41988A0592R(02)

Berigtigelse til konventionen 88/592/EØF om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager - Udfærdiget i Lugano den 16. september 1988 (EET nr. L 319 af 25. 11.1988)

EF-Tidende nr. L 107 af 27/04/1990 s. 0068 - 0068


BERIGTIGELSE TIL :

KONVENTION om Retternes Kompetence og om Fuldbyrdelse af Retsafgoerelser i Borgerlige Sager, herunder Handelssager Udfaerdiget i Lugano den 16. september 1988 (88/592/EOEF)

Side 10, artikel 3, stk. 2: efter fjerde led indsaettes foelgende led:

»- i Frankrig: artikel 14 og 15 i Borgerlig Lovbog (Code Civil)«.

Side 13, artikel 16, nr. 1, litra a):

1.2 // i stedet for: // »i sager om rettigheder over fast ejendom om leje eller« // laeses: // »i sager om rettigheder over fast ejendom samt om leje eller«.