41991D0265

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RÅDET, den 21. maj 1991 om ændring af afgørelse 90/414/EKSF om forhindring af samhandelen vedrørende Irak og Kuwait (91/265/EKSF) -

EF-Tidende nr. L 127 af 23/05/1991 s. 0027 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0021
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 17 s. 0021


AFGOERELSE TRUFFET AF REPRAESENTANTERNE FOR MEDLEMSSTATERNES REGERINGER, FORSAMLET I RAADET, den 21 . maj 1991 om aendring af afgoerelse 90/414/EKSF om forhindring af samhandelen vedroerende Irak og Kuwait ( 91/265/EKSF )

REPRAESENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPAEISKE KUL - OG STAALFAELLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RAADET, HAR -

ud fra foelgende betragtninger :

Ved afgoerelse 90/414/EKSF ( 1 ), senest aendret ved afgoerelse 90/125/EKSF ( 2 ), forhindredes, hvad angaar Irak, handelen med varer henhoerende under EKSF-Traktaten som foelge af de af De Forenede Nationers Sikkerhedsraad vedtagne resolutioner om en embargo mod Irak efter de irakiske troppers invasion og besaettelse af Kuwait;

De Forenede Nationers Sikkerhedsraad vedtog den 3 . april 1991 resolution 687 ( 1991 );

Faellesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af det politiske samarbejde, finder det noedvendigt at aendre afgoerelse 90/414/EKSF med henblik paa deri at indfoeje Sikkerhedsraadets aendringer af forbuddene mod salg og levering til Irak af varer og forbuddene mod import af varer med oprindelse i Irak;

i forstaaelse med Kommissionen -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE : Artikel 1

Afgoerelse 90/414/EKSF aendres saaledes :

1 ) Det i bilaget til naervaerende afgoerelse anfoerte bilag tilfoejes .

2 ) Artikel 3 affattes saaledes :

»Artikel 3

1 . Artikel 1, nr . 2 ), og artikel 2, nr . 2 ), anvendes ikke paa de varer, der er anfoert i bilaget .

2 . Artikel 1, nr . 1 ), og artikel 2, nr . 1 ), gaelder ikke for :

a ) de i artikel 1, nr . 1), naevnte varer, der har oprindelse i eller hidroerer fra Irak eller Kuwait, og som er udfoert inden den 7 . august 1990; eller

b ) varer med oprindelse i Irak, til hvis indfoersel der i medfoer af paragraf 23 i Sikkerhedsraadets resolution 687 ( 1991 ) er givet tilladelse af det udvalg, der er nedsat i henhold til Sikkerhedsraadets resolution 661 ( 1990 ).

3 . a ) Til indfoersel af de i stk . 2, litra b ), naevnte varer kraeves der en forudgaaende importtilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne .

b ) Til udfoersel af de i bilaget naevnte varer kraeves der en forudgaaende eksporttilladelse fra de kompetente myndigheder i medlemsstaterne .« Artikel 2 Artikel 1 i denne afgoerelse anvendes fra den 3 . april 1991 . Artikel 3

Denne afgoerelse traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Udfaerdiget i Bruxelles, den 21 . maj 1991 . R . STEICHEN

Formand ( 1 ) EFT nr . L 213 af 9 . 8 . 1990, s . 3 . ( 2 ) EFT nr . L 60 af 7 . 3 . 1991, s . 15 .

BILAG

»BILAG

Varer omhandlet i artikel 3

Materialer og forsyninger til daekning af grundlaeggende civile behov, som er godkendt af det udvalg under Sikkerhedsraadet, der er nedsat ved Sikkerhedsraadets resolution 661 (1990 ), som led i dets forenklede og fremskyndede ikke-indsigelsesprocedure paa de i Sikkerhedsraadets resolution 687 ( 1991 ) fastsatte betingelser .«