41990A0436

90/436/EØF: Konvention om ophaevelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud - Slutakt - fælles erklæringer - Ensidige erklæringer

EF-Tidende nr. L 225 af 20/08/1990 s. 0010 - 0024


KONVENTION om ophaevelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud (90/436/EOEF)

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB,

SOM OENSKER at gennemfoere artikel 220 i Traktaten, ifoelge hvilken de har forpligtet sig til at indlede forhandlinger for til fordel forderes statsborgere at sikre afskaffelse af dobbeltbeskatning,

SOM TAGER betydningen af ophaevelsen af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud i betragtning,

HAR VEDTAGET at indgaa denne konvention og har med henblik herpaa som befuldmaegtigede udpeget:

HANS MAJESTAET BELGIERNES KONGE:

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,

Overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer;

HENDES MAJESTAET DANMARKS DRONNING:

Niels HELVEG PETERSEN,

OEkonomiminister;

PRAESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND:

Theo WAIGEL,

Forbundsfinansminister;

Juergen TRUMPF,

Overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer;

PRAESIDENTEN FOR DEN HELLENSKE REPUBLIK:

Ioannis PALAIOKRASSAS,

Finansminister;

HANS MAJESTAET KONGEN AF SPANIEN:

Carlos SOLCHAGA CATALÁN,

OEkonomi- og finansminister;

PRAESIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK:

Jean Vidal,

Overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer;

PRAESIDENTEN FOR IRLAND:

Albert REYNOLDS,

Finansminister;

PRAESIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK:

Stefano DE LUCA,

Statssekretaer for finansielle anliggender;

HANS KONGELIGE HOEJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG:

Jean-Claude JUNCKER,

Budgetminister, finansminister, arbejdsminister;

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE:

P. C. NIEMAN,

Overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer;

PRAESIDENTEN FOR DEN PORTUGISISKE REPUBLIK:

Miguel BELEZA,

Finansminister;

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF DET FORENEDE STORBRITANNIEN OG NORDIRLAND:

David H. A. HANNAY KCMG,

Overordentlig og befuldmaegtiget ambassadoer;

SOM, efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behoerig form,

ER, forsamlet i Raadet, BLEVET ENIGE OM FOELGENDE:

KAPITEL I

KONVENTIONENS ANVENDELSESOMRAADE Artikel 1 1. Denne konvention finder anvendelse, naar overskud, som med henblik paa beskatning indgaar i overskuddet i et foretagende i en kontraherende stat, tillige medregnes eller kan forventes at blive medregnet i overskuddet i et foretagende i en anden kontraherende stat, fordi de principper, der er anfoert i artikel 4 og gennemfoert enten umiddelbart eller ved hertil svarende bestemmelser i den paagaeldende medlemsstats lovgivning, ikke er overholdt.

2. I denne konvention anses et fast driftssted, der tilhoerer et foretagende i en kontraherende stat, men som er beliggende i en anden kontraherende stat, for at vaere et foretagende i den stat, hvor dette driftssted er beliggende.

3. Stk. 1 finder ogsaa anvendelse, hvis et af de paagaeldende foretagender har haft underskud i stedet for overskud. Artikel 2 1. Denne konvention finder anvendelse paa indkomstskatter.

2. De gaeldende skatter, som konventionen finder anvendelse paa, er isaer:

a) i Belgien:

- impôt des personnes physiques/personenbelasting

- impôt des sociétés/vennootschapsbelasting

- impôt des personnes morales/rechtspersonenbelasting

- impôt des non-résidents/belasting der niet-verblijfhouders

- taxe communale et taxe d'agglomération additionnelles à l'impôt des personnes physiques/aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting op de personenbelasting

b)

i Danmark:

- selskabsskat

- indkomstskat til staten

- kommunal indkomstskat

- amtskommunal indkomstskat

- saerlig indkomstskat

- kirkeskat

- udbytteskat

- renteskat

- royaltyskat

- frigoerelsesafgift

c)

i Tyskland:

- Einkommensteuer

- Koerperschaftsteuer

- Gewerbesteuer, naar denne er beregnet paa grundlag af driftsoverskuddet

d)

i Graekenland:

- foros eisodimatos fysikon prosopon,

- foros eisodimatos nomikon prosopon,

- eisfora yper ton epicheiriseon ydrefsis kai apochetefsis;

e)

i Spanien:

- impuesto sobre la renta de las personas fisicas

- impuesto sobre sociedades

f)

i Frankrig:

- impôt sur le revenu

- impôt sur les sociétés

g)

i Irland:

- income tax

- corporation tax

h)

i Italien:

- imposta sul reddito delle persone fisiche

- imposta sul reddito delle persone giuridiche

- imposta locale sui redditi

i)

i Luxembourg:

- impôt sur le revenu des personnes physiques

- impôt sur le revenu des collectivités

- impôt commercial, naar denne er beregnet paa grundlag af driftsoverskuddet

j)

i Nederlandene:

- inkomstenbelasting

- vennootschapsbelasting

k)

i Portugal:

- imposto sobre o rendimento das pessoas singulares

- imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

- derrama para os municipios sobre o imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas

l)

i Det Forenede Kongerige:

- income tax

- corporation tax.

3. Konventionen finder ligeledes anvendelse paa skat af samme eller tilsvarende art, som indfoeres efter datoen for konventionens undertegnelse som tillaeg til eller i stedet for de gaeldende skatter. De kompetente myndigheder i de kontraherende stater underretter hinanden om de aendringer, der foretages i deres respektive lovgivninger.

KAPITEL II

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Afdeling 1

Definitioner Artikel 3 1. I denne konvention forstaas ved udtrykket »kompetente myndigheder«:

- i Belgien:

de Minister van Financiën eller en befuldmaegtiget repraesentant

le Ministre des Finances eller en befuldmaegtiget repraesentant,

- i Danmark:

Skatteministeren eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Tyskland:

Der Bundesminister der Finanzen eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Graekenland:

O Ypoyrgos ton Oikonomikon, eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Spanien:

el Ministro de Economía y Hacienda eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Frankrig:

le Ministre chargé du budget eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Irland:

The Revenue Commissioners eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Italien:

il Ministro delle Finanze eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Luxembourg:

le Ministre des Finances eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Nederlandene:

de Minister van Financiën eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Portugal:

o Ministro des Finanças eller en befuldmaegtiget repraesentant

- i Det Forenede Kongerige:

The Commissioners of Inland Revenue eller en befuldmaegtiget repraesentant

2. Ethvert udtryk, der ikke er defineret i denne konvention, skal, medmindre andet foelger af sammenhaengen, tillaegges den betydning, som det har i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem de paagaeldende stater.

Afdeling 2

Principper for regulering af overskud mellem forbundne foretagender og for henfoersel af overskud til et fast

driftssted Artikel 4 Foelgende principper skal foelges ved anvendelsen af denne konvention:

1) Saafremt

a) et foretagende i én kontraherende stat direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i en anden kontraherende stat, eller

b) samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i én kontraherende stat og et foretagende i en anden kontraherende stat,

og der i et af disse tilfaelde i forholdet mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkaar for deres kommercielle eller finansielle forbindelser, som afviger fra de vilkaar, der ville vaere aftalt mellem uafhaengige foretagender, kan overskud, som, hvis disse vilkaar ikke havde foreligget, ville vaere tilfaldet et af disse foretagender, men som paa grund af vilkaarene ikke er tilfaldet dette, medregnes i dette foretagendes overskud og beskattes som saadant.

2) Saafremt et foretagende i én kontraherende stat driver virksomhed i en anden kontraherende stat gennem et af sine egne faste driftssteder, der er beliggende paa denne anden kontraherende stats omraade, skal der til det faste driftssted henfoeres det overskud, som det ville have opnaaet, saafremt det havde vaeret et saerskilt foretagende, som havde drevet samme eller tilsvarende virksomhed under samme eller tilsvarende vilkaar, og som under fuldstaendig frie forhold havde afsluttet forretninger med det foretagende, hvis faste driftssted det er. Artikel 5 Saafremt en kontraherende stat oensker at regulere et foretagendes overskud i overensstemmelse med de i artikel 4 anfoerte principper, skal den i god tid forinden underrette foretagendet herom og give det lejlighed til at underrette det andet foretagende, saaledes at dette faar mulighed for at underrette den anden kontraherende stat.

Den kontraherende stat, der giver en saadan underretning, skal imidlertid ikke vaere udelukket fra at gennemfoere den paataenkte regulering.

Saafremt de to foretagender og den anden kontraherende stat accepterer reguleringen, naar de har faaet underretning herom, finder artikel 6 og 7 ikke anvendelse.

Afdeling 3

Gensidig aftale og voldgiftsprocedure Artikel 6 1. Saafremt et foretagende i tilfaelde, hvor denne konvention finder anvendelse, mener, at de i artikel 4 anfoerte principper ikke er blevet overholdt, kan det, uanset hvilke retsmidler der maatte vaere fastsat i de beroerte kontraherende staters interne lovgivning, indbringe sagen for den kompetente myndighed i den kontraherende stat, hvor det er hjemmehoerende, eller hvor det faste driftssted er beliggende. Sagen skal indbringes inden tre aar efter foerste underretning om den foranstaltning, der har foert til eller formodes at ville foere til dobbeltbeskatning som omhandlet i artikel 1.

Foretagendet skal samtidig underrette den kompetente myndighed, hvis andre kontraherende stater kan beroeres af sagen. Derefter skal den kompetente myndighed straks underrette de kompetente myndigheder i de oevrige kontraherende stater.

2. Hvis klagen forekommer den kompetente myndighed begrundet, og denne ikke selv kan tilvejebringe en tilfredsstillende loesning, skal den soege at loese sagen ved en gensidig aftale med de kompetente myndigheder i alle de oevrige beroerte kontraherende stater for derved at undgaa dobbeltbeskatning paa grundlag af de i artikel 4 anfoerte principper. Enhver saadan aftale skal gennemfoeres uden hensyn til, hvilke frister der er fastsat i de beroerte kontraherende staters interne lovgivning. Artikel 7 1. Saafremt det ikke lykkes de paagaeldende kompetente myndigheder at naa til en aftale om at ophaeve dobbeltbeskatningen inden to aar fra den dato, paa hvilken sagen foerste gang blev forelagt en af de kompetente myndigheder i henhold til artikel 6, stk. 1, nedsaetter de et raadgivende udvalg, som de paalaegger at afgive udtalelse om, hvordan denne dobbeltbeskatning skal ophaeves.

Foretagenderne kan anvende de retsmidler, der hjemles dem i de paagaeldende kontraherende staters interne lovgivning; naar sagen er indbragt for en domstol, loeber den i foerste afsnit naevnte toaarige frist dog fra det tidspunkt, hvor den afgoerelse, som er truffet i sidste instans inden for rammerne af de interne retsmidler, er blevet endelig.

2. Den omstaendighed, at det raadgivende udvalg har faaet sagen forelagt, er ikke til hinder for, at en kontraherende stat vedroerende samme forhold kan indlede eller fortsaette retsforfoelgning eller procedurer med henblik paa gennemfoerelse af administrative sanktioner.

3. Hvis en kontraherende stats interne lovgivning ikke tillader de kompetente myndigheder at fravige afgoerelser, der er truffet af deres retsinstanser, anvendes stk. 1 ikke, medmindre det forbundne foretagende i denne stat har ladet fristen for anlaeggelse af soegsmaal udloebe eller har givet afkald paa dette soegsmaal, inden afgoerelsen er truffet. Denne bestemmelse beroerer ikke soegsmaalet, hvis dette vedroerer andre forhold end dem, der omhandles i artikel 6.

4. De kompetente myndigheder kan med de paagaeldende forbundne foretagenders tilslutning aftale at se bort fra fristerne i stk. 1.

5. Saafremt bestemmelserne i stk. 1 til 4 ikke anvendes, beroeres de rettigheder, som hver af de forbundne foretagender har i henhold til artikel 6, ikke. Artikel 8 1. Den kompetente myndighed i en kontraherende stat har ikke pligt til at indlede procedure om gensidig aftale eller

nedsaette det i artikel 7 omhandlede raadgivende udvalg, saafremt det fastslaas endeligt ved en retlig eller administrativ procedure, at et af de beroerte foretagender vil kunne idoemmes alvorlig straf paa grund af handlinger, som giver anledning til en regulering af overskuddet, jf. artikel 4.

2. Saafremt en retlig eller administrativ procedure med henblik paa at fastslaa, hvorvidt et af de beroerte foretagender vil kunne idoemmes alvorlig straf paa grund af handlinger, som giver anledning til en regulering af overskuddet som omhandlet i artikel 4, er i gang samtidig med en af de procedurer, der er omhandlet i artikel 6 og 7, kan de kompetente myndigheder suspendere disse procedurer, indtil den retlige eller administrative procedure er afsluttet. Artikel 9 1. Det i artikel 7, stk. 1, naevnte raadgivende udvalg bestaar foruden formanden af:

- to repraesentanter for hver af de paagaeldende kompetente myndigheder; antallet kan efter aftale mellem de kompetente myndigheder nedsaettes til en

- et lige antal uafhaengige personer, der efter faelles overenskomst eller i mangel heraf ved lodtraekning er udpeget af de paagaeldende kompetente myndigheder paa grundlag af den i stk. 4 naevnte liste.

2. Samtidig med de uafhaengige personer udpeges der efter samme regler en stedfortraeder for hver af disse for det tilfaelde, at de paagaeldende personer er forhindret i at udfoere deres hverv.

3. Saafremt udpegningen sker ved lodtraekning, kan hver af de kompetente myndigheder naegte at acceptere udpegningen af en uafhaengig person i tilfaelde, som de paagaeldende kompetente myndigheder paa forhaand er blevet enige om ved gensidig aftale, eller i foelgende tilfaelde:

- saafremt denne person er ansat i en af de paagaeldende skattemyndigheder eller udoever virksomhed paa en af disse myndigheders vegne

- saafremt denne person besidder eller har besiddet en betydelig kapitalandel i den ene eller i begge de forbundne foretagender, eller er eller har vaeret ansat heri eller raadgiver herfor

- saafremt denne person ikke giver tilstraekkelig garanti for upartiskhed ved afgoerelsen af den eller de forelagte sager.

4. Der opstilles en liste over alle de uafhaengige personer, som de kontraherende stater har udpeget. Med henblik herpaa skal hver kontraherende stat udpege fem personer og underrette generalsekretaeren for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber herom.

Disse personer skal vaere statsborgere i en kontraherende stat og vaere hjemmehoerende i det omraade, hvor denne konvention finder anvendelse. De skal vaere sagkyndige og uafhaengige.

De kontraherende stater kan foretage aendringer i den i foerste afsnit naevnte liste. I saa fald underretter de straks generalsekretaeren for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber herom.

5. De repraesentanter og uafhaengige personer, som er udpeget i overensstemmelse med stk. 1, vaelger ud fra den i stk. 4 omhandlede liste en formand; hver af de paagaeldende kompetente myndigheder har dog ret til i de i stk. 3 naevnte tilfaelde at naegte at godkende den saaledes valgte person.

Formanden for det raadgivende udvalg skal opfylde de betingelser, der kraeves for at indtage de hoejeste dommerembeder i det paagaeldende land, eller vaere en hoejt estimeret jurist.

6. Medlemmerne af det raadgivende udvalg har tavshedspligt angaaende alle forhold, som de bliver bekendt med under proceduren. De kontraherende stater traeffer passende foranstaltninger til retsforfoelgning af ethvert brud paa tavshedspligten. De meddeler disse foranstaltninger til Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber, som underretter de oevrige kontraherende stater herom.

7. De kontraherende stater traeffer alle noedvendige foranstaltninger, for at det raadgivende udvalg kan traede sammen straks efter, at det har faaet sagen forelagt. Artikel 10 1. Med henblik paa den i artikel 7 naevnte procedure kan de paagaeldende forbundne foretagender forelaegge det raadgivende udvalg alle oplysninger, beviser eller dokumenter, der forekommer dem nyttige med henblik paa den afgoerelse, der skal traeffes. Foretagenderne og de kompetente myndigheder i de beroerte kontraherende stater har pligt til at besvare enhver anmodning fra det raadgivende udvalg om at faa forelagt oplysninger, beviser eller dokumenter. Dette maa dog ikke have til foelge, at de kompetente myndigheder i de kontraherende stater forpligtes til:

a) at udfoere forvaltningsakter, der strider mod intern lovgivning eller saedvanlig forvaltningspraksis

b)

at meddele oplysninger, der ikke kan opnaas ifoelge intern lovgivning eller saedvanlig forvaltningspraksis, eller

c)

at meddele oplysninger, som ville roebe kommercielle, industrielle eller faglige hemmeligheder, forretningsmetoder eller oplysninger, hvis meddelelse ville stride mod almene interesser (ordre public).

2. Hver af de forbundne foretagender kan efter anmodning blive hoert i eller lade sig repraesentere for det raadgivende

udvalg. Hvis udvalget oensker det, skal de forbundne foretagender give moede for det eller lade sig repraesentere for det. Artikel 11 1. Det i artikel 7 naevnte raadgivende udvalg afgiver sin udtalelse senest seks maaneder fra den dag, sagen er forelagt det.

Det raadgivende udvalg skal laegge artikel 4 til grund for sin udtalelse.

2. Det raadgivende udvalg vedtager sin udtalelse med simpelt flertal blandt medlemmerne. De paagaeldende kompetente myndigheder kan vedtage at fastsaette supplerende procedureregler.

3. Det raadgivende udvalgs procedureomkostninger med undtagelse af de udgifter, som de forbundne foretagender selv har afholdt, fordeles ligeligt mellem de paagaeldende kontraherende stater. Artikel 12 1. De kompetente myndigheder, der deltager i den i artikel 7 naevnte procedure, traeffer ved faelles aftale paa grundlag af bestemmelserne i artikel 4 en afgoerelse, som skal sikre, at dobbeltbeskatningen ophaeves inden seks maaneder fra den dag, det raadgivende udvalg har afgivet sin udtalelse.

De kompetente myndigheder kan traeffe en afgoerelse, som afviger fra det raadgivende udvalgs udtalelse. Hvis de ikke kan naa til enighed herom, skal de handle i overensstemmelse med udtalelsen.

2. De kompetente myndigheder kan vedtage at offentliggoere den i stk. 1 naevnte afgoerelse, hvis de paagaeldende foretagender er indforstaaede. Artikel 13 Den omstaendighed, at de beroerte kontraherende stater har truffet endelig bestemmelse med hensyn til beskatningen af overskuddet fra en transaktion mellem forbundne foretagender, er ikke til hinder for anvendelse af de i artikel 6 og 7 naevnte procedurer. Artikel 14 I forbindelse med denne konvention betragtes dobbeltbeskatning af overskud som ophaevet:

a) hvis overskuddet er medtaget i beregningen af det skattepligtige overskud i blot en stat, eller

b)

hvis den skat, som opkraeves af dette overskud i en stat, nedsaettes med et beloeb svarende til den skat, som skal svares af det i den anden stat.

KAPITEL III

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Artikel 15 Denne konvention er ikke til hinder for overholdelse af mere omfattende forpligtelser med hensyn til ophaevelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud i medfoer af andre konventioner, som de kontraherende stater deltager eller vil deltage i, eller i medfoer af disse staters interne lovgivning. Artikel 16 1. Det geografiske anvendelsesomraade for denne konvention er det i artikel 227, stk. 1, i Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab fastsatte, jf. dog stk. 2 nedenfor.

2. Denne konvention finder ikke anvendelse paa

- de franske territorier, der er naevnt i bilag IV til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab

- Faeroeerne og Groenland. Artikel 17 Denne konvention ratificeres af de kontraherende stater. Ratifikationsdokumenterne deponeres hos generalsekretaeren for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber. Artikel 18 Denne konvention traeder i kraft den foerste dag i den tredje maaned efter, at den signatarstat, der som den sidste deponerer sit ratifikationsdokument, har gjort dette. Konventionen finder anvendelse paa de procedurer, der er naevnt i artikel 6, stk. 1, og som indledes, efter at den er traadt i kraft. Artikel 19 Generalsekretaeren for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber giver signatarstaterne meddelelse om:

a) deponeringen af de enkelte ratifikationsdokumenter

b)

denne konventions ikrafttraedelsesdato

c)

den i artikel 9, stk. 4, omhandlede liste over de af de kontraherende stater udpegede uafhaengige personer samt de aendringer, der foretages i listen. Artikel 20 Denne konvention er indgaaet for en periode paa fem aar. Seks maaneder inden udloebet af denne periode moedes de kontraherende stater for at traeffe afgoerelse om forlaengelse af dens

gyldighedsperiode samt om enhver anden eventuel foranstaltning i forbindelse hermed. Artikel 21 Hver af de kontraherende stater kan til enhver tid anmode om revision af konventionen. Formanden for Raadet for De Europaeiske Faellesskaber indkalder i saa fald til en revisionskonference.

Artikel 22

Denne konvention, der er udfaerdiget i ét eksemplar paa dansk, engelsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Raadet for de De Europaeiske Faellesskaber. Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer.

SLUTAKT

DE BEFULDMAEGTIGEDE FOR DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER,

forsamlet i Bruxelles, den treogtyvende juli nittenhundrede og halvfems med henblik paa undertegnelsen af konventionen om dobbeltbeskatning i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders overskud,

har ved underskrivelsen af naevnte konvention,

a) vedtaget foelgende faelleserklaeringer, der er knytted til denne slutakt:

- erklaering ad artikel 4, stk. 1

- erklaering ad artikel 9, stk. 6

- erklaering ad artikel 13

b) taget foelgende ensidede erklaeringer, der er knyttet til denne slutakt, til efterretning:

- erklaering fra Frankrig og Det Forenede Kongerige ad artikel 7

- individuelle erklaeringer fra de kontraherende stater ad artikel 8

- erklaering fra Forbundsrepublikken Tyskland ad artikel 16.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Acta Final.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten ihre Unterschrift unter diese Schlussakte gesetzt.

Se pistosi ton anotero, oi ypografontes plirexoysioi ethesan tin ypografi toys kato apo tin paroysa teliki praxi.

In witness whereof, the undersigned have signed this Final Act.

En foi de quoi, les soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríochnaitheach seo.

In fede di che, i sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Em fé do que os abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acto Final.

Hecho en Bruselas, el veintitrés de julio de mil novecientos noventa.

Udfaerdiget i Bruxelles, den treogtyvende juli nitten hundrede og halvfems.

Geschehen zu Bruessel am dreiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunzig.

iEgine stis Vryxelles, stis eikosi treis Ioylioy chilia enniakosia eneninta.

Done at Brussels on the twenty-third day of July in the year one thousand nine hundred and ninety.

Fait à Bruxelles, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an tríú lá fichead de Iúil, míle naoi gcéad nócha.

Fatto a Bruxelles, addì ventitré luglio millenovecentonovanta.

Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste juli negentienhonderd negentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e três de Julho de mil novecentos e noventa.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

For Hendes Majestaet Danmarks Dronning

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik Deutschland

Gia ton Proedro tis Ellinikis Dimokratias

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le président de la République française

For the President of Ireland

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

Per il presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Pelo Presidente da República Portuguesa

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

FAELLESERKLAERINGER

Erklaering ad artikel 4, nr. 1

Bestemmelserne i artikel 4, nr. 1, daekker saavel det tilfaelde, hvor en transaktion foretages direkte mellem to juridisk selvstaendige foretagender, som det tilfaelde, hvor en transaktion foretages mellem den ene af foretagenderne og det andet foretagendes faste driftssted, der er beliggende i en tredje kontraherende stat.

Erklaering ad artikel 9, stk. 6

Medlemsstaterne er helt frit stillet med hensyn til arten og omfanget af passende foranstaltninger til retsforfoelgning af ethvert brud paa tavshedspligten.

Erklaering ad artikel 13

Saafremt de afgoerelser om beskatning, som er omfattet af den i artikel 6 og 7 naevnte procedure, er blevet aendret i en eller flere af de paagaeldende kontraherende stater efter afslutningen af den i artikel 6 naevnte procedure eller efter den i artikel 12 omhandlede afgoerelse, og det paa grund af anvendelsen af resultatet af denne procedure eller denne afgoerelse medfoerer dobbeltbeskatning i henhold til artikel 1, finder artikel 6 og 7 anvendelse.

ENSIDEDE ERKLAERINGER

Erklaering ad artikel 7

Frankrig og Det Forenede Kongerige erklaerer, at de vil anvende artikel 7, stk. 3.

Individuelle erklaeringer fra de kontraherende stater ad artikel 8

Belgien

Ved »alvorlig straf« forstaas en straf eller administrativ sanktion i tilfaelde af:

- enten strafbare handlinger med henblik paa skattesvig

- eller overtraedelser af loven om indkomstskat eller bekendtgoerelser i medfoer af denne, som begaas med bedrageriske eller skadelige hensigter.

Danmark

Begrebet »alvorlig straf« afgraenses for Danmarks vedkommende som straf for forsaetlig overtraedelse af strafbestemmelser i straffeloven eller saerlovgivningen i tilfaelde, hvor straffesagen ikke kan afgoeres administrativt.

Sager om overtraedelse af strafbestemmelser i skattelovgivningen kan som hovedregel afgoeres administrativt, naar det skoennes, at overtraedelsen ikke vil medfoere hoejere straf end boede.

Forbundsrepublikken Tyskland

Som »alvorlig straf« betragtes frihedsstraf og boedestraf, herunder ogsaa administrativt paalagte boeder, for overtraedelser af skattelovgivningen.

Graekenland

Efter graesk skattelovgivning vil en virksomhed kunne idoemmes »alvorlig straf«:

1. Hvis den undlader at indsende angivelser eller indsender urigtige angivelser om skatter og afgifter, som i henhold til gaeldende bestemmelser skal indeholdes og betales til det offentlige, eller om mervaerdiafgift, omsaetningsafgift eller den saerlige afgift paa luksusvarer, dersom det samlede beloeb af ovennaevnte skatter og afgifter, som virksomheden skulle have opgivet og betalt til det offentlige, paa grundlag af transaktioner eller lignende, som er udfoert i loebet af et kalenderhalvaar, overstiger et beloeb paa 600 000 drakmer eller et beloeb paa 1 000 000 drakmer for et kalenderaar.

2. Hvis den undlader at opgive skattepligtig indkomst, dersom det ikke opgivne indkomstbeloeb er skattepligtigt med et beloeb paa over 300 000 drakmer.

3. Hvis den undlader at udfaerdige de afgiftsbilag, der er foreskrevet i »lovbog om afgiftsbilag«.

4. Hvis den udfaerdiger afgiftsbilag, jf. punkt 3 ovenfor, med urigtige angivelser af maengde, enhedspris eller vaerdi, for saa vidt de urigtige oplysninger resulterer i en forskel paa mere end 10 % af varernes, tjenesteydelsernes eller generelt transaktionens samlede maengde eller vaerdi.

5. Hvis den foerer urigtige forretningsboeger eller udfaerdiger urigtige afgiftsbilag, jf. »lovbog om afgiftsbilag«, og for saa vidt oplysningernes unoejagtighed konstateres ved den almindelige kontrol og kontrolresultatet stadfaestes endeligt enten ved bilaeggelse af tvisten ad administrativ vej eller fordi den frist, der er fastsat for indbringelse af klage, er udloebet, eller ved endelig afgoerelse, truffet af en forvaltningsdomstol, og dersom de faktiske bruttoindtaegter i kontrolperioden udviser en forskel paa over 20 %, men dog ikke under 1 000 000 drakmer, i forhold til de opgivne bruttoindtaegter.

6. Hvis den ikke opfylder forpligtelsen til at opbevare sine forretningsboeger og afgiftsbilag, som foreskrevet i de paagaeldende bestemmelser i »lovbog om afgiftsbilag«.

7. Hvis den udfaerdiger falske, fiktive eller forfalskede fakturaer for varer eller tjenesteydelser eller paa nogen maade udfaerdiger falske, fiktive eller forfalskede afgiftsbilag, jf. punkt 3 ovenfor.

Som falske anses bl.a. afgiftsbilag, som paa en eller anden maade er perforeret eller forsynet med stempel, uden at der i det paagaeldende register hos den kompetente afgiftsmyndighed er gjort bemaerkning om, at det har vaeret underkastet kontrol, og for saa vidt den person, der er forpligtet til at lade en saadan kontrol foretage, er vidende om, at der ikke er indfoert en saadan bemaerkning om kontrol af det paagaeldende afgiftsbilag. Endvidere anses et afgiftsbilag for falsk, hvis hovedindholdet og de oevrige angivelser i det originale bilag eller i en fotokopi eller genpart heraf afviger fra angivelserne paa talonen.

For fiktive anses bl.a. afgiftsbilag, som er udfaerdiget vedroerende en transaktion, handel eller af enhver anden grund, som er helt eller delvis ikke-eksisterende, eller vedroerende en transaktion, som er udfoert af personer, der ikke er de samme som dem, der er angivet i afgiftsbilaget.

8. Hvis den bevidst paa en hvilken som helst maade medvirker til at udfaerdige falske afgiftsbilag eller er bekendt med, at bilagene er falske eller fiktive, og paa en hvilken som helst maade medvirker til, at de udleveres, eller accepterer falske, fiktive eller forfalskede afgiftsbilag med henblik paa at fortie oplysninger om beregningsgrundlaget.

Spanien

»Alvorlig straf« omfatter administrative sanktioner for alvorlige overtraedelser af skatteloven samt straf for forbrydelser over for skattevaesenet.

Frankrig

»Alvorlig straf« omfatter strafferetlige sanktioner samt skattemaessige sanktioner over for den, som undlader at give oplysninger efter modtagelse af udtrykkelig begaering, som handler i ond tro, som begaar svig, som modsaetter sig kontrol, som undlader at opgive indtaegter eller udloddet udbytte, eller som misbruger reglerne.

Irland

»Alvorlig straf« omfatter sanktioner for den, som:

a) undlader at indgive selvangivelse

b)

forsaetlig eller paa grund af forsoemmelighed indgiver urigtig selvangivelse

c)

ikke foerer de foreskrevne boeger

d)

ikke stiller dokumenter og boeger til raadighed ved kontrol

e)

stiller forhindringer i vejen for oevrighedspersoner

f)

undlader at opgive skattepligtig indkomst

g)

indgiver urigtig selvangivelse for at opnaa skattelettelser.

Foelgende love omfatter ovenstaaende pr. 3. juli 1990:

- Income Tax Act af 1967, Part XXXV

- Finance Act af 1968, Section 6

- Corporation Tax Act af 1976, Part XIV

- Finance Act af 1983, Section 94.

Alle senere strafferetlige bestemmelser, som traeder i stedet for, aendrer eller ajourfoerer ovenstaaende, er ligeledes omfattet.

Italien

Ved »alvorlig straf« forstaas sanktioner for ulovlige handlinger, som i henhold til italiensk lov betragtes som overtraedelser af skatteloven.

Luxembourg

Luxembourg betragter som »alvorlig straf« en straf, som den anden kontraherende stat har erklaeret vaerende en saadan med henblik paa anvendelse af artikel 8.

Nederlandene

Ved »alvorlig straf« forstaas en sanktion, som en dommer har idoemt for enhver forsaetlig handling, der er anfoert i artikel 68, stk. 1, i den almindelige skattelov.

Portugal

Ved udtrykket »alvorlig straf« forstaas straffe i henhold til strafferetten og straffe i skattesager, der idoemmes for svig eller ved overtraedelser, for hvilke den idoemte boede overstiger 1 000 000 (en million) escudos.

Det Forenede Kongerige

Det Forenede Kongerige fortolker »alvorlig straf« som omfattende straf og administrative sanktioner for ukorrekt foerte boeger, ukorrekte anmodninger om skattelettelser eller ukorrekte selvangivelser med henblik paa forsaetlig skattesvig eller paa grund af forsoemmelighed.

Erklaering fra Forbundsrepublikken Tyskland ad artikel 16

Regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland forbeholder sig ret til ved deponeringen af ratifikationsdokumentet at erklaere, at konventionen finder tilsvarende anvendelse paa Land Berlin.