41990X1231(06)

Konklusioner vedtaget af Rådet og sundhedsministrene, forsamlet i Rådet, den 30. december 1990 om AIDS

EF-Tidende nr. C 329 af 31/12/1990 s. 0021 - 0022


KONKLUSIONER VEDTAGET AF RAADET OG SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I RAADET, den 30. december 1990 om AIDS (90/C 329/07)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER OG SUNDHEDSMINISTRENE, FORSAMLET I RAADET, som har droeftet den epidemiologiske udvikling samt de medicinske og sociale foelger af udbredelsen i Europa af smitte med human immundefekt virus (HIV), som navnlig har droeftet den oegede sammenhaeng mellem stofmisbrug, HIV-smitte og udviklingen af de med dette virus forbundne sygdomme i en stor del af de europaeiske lande, som henviser til konklusionerne fra Raadet og sundhedsministrene, forsamlet i Raadet, den 16. maj 1989 om forebyggelse af AIDS blandt stiknarkomaner og saerlig afsnittet om gravide narkomaner (1), og til stigningen i antallet af seropositive nyfoedte, og som henviser til den foreloebige rapport og de retningslinjer for en europaeisk plan for narkotikabekaempelse, der blev godkendt paa Det Europaeiske Raads samling i Dublin den 25. og 26. juni 1990, og til det udkast til et europaeisk program for narkotikabekaempelse, som af Det Europaeiske Udvalg for Narkotikabekaempelse (CELAD) vil blive forelagt Det Europaeiske Raad den 13. og 14. december 1990, og navnlig til afsnittet om stofmisbrug og AIDS, OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL: 1. at soerge for, at seropositive narkomaner samt narkomaner med kliniske tegn paa HIV-smitte faar adgang til behandling paa et tidligt stadium paa narkotikabehandlingsinstitutioner og behandlingshjem 2.at fremme et psykosocialt klima under overholdelse af fortrolighedsprincippet i disse institutioner, hvor man er opmaerksom paa de paagaeldende personers problemer, OPFORDRER KOMMISSIONEN TIL: 1. at oege udvekslingen af oplysninger, erfaringer og eksperter: a) med henblik paa medicinske og sociale indgreb til fordel for seropositive gravide og seropositive nyfoedte b)med henblik paa tilrettelaeggelsen af hjemmehjaelpsordninger for AIDS-syge og af andre former for sundhedsmaessig bistand til HIV-smittede personer c)med henblik paa at vurdere de af medlemsstaterne ivaerksatte foranstaltninger for at stille sikre sproejter til raadighed; denne vurdering skal ligeledes omfatte de nye typer af engangssproejter og -kanyler 2.at underrette Raadet om resultaterne af den under nr. 1 naevnte udveksling af erfaringer ledsaget af en passende vurdering og, i givet fald, af forslag til foranstaltninger, understreger desuden opfordringen til medlemsstaterne i konklusionerne vedtaget af Raadet og sundhedsministrene, forsamlet i Raadet, den 17. maj 1990, om aktivt at fortsaette en politik, der sikrer en ikke-diskriminerende behandling af seropositive og AIDS-syge, og at medvirke til at fremme samfundets accept af disse personer; opfordrer endelig medlemsstaterne til at paase, at den ikke-diskriminerende behandling og samfundets accept ogsaa kommer de personer til del, som lever sammen med seropositive og AIDS-syge, eller som omgaas dem. (1) EFT nr. C 185 af 22. 7. 1989, s. 3.