8.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 65/22


AFGØRELSE VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

af 6. marts 2013

om udnævnelse af en dommer ved Retten

(2013/120/EU)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 19,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 254 og 255,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 106A, stk. 1,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 5 og 7 i protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol skal der, efter at Nils WAHL er trådt tilbage, udnævnes en dommer ved Retten for resten af Nils WAHLs embedsperiode, dvs. indtil den 31. august 2013.

(2)

Carl WETTER er blevet indstillet til den ledige stilling.

(3)

Det udvalg, der er nedsat ved artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har afgivet udtalelse om Carl WETTERs kvalifikationer til at udøve embedet som dommer ved Retten —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Carl WETTER udnævnes til dommer ved Retten for perioden fra datoen for denne afgørelses ikrafttræden til den 31. august 2013.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2013.

R. MONTGOMERY

Formand