41995X0804

Resolution vedtaget af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 10. juli 1995 om supplering af resolutionerne af 23. juni 1981, 30. juni 1982 og 14. juli 1986 vedrørende indførelse af et ensartet pas

EF-Tidende nr. C 200 af 04/08/1995 s. 0001 - 0001


RESOLUTION VEDTAGET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET den 10. juli 1995 om supplering af resolutionerne af 23. juni 1981, 30. juni 1982 og 14. juli 1986 vedrørende indførelse af et ensartet pas (95/C 200/01)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET -

SOM HENVISER til, at de ved resolution af 23. juni 1981 (1), 30. juni 1982 (2) og 14. juli 1986 (3) har udarbejdet en ensartet pasmodel,

SOM FINDER, at passet bør indeholde betegnelsen »Den Europæiske Union« i stedet for »Det Europæiske Fællesskab«, efter at traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft,

SOM FINDER, at de nye medlemsstater bør bestræbe sig på snarest muligt at udstede dette pas,

SOM FINDER, at der bør foretages de nødvendige sproglige tilpasninger for at tage hensyn til disse landes tiltrædelse, og

SOM FINDER, at der bør tages hensyn til Ålandsøernes status -

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

1. I bilag I, punkt B og D, i resolution af 23. juni 1981 ændres »Det Europæiske Fællesskab« til »Den Europæiske Union«.

I bilag II, punkt A, i samme resolution ændres »Det Europæiske Fællesskabs« til »Den Europæiske Unions«.

Medlemsstaterne foretager denne ændring, efterhånden som der trykkes nye pas, dog senest fra den 1. januar 1998.

2. Republikken Østrig, Republikken Finland og Kongeriget Sverige skal bestræbe sig på at udstede dette pas senest fra den 1. januar 1998 i overensstemmelse med den model, der er blevet fastlagt i ovennævnte resolutioner, som ændret ved nærværende resolution.

3. Angivelserne i bilag I, punkt C og D, punkt E, tredje afsnit, andet led, og punkt F, G, H og I, i resolution af 23. juni 1981 skal også affattes på finsk og svensk efter de retningslinjer, der er fastsat i denne resolution for de øvrige officielle sprog i Den Europæiske Union.

Medlemsstaterne foretager disse ændringer, efterhånden som der trykkes nye pas, dog senest fra den 1. januar 1998.

4. Ordet »Åland« indsættes i pas, der udstedes på Ålandsøerne, hvis passenes indehavere har »hembygdsrätt/kotiseutuoikeus« (regionalt statsborgerskab) dér.

(1) EFT nr. C 241 af 19. 9. 1981, s. 1.

(2) EFT nr. C 179 af 16. 7. 1982, s. 1.

(3) EFT nr. C 185 af 24. 7. 1986, s. 1.