10.1.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 6/112


AFGØRELSE (EU) 2020/14 VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET,

af 19. december 2019

om bemyndigelse af Europa-Kommissionen til at føre forhandlinger på medlemsstaternes vegne om økonomiske partnerskabsaftaler mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og stater og regioner i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den anden side, i det omfang de hører under medlemsstaternes kompetence

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. juni 2002 gav Rådet Kommissionen bemyndigelse til at forhandle økonomiske partnerskabsaftaler med staterne og regionerne i Afrika, Vestindien og Stillehavet og vedtog direktiver om nævnte forhandlinger.

(2)

Kommissionen bør bemyndiges til på medlemsstaternes vegne at føre forhandlinger om økonomiske partnerskabsaftaler mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og staterne og regionerne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den anden side, i det omfang de hører under medlemsstaternes kompetence, på grundlag af ændrede forhandlingsdirektiver —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer bemyndiger herved Kommissionen til at føre forhandlinger på medlemsstaternes vegne om økonomiske partnerskabsaftaler mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og staterne og regionerne i Afrika, Vestindien og Stillehavet på den anden side, i det omfang de hører under medlemsstaternes kompetence.

2.   Forhandlingerne føres, når det er relevant, på grundlag af de forhandlingsdirektiver, der er fastsat i addendummet til Rådets afgørelse (EU) 2019/… (1).

Artikel 2

Artikel 1 berører ikke medlemsstaternes fremtidige afgørelser om udpegelsen af deres repræsentanter i spørgsmål, der hører under deres kompetence.

Artikel 3

Forhandlingerne føres i samråd med AVS-Gruppen. Handelspolitikudvalget inddrages i særlige handelsanliggender.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til Kommissionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2019

På vegne af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer

Formand

K. MIKKONEN


(1)  Rådets afgørelse (EU) 2019/… af 19. december 2019 om ændring af forhandlingsdirektiverne for forhandlingen om økonomiske partnerskabsaftaler med staterne og regionerne i Afrika, Vestindien og Stillehavet, i det omfang de hører under Unionens kompetence (Se side … i denne Tidende).