethvert kredittilbud, der er fremlagt eller slaaet op i forretningslokaler, og hvori en person erklaerer sig rede til at yde en kredit eller formidle indgaaelse af kreditaftaler, og som indeholder angivelse af rentesats eller andre tal vedroerende kreditomkostningerne, ogsaa indeholde angivelse af de samlede aarlige omkostninger i procent.

(AEndringsforslag 5)

ARTIKEL 6

Artikel 4, stk. 2, litra a)

(direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF)

>Originaltekst>

Artikel 4, stk. 2, litra a), aendres saaledes:

»a) en angivelse af de samlede aarlige omkostninger i procent, ledsaget af det i artikel 1 i dette direktiv anfoerte symbol.«

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

Udgaar

(AEndringsforslag 6)

Artikel 9, stk. 1, 1. afsnit

>Originaltekst>

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 31. december 1996 at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom.

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for senest den 1. januar 1999 at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom.

(AEndringsforslag 7)

BILAG I

Bilag II, note c)

(direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF)

>Originaltekst>

c) Intervallet mellem de ved beregningen anvendte tidspunkter udtrykkes i aar eller broekdele af aar. Et aar beregnes til 365/6 dage.

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

c) Intervallet mellem de ved beregningen anvendte tidspunkter udtrykkes i aar eller broekdele af aar. Der laegges en standardiseret beregning (365 dage : 12 maaneder = 30,41666 dage) til grund, hvor et aar beregnes til 365 dage.

(AEndringsforslag 8)

BILAG I

Bilag II, note d)

(direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF)

>Originaltekst>

d) Beregningens resultat skal angives med en noejagtighed paa to decimaler. Hvis den tredje decimal er 5 eller derover, forhoejes den anden decimal.

>Tekst efter afstemning i Europa-Parlamentet>

Udgaar

Lovgivningsmaessig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Raadets direktiv om aendring af direktiv 87/102/EOEF, som aendret ved direktiv 90/88/EOEF, om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit (KOM(96)0079 - C4-0243/96 - 96/0055(COD))

(Faelles beslutningsprocedure - foerstebehandling)

Europa-Parlamentet,

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Raadet (KOM(96)0079 - 96/0055(COD)) ((EFT C 235 af 13.08.1996, s. 8.)),

- der har faaet forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 189 B, stk. 2, og artikel 100 A (C4-0243/96),

- der henviser til forretningsordenens artikel 58,

- der henviser til betaenkning fra Udvalget om Retlige Anliggender og Borgernes Rettigheder (A4-0345/96),

1. godkender med forbehold af sine aendringer Kommissionens forslag;

2. opfordrer Kommissionen til at aendre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 189 A, stk. 2;

3. opfordrer Raadet til at optage Parlamentets aendringer i den faelles holdning, som det fastlaegger i henhold til EF-traktatens artikel 189 B, stk. 2;

4. opfordrer i tilfaelde af at Raadet ikke agter at foelge den af Parlamentet godkendte tekst, dette til at underrette Parlamentet og kraever, at samraadsproceduren indledes;

5. minder om, at Kommissionen skal forelaegge Parlamentet alle aendringer, den agter at foretage i det af Parlamentet aendrede forslag;

6. paalaegger sin formand at sende denne udtalelse til Raadet og Kommissionen.