42000A0922(01)

Schengen-reglerne - Aftale mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser

EF-Tidende nr. L 239 af 22/09/2000 s. 0013 - 0018


AFTALE

mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser

Regeringerne for KONGERIGET BELGIEN, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, DEN FRANSKE REPUBLIK, STORHERTUGDØMMET LUXEMBOURG og KONGERIGET NEDERLANDENE,

herefter benævnt de kontraherende parter, HAR

IDET DET ANERKENDES, at den stadig snævrere sammenslutning mellem folkene i De Europæiske Fællesskaber skal tilkendegives gennem fri passage af indre grænser for medlemsstaternes statsborgere samt fri bevægelighed for varer og serviceydelser ved indre grænser,

IDET solidariteten landene imellem ønskes styrket gennem ophævelse af hindringer for den fri bevægelighed ved de fælles grænser for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik,

I BETRAGTNING AF de allerede opnåede resultater inden for De Europæiske Fællesskaber med henblik på at sikre fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser,

TILSKYNDET AF ØNSKET OM afskaffelse af personkontrollen for De Europæiske Fællesskabers borgere ved de fælles grænser samt om at lette bevægeligheden for varer og tjenesteydelser,

IDET DER TAGES HØJDE FOR, at gennemførelsen af nærværende aftale kan kræve lovgivningsmæssige foranstaltninger, som skal behandles i de nationale parlamenter, afhængig af de underskrivende staters forfatninger,

JF. Det Europæiske Råds erklæring fra mødet i Fontainebleau den 25. og 26. juni 1984 vedrørende ophævelse af politi- og toldkontrol for personer og varer ved indre grænser,

JF. aftalen indgået i Saarbrücken den 13. juli 1984 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik,

JF. konklusionerne vedtaget den 31. maj 1984 ved mødet i Neustadt/Aisch mellem transportministrene fra Benelux-landene og Forbundsrepublikken Tyskland,

JF. memorandum af 12. december 1984 fra regeringerne i Den Økonomiske Union Benelux videresendt til regeringerne i Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik,

VEDTAGET FØLGENDE:

AFSNIT I

FORANSTALTNINGER, SOM INDFØRES PÅ KORT SIGT

Artikel 1

Fra nærværende aftales ikrafttræden og indtil den endelige ophævelse af enhver form for grænsekontrol vil formaliteterne for Fællesskabets borgere ved de fælles grænser mellem staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik foregå på de nedenfor angivne betingelser.

Artikel 2

Hvad angår personkontrol vil dette fra den 15. juli 1985 generelt foregå ved, at politi- og toldmyndighederne foretager visuel overvågning af personbiler, som passerer den fælles grænse i nedsat fart, uden at standse disse.

Myndighederne kan imidlertid foretage stikprøver med henblik på yderligere kontrol. Disse bør så vidt muligt foretages på særlige pladser, således at den øvrige trafik over grænsen ikke generes.

Artikel 3

For at lette den visuelle overvågning kan Fællesskabets borgere, som passerer den fælles grænse i bil, placere en grøn skive på minimum 8 cm i diameter i bilens forrude. Denne skive indikerer, at bilens passagerer opfylder grænsepolitiets regler, at der kun transporteres varer, som lovligt kan medbringes over grænsen, samt at valutareglerne overholdes.

Artikel 4

De kontraherende parter bestræber sig på at minimere grænseopholdet i forbindelse med kontrol af erhvervstransporter med personer pr. landevej.

De kontraherende parter søger løsninger, som gør det muligt inden 1. januar 1986 at fjerne den systematiske kontrol ved de fælles grænser af fragtbrev og tilladelser til erhvervstransport med personer pr. landevej.

Artikel 5

Inden den 1. januar 1986 skal der iværksættes fælles kontrol ved de nationale grænsekontrolposter på hver side af grænsen, for så vidt dette ikke allerede er sket i praksis, og for så vidt de fysiske rammer tillader det. Senere vil muligheden for at indføre fælles grænsekontrolposter ved andre grænseovergange blive undersøgt, idet der tages hensyn til lokale forhold.

Artikel 6

Uden at aftaler af mere gunstig karakter mellem de kontraherende parter foregribes, skal disse foretage det nødvendige for at lette bevægeligheden over den fælles grænse for borgere bosiddende i kommuner, der umiddelbart støder op til grænsen, således at disse borgere kan passere andetsteds end ved grænsekontrolposten og uden for normal åbningstid.

Ovennævnte mulighed kan udelukkende benyttes af personer, der transporterer varer, som told- og afgiftsfrit kan medbringes over grænsen, samt forudsat at valutareglerne overholdes.

Artikel 7

De kontraherende parter bestræber sig på inden for en rimelig tidshorisont at ensrette visumreglerne for dermed at undgå negative konsekvenser med hensyn til indvandring og sikkerhed som følge af den lempede grænsekontrol. Parterne træffer de nødvendige dispositioner, om muligt inden den 1. januar 1986, med henblik på at gennemføre procedurerne vedrørende udstedelse af visum og indrejse på deres territorium, idet der tages højde for nødvendigheden af samlet at beskytte alle fem staters territorier mod illegal indvandring samt mod aktiviteter, der kunne udgøre en trussel mod sikkerheden.

Artikel 8

Med henblik på at lempe grænsekontrollen, og idet der tages højde for forskellene i lovgivningen mellem staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik, forpligter de kontraherende parter sig til en aktiv indsats på eget territorium mod illegal handel med narkotika samt til at koordinere indsatsen effektivt på dette område.

Artikel 9

De kontraherende parter forstærker samarbejdet mellem de respektive staters told- og politimyndigheder, særligt med hensyn til kriminalitetsbekæmpelse og i særdeleshed illegal handel med narkotika og våben, bekæmpelsen af ulovlig indrejse og ophold samt bekæmpelsen af skatte- og toldunddragelse og smugleri. For at imødekomme ovenstående forpligter de kontraherende parter sig til, idet den nationale lovgivning samtidig respekteres, at fremme udvekslingen af oplysninger samt at styrke denne med hensyn til oplysninger, som kan være af særlig interesse for de øvrige parter i kriminalitetsbekæmpelsen.

De kontraherende parter forstærker inden for rammerne af den nationale lovgivning den gensidige indsats mod illegale kapitalbevægelser.

Artikel 10

Med henblik på at sikre det i artikel 6, 7, 8 og 9 nævnte samarbejde skal møder mellem de kontraherende parters kompetente myndigheder jævnligt finde sted.

Artikel 11

Hvad angår landevejstransport af varer over grænserne, ophører de kontraherende parter pr. 1. juli 1985 med systematisk at foretage følgende former for kontrol:

- kontrol af køre- og hviletid (Rådets forordninger (EØF) nr. 543/69 af 25. marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport) og AETR

- kontrol af erhverskøretøjers vægt og mål. Dette forhindrer ikke, at et automatisk vejningssystem indføres med henblik på vægtkontrol foretaget ved stikprøver

- kontrol af køretøjers tekniske stand.

Der træffes forholdsregler med henblik på at undgå, at kontrollen foretages i mere end ét af de kontraherende parters territorier.

Artikel 12

Fra den 1. juli 1985 erstattes kontrol af dokumenter vedrørende transporter, som i henhold til fællesskabsbestemmelser eller bilaterale bestemmelser kan udføres uden tilladelse eller er uden for kvote, af stikprøvekontrol ved de fælles grænser. Lastvogne, som udfører ovenstående transporter, skal anbringe et synligt symbol, når de fælles grænser passeres. De kontraherende parters kompetente myndigheder fastsætter ved en fælles aftale de nærmere tekniske karakteristika for dette symbol.

Artikel 13

De kontraherende parter bestræber sig på inden den 1. januar 1986 at harmonisere de gældende regler for erhvervstransport pr. landevej over grænserne, idet det tilstræbes at forenkle og lempe reglerne samt at gøre det muligt at erstatte rejsetilladelser med tidsbegrænsede tilladelser med visuel kontrol, når de fælles grænser passeres.

De nærmere omstændigheder for ændringen af rejsetilladelser til tidsbegrænsede tilladelser aftales bilateralt, idet de berørte landes behov for landevejstransport tages i betragtning.

Artikel 14

De kontraherende parter søger at finde løsninger med henblik på at reducere grænseopholdet for jernbanetransporter, såfremt dette skyldes udførelse af formaliteter ved grænserne.

Artikel 15

De kontraherende parter anbefaler følgende til egne jernbaneselskaber:

- at tilpasse de tekniske procedurer, så grænseopholdet ved de fælles grænser minimeres mest muligt

- at arbejde ihærdigt for at indføre, ved visse typer jernbanetransport som jernbaneselskaberne skal fastlægge nærmere, et særligt system, der tillader disse transporter hurtigt at passere de fælles grænser uden grænseophold i nævneværdig tid (godstog med kort grænseophold).

Artikel 16

De kontraherende parter foranstalter en harmonisering af åbningstider og -datoer for grænseposterne ved de fælles grænser for flodtransport.

AFSNIT II

FORANSTALTNINGER, SOM INDFØRES PÅ LANG SIGT

Artikel 17

De kontraherende parter søger at afskaffe personkontrollen ved de fælles grænser for i stedet at overflytte grænsekontrollen til parternes ydre grænser. I den forbindelse bestræber de kontraherende parter sig på en nødvendig, forudgående harmonisering af love og administrative bestemmelser vedrørende forbud og restriktioner, som er grundlaget for de respektive landes kontrolforanstaltninger. Parterne tilstræber ligeledes at træffe supplerende foranstaltninger for at forhindre en sikkerhedsrisiko samt for at forhindre illegal indvandring af borgere, som ikke tilhører et af De Europæiske Fællesskabers lande.

Artikel 18

De kontraherende parter indleder drøftelser, der især vedrører følgende punkter, idet der tages højde for resultater, som er opnået med hensyn til foranstaltninger indført på kort sigt:

a) udarbejdelse af ordninger vedrørende politisamarbejde om forebyggelse af kriminalitet og efterforskning

b) undersøgelse af eventuelle vanskeligheder ved anvendelse af aftaler om international gensidig retshjælp og udlevering, således at de bedst egnede løsninger opnås med henblik på en forbedring af samarbejdet på disse områder mellem de kontraherende parter

c) forskning i egnede midler til den fælles indsats mod kriminalitet, blandt andet ved at undersøge en eventuel ordning om polititjenestemænds ret til at optage forfølgelse under hensyntagen til de eksisterende kommunikationsmidler og den gensidige internationale retshjælp.

Artikel 19

De kontraherende parter tilstræber en harmonisering af love og administrative bestemmelser i særdeleshed med hensyn til:

- narkotika

- våben og sprængstof

- registrering af rejsende på hoteller.

Artikel 20

De kontraherende parter bestræber sig på at iværksætte en harmonisering af visumregler og regler for indrejse til de respektive landes territorier. I det omfang dette måtte blive nødvendigt, forbereder parterne en harmonisering af de administrative bestemmelser vedrørende særlige aspekter i udlændingelovgivningen med hensyn til borgere, der ikke tilhører et af De Europæiske Fællesskabers lande.

Artikel 21

De kontraherende parter tager fælles initiativ inden for De Europæiske Fællesskaber med henblik på:

a) at øge den mængde varer, som told- og afgiftsfrit kan indføres af rejsende

b) at fjerne, inden for rammerne af Fællesskabets told- og afgiftsregler, eventuelle restriktioner, der ved indrejse i medlemslande er pålagt varer, som det er tilladt landets egne statsborgere at besidde.

Inden for rammerne af De Europæiske Fællesskaber tager de kontraherende parter initiativ til at harmonisere afgiftsopkrævningen i oprindelseslandet, hvad angår turisttransport inden for De Europæiske Fællesskabers lande.

Artikel 22

De kontraherende parter bestræber sig på såvel inden for nærværende aftale som inden for De Europæiske Fællesskaber:

- at forhøje det antal liter brændstof, der afgiftsfrit kan indføres, således at det svarer til det normale indhold af en brændstoftank på en bus (600 l)

- at gøre beskatningen af dieselbrændstof mere ensartet og forhøje afgiftsfriheden for det normale indhold af en brændstoftank på en lastvogn.

Artikel 23

De kontraherende parter søger, også hvad angår transport af varer, at mindske antallet af stoppesteder og reducere ventetiden ved de nationale kontrolposter på hver side af grænsen.

Artikel 24

Med hensyn til varebevægelsen søger de kontraherende parter at lade den kontrol, som nu foretages ved de fælles grænser, overgå til de ydre grænser eller lade kontrollen finde sted på eget territorium.

For at opfylde ovenstående tager de kontraherende parter fælles initiativ, indbyrdes såvel som inden for De Europæiske Fællesskaber, til at harmonisere bestemmelserne, som er grundlaget for kontrol af varer ved de fælles grænser. Parterne drager omsorg for, at disse foranstaltninger ikke udgør en sundhedsrisiko for personer, dyr og planter.

Artikel 25

De kontraherende parter udvikler samarbejdet med henblik på at forenkle fortoldningen af varer, som passerer en fælles grænse, ved hjælp af en systematisk udveksling af nødvendige data registreret ved hjælp af enhedsdokumentet.

Artikel 26

De kontraherende parter undersøger, hvorledes indirekte skatter (moms og afgifter) kan harmoniseres inden for Det Europæiske Fællesskaber. I den forbindelse vil parterne støtte initiativer taget inden for De Europæiske Fællesskaber.

Artikel 27

De kontraherende parter undersøger muligheden for på gensidig basis at afskaffe begrænsningerne i afgiftsfriheden ved de fælles grænser for borgere i grænseområderne.

Artikel 28

Alle andre bilaterale eller multilaterale aftaler, hvis indhold svarer til nærværende aftale, og som indgås med stater, der ikke har underskrevet Schengen-aftalen, skal forudgående drøftes mellem de kontraherende parter.

Artikel 29

Nærværende aftale gælder ligeledes for delstaten Berlin, hvis ikke det modsatte er anført i en erklæring fra Forbundsrepublikken Tysklands regering til regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux samt til Det Franske Republiks regering inden tre måneder fra nærværende aftales ikrafttræden.

Artikel 30

De af nærværende aftales foranstaltninger, som ikke vil være gældende fra aftalens ikrafttræden, skal for foranstaltningerne nævnt i afsnit I, gennemføres inden 1. januar 1986, og for foranstaltningerne nævnt i afsnit II, gennemføres inden 1. januar 1990, medmindre andre frister er anført i nærværende aftale.

Artikel 31

Nærværende aftale finder anvendelse med forbehold for bestemmelserne i artikel 5, 6 og 8-16 i aftalen indgået i Saarbrücken den 13. juli 1984 mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik.

Artikel 32

Nærværende aftale underskrives uden forbehold for ratifikation eller godkendelse eller med forbehold for ratifikation eller godkendelse, efterfulgt af ratifikation eller godkendelse.

Nærværende aftale gælder midlertidigt fra dagen efter, at de kontraherende parter har underskrevet den.

Nærværende aftale træder i kraft 30 dage efter, den sidste ratifikation eller godkendelse er deponeret.

Artikel 33

Nærværende aftale deponeres i Storhertugdømmet Luxembourgs regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekræftet kopi til hver af de øvrige kontraherende parter.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt./En foi de quoi, les représentants des Gouvernements dûment habilités à cet effet ont signé le présent accord./Ten blijke waarvan de daartoe naar behoren gemachtigde vertegenwoordigers van de Regeringen dit Akkoord hebben ondertekend.

Geschehen zu Schengen (Großherzogtum Luxemburg) am vierzehnten Juni neunzehnhundertfünfundachtzig,

in deutscher, französischer und niederländischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist./Fait à Schengen (Grand-Duché de Luxembourg), le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-cinq,

les textes du présent accord en langues allemande, française et néerlandaise, faisant également foi./Gedaan te Schengen (Groothertogdom Luxemburg), de veertiende juni negentienhonderdvijfentachtig,

zijnde te teksten van dit Akkoord in de Duitse, de Franse en de Nederlandse taal gelijkelijk authentiek.

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique/Voor de Regering van het Koninkrijk België

>PIC FILE= "L_2000239DA.001701.TIF">

P. de Keersmaeker

Secrétaire d'État aux Affaires européennes/Staatssecretaris voor Europese Zaken

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000239DA.001702.TIF">

Prof. Dr. W. Schreckenberger

Staatssekretär im Bundeskanzleramt

Pour le Gouvernement de la République française

>PIC FILE= "L_2000239DA.001801.TIF">

C. Lalumière

Secrétaire d'État aux Affaires européennes

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000239DA.001802.TIF">

R. Goebbels

Secrétaire d'État aux Affaires étrangères

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

>PIC FILE= "L_2000239DA.001803.TIF">

W. F. van Eekelen

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken