30.6.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 160/1


KONVENTION

OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIENS OG DEN SLOVAKISKE REPUBLIKS TILTRÆDELSE AF KONVENTIONEN OM OPHÆVELSE AF DOBBELTBESKATNING I FORBINDELSE MED REGULERING AF FORBUNDNE FORETAGENDERS OVERSKUD

(2005/C 160/01)

DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB —

HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE,

PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK,

HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING,

PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ESTLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK,

HANS MAJESTÆT KONGEN AF SPANIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR IRLAND,

PRÆSIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN CYPERN,

MINISTERKABINETTET FOR REPUBLIKKEN LETLAND,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN LITAUEN,

HANS KONGELIGE HØJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN UNGARN,

PRÆSIDENTEN FOR MALTA,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF NEDERLANDENE,

FORBUNDSPRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN ØSTRIG,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN POLEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN SLOVENIEN,

PRÆSIDENTEN FOR DEN SLOVAKISKE REPUBLIK,

PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN FINLAND,

KONGERIGET SVERIGES REGERING,

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN AF DET FORENEDE KONGERIGE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik tiltræder herved konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 23. juli 1990, med alle de deri foretagne tilpasninger og ændringer ved konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 21. december 1995, og protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, undertegnet i Bruxelles den 25. maj 1999.

Artikel 2

I konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 2:

a)

Følgende litra indsættes efter litra a):

»b)

i Den Tjekkiske Republik:

daň z příjmů fyzických osob

daň z příjmů právnických osob«

b)

Litra b) bliver til litra c) og affattes således:

»c)

i Danmark:

indkomstskat til staten

den kommunale indkomstskat

den amtskommunale indkomstskat«

c)

Litra c) bliver til litra d)

d)

Følgende litra indsættes efter litra d):

»e)

i Republikken Estland:

tulumaks«

e)

Litra d) bliver til litra f)

f)

Litra e) bliver til litra g) og affattes således:

»g)

i Spanien:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas;

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto sobre la Renta de no Residentes.«

g)

Litra f) bliver til litra h)

h)

Litra g) bliver til litra i)

i)

Litra h) bliver til litra j) og affattes således:

»j)

i Italien:

imposta sul reddito delle persone fisiche,

imposta sul reddito delle società,

imposta regionale sulle attività produttive.«

j)

Følgende litraer indsættes efter litra j):

»k)

i Republikken Cypern:

Φόρος Εισοδήματος

Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα της Δημοκρατίας

l)

i Republikken Letland:

uzņēmumu ienākuma nodoklis

iedzīvotāju ienākuma nodoklis

m)

i Republikken Litauen:

Gyventojų pajamų mokestis

Pelno mokestis«

k)

Litra i) bliver til litra n)

l)

Følgende litraer indsættes efter litra n):

»o)

i Republikken Ungarn:

személyi jövedelemadó

társasági adó

osztalékadó

p)

i Republikken Malta:

taxxa fuq l — income«

m)

Litra j) bliver til litra q)

n)

Litra k) bliver til litra r)

o)

Følgende litra indsættes efter litra r):

»s)

i Republikken Polen:

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych«

p)

Litra l) bliver til litra t)

q)

Følgende litraer indsættes efter litra t):

»u)

i Republikken Slovenien:

dohodnina

davek od dobička pravnih oseb

v)

i Den Slovakiske Republik:

daň z príjmov právnických osôb

daň z príjmov fyzických osôb«

r)

Litra m) bliver til litra w)

s)

Litra n) bliver til litra x) og affattes således:

»x)

i Sverige:

statlig inkomstskatt

kupongskatt

kommunal inkomstskatt«

t)

Litra o) bliver til litra y).

2)

I artikel 3, stk. 1, tilføjes følgende led:

»—

i Den Tjekkiske Republik:

Ministr financí eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Estland:

Rahandusminister eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Cypern:

Ο Υπουργός Οικονομικών eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Letland:

Valsts ieņēmumu dienests

i Republikken Litauen:

Finansu ministras eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Ungarn:

a pénzügyminiszter eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Malta:

il-Ministru responsabbli għall-finanzi eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Polen:

Minister Finansów eller en befuldmægtiget repræsentant

i Republikken Slovenien:

Ministrstvo za finance eller en befuldmægtiget repræsentant

i Den Slovakiske Republik:

Minister financií eller en befuldmægtiget repræsentant«

.

3)

I artikel 3, stk. 1, ændres:

»—

i Italien:

il Ministro delle Finanze eller en befuldmægtiget repræsentant«

til

»—

i Italien:

il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali eller en befuldmægtiget repræsentant«

.

Artikel 3

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union sender regeringerne for Den Tjekkiske Republik, Republikken Estland, Republikken Cypern, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Ungarn, Republikken Malta, Republikken Polen, Republikken Slovenien og Den Slovakiske Republik en bekræftet genpart af

konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud,

og

protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud

på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk.

Teksterne til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, konventionen om Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, og protokollen om ændring af konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud, udfærdiget på tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk og slovakisk, er knyttet som bilag I til IX til nærværende konvention. Teksten udfærdiget på tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovensk og slovakisk har gyldighed på samme betingelser som de øvrige tekster til konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud.

Artikel 4

Denne konvention skal ratificeres, accepteres eller godkendes af signatarstaterne. Ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokumenterne deponeres hos generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union.

Artikel 5

I forholdet mellem de enkelte kontraherende stater, der har ratificeret, accepteret eller godkendt denne konvention, træder den i kraft den første dag i den tredje måned, der følger efter deponeringen af det sidste ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument fra disse stater.

Artikel 6

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union giver alle signatarstater meddelelse om:

a)

deponeringen af hvert enkelt ratifikations-, accept- eller godkendelsesdokument

b)

datoerne for denne konventions ikrafttræden mellem de stater, der har ratificeret, accepteret eller godkendt den.

Artikel 7

Denne konvention, der er udfærdiget i ét eksemplar på dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, hvilke enogtyve tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren sender en bekræftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne osmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le huit décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada astotajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer-negyedik év december hό nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell fit-tmien jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de achtste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli, dnia ósmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli ôsmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne osmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den åttonde december tjugohundrafyra.

POUR SA MAJESTE LE ROI DES BELGES

VOOR ZIJNE MAJESTEIT DE KONING DER BELGEN

FÜR SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER

Image

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

Image

FOR HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING

Image

FÜR DEN PRÄSIDENTEN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Image

EESTI VABARIIGI PRESIDENDI NIMEL

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ EΛΛHNIKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

POR SU MAJESTAD EL REY DE ESPAÑA

Image

POUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Image

THAR CEANN UACHTARÁN NA hÉIREANN

FOR THE PRESIDENT OF IRELAND

Image

PER IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Image

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔPO THΣ KYΠPIAKHΣ ΔHMOKPATIAΣ

Image

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA VĀRDĀ

Image

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO VARDU

Image

POUR SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

Image

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE RÉSZÉRŐL

Image

GĦALL-PRESIDENT TA’ MALTA

Image

VOOR HARE MAJESTEIT DE KONINGIN DER NEDERLANDEN

Image

FÜR DEN BUNDESPRÄSIDENTEN DER REPUBLIK ÖSTERREICH

Image

ZA PREZYDENTA RZECZYPOSLITEJ POLSKIEJ

Image

PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PORTUGUESA

Image

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

Image

ZA PREZIDENTA SLOVENSKEJ  REPUBLIKY

Image

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTIN PUOLESTA

FÖR REPUBLIKEN FINLANDS PRESIDENT

Image

FÖR KONUNGARIKET SVERIGES REGERING

Image

FOR HER MAJESTY THE QUEEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Image