42000A0922(08)

Schengen-reglerne - Tiltrædelsesaftale for Kongeriget Danmark til Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990

EF-Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s. 0097 - 0105


TILTRÆDELSESAFTALE FOR KONGERIGET DANMARK

til Konvention om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990

KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN FRANSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG og KONGERIGET NEDERLANDENE, parter i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990, herefter benævnt "konventionen af 1990", samt Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig, der har tilsluttet sig konventionen af 1990 ved aftaler underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, på den ene side,

og KONGERIGET DANMARK, på den anden side,

under hensyn til underskrivelsen i Luxembourg den 19. december 1996 af tiltrædelsesprotokollen for Kongeriget Danmarks regering vedrørende Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, som ændret ved protokollerne om tilslutning fra regeringerne i Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig, underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995,

på grundlag af artikel 140 i konventionen af 1990,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Ved denne aftale tilslutter Kongeriget Danmark sig konventionen af 1990.

Artikel 2

1. De polititjenestemænd, der er omfattet af artikel 40, stk. 4, i konventionen af 1990, er på underskrivelsesdagen for denne aftale for så vidt angår Kongeriget Danmark:

a) polititjenestemænd hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen

b) toldembedsmænd på de betingelser, der er fastsat i de i henhold til artikel 40, stk. 6, i konventionen af 1990 relevante bilaterale aftaler, hvad angår disse personers kompetence med hensyn til ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, med våben og sprængstof samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

2. Den i artikel 40, stk. 5, i konventionen af 1990 omhandlede myndighed er på underskrivelsesdagen for denne aftale for så vidt angår Kongeriget Danmark: Rigspolitichefen.

Artikel 3

De i artikel 41, stk. 7, i konventionen af 1990 omhandlede polititjenestemænd er på underskrivelsesdagen for denne aftale for så vidt angår Kongeriget Danmark:

1) polititjenestemænd hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen

2) toldembedsmænd på de betingelser, der er fastsat i de i henhold til artikel 41, stk. 10, i konventionen af 1990 relevante bilaterale aftaler, hvad angår disse personers kompetence med hensyn til ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, med våben og sprængstof samt ulovlig transport af giftigt og farligt affald.

Artikel 4

Det i artikel 65, stk. 2, i konventionen af 1990 omhandlede kompetente ministerium er på underskrivelsesdagen for denne aftale for så vidt angår Kongeriget Danmark: Justitsministeriet.

Artikel 5

1. Bestemmelserne i denne aftale finder ikke anvendelse på Færøerne og Grønland.

2. I betragtning af, at Færøerne og Grønland anvender bestemmelserne i den rejseordning, der er fastlagt inden for rammerne af den nordiske pasunion, udføres der ikke kontrol ved grænserne af de personer, som rejser mellem på den ene side Færøerne eller Grønland og på den anden side de stater, der har tilsluttet sig Schengen-konventionen og Samarbejdsaftalen med Republikken Island og Kongeriget Norge.

Artikel 6

Bestemmelserne i denne aftale hindrer ikke samarbejdet inden for den nordiske pasunion, for så vidt dette hverken er i modstrid med eller hæmmer anvendelsen af denne aftale.

Artikel 7

1. Denne aftale skal ratificeres, godkendes eller accepteres. Ratifikations-, godkendelses- eller acceptdokumenterne deponeres hos Storhertugdømmet Luxembourgs regering, som giver alle kontraherende parter meddelelse om deponeringen.

2. Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter deponeringen af ratifikations-, godkendelses- eller acceptdokumenterne fra de stater, for hvilke konventionen af 1990 er trådt i kraft, og fra Kongeriget Danmark.

Over for de andre stater vil denne aftale træde i kraft den første dag i den anden måned efter deponeringen af deres ratifikations-, godkendelses- eller acceptdokumenter, for så vidt som denne aftale er trådt i kraft i henhold til bestemmelserne i foregående stykke.

3. Storhertugdømmet Luxembourgs regering giver alle kontraherende parter meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen.

Artikel 8

1. Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender til Kongeriget Danmarks regering en bekræftet afskrift af konventionen af 1990 på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk.

2. Teksten til konventionen af 1990 udfærdiget på dansk er vedlagt denne aftale og er gyldig på samme vilkår som teksterne til konventionen af 1990 på tysk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede nederst på denne aftale påført deres underskrift.

Udfærdiget i Luxembourg, den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems på tysk, dansk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk, idet alle otte tekster har lige gyldighed, i ét originaleksemplar, der deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet afskrift til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009801.TIF">

For Kongeriget Danmarks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009802.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009901.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009902.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009903.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009904.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.009905.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010001.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010002.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010003.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010004.TIF">

SLUTAKT

I. Ved underskrivelsen af Kongeriget Danmarks tiltrædelsesaftale til konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990, og hvilken Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Den Republikken Østrig har tilsluttet sig ved aftaler underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, underskriver Kongeriget Danmarks regering slutakten, referatet og ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, der blev underskrevet samtidig med konventionen af 1990.

Kongeriget Danmarks regering underskriver fælleserklæringerne og noterer sig de ensidige erklæringer, som de indeholder.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering sender Kongeriget Danmarks regering en bekræftet afskrift af slutakten, af referatet og af ministrenes og statssekretærernes fælleserklæring, der blev underskrevet samtidig med konventionen af 1990, i en tysk, dansk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk version.

II. Ved underskrivelsen af tiltrædelsesaftalen for Kongeriget Danmark til konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990, og hvilken Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig har tilsluttet sig ved aftaler underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995, vedtog de kontraherende parter følgende erklæringer:

1. Fælleserklæring vedrørende artikel 7 i tiltrædelsesaftalen

De kontraherende parter underretter allerede før tiltrædelsesaftalens ikrafttræden hinanden om alle forhold af betydning for de spørgsmål, der omfattes af konventionen af 1990, og for tiltrædelsesaftalens ikrafttræden.

Denne tiltrædelsesaftale træder i kraft mellem de stater, for hvilke konventionen af 1990 er trådt i kraft, og Kongeriget Danmark, når forudsætningerne for gennemførelsen af konventionen af 1990 er opfyldt i alle disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv, samt når eksekutivkomitéen har konstateret, at de regler, den finder nødvendige for gennemførelsen af effektive kontrol- og overvågningsforanstaltninger ved de ydre grænser på Færøerne og i Grønland samt de nødvendige kompenserende foranstaltninger, herunder benyttelse af Schengens informationssystem, er trådt i kraft og er blevet effektive.

Over for hver af de andre stater træder denne tiltrædelsesaftale i kraft, når forudsætningerne for gennemførelsen af konventionen af 1990 er opfyldt i hver af disse stater, og når kontrollen ved de ydre grænser er blevet effektiv.

2. Fælleserklæring vedrørende artikel 9, stk. 2, i konventionen af 1990

De kontraherende parter understreger, at fra det øjeblik tiltrædelsesaftalen for Kongeriget Danmark til konventionen af 1990 underskrives, skal den fælles visumordning, til hvilken artikel 9, stk. 2, i konventionen af 1990 refererer, forstås som den ordning, der er fælles for de underskrivende stater i den nævnte konvention, og indført den 19. juni 1990.

3. Fælleserklæring vedrørende konventionen om udlevering baseret på artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union

De stater, der har tilsluttet sig konventionen af 1990, bekræfter, at artikel 5, stk. 4, i konventionen, der er baseret på artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union om udlevering mellem medlemsstaterne i Den Europæiske Union, underskrevet i Dublin den 27. september 1996, samt deres respektive erklæringer, der er vedhæftet den nævnte konvention, finder anvendelse inden for rammerne af konventionen af 1990.

III. De kontraherende parter tager erklæringen fra Kongeriget Danmark vedrørende tiltrædelsesaftalerne til konventionen fra Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig ad notam.

Kongeriget Danmarks regering noterer sig indholdet af aftalerne vedrørende Den Italienske Republiks, Kongeriget Spaniens og Den Portugisiske Republiks, Den Hellenske Republiks og Republikken Østrigs tiltrædelse af konventionen af 1990, underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995 samt indholdet af slutakterne og de erklæringer, der er vedhæftet de nævnte aftaler.

Storhertugdømmet Luxembourgs regering fremsender en bekræftet afskrift af de ovenfor nævnte dokumenter til Kongeriget Danmarks regering.

Erklæring fra Kongeriget Danmark om Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelsesaftaler til konventionen af 1990

Ved underskrivelsen af denne aftale noterer Kongeriget Danmark sig indholdet af tiltrædelsesaftalerne for Republikken Finland og for Kongeriget Sverige til konventionen af 1990 samt indholdet af den dertil hørende slutakt og erklæring.

Udfærdiget i Luxembourg, den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems på tysk, dansk, spansk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk og portugisisk, idet alle otte tekster har lige gyldighed, i et originaleksemplar, der deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet udskrift til hver af de kontraherende parter.

For Kongeriget Belgiens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010201.TIF">

For Kongeriget Danmarks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010202.TIF">

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010301.TIF">

For Den Hellenske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010302.TIF">

For Kongeriget Spaniens regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010303.TIF">

For Den Franske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010304.TIF">

For Den Italienske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010305.TIF">

For Storhertugdømmet Luxembourgs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010401.TIF">

For Kongeriget Nederlandenes regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010402.TIF">

For Republikken Østrigs regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010403.TIF">

For Den Portugisiske Republiks regering

>PIC FILE= "L_2000239DA.010404.TIF">

MINISTRENES OG STATSSEKRETÆRERNES ERKLÆRING

Den nittende december nitten hundrede seksoghalvfems har repræsentanter for regeringerne i Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Kongeriget Spanien, Den Franske Republik, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Republikken Østrig og Den Portugisiske Republik i Luxembourg underskrevet tiltrædelsesaftalen for Kongeriget Danmark til konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser, underskrevet i Schengen den 19. juni 1990, og hvilken Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien og Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig har tilsluttet sig ved aftaler, underskrevet henholdsvis den 27. november 1990, den 25. juni 1991, den 6. november 1992 og den 28. april 1995.

De har noteret sig, at repræsentanten for Kongeriget Danmarks regering har erklæret at ville tilslutte sig den erklæring, der blev udarbejdet i Schengen den 19. juni 1990 af de ministre og statssekretærer, der repræsenterede regeringerne i Kongeriget Belgien, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Franske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg og Kongeriget Nederlandene, og den beslutning, der blev bekræftet samme dato i forbindelse med underskrivelsen af konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen, en erklæring og en beslutning, som regeringerne i Den Italienske Republik, Kongeriget Spanien, Den Portugisiske Republik, Den Hellenske Republik og Republikken Østrig har tilsluttet sig.