18.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/19


AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET

af 30. maj 2005

om skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. Europæiske Udviklingsfond (EUF)

(2005/446/EF)

REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til partnerskabsaftale mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (1), i det følgende benævnt »partnerskabsaftalen«,

under henvisning til den interne aftale mellem repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til AVS-EF-partnerskabsaftalen (2), i det følgende benævnt »den interne aftale«, særlig artikel 2, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til bilag I (finansprotokol) til partnerskabsaftalen, nr. 5, vedrører det samlede beløb i finansprotokollen, suppleret med de overførte restbeløb fra tidligere EUF, perioden 2000-2007.

(2)

I henhold til samme bilag, nr. 7, og artikel 2, stk. 3, i den interne aftale skal der foretages en vurdering af det omfang, hvori forpligtelser og betalinger er blevet realiseret, som grundlag for en evaluering af behovet for nye midler efter udløbet af den gældende finansprotokol.

(3)

Det er i EU’s erklæring om finansprotokollen, der er knyttet til partnerskabsaftalen som erklæring XVIII, slået fast, at der ved vurderingen af behovet for nye midler også bør tages fuldt hensyn til skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF.

(4)

Det er derfor i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4, i den interne aftale nødvendigt at fastsætte skæringsdatoen, som om nødvendigt vil kunne tages op til revision, for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, inden udløbet af 9. EUF —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Skæringsdatoen for, hvornår der ikke længere vil blive disponeret over midler fra 9. EUF, som forvaltes af Kommissionen, rentegodtgørelser, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsbank, og renteindtægter af disse bevillinger, fastsættes til den 31. december 2007. Denne dato vil om nødvendigt kunne tages op til revision.

Artikel 2

Denne afgørelse påvirker ikke det beløb, der er afsat til finansiering af investeringsfaciliteten som en revolverende fond forvaltet af Den Europæiske Investeringsbank.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2005.

På vegne af medlemsstaternes regeringer

F. BODEN

Formand


(1)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3. Senest ændret ved afgørelse nr. 2/2004 truffet af AVS-EF-Ministerrådet (EUT L 297 af 22.9.2004, s. 18).

(2)  EFT L 317 af 15.12.2000, s. 355.