11.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/89


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER

den 5. december 2007

om udnævnelse af en dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol

(2007/811/EF, Euratom)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS MEDLEMSSTATER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 223,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 139, og

ud fra følgende betragtning:

I henhold til artikel 5 og 7 i protokollen vedrørende statutten for Domstolen, og efter at Romain SCHINTGEN er fratrådt, skal der udnævnes en dommer for resten af Romain SCHINTGENs embedsperiode, dvs. indtil den 6. oktober 2009 —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Jean-Jacques KASEL udnævnes herved til dommer ved De Europæiske Fællesskabers Domstol fra datoen for hans edsaflæggelse til den 6. oktober 2009.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2007.

A. MENDONÇA E MOURA

Formand