41983A0411

Konvention om retternes kompetence of om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (Konsolideret udgave) - Bruxelles-konventionen af 1968

EF-Tidende nr. C 097 af 11/04/1983 s. 0002 - 0024
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 4 s. 0016
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 4 s. 0016


++++

KONVENTION

om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager (*)

PREAMBEL

DE HOEJE KONTRAHERENDE PARTER I TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR -

i oensket om at gennemfoere bestemmelserne i artikel 220 i naevnte traktat , hvorefter de har forpligtet sig til at tilvejebringe en forenkling af formaliteterne vedroerende gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser ,

i bestraebelserne for inden for Faellesskabet at styrke retsbeskyttelsen for de der bosiddende personer , og

ud fra den betragtning , at det med henblik herpaa er noedvendigt at fastlaegge deres retters internationale kompetence , at lette anerkendelsen af retsafgoerelser og at indfoere en hurtig procedure for at sikre fuldbyrdelsen af saadanne afgoerelser samt af officielt bekraeftede dokumenter og retsforlig -

vedtaget at indgaa denne konvention og har med dette maal for oeje udpeget som befuldmaegtigede :

HANS MAJESTAET BELGIERNES KONGE :

Pierre HARMEL ,

udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND :

Willy BRANDT ,

vicekansler , udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR DEN FRANSKE REPUBLIK :

Michel DEBRE ,

udenrigsminister ;

PRAESIDENTEN FOR DEN ITALIENSKE REPUBLIK :

Giuseppe MEDICI ,

udenrigsminister ;

HANS KONGELIGE HOEJHED STORHERTUGEN AF LUXEMBOURG :

Pierre GREGOIRE ,

udenrigsminister ;

HENDES MAJESTAET DRONNINGEN AF NEDERLANDENE :

J . M . A . H . LUNS ,

udenrigsminister ;

SOM , forsamlet i Raadet , efter at have udvekslet deres fuldmagter og fundet dem i god og behoerig form ,

ER BLEVET ENIGE OM FOELGENDE BESTEMMELSER :

AFSNIT I

ANVENDELSESOMRAADE

Artikel 1

Denne konvention finder anvendelse paa borgerlige sager , herunder handelssager , uanset domsmyndighedens art . Den omfatter i saerdeleshed ikke sager om skat , told eller administrative anliggender ( 1 ) .

Den finder ikke anvendelse paa :

1 . fysiske personers retlige status samt deres rets - og handleevne , formueforholdet mellem aegtefaeller samt arv efter loven eller testamente ;

2 . konkurs , akkord og andre lignende ordninger ;

3 . social sikring ;

4 . voldgift .

AFSNIT II

KOMPETENCE

Afdeling 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 2

Med forbehold af bestemmelserne i denne konvention skal personer , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , uanset deres nationalitet , sagsoeges ved retterne i denne stat .

Personer , som ikke er statsborgere i den stat , hvor de har bopael , er undergivet de kompetenceregler , der gaelder for landets egne statsborgere .

Artikel 3

Personer , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan kun sagsoeges ved retterne i en anden kontraherende stat i medfoer af de regler , der er fastsat i afdeling 2 til 6 i dette afsnit .

I saerdeleshed kan foelgende bestemmelser ikke goeres gaeldende imod dem :

- i Belgien : artikel 15 i Borgerlig Lovbog ( Code civil - Burgerlijk Wetboek ) og artikel 638 i retsplejeloven ( Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek ) ;

- i Danmark ; paragraf 248 , stk . 2 , i lov om rettens pleje , og kapitel 3 , paragraf 3 , i lov for Groenland om rettens pleje ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland : artikel 23 i civilprocesloven ( Zivilprozessordnung ) ;

- i Graekenland : artikel 40 i civilprocesloven ( !*** ) ;

- i Frankrig : artikel 14 og 15 i Borgerlig Lovbog ( Code civil ) ;

- i Irland : bestemmelserne om kompetence i medfoer af en staevning forkyndt for eller meddelt den sagsoegte , der midlertidigt opholder sig i Irland ;

- i Italien : artikel 2 og artikel 4 , nr . 1 og 2 , i civilprocesloven ( Codice di procedura civile ) ;

- i Luxembourg : artikel 14 og 15 i Borgerlig Lovbog ( Code civil ) ;

- i Nederlandene : artikel 126 , stk . 3 og artikel 127 i civilprocesloven ( Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ) ;

- i Det forenede Kongerige : bestemmelserne om kompetence i medfoer af :

a ) en staevning forkyndt for eller meddelt den sagsoegte , der midlertidigt opholder sig i Det forenede Kongerige ;

b ) sagsoegtes besiddelse af gods i Det forenede Kongerige ; eller

c ) sagsoegers udlaeg eller arrest i gods , der befinder sig i Det forenede Kongerige ( 2 ) .

Artikel 4

Saafremt sagsoegte ikke har bopael paa en kontraherende stats omraade , afgoeres retternes kompetence i hver enkelt kontraherende stat efter statens egen lovgivning , dog med forbehold af bestemmelserne i artikel 16 .

Over for en sagsoegt , der ikke har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan enhver , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , uanset sin nationalitet , i lighed med landets egne statsborgere paaberaabe sig de kompetenceregler , som gaelder der , herunder navnlig de regler , der er naevnt i artikel 3 , andet afsnit .

Afdeling 2

Specielle kompetenceregler

Artikel 5

En person , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan sagsoeges i en anden kontraherende stat :

1 . i sager om kontraktsforhold , ved retten paa det sted , hvor den forpligtelse , der ligger til grund for sagen , er opfyldt eller skal opfyldes ;

2 . i sager om underholdspligt , ved retten paa det sted , hvor den berettigede har sin bopael eller sit saedvanlige opholdssted eller , ved krav i forbindelse med sager om personers retlige status , ved den ret , der efter dennes egen lovgivning er kompetent i sagen , medmindre denne kompetence alene stoettes paa en af parternes nationalitet ( 3 ) ;

3 . i sager om erstatning uden for kontrakt , ved retten paa det sted , hvor skadetilfoejelsen er foregaaet ;

4 . i sager , i hvilke der paastaas erstatning eller genoprettelse af en tidligere tilstand i anledning af en strafbar handling , ved den ret , hvor straffesagen er anlagt , saafremt denne ret i henhold til den nationale lovgivning kan paakende borgerlige krav ;

5 . i sager vedroerende driften af en filial , et agentur eller en lignende virksomhed , ved retten paa det sted , hvor virksomheden er beliggende ;

6 . i sin egenskab af stifter af en trust , trustee eller begunstiget ved en trust oprettet enten i henhold til loven eller skriftligt eller ved en mundtlig aftale , der er bekraeftet skriftligt , ved retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade trusten har hjemsted ( 4 ) ;

7 . i sager om indsigelse mod betaling af den bjaergeloen , der forlanges for bjaergning , som er kommet en skibsladning eller fragt til gode , ved den ret , inden for hvis omraade der i den naevnte ladning eller i den dertil knyttede fragt :

a ) er gjort arrest for at sikre saadan betaling , eller

b ) kunne have vaeret gjort arrest , men hvor der er ydet kaution eller stillet anden sikkerhed ;

denne bestemmelse finder kun anvendelse , saafremt det goeres gaeldende , at sagsoegte har rettigheder i den naevnte skibsladning eller fragt , eller at han paa bjaerningstidspunktet havde saadanne rettigheder ( 5 ) .

Artikel 6

En person , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan endvidere sagsoeges :

1 . saafremt der er flere sagsoegte , ved retten i den retskreds , hvor en af de sagsoegte har bopael ;

2 . som tredjemand i sager om opfyldelse af en forpligtelse eller ved intervention , ved den ret , hvor den oprindelige sag er anlagt , medmindre denne kun er anlagt for at unddrage sagsoegte hans almindelige vaerneting ;

3 . i sager om modfordringer , der udspringer af den samme kontrakt eller det samme forhold , som hovedfordringen stoettes paa , ved den ret , hvor sagen om hovedfordringen er indbragt .

Artikel 6a ( 6 )

Retten i en kontraherende stat , der i henhold til denne konvention har kompetence til at afgoere sager om ansvar i forbindelse med brugen eller driften af et skib , eller enhver anden ret , som i henhold til lovgivningen i den paagaeldende stat traeder i stedet for foerstnaevnte ret , afgoer ogsaa krav om begraensning af dette ansvar .

Afdeling 3

Kompetence i forsikringssager

Artikel 7

I forsikringssager afgoeres kompetencen efter bestemmelserne i denne afdeling , dog med forbehold af artikel 4 og artikel 5 , nr . 5 .

Artikel 8 ( 7 )

En forsikringsgiver , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan sagsoeges :

1 . ved retterne i den stat , hvor han har bopael , eller

2 . i en anden kontraherende stat , ved retten paa det sted , hvor forsikringstageren har bopael , eller

3 . saafremt det drejer sig om en coassurandoer , ved den ret i en kontraherende stat , ved hvilken der er anlagt sag mod den ledende assurandoer .

Har forsikringsgiveren ikke bopael paa en kontraherende stats omraade , men er indehaver af en filial , et agentur eller en lignende virksomhed i en kontraherende stat , anses han i sager vedroerende driften af en saadan virksomhed som havende bopael paa denne stats omraade .

Artikel 9

I sager om ansvarsforsikring eller forsikring af fast ejendom kan forsikringsgiveren endvidere sagsoeges ved retten paa det sted , hvor skadetilfoejelsen er foregaaet . Det samme gaelder , naar fast ejendom og loesoere er omfattet af samme forsikringsaftale og genstand for samme skadestilfaelde .

Artikel 10

I sager om ansvarsforsikring kan forsikringsgiveren endvidere sagsoeges ved den ret , hvor skadelidte har anlagt sag mod den sikrede , saafremt den lovgivning , der gaelder for denne ret , indeholder hjemmel dertil .

Bestemmelserne i artikel 7 , 8 og 9 finder anvendelse i tilfaelde , hvor skadelidte anlaegger sag direkte mod forsikringsgiveren , saafremt der er hjemmel for et direkte sagsanlaeg .

Saafremt lovgivningen om et saadant direkte sagsanlaeg indeholder hjemmel til at inddrage forsikringstageren eller den sikrede i sagen , er den samme ret ogsaa kompetent i forhold til disse personer .

Artikel 11

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 10 , tredje afsnit , kan forsikringsgiveren kun anlaegge sag ved retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade sagsoegte har bopael , hvad enten sagsoegte er forsikringstager , sikret eller begunstiget .

Bestemmelserne i denne afdeling beroerer ikke retten til at fremsaette modfordringer ved den ret , der behandler det oprindelige krav i overensstemmelse med bestemmelserne i denne afdeling .

Artikel 12 ( 8 )

Bestemmelserne i denne afdeling kan kun fraviges ved aftale :

1 . saafremt denne er indgaaet , efter at tvisten er opstaaet , eller

2 . saafremt aftalen giver forsikringstageren , den sikrede eller den begunstigede ret til at anlaegge sag ved andre retter end dem , der er naevnt i denne afdeling , eller

3 . saafremt aftalen er indgaaet mellem en forsikringstager og en forsikringsgiver , som paa tidspunktet for kontraktens indgaaelse havde deres bopael eller saedvanlige opholdssted i samme kontraherende stat , med det formaal , at retterne i denne stat skal vaere kompetente ogsaa i tilfaelde af , at skadetilfoejelsen er foregaaet i udlandet , medmindre en saadan aftale ikke er tilladt efter lovgivningen i den paagaeldende stat , eller

4 . saafremt aftalen er indgaaet af en forsikringstager , der ikke har bopael i en kontraherende stat , medmindre det drejer sig om en lovpligtig forsikring eller en forsikring vedroerende en fast ejendom , som er beliggende i en kontraherende stat , eller

5 . saafremt aftalen vedroerer en forsikringskontrakt , som daekker en eller flere af de i artikel 12a naevnte risici .

Artikel 12a ( 9 )

De i artikel 12 , nr . 5 , omhandlede risici er foelgende :

1 . enhver skade :

a ) paa soegaaende skibe , paa offshore-anlaeg og anlaeg i rum soe eller paa luftfartoejer , der skyldes begivenheder , som indtraeffer i forbindelse med anvendelse til kommercielle formaal af disse skibe , anlaeg og luftfartoejer ,

b ) paa gods bortset fra passagerers bagage , naar forsendelsen sker helt eller delvis som transport med naevnte skibe eller luftfartoejer ;

2 . ethvert ansvar , bortset fra ansvar for fysisk skade paa passagerer eller for skade paa disses bagage ,

a ) hidroerende fra brugen eller driften af skibe , anlaeg eller luftfartoejer i henhold til nr . 1 , litra a ) , for saa vidt lovgivningen i den kontraherende stat , i hvilken luftfartoejet er registreret , ikke forbyder aftaler om retternes kompetence ved forsikring af saadanne risici ,

c ) for skade foraarsaget af gods under transport som anfoert i nr . 1 , litra b ) ;

3 . ethvert oekonomisk tab i forbindelse med brugen eller driften af skibe , anlaeg eller luftfartoejer i henhold til nr . 1 , litra a ) , navnlig tab af fragt eller befragtningsindtaegter ;

4 . enhver risiko i forbindelse med en af de i nr . 1 til 3 naevnte risici .

Afdeling 4 ( 10 )

Kompetence i sager om forbrugerkontrakter

Artikel 13

I sager om kontrakter indgaaet af en person med henblik paa brug , der maa anses at ligge uden for hans erhvervsmaessige virksomhed , i det foelgende benaevnt " forbrugeren " , afgoeres kompetencen efter bestemmelserne i denne afdeling , dog med forbehold af artikel 4 og artikel 5 , nr . 5 :

1 . naar sagen vedroerer koeb af loesoeregenstande , hvor koebesummen skal betales i rater ;

2 . naar sagen vedroerer laan , der skal tilbagebetales i rater , eller andre kreditdispositioner , som er bestemt til finansiering af koeb af saadanne genstande ;

3 . naar sagen vedroerer andre kontrakter , hvis formaal er levering af tjenesteydelser eller loesoeregenstande ; og saafremt

a ) fremsaettelse af saerligt tilbud eller reklamering i den stat , hvor forbrugeren har bopael , er gaaet forud for kontraktens indgaaelse , og

b ) forbrugeren i denne stat har foretaget de dispositioner , der er noedvendige til indgaaelse af kontrakten .

Har forbrugerens medkontrahent ikke bopael paa en kontraherende stats omraade , men er indehaver af en filial , et agentur eller en lignende virksomhed i en kontraherende stat , anses han i sager vedroerende driften af en saadan virksomhed som havende bopael paa denne stats omraade .

Denne afdeling finder ikke anvendelse paa transportkontrakter .

Artikel 14

Sager , som en forbruger agter at rejse mod den anden part i kontrakten , kan anlaegges enten ved retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade denne part har bopael , eller ved retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade forbrugeren har bopael .

Sager , som agtes rejst mod forbrugeren af den anden part i kontrakten , kan kun anlaegges ved retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade forbrugeren har bopael .

Disse bestemmelser beroerer ikke retten til at fremsaette modfordringer ved den ret , der behandler det oprindelige krav i overensstemmelse med bestemmelserne i denne afdeling .

Artikel 15

Bestemmelserne i denne afdeling kan kun fraviges ved aftale ,

1 . saafremt denne er indgaaet efter at tvisten er opstaaet , eller

2 . saafremt aftalen giver forbrugeren ret til at anlaegge sag ved andre retter end dem , der er naevnt i denne afdeling , eller

3 . saafremt aftalen er indgaaet mellem en forbruger og hans medkontrahent , som paa tidspunktet for kontraktens indgaaelse havde deres bopael eller saedvanlige opholdssted i samme kontraherende stat , og aftalen tillaegger retterne i denne stat kompetence , medmindre en saadan aftale ikke er tilladt efter lovgivningen i den paagaeldende stat .

Afdeling 5

Enekompetence

Artikel 16

Enekompetente , uden hensyn til bopael , er :

1 . i sager om rettigheder over fast ejendom samt om leje eller forpagtning af fast ejendom , retterne i den kontraherende stat , hvor ejendommen er beliggende ;

2 . i sager om gyldighed , ugyldighed eller oploesning af selskaber eller juridiske personer , der har deres hjemsted paa en kontraherende stats omraade , eller om beslutninger truffet af disses organer , retterne i den paagaeldende stat ;

3 . i sager om gyldigheden af indfoerelse i offentlige registre , retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade registrene foeres ;

4 . i sager om registrering eller gyldighed af patenter , varemaerker , moenstre og modeller samt andre lignende rettigheder , der medfoerer deponering eller registrering , retterne i den kontraherende stat , paa hvis omraade der er ansoegt om deponering eller registrering , eller hvor deponering eller registrering er foretaget eller ifoelge bestemmelserne i en international konvention anses for at vaere foretaget ;

5 . i sager om fuldbyrdelse af retsafgoerelser , retterne i den kontraherende stat , hvor fuldbyrdelsesstedet er beliggende .

Afdeling 6

Aftaler om kompetence

Artikel 17 ( 11 )

Saafremt parterne i tilfaelde , hvor mindst én af dem har bopael paa en kontraherende stats omraade , har vedtaget , at en ret eller retterne i en kontraherende stat skal vaere kompetente til at paakende allerede opstaaede tvister eller fremtidige tvister i anledning af et bestemt retsforhold , er alene denne ret eller retterne i den paagaeldende stat kompetente . En saadan aftale om retternes kompetence skal vaere indgaaet skriftligt eller mundtligt med skriftlig bekraeftelse eller , inden for international handel , i en form , der er anerkendt af saedvanen paa dette omraade , og som parterne har eller burde have kendskab til . Saafremt en saadan aftale er indgaaet af parter , hvoraf ingen har bopael paa en kontraherende stats omraade , kan retterne i de oevrige kontraherende stater ikke paakende tvisten , saa laenge den eller de udpegede retter ikke har givet afkald paa deres kompetence .

Den eller de retter i en kontraherende stat , som har faaet tillagt kompetence i henhold til et dokument om oprettelse af en trust , har enekompetence i sager mod en stifter af en trust , en trustee eller en ved en trust begunstiget person , saafremt det drejer sig om forholdet mellem disse personer eller om deres rettigheder og pligter inden for trustens rammer .

Aftaler om retternes kompetence samt tilsvarende bestemmelser i et dokument om oprettelse af en trust er ugyldige , saafremt de strider mod bestemmelserne i artikel 12 og 15 , eller saafremt de udelukker kompetencen for de retter , som i medfoer af artikel 16 er enekompetente .

Saafremt en aftale om retternes kompetence kun er indgaaet til fordel for én af parterne , bevarer denne retten til at anlaegge sag ved enhver anden ret , der er kompetent efter denne konvention .

Artikel 18

For saa vidt retten i en kontraherende stat ikke allerede er kompetent i medfoer af andre bestemmelser i denne konvention , bliver den kompetent , naar sagsoegte giver moede for den . Denne regel finder ikke anvendelse , saafremt sagsoegte kun giver moede for at bestride rettens kompetence , eller saafremt en anden ret i medfoer af artikel 16 er enekompetent .

Afdeling 7

Proevelse af kompetencen og af sagens antagelse til paakendelse

Artikel 19

En ret i en kontraherende stat , for hvilken der som det vaesentligste indbringes en retstvist , der i medfoer af artikel 16 henhoerer under en i en anden kontraherende stat beliggende rets enekompetence , skal paa embeds vegne erklaere sig inkompetent .

Artikel 20

Saafremt en sagsoegt , der har bopael paa en kontraherende stats omraade , er sagsoegt ved en ret i en anden kontraherende stat , men ikke giver moede , skal den paagaeldende ret paa embeds vegne erklaere sig inkompetent , saafremt den ikke er kompetent efter reglerne i denne konvention .

Retten skal udsaette paakendelsen , indtil det er fastslaaet , at sagsoegte har haft mulighed for at modtage det indledende processkrift i sagen eller en tilsvarende retsakt i saa god tid , at han har kunnet varetage sine interesser under sagen , eller at alle hertil fornoedne foranstaltninger har vaeret truffet ( 12 ) .

Bestemmelserne i artikel 15 i Haager-konventionen af 15 . november 1965 om forkyndelse i udlandet af retslige og udenretslige dokumenter i sager om civile eller kommercielle spoergsmaal traeder i stedet for bestemmelserne i foregaaende stykke , saafremt det indledende processkrift i sagen skal fremsendes i medfoer af naevnte konvention .

Afdeling 8

Litispendens og indbyrdes sammenhaengende krav

Artikel 21

Saafremt krav , der har samme genstand og hviler paa samme grundlag , fremsaettes mellem de samme parter for retter i forskelige kontraherende stater , skal enhver anden ret end den , ved hvilken sagen foerst er anlagt , paa embeds vegne erklaere sig imkompetent til fordel for denne ret .

Den ret , som herefter skulle erklaere sig inkompetent , kan udsaette afgoerelsen , saafremt den anden rets kompetence bestrides .

Artikel 22

Saafremt krav , som er indbyrdes sammenhaengende , fremsaettes for retter i forskellige kontraherende stater , og sagerne verserer for disse retter i foerste instans , kan enhver anden ret end den , ved hvilken sagen foerst er anlagt , udsaette afgoerelsen .

Denne ret kan ligeledes paa begaering af en af parterne erklaere sig inkompetent , forudsat at dens lovgivning tillader forening af indbyrdes sammenhaengende krav , og at den ret , ved hvilken sagen foerst er anlagt , er kompetent til at paakende begge krav .

Ved indbyrdes sammenhaengende krav forstaas i denne artikel krav , der er saa snaevert forbundne , at det er oenskeligt at behandle og paakende dem samtidigt for at undgaa uforenelige afgoerelser i tilfaelde af , at kravene blev paakendt hver for sig .

Artikel 23

Saafremt kravene henhoerer under flere retters enekompetence , skal enhver anden ret , end den ved hvilken sagen foerst er anlagt , erklaere sig inkompetent til fordel for denne ret .

Afdeling 9

Foreloebige , herunder sikrende retsmidler

Artikel 24

De foreloebige , herunder sikrende retsmidler , der er fastsat i en kontraherende stats lovgivning , kan kraeves anvendt af den paagaeldende stats retslige myndigheder , selv om en ret i en anden kontraherende stat i medfoer af denne konvention er kompetent til at paakende sagens realitet .

AFSNIT III

ANERKENDELSE OG FULDBYRDELSE

Artikel 25

I denne konvention forstaas ved " retsafgoerelse " enhver afgoerelse truffet af en ret i en kontraherende stat , uanset hvorledes den betegnes , saasom dom , kendelse eller fuldbyrdelsesordre , herunder justitssekretaerens fastsaettelse af sagsomkostninger .

Afdeling 1

Anerkendelse

Artikel 26

Retsafgoerelser , der er truffet i en kontraherende stat , skal anerkendes i de oevrige kontraherende stater , uden at der stilles krav om anvendelse af en saerlig fremgangsmaade .

Bestrides et krav , kan en berettiget part , der som det vaesentligste paaberaaber sig anerkendelsen , efter fremgangsmaaden i afdeling 2 og 3 i dette afsnit faa fastslaaet , at retsafgoerelsen skal anerkendes .

Goeres anerkendelsen gaeldende under en verserende sag ved en ret i en kontraherende stat , og har anerkendelsen betydning for afgoerelsen , er denne ret kompetent til at afgoere spoergsmaalet om anerkendelse .

Artikel 27

En retsafgoerelse kan ikke anerkendes :

1 . saafremt en anerkendelse vil stride mod grundlaeggende retsprincipper i den stat , som begaeringen rettes til ;

2 . saafremt det indledende processkrift i sagen eller en tilsvarende retsakt ikke forskriftsmaessigt er blevet forkyndt eller meddelt den udeblevne sagsoegte i saa god tid , at han har kunnet varetage sine interesser under sagen ( 13 ) ;

3 . saafremt afgoerelsen er uforenelig med en afgoerelse mellem de samme parter truffet i den stat , som begaeringen rettes til ;

4 . saafremt retten i domsstaten ved sin afgoerelse har afgjort et praejudicielt spoergsmaal om fysiske personers retlige status eller deres rets - og handleevne , om formueforholdet mellem aegtefaeller eller om arv efter loven eller testamente i modstrid med en bestemmelse i den internationale privatret i den stat , som begaeringen rettes til , medmindre afgoerelsen foerer til samme resultat som i det tilfaelde , hvor bestemmelserne i sidstnaevnte stats internationale privatret havde vaeret anvendt ;

5 . saafremt afgoerelsen er uforenelig med en afgoerelse , der tidligere er truffet i en ikke-kontraherende stat mellem samme parter i en tvist , der har samme genstand og hviler paa samme grundlag , og denne sidstnaevnte afgoerelse opfylder de noedvendige betingelser for at blive anerkendt i den stat , som begaeringen rettes til ( 14 ) .

Artikel 28

En retsafgoerelse kan endvidere ikke anerkendes , saafremt bestemmelserne i afsnit II , afdeling 3 , 4 og 5 , er tilsidesat , eller der foreligger tilfaelde , som omfattes af artikel 59 .

Ved proevelsen af de i foranstaaende stykke naevnte kompetenceregler er den myndighed , som begaeringen rettes til , bundet af de faktiske omstaendigheder , paa hvilke retten i domsstaten har stoettet sin kompetence .

Med forbehold af bestemmelserne i foerste afsnit kan kompetencen for retterne i domsstaten ikke efterproeves ; kompetencereglerne er ikke omfattet af de i artikel 27 , nr . 1 , omhandlede grundlaeggende retsprincipper .

Artikel 29

Den udenlandske retsafgoerelse kan i intet tilfaelde efterproeves med hensyn til sagens realitet .

Artikel 30

Goeres anerkendelse af en afgoerelse , der er truffet i en kontraherende stat , gaeldende ved en ret i en anden kontraherende stat , kan denne udsaette sagen , saafremt afgoerelsen er blevet anfaegtet ved ordinaer appel eller genoptagelse .

Goeres anerkendelse af en afgoerelse , der er truffet i Irland eller Det forenede Kongerige , gaeldende ved en ret i en kontraherende stat , kan denne udsaette sagen , saafremt fuldbyrdelsen er udsat i den stat , hvor afgoerelsen er truffet , ved ivaerksaettelse af appel eller genoptagelse ( 15 ) .

Afdeling 2

Fuldbyrdelse

Artikel 31

De i en kontraherende stat trufne retsafgoerelser , som er eksigible i den paagaeldende stat , kan fuldbyrdes i en anden kontraherende stat , naar de paa begaering af en berettiget part er forsynet med fuldbyrdelsespaategning i sidstnaevnte stat .

I Det forenede Kongerige kan saadanne afgoerelser dog fuldbyrdes i England og Wales , Skotland eller Nordirland , naar afgoerelserne paa begaering af en berettiget part med henblik paa fuldbyrdelse er blevet registreret i den paagaeldende del af Det forenede Kongerige ( 16 ) .

Artikel 32

Begaeringen skal fremsaettes :

- i Belgien , over for " tribunal de première instance " eller " rechtbank van eerste aanleg " ;

- i Danmark , over for underretten ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland , over for formanden for et " Kammer des Landgerichts " ;

- i Graekenland , over for " !*** " ;

- i Frankring , over for praesidenten for " tribunal de grande instance " ;

- i Irland , over for " High Court " ;

- i Italien , over for " corte d'appello " ;

- i Luxembourg , over for praesidenten for " tribunal d'arrondissement " ;

- i Nederlandene , over for praesidenten for " arrondissementsrechtbank " ;

- i Det forenede Kongerige :

1 . i England og Wales , over for " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , over for " Magistrates' Court " ved fremsendelse gennem " Secretary of State " ;

2 . i Skotland , over for " Court of Session " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , over for " Sheriff Court " ved fremsendelse gennem " Secretary of State " ;

3 . i Nordirland , over for " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , over for " Magistrates' Court " ved fremsendelse gennem " Secretary of State " ( 17 ) .

Rettens stedlige kompetence afgoeres efter den parts bopael , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres . Saafremt denne part ikke har bopael paa den stats omraade , som begaeringen rettes til , er stedet for fuldbyrdelsen afgoerende for kompetencen .

Artikel 33

Fremgangsmaaden ved fremsaettelse af begaeringen afgoeres efter lovgivningen i den stat , som begaeringen rettes til .

Den , som fremsaetter begaeringen , skal vaelge en processuel bopael i retskredsen for den ret , som begaeringen er indgivet til . Saafremt lovgivningen i den stat , som begaeringen rettes til , ikke har regler om et saadant valg af bopael , skal den , som fremsaetter begaeringen , udpege en procesfuldmaegtig .

De dokumenter , som er naevnt i artikel 46 og 47 , skal vedlaegges begaeringen .

Artikel 34

Den ret , som behandler begaeringen , skal traeffe sin afgoerelse snarest muligt , uden at den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres , paa dette tidspunkt af sagens behandling kan fremsaette bemaerkninger over for retten .

Begaeringen kan kun afslaas af en af de i artikel 27 og 28 anfoerte grunde .

Den udenlandske afgoerelse kan i intet tilfaelde efterproeves med hensyn til sagens realitet .

Artikel 35

Justitssekretaeren drager omsorg for , at den , der har fremsat begaeringen , straks og paa den maade , der er foreskrevet i lovgivningen i den stat , begaeringen er rettet til , faar underretning om den afgoerelse , der er truffet vedroerende begaeringen .

Artikel 36

Saafremt fuldbyrdelse tillades , kan den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres , anfaegte afgoerelsen ved appel eller genoptagelse inden en maaned efter , at afgoerelsen er forkyndt .

Saafremt den paagaeldende part har bopael i en anden kontraherende stat end den , hvor afgoerelsen , der tillader fuldbyrdelse , er truffet , er fristen for appel eller genoptagelse to maaneder og loeber fra den dag , hvor afgoerelsen er blevet forkyndt for ham personligt eller paa hans bopael . Denne frist kan ikke forlaenges paa grund af afstanden .

Artikel 37 ( 18 )

Appel skal ske , og begaering om genoptagelse skal indgives i overensstemmelse med reglerne om kontradiktorisk procedure :

- i Belgien , til " tribunal de première instance " eller " rechtbank van eerste aanleg " ;

- i Danmark , til landsretten ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland til " Oberlandesgericht " ;

- i Graekenland , til " !*** " ;

- i Frankrig , til " cour d'appel " ;

- i Irland , til " High Court " ;

- i Italien , til " corte d'appello " ;

- i Luxembourg , til " Cour supérieure de Justice " , som appelinstans i borgerlige sager ;

- i Nederlandene , til " arrondissementsrechtbank " ;

- i Det forenede Kongerige :

1 . i England og Wales , til " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Magistrates' Court " ;

2 . i Skotland , til " Court of Session " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Sheriff Court " ;

3 . i Nordirland , til " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Magistrates' Court " .

Den afgoerelse , der traeffes i appel - eller genoptagelsessagen , kan kun anfaegtes :

- i Belgien , Graekenland , Frankrig , Italien , Luxembourg og Nederlandene , ved en kassationsappel ;

- i Danmark , ved appel til hoejesteret med tilladelse fra justistministeren ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland , ved en " Rechtsbeschwerde " ;

- i Irland , ved appel vedroerende et retligt spoergsmaal til " Supreme Court " ;

- i Det forenede Kongerige , ved én enkelt appel vedroerende et retligt spoergsmaal .

Artikel 38

Den ret , der behandler appel - eller genoptagelsessagen , kan efter begaering fra den part , som har indbragt sagen , udsaette sin afgoerelse , saafremt den udenlandske afgoerelse i domsstaten er anfaegtet ved ordinaer appel eller genoptagelse , eller saafremt fristen herfor endnu ikke er udloebet ; i sidstnaevnte tilfaelde kan retten fastsaette en frist for ivaerksaettelse af appel eller indgivelse af begaering om genoptagelse .

Saafremt afgoerelse er truffet i Irland eller Det forenede Kongerige , skal enhver form for appel eller genoptagelse i den paagaeldende domsstat anses som et ordinaert retsmiddel ved anvendelsen af foerste afsnit ( 19 ) .

Den paagaeldende ret kan endvidere goere fuldbyrdelsen betinget af , at der stilles en sikkerhed , som fastsaettes af retten .

Artikel 39

Saa laenge den i artikel 36 fastsatte frist for appel eller genoptagelse ikke er udloebet , og saa laenge der ikke er truffet afgoerelse i appel - eller genoptagelsessagen , kan der kun anvendes sikrende retsmidler vedroerende den parts formuegoder , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres .

Den afgoerelse , der tillader fuldbyrdelse , giver ogsaa hjemmel til at anvende saadanne retsmidler .

Artikel 40

Saafremt begaeringen afslaas , kan ansoegeren appellere eller indgive begaering om genoptagelse :

- i Belgien , til " cour d'appel " eller " hof van beroep " ;

- i Danmark , til landsretten ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland , til " Oberlandesgericht " ;

- i Graekenland , til " !*** " ;

- i Frankrig , til " cour d'appel " ;

- i Irland , til " High Court " ;

- i Italien , til " corte d'appello " ;

- i Luxembourg , til " Cour supérieure de Justice " som appelinstans i borgerlige sager ;

- i Nederlandene , til " gerechtshof " ;

- i Det forenede Kongerige :

1 . i England og Wales , til " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Magistrates' Court " ;

2 . i Skotland , til " Court of Session " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Sheriff Court " ;

3 . i Nordirland , til " High Court of Justice " eller , i tilfaelde af en retsafgoerelse om underholdspligt , til " Magistrates' Court " ( 20 ) .

Den part , mod hvem fuldbyrdelsen begaeres , skal tilsiges til at give moede ved den ret , for hvilken appel eller genoptagelsessagen er indbragt . Saafremt han ikke giver moede , finder bestemmelserne i artikel 20 , andet og tredje afsnit , anvendelse , selv om den paagaeldende part ikke har bopael paa en kontraherende stats omraade .

Artikel 41 ( 21 )

Den afgoerelse , der traeffes i den i artikel 40 naevnte appel - eller genoptagelsessag , kan kun anfaegtes :

- i Belgien , Graekenland , Frankrig , Italien , Luxembourg og Nederlandene , ved en kassationsappel ;

- i Danmark , ved appel til hoejesteret med tilladelse fra justitsministeren ;

- i Forbundsrepublikken Tyskland , ved en " Rechtsbeschwerde " ;

- i Irland , ved appel vedroerende et retligt spoergsmaal til " Supreme Court " ;

- i Det forenede Kongerige , ved én enkelt appel vedroerende et retligt spoergsmaal .

Artikel 42

Saafremt der ved den udenlandske afgoerelse er taget stilling til flere krav , og fuldbyrdelse ikke kan tillades for saa vidt angaar dem alle , skal retten tillade fuldbyrdelse af et eller flere af dem .

Den , som fremsaetter begaeringen , kan begaere delvis fuldbyrdelse .

Artikel 43

Udenlandske retsafgoerelser , hvorved der fastsaettes en tvangsboede , er kun eksigible i den stat , som begaeringen rettes til , saafremt boedens stoerrelse er endeligt fastsat af retterne i domsstaten .

Artikel 44 ( 22 )

Den , som fremsaetter begaeringen , og som i den stat , hvor afgoerelsen er truffet , helt eller delvis har haft fri proces eller har vaeret fritaget for gebyrer og omkostninger , skal , i forbindelse med den i artikel 32 til 35 fastlagte fremgangsmaade , have meddelt fri proces eller fritagelse for gebyrer og sagsomkostninger i videst muligt omfang efter lovgivningen i den stat , som begaeringen rettes til .

Den , som fremsaetter begaering om fuldbyrdelse af en afgoerelse om underholdspligt , der er truffet af en administrativ myndighed i Danmark , kan i den stat , som begaeringen rettes til , paaberaabe sig de i stk . 1 naevnte fordele , saafremt han fremlaegger en erklaering fra det danske justitsministerium med bekraeftelse af , at han opfylder de oekonomisk betingelser for helt eller delvis at faa meddelt fri proces eller blive fritaget for gebyrer og omkostninger .

Artikel 45

Det kan ikke paalaegges den part , som i en kontraherende stat begaerer fuldbyrdelse af en retsafgoerelse , der er truffet i en anden kontraherende stat , at stille sikkerhed eller depositum af nogen art med den begrundelse , at han er udlaending eller ikke har bopael eller ophold i det paagaeldende land .

Afdeling 3

Faelles bestemmelser

Artikel 46

Den part , der soeger anerkendelse af en retsafgoerelse eller begaerer fuldbyrdelse af en saadan , skal fremlaegge :

1 . en genpart af afgoerelsen , der opfylder de noedvendige betingelser med hensyn til godtgoerelse af dens aegthed ;

2 . hvor det drejer sig om en udeblivelsesdom , det originale dokument eller en bekraeftet genpart , hvoraf det fremgaar , at det indledende processkrift i sagen eller en tilsvarende retsakter er blevet forkyndt for eller meddelt den udeblevne part ( 23 ) .

Artikel 47

Den part , der begaerer fuldbyrdelse , skal endvidere fremlaegge :

1 . et dokument , hvoraf det fremgaar , at retsafgoerelsen efter domstatens lovgivning er eksigibel og er forkyndt ;

2 . i givet fald et dokument , der godtgoer , at der er meddelt ansoegeren fri proces i domsstaten .

Artikel 48

Saafremt de i artikel 46 , nr . 2 , og artikel 47 , nr . 2 , naevnte dokumenter ikke fremlaegges , kan retten fastsaette en frist for deres tilvejebringelse eller anerkende tilsvarende dokumenter eller , saafremt den anser sagen for tilstraekkeligt oplyst , fritage for kravet om en saadan fremlaeggelse .

Saafremt retten kraever det , skal der foretages en oversaettelse af dokumenterne ; oversaettelsen skal bekraeftes af en person , der er bemyndiget hertil i en af de kontraherende stater .

Artikel 49

Der kraeves ingen legalisering eller opfyldelse af tilsvarende formalitet med hensyn til de i artikel 46 , 47 og artikel 48 , andet afsnit , naevnte dokumenter eller eventuelle procesfuldmagter .

AFSNIT IV

OFFICIELT BEKRAEFTEDE DOKUMENTER OG RETSFORLIG

Artikel 50

Officielt bekraeftede dokumenter , der er udstedt og eksigible i en kontraherende stat , skal efter begaering forsynes med fuldbyrdelsespaategning i en anden kontraherende stat i overensstemmelse med den i artikel 31 og foelgende fastsatte fremgangsmaade . Begaeringen kan kun afslaas , saafremt en fuldbyrdelse af det officielt bekraeftede dokument vil stride mod grundlaeggende retsprincipper i den stat , som begaeringen rettes til .

Det fremlagte dokument skal med hensyn til godtgoerelse af dets aegthed opfylde de betingelser , der stilles i den stat , hvor dokumentet er udstedt .

Bestemmelserne i afsnit III , afdeling 3 , finder anvendelse i givet fald .

Artikel 51

Forlig , der er indgaaet for retten under en retssag , og som er eksigible i den stat , hvor de er indgaaet , kan fuldbyrdes i den stat , som begaeringen rettes til , paa samme betingelser som officielt bekraeftede dokumenter .

AFSNIT V

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 52

Ved afgoerelsen af , om en part har en bopael i den kontraherende stat , for hvis domstole sagen er indbragt , skal retten anvende denne stats interne lovgivning .

Har en part ikke bopael i den stat , ved hvis retter sagen er anlagt , skal retten ved afgoerelsen af , om parten har bopael i en anden kontraherende stat , anvende sidstnaevnte stats lovgivning .

Saafremt en parts bopael efter lovgivningen i det land , hvor han er statsborger , afhaenger af en anden persons bopael eller en myndigheds hjemsted , skal denne stats lovgivning dog anvendes ved afgoerelsen af , hvor parten har bopael .

Artikel 53

Selskabers og juridiske personers hjemsted skal ved anvendelsen af denne konvention ligestilles med fysiske personers bopael . Ved afgoerelsen af , hvor dette hjemsted er beliggende , skal retten dog anvende de internationale privatretlige regler , som gaelder for den .

Ved sin afgoerelse af , om en trust har hjemsted i den kontraherende stat , hvor sagen er anlagt , skal retten anvende de internationale privatretlige regler , som gaelder for den ( 24 ) .

AFSNIT VI

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 54 ( 25 )

Bestemmelserne i denne konvention finder kun anvendelse paa retssager , der er anlagt , og paa officielt bekraeftede dokumenter , der er udstedt efter konventionens ikrafttraeden .

Retsafgoerelser , som er truffet efter denne konventions ikrafttraedelsesdato , i sager , der er anlagt foer dette tidspunkt , skal dog anerkendes og fuldbyrdes efter bestemmelserne i afsnit III , saafremt de anvendte kompetenceregler er i overensstemmelse med de regler , der er fastsat i afsnit II eller en konvention , der , da sagen blev anlagt , var gaeldende mellem domsstaten og den stat , som begaeringen er rettet til .

AFSNIT VII

FORHOLDET TIL ANDRE KONVENTIONER

Artikel 55

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 54 , andet afsnit , og artikel 56 traeder denne konvention , for saa vidt angaar de stater , der er parter i den , i stedet for foelgende konventioner , der er indgaaet mellem to eller flere af disse stater :

- konventionen mellem Belgien og Frankrig om retternes kompetence samt om gyldighed og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , voldgiftskendelser og officielt bekraeftede dokumenter , undertegnet i Paris den 8 . juli 1899 ;

- konventionen mellem Belgien og Nederlandene om retternes stedlige kompetence , om konkurs samt om gyldighed og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , voldgiftskendelser og officielt bekraeftede dokumenter , undertegnet i Bruxelles den 28 . marts 1925 ;

- konventionen mellem Frankrig og Italien om fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager , undertegnet i Rom den 3 . juni 1930 ;

- konventionen mellem Det forenede Kongerige og Frankrig om gensidig fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager , med dertil hoerende protokol , undertegnet i Paris den 18 . januar 1934 ( 26 ) ;

- konventionen mellem Det forenede Kongerige og Belgien om gensidig fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager , med dertil hoerende protokol , undertegnet i Bruxelles den 2 . maj 1934 ( 26 ) ;

- konventionen mellem Tyskland og Italien om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser i civile og kommercielle sager , undertegnet i Rom den 9 . marts 1936 ;

- konventionen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og kongeriget Belgien om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse i civile og kommercielle sager af retsafgoerelser , voldgiftskendelser og officielt bekraeftede dokumenter , undertegnet i Bonn den 30 . juni 1958 ;

- konventionen mellem kongeriget Nederlandene og Den italienske Republik om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser i civile og kommercielle sager , undertegnet i Rom den 17 . april 1959 ;

- konventionen mellem Det forenede Kongerige og Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager , undertegnet i Bonn den 14 . juli 1960 ( 27 ) ;

- konventionen mellem kongeriget Graekenland og Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , retsforlig og officielt bekraeftede dokumenter i borgerlige sager , herunder handelssager , undertegnet i Athen den 4 . november 1961 ( 28 ) ;

- konventionen mellem kongeriget Belgien og Den italienske Republik om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser og andre eksigible dokumenter i civile og kommercielle sager , undertegnet i Rom den 6 . april 1962 ;

- konventionen mellem kongeriget Nederlandene og Forbundsrepublikken Tyskland om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser og andre eksigible dokumenter i civile og kommercielle sager , undertegnet i Haag den 30 . august 1962 ;

- konventionen mellem Det forenede Kongerige og Den italienske Republik om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile og kommercielle sager , undertegnet i Rom den 7 . februar 1964 , med aendringsprotokol , undertegnet i Rom den 14 . juli 1970 ( 29 ) ;

- konventionen mellem Det forenede Kongerige og kongeriget Nederlandene om gensidig anerkendelse og fuldbyrdelse af domme i civile sager , undertegnet i Haag den 17 . november 1967 ( 29 ) ;

og for saa vidt den er i kraft :

- traktaten mellem Belgien , Nederlandene og Luxembourg om retternes kompetence , om konkurs samt om gyldighed og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , voldgiftskendelser og officielt bekraeftede dokumenter , undertegnet i Bruxelles den 24 . november 1961 .

Artikel 56

Den traktat og de konventioner , der er naevnt i artikel 55 , bevarer deres gyldighed paa de sagsomraader , hvor denne konvention ikke finder anvendelse .

De bevarer ligeledes deres gyldighed , for saa vidt angaar retsafgoerelser , der er truffet , og officielt bekraeftede dokumenter , der er udstedt foer denne konventions ikrafttraeden .

Artikel 57 ( 30 )

Denne konvention beroerer ikke konventioner , som de kontraherende stater har tiltraadt eller vil tiltraede , og som paa saerlige omraader fastsaetter regler for retternes kompetence samt for anerkendelse eller fuldbyrdelse af retsafgoerelser ( 31 ) .

Den udelukker ikke anvendelsen af bestemmelser , som paa saerlige omraader fastsaetter regler for retternes komptence samt for anerkendelse eller fuldbyrdelse af retsafgoerelser , og som er eller vil vaere indeholdt i retsakter fra De europaeiske Faellesskabers institutioner eller i de harmoniserede , nationale lovgivninger til gennemfoerelse af disse retsakter .

Artikel 58

Bestemmelserne i denne konvention beroerer ikke rettigheder , der er indroemmet schweiziske statsborgere ved den mellem Frankrig og Det schweiziske Edsforbund den 15 . juni 1869 indgaaede konvention om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af domme i borgerlige sager .

Artikel 59

Denne konvention er ikke til hinder for , at en kontraherende stat inden for rammerne af en konvention om anerkendelse og fuldbyrdelse af domme over for en tredjestat forpligter sig til ikke at anerkende en retsafgoerelse , som i en anden kontraherende stat er truffet mod en sagsoegt , der har sin bopael eller sit saedvanlige opholdssted paa denne tredjestats omraade , saafremt afgoerelsen i et af de i artikel 4 naevnte tilfaelde kun har kunnet stoettes paa en af de kompetenceregler , som er naevnt i artikel 3 , andet afsnit .

Ingen kontraherende stat kan dog over for en tredjestat forpligte sig til ikke at anerkende en retsafgoerelse truffet i en anden kontraherende stat af en ret , der har kompetence som foelge af , at der i denne stat findes gods tilhoerende sagsoegte eller af , at sagsoeger har gjort udlaeg eller arrest i dervaerende gods ,

1 . saafremt begaeringen vedroerer ejendomsretten til eller besiddelsen af det naevnte gods , gaar ud paa at opnaa tilladelse til at raade over dette eller vedroerer andre tvister om godset , eller

2 . saafremt dette gods er stillet som sikkerhed for en fordring , der er genstand for begaeringen ( 32 ) .

AFSNIT VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 60 ( 33 )

Denne konvention gaelder for de kontraherende staters europaeiske omraader , herunder Groenland , for de franske oversoeiske departementer og territorier samt for Mayotte .

Kongeriget Nederlandene kan i forbindelse med undertegnelsen eller ratifikationen af denne konvention eller paa ethvert senere tidspunkt ved en meddelelse til generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber erklaere , at denne konvention skal gaelde for De nederlandske Antiller . Saafremt en saadan erklaering ikke afgives , anses retssager , der verserer inden for kongerigets europaeiske omraade som foelge af en kassationsappel verdroerende afgoerelser truffet af retterne paa De nederlandske Antiller , som sager , der verserer for disse retter .

Uanset foerste afsnit gaelder denne konvention ikke :

1 . for Faeroeerne , medmindre anden erklaering fremsaettes af kongeriget Danmark ,

2 . for europaeiske omraader uden for Det forenede Kongerige , hvis internationale forbindelser varetages af dette , medmindre anden erklaering fremsaettes af Det forenede Kongerige vedroerende et saadant omraade .

Disse erklaeringer kan til enhver tid fremsaettes ved meddelelse til generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber .

Appelsager og genoptagelsessager , der i Det forenede Kongerige indledes mod afgoerelser truffet af retter i et af de omraader , der er omhandlet i tredje afsnit , nr . 2 , betragtes som sager , der verserer for disse retter .

De sager , der i kongeriget Danmark behandles efter reglerne i lov for Faeroeerne om rettens pleje , betragtes som sager , der verserer ved retter paa Faeroeerne .

Artikel 61 ( 34 )

Denne konvention skal ratificeres af signatarstaterne . Ratifikationsdokumenterne skal deponeres hos generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber .

Artikel 62 ( 35 )

Denne konvention traeder i kraft den foerste dag i den tredje maaned , der foelger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument .

Artikel 63

De kontraherende stater anerkender , at enhver stat , som bliver medlem af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , skal erklaere sig indfoerstaaet med , at denne konvention anvendes som grundlag for de forhandlinger , der er noedvendige for , mellem de kontraherende stater og den paagaeldende stat , at sikre gennemfoerelsen af artikel 220 , sidste stykke , i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab .

De noedvendige tilpasninger kan fastsaettes i en saerlig konvention mellem de kontraherende stater paa den ene side og den paagaeldende stat paa den anden side .

Artikel 64 ( 36 )

Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber giver signatarstaterne meddelelse om :

a ) deponeringen af ethvert ratifikationsdokument ;

b ) datoen for denne konventions ikrafttraeden ;

c ) erklaeringer modtaget i henhold til artikel 60 ( 37 ) ;

d ) erklaeringer modtaget i henhold til artikel IV i protokollen ;

e ) meddelelser i henhold til artikel VI i protokollen .

Artikel 65

Den protokol , der efter faelles aftale mellem de kontraherende stater er knyttet som bilag til denne konvention , udgoer en integrerende del af konventionen .

Artikel 66

Denne konvention er indgaaet for ubegraenset tid .

Artikel 67

Enhver kontraherende stat kan fremsaette anmodning om aendring af denne konvention . I saa fald indkalder formanden for Raadet for De europaeiske Faellesskaber til en konference med henblik paa aendring af konventionen .

Artikel 68 ( 38 )

Denne konvention , udfaerdiget i ét eksemplar paa fransk , italiensk , nederlandsk og tysk , hvilke fire tekster har samme gyldighed , deponeres i arkiverne i sekretariatet for Raadet for De europaeiske Faellesskaber . Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer ( 39 ) .

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne konvention .

Udfaerdiget i Bruxelles , den syvogtyvende september nitten hundrede og otteogtres .

For Hans Majestaet belgiernes konge

Pierre HARMEL

For praesidenten for Forbundsrepublikken Tyskland

Willy BRANDT

For praesidenten for Den franske Republik

Michel DEBRE

For praesidenten for Den italienske Republik

Giuseppe MEDICI

For Hans kongelige Hoejhed storhertugen af Luxembourg

Pierre GREGOIRE

For Hendes Majestaet dronningen af Nederlandene

J.M.A.H . LUNS

( 1 ) Andet punktum indsat ved artikel 3 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 2 ) Stk . 2 som aendret ved artikel 4 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved artikel 3 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 3 ) Nr . 2 som aendret ved artikel 5 , stk . 3 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 4 ) Nr . 6 indsat ved artikel 5 , stk . 4 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 5 ) Nr . 7 indsat ved artikel 5 , stk . 4 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 6 ) Artiklen indsat ved artikel 6 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 7 ) Som aendret ved artikel 7 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 8 ) Som aendret ved artikel 8 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 9 ) Artiklen indsat ved artikel 9 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 10 ) Som aendret ved artikel 10 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 11 ) Som aendret ved artikel 11 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 12 ) Stk . 2 som aendret ved artikel 12 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 13 ) Nr . 2 som aendret ved artikel 13 , stk . 1 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 14 ) Nr . 5 indsat ved artikel 13 , stk . 2 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 15 ) Stk . 2 indsat ved artikel 14 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 16 ) Stk . 2 indsat ved artikel 15 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 17 ) Stk . 1 som aendret ved artikel 16 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved artikel 4 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 18 ) Som aendret ved artikel 17 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved artikel 5 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 19 ) Stk . 2 indsat ved artikel 18 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 20 ) Stk . 1 som aendret ved artikel 19 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved artikel 6 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 21 ) Som aendret ved artikel 20 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved artikel 7 tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 22 ) Som aendret ved artikel 21 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 23 ) Nr . 2 som aendret ved artikel 22 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 24 ) Stk . 2 indsat ved artikel 23 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 25 ) Tiltraedelseskonventionen af 1978 indeholder i afsnit V foelgende overgangsbestemmelser :

Artikel 34

1 . Konventionen af 1968 og protokollen af 1971 som aendret ved naervaerende konvention finder kun anvendelse paa retssager , der er anlagt , og paa officielt bekraeftede dokumenter , der er udstedt , efter at naervaerende konvention er traadt i kraft i domsstaten , og , saafremt anerkendelse eller fuldbyrdelse af en retsafgoerelse eller af et officielt bekraeftet dokument paaberaabes , i den stat , begaeringen er rettet til .

2 . I forholdet mellem de seks stater , der er parter i konventionen af 1968 , skal retsafgoerelser , som er truffet efter ikrafttraedelsesdatoen for naervaerende konvention i sager , der er anlagt foer dette tidspunkt , dog anerkendes og fuldbyrdes efter bestemmelserne i afsnit III i konventionen af 1968 som aendret .

3 . I forholdet mellem de seks stater , der er parter i konventionen af 1968 , og de tre stater , der er naevnt i artikel 1 i naervaerende konvention samt i forholdet mellem disse tre stater indbyrdes skal retsafgoerelser , som er truffet efter den ikrafttraedelsesdato for naervaerende konvention , der gaelder i forholdet mellem domsstaten og den stat , begaeringen er rettet til , i sager , der er anlagt foer dette tidspunkt , endvidere anerkendes og fuldbyrdes efter bestemmelserne i afsnit III i konventionen af 1968 som aendret , saafremt kompetencen har vaeret stoettet paa regler , der var i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit II som aendret eller med bestemmelser fastsat ved en konvention , som var i kraft mellem domsstaten og den stat , begaeringen er rettet til , da sagen blev anlagt .

Artikel 35

Saafremt parterne skriftligt foer denne konventions ikrafttraeden i en tvist vedroerende en kontrakt har aftalt , at irske retsregler eller retsreglerne i en del af Det forenede Kongerige skal finde anvendelse paa den paagaeldende kontrakt , bevarer retterne i Irland eller i vedkommende del af Det forenede Kongerige adgangen til at traeffe afgoerelse i den paagaeldende tvist .

Artikel 36

I tre aar efter ikrafttraeden af konventionen af 1968 for henholdsvis kongeriget Danmarks og Irlands vedkommende fastsaettes kompetencen i soeretssager i hver af disse stater ikke blot i henhold til bestemmelserne i naevnte konvention , men ogsaa i henhold til de nedenfor under nr . 1 til 6 anfoerte bestemmelser . Anvendelsen af disse bestemmelser ophoerer dog i hver af disse stater , naar den internationale konvention om tilvejebringelse af ensartede regler for arrest i soegaaende skibe , som blev undertegnet i Bruxelles den 10 . maj 1952 , traeder i kraft for den paagaeldende stats vedkommende .

1 . Personer med bopael i en kontraherende stat kan i foelgende tilfaelde for et soeretligt krav sagsoeges ved retterne i en af de ovennaevnte stater , saafremt der ved en ret i en af disse stater til sikring af kravet er gjort eller - hvis der er ydet kaution eller stillet anden sikkerhed - kunne have vaeret gjort arrest i det skib , kravet er rettet imod , eller i ethvert andet skib tilhoerende den paagaeldende person , og

a ) sagsoegeren har bopael paa denne stats omraade ;

b ) det soeretlige krav er opstaaet i denne stat ;

c ) det soeretlige krav er opstaaet paa en rejse , under hvilken arrest er blevet eller kunne have vaeret gjort ;

d ) kravet hidroerer fra et sammenstoed eller fra en skade forvoldt af et skib paa et andet skib eller paa ting eller personer ombord , ved udfoerelse eller undladelse af en manoevre eller ved ikke-overholdelse af gaeldende regler ;

e ) kravet er opstaaet ved bjaergning ; eller

f ) kravet er sikret ved en panteret i det skib , hvori der er gjort arrest .

2 . Arrest kan goeres i det skib , som det soeretlige krav vedroerer , eller i ethvert andet skib , som tilhoerer den person , der paa tidspunktet for det soeretlige kravs opstaaen var ejer af det skib , som det paagaeldende krav vedroerer . For de i nr . 5 , litra o ) , p ) og q ) omhandlede krav kan arrest dog kun goeres i det skib , som kravet vedroerer .

3 . Skibe anses at have samme ejer , naar samtlige ejendomsanparter tilhoerer den eller de samme personer .

4 . Naar befragteren ved " bare boat " -befragtning af et skib haefter alene for et soeretligt krav , der vedroerer skibet , kan arrest goeres i dette eller i ethvert andet skib , som tilhoerer befragteren , hvorimod arrest for dette soeretlige krav ikke kan goeres i noget andet skib tilhoerende ejeren . Paa samme maade forholder det sig i alle tilfaelde , hvor en anden person end ejeren haefter for et soeretligt krav .

5 . Ved et " soeretligt krav " forstaas en paastand om en rettighed eller et krav stoettet paa en eller flere af foelgende grunde :

a ) skade forvoldt af et skib ved sammenstoed eller paa anden maade ;

b ) tab af menneskeliv eller personskader forvoldt af et skib eller i forbindelse med driften at et skib ;

c ) bjaergning ;

d ) aftale om brug eller leje af skib paa grundlag af et certeparti eller andet ;

e ) aftale om transport af gods med et skib paa grundlag af et certeparti , et konossement eller andet ;

f ) tab af eller skade paa gods og bagage under transport med et skib ;

g ) groshaveri ;

h ) bodmeri ;

i ) bugsering ;

j ) lodsning ;

k ) leverancer til et skib uanset leveringsstedet , af varer eller materiel bestemt til skibets drift eller vedligeholdelse ;

l ) bygning af , reparationer paa og udstyr til et skib , eller udgifter til dok ;

m ) kaptajns - , officers - eller mandskabshyre ;

n ) kaptajnens udlaeg og udlaeg foretaget af afladere , befragtere , eller agenter for skibets eller dets ejers regning ;

o ) tvist om ejendomsretten til et skib ;

p ) tvist mellem samejere om ejendomsretten til et skib , om besiddelsen eller driften af et skib eller om retten til indtaegterne fra et skib ;

q ) panteret i et skib .

6 . I Danmark daekker udtrykket " arrest " ogsaa " forbud " , for saa vidt angaar de overfor under nr . 5 litra o ) og p ) omhandlede soeretlige krav , og for saa vidt denne fremgangsmaade i det foreliggende tilfaelde er den eneste , der kan finde anvendelse efter paragraf 646 til 653 i lov om rettens pleje " .

Tiltraedelseskonventionen af 1982 indeholder i afsnit V foelgende overgangsbestemmelser :

Artikel 12

1 . Konventionen af 1968 og protokollen af 1971 , som aendret ved konventionen af 1978 og ved naervaerende konvention , finder kun anvendelse paa retssager , der er anlagt , og paa officielt bekraeftede dokumenter , der er udstedt , efter at naervaerende konvention er traadt i kraft i domsstaten , og , saafremt anerkendelse eller fuldbyrdelse af en retsafgoerelse eller af et officielt bekraeftet dokument paaberaabes , i den stat , begaeringen er rettet til .

2 . I forholdet mellem domsstaten og den stat , begaeringen er rettet til , skal retsafgoerelser , som er truffet efter ikrafttraedelsesdatoen for naervaerende konvention , i sager , der er anlagt foer dette tidspunkt , dog anerkendes og fuldbyrdes efter bestemmelserne i afsnit III i konventionen af 1968 , som aendret ved konventionen af 1978 og naervaerende konvention , saafremt kompetencen har vaeret stoettet paa regler , der var i overensstemmelse med bestemmelserne i det aendrede afsnit II i konventionen af 1968 eller med bestemmelserne i en konvention , som var gaeldende mellem domsstaten og den stat , begaeringen er rettet til , da sagen blev anlagt .

Endvidere indeholder artikel 1 , stk . 2 , i tiltraedelseskonventionen af 1982 foelgende bestemmelse :

2 . Den hellenske Republik tiltraeder blandt andet artikel 25 , stk . 2 , samt artikel 35 og 36 i konventionen af 1978 .

( 26 ) Fjerde og femte led indsat ved artikel 24 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 27 ) Niende led indsat ved artikel 24 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 28 ) Tiende led indsat ved artikel 8 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 29 ) Trettende og fjortende led indsat ved artikel 24 tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 30 ) Som aendret ved artikel 25 , stk . 1 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 31 ) Artikel 25 , stk . 2 , i tiltraedelseskonventionen af 1978 indeholder foelgende bestemmelse :

2 . Med henblik paa at sikre en ensartet fortolkning af artikel 57 , foerste afsnit , skal denne artikel anvendes paa foelgende maade :

a ) Konventionen af 1968 som aendret er ikke til hinder for , at en ret i en kontraherende stat , der er part i en konvention vedroerende er saerligt omraade , kan anse sig for kompetent i medfoer af denne sidstnaevnte konvention , ogsaa selv om sagsoegte har bopael i en kontraherende stat , der ikke er part i den paagaeldende konvention . Den ret , ved hvilken sagen er anlagt , skal under alle omstaendigheder anvende artikel 20 i konventionen af 1968 som aendret .

b ) Afgoerelser , der i en kontraherende stat traeffes af en ret , som har anset sig for kompetent i medfoer af en konvention vedroerende et saerligt omraade , skal anerkendes og fuldbyrdes i de oevrige kontraherende states i overensstemmelse med konventionen af 1968 som aendret .

Saafremt baade domsstaten og den stat , som begaeringen rettes til , er parter i en konvention vedroerende et saerligt omraade , som fastsaetter betingelser for anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , anvendes disse betingelser . Under alle omstaendigheder kan de bestemmelser i konventionen af 1968 som aendret , der vedroerer fremgangsmaaden ved anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgoerelser , finde anvendelse .

Artikel 1 , stk . 2 , i tiltraedelseskonventionen af 1982 indeholder foelgende bestemmelse :

2 . Den hellenske Republik tiltraeder blandt andet artikel 25 , stk . 2 , samt artikel 35 , og 36 i konventionen af 1978 .

( 32 ) Stk . 2 indsat ved artikel 26 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 33 ) Som aendret ved artikel 27 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 34 ) Ratificeringen af tiltraedelseskonventionen af 1978 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 38 , der har foelgende ordlyd :

" Denne konvention skal ratificeres af signatarstaterne . Ratifikationsdokumenterne skal deponeres hos generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber . "

Ratificeringen af tiltraedelseskonventionen af 1982 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 14 , der har foelgende ordlyd :

" Denne konvention ratificeres af signatarstaterne . Ratifikationsdokumenterne deponeres hos generalsekretaeren for Raadet for de europaeiske Faellesskaber . "

( 35 ) Ikrafttraedelsen af tiltraedelseskonventionen af 1978 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 39 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 39

Denne konvention traeder i kraft med virkning for de stater , der har ratificeret den , den foerste dag i den tredje maaned , der foelger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument fra Faellesskabets oprindelige medlemsstater og en ny medlemsstat .

For hver ny medlemsstat , der ratificerer konventionen paa et senere tidspunkt , traeder den i kraft den foerste dag i den tredje maaned , der foelger efter deponeringen af denne stats ratifikationsdokument .

Ikraftraedelsen af tiltraedelseskonventionen af 1982 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 15 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 15

Denne konvention traeder i kraft med virkning for de stater , der har ratificeret den , den foerste dag i den tredje maaned , der foelger efter deponeringen af det sidste ratifikationsdokument fra Den hellenske Republik og de stater , som har sat konventionen af 1978 i kraft i overensstemmelse med artikel 39 i sidstnaevnte konvention .

For hver medlemsstat , der ratificerer konventionen paa et senere tidspunkt , traeder den i kraft den foerste dag i den tredje maaned , der foelger efter deponeringen af denne stats ratifikationsdokument .

( 36 ) Notifikationerne vedroerende tiltraedelseskonventionen af 1978 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 40 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 40

Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber giver signatarstaterne meddelelse om :

a ) deponeringen af ethvert ratifikationsdokument ,

b ) datoen for denne konventions ikrafttraeden mellem de kontraherende stater .

Notifikationerne vedroerende tiltraedelseskonventionen af 1982 er fastlagt i paagaeldende konventions artikel 16 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 16

Generalsekretaeren for Raadet for de europaeiske Faellesskaber giver signatarstaterne meddelelse om :

a ) deponeringen af ethvert ratifikationsdokument ,

b ) datoerne for denne konventions ikrafttraeden for de kontraherende stater .

( 37 ) Litra c ) som aendret ved artikel 28 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 38 ) Angivelsen af de tekster til tiltraedelseskonventionen af 1978 , som har retsgyldighed , er indeholdt i paagaeldende konventions artikel 41 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 41

Denne konvention , udfaerdiget i ét eksemplar paa dansk , engelsk , fransk , irsk , italiensk , nederlandsk og tysk , hvilke syv tekster har samme gyldighed , deponeres i arkiverne i sekretariatet for Raadet for De europaeiske Faellesskaber . Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer .

Angivelsen af de tekster til tiltraedelseskonventionen af 1982 , som har retsgyldighed , er indeholdt i paagaeldende konventions artikel 17 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 17

Denne konvention , udfaerdiget i ét eksemplar paa dansk , engelsk , fransk , graesk , irsk , italiensk , nederlandsk og tysk , hvilke otte tekster har samme gyldighed , deponeres i arkiverne i sekretariatet for Raadet for De europaeiske Faellesskaber . Generalsekretaeren fremsender en bekraeftet genpart til hver af signatarstaternes regeringer .

( 39 ) Udfaerdigelsen paa de tiltraedende medlemsstaters officielle sprog af de tekster til konventionen af 1968 , som har retsgyldighed , er

- for saa vidt angaar tiltraedelseskonventionen af 1978 omhandlet i paagaeldende konventions artikel 37 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 37

Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber fremsender til regeringerne for kongeriget Danmark , Irland og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland en bekraeftet genpart paa fransk , italiensk , nederlandsk og tysk af konventionen af 1968 og af protokollen af 1971 .

Teksterne til konventionen af 1968 og til protokollen af 1971 , udfaerdiget paa dansk , engelsk og irsk er knyttet som bilag til naervaerende konvention . Teksterne udfaerdiget paa dansk , engelsk og irsk har gyldighed paa samme vilkaar som de oprindelige tekster til konventionen af 1968 og protokollen af 1971 .

- for saa vidt angaar tiltraedelseskonventionen af 1982 omhandlet i paagaeldende konventions artikel 13 , der har foelgende ordlyd :

Artikel 13

Generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber fremsender til regeringen for Den hellenske Republik en bekraeftet genpart paa dansk , engelsk , fransk , irsk , italiensk , nederlandsk og tysk af konventionen af 1968 , af protokollen af 1971 og af konventionen af 1978 .

Teksterne til konventionen af 1968 , til protokollen af 1971 og til konventionen af 1978 , udfaerdiget paa graesk er knyttet som bilag til naervaerende konvention . Teksterne udfaerdiget paa graesk har gyldighed paa samme vilkaar som de oevrige tekster til konventionen af 1968 , protokollen af 1971 og konventionen af 1978 .

(*) Tekst som aendret ved konventionen af 9 . oktober 1978 om kongeriget Danmarks , Irlands og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse - i det foelgende benaevnt " tiltraedelseskonventionen af 1978 " - og ved konventionen af 25 . oktober 1982 om Den hellenske Republiks tiltraedelse - i det foelgende benaevnt " tiltraedelseskonventionen af 1982 " .

PROTOKOL (*)

De hoeje kontraherende parter er blevet enige om foelgende bestemmelser , der knyttes som bilag til konventionen :

Artikel I

Enhver person , der har bopael i Luxembourg , og som i henhold til artikel 5 , nr . 1 , sagsoeges ved en ret i en anden kontraherende stat , kan goere indsigelse mod den paagaeldende rets kompetence . Saafremt sagsoegte ikke giver moede , skal denne ret paa embeds vegne erklaere sig for inkompetent .

Enhver aftale om kompetence som naevnt i artikel 17 faar kun gyldighed for en person , der har bopael i Luxembourg , saafremt den paagaeldende udtrykkeligt og specielt har accepteret aftalen .

Artikel II

Med forbehold af mere gunstige nationale bestemmelser kan personer , der har bopael i en kontraherende stat , og mod hvem der indledes retsforfoelgning for en uagtsom lovovertraedelse ved retter kompetente i straffesager i en anden kontraherende stat , hvor de paagaeldende ikke er statsborgere , selv naar de ikke personligt giver moede , til deres forsvar vaelge personer , der er bemyndiget hertil .

Den ret , der behandler sagen , kan dog bestemme , at den paagaeldende skal give moede personligt ; saafremt dette ikke sker , skal den afgoerelse , der er truffet med hensyn til et borgerligt krav , uden at den paagaeldende har haft mulighed for at varetage sine interesser under sagen , ikke anerkendes eller fuldbyrdes i de oevrige kontraherende stater .

Artikel III

Ingen form for skat , afgift eller gebyr , som beregnes i forhold til sagens vaerdi , maa i forbindelse med behandlingen af en begaering om fuldbyrdelsespaategning opkraeves i den stat , som begaeringen rettes til .

Artikel IV

De inden - og udenretslige dokumenter , der udfaerdiges inden for en kontraherende stats omraade , og som skal meddeles eller forkyndes for personer , der befinder sig inden for en anden kontraherende stats omraade , skal fremsendes i overensstemmelse med de fremgangsmaader , der er fastsat ved konventioner eller aftaler indgaaet mellem de kontraherende stater .

Medmindre modtagerstaten ved en erklaering rettet til generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber modsaetter sig dette , kan de paagaeldende dokumenter ligeledes fremsendes direkte af vedkommende offentligt godkendte personer i den stat , hvor dokumenterne er udfaerdiget , til vedkommende offentligt godkendte personer i den stat , paa hvis omraade dokumentets adressat befinder sig . I dette tilfaelde fremsender vedkommende offentligt godkendte person i domsstaten en genpart af dokumentet til vedkommende offentligt godkendte person i den stat , begaeringen rettes til , naar den paagaeldende er kompetent til at aflevere det til adressaten . Denne aflevering sker efter de regler , der er foreskrevet i lovgivningen i den stat , som begaeringen rettes til . Afleveringen bekraeftes ved en attestation , som sendes direkte til vedkommende offentligt godkendte person i den stat , hvor dokumentet er udfaerdiget .

Artikel V

Den i artikel 6 , nr . 2 , og artikel 10 fastsatte kompetence i sager om opfyldelse af en forpligtelse eller ved intervention kan ikke goeres gaeldende i Forbundsrepublikken Tyskland . I denne stat kan enhver , der har bopael inden for en anden kontraherende stats omraade , inddrages i sagen i henhold til civilproceslovens artikel 68 , 72 , 73 og 74 vedroerende procesunderretning .

De retsafgoerelser , der traeffes i de oevrige kontraherende stater i medfoer af artikel 6 , nr . 2 , og artikel 10 , skal anerkendes og fuldbyrdes i Forbundsrepublikken Tyskland i overensstemmelse med afsnit III . De retsvirkninger , som domme , afsagt i Forbundsrepublikken Tyskland , har over for tredjemand i henhold til artikel 68 , 72 , 73 og 74 i civilprocesloven , skal ligeledes anerkendes i de andre kontraherende stater .

Artikel Va ( 1 )

I sager om underholdspligt omfatter udtrykkene " dommer " , " ret " og " domsmyndighed " ogsaa de danske administrative myndigheder .

Artikel Vb ( 2 )

I tvister mellem en skibsfoerer og et besaetningsmedlem paa et soegaaende skib , der er indregistreret i Danmark , Graekenland eller Irland , om hyre eller andre forhyringsvilkaar , skal retterne i en kontraherende stat undersoege , om den diplomatiske repraesentant eller konsularagent , som skibet henhoerer under , er blevet underrettet om tvisten . De skal udsaette sagen , saa laenge denne repraesentant eller agent ikke er blevet underrettet . De skal paa embeds vegne erklaere sig inkompetente , saafremt denne repraesentant eller agent , behoerigt underrettet , har udoevet de befoejelser , som er ham tillagt i sagen ved en konsularaftale , eller , i mangel af en saadan aftale , har gjort indsigelse vedroerende kompetencen inden for den indroemmende frist .

Artikel Vc ( 3 )

Naar artikel 52 og 53 i denne konvention i medfoer af artikel 69 , stk . 5 , i konventionen om det europaeiske patent for faellesmarkedet , undertegnet i Luxembourg den 15 . december 1975 , anvendes paa bestemmelser vedroerende " residence " i den engelske tekst til sidstnaevnte konvention , skal udtrykket " residence " i den paagaeldende tekst forstaas som " domicile " i ovennaevnte artikel 52 og 53 .

Artikel Vd ( 4 )

Med forbehold af den kompetence , der i henhold til konventionen om meddelelse af europaeiske patenter , undertegnet i Muenchen den 5 . oktober 1973 , er tillagt Den europaeiske Patentmyndighed , har retterne i hver kontraherende stat , uanset bopael , enekompetence for saa vidt angaar registreringen og gyldigheden af et europaeisk patent , der er meddelt for denne stat , og som ikke er et faellesskabspatent i henhold til artikel 86 i konventionen om det europaeiske patent for faellesmarkedet , undertegnet i Luxembourg den 15 . december 1975 .

Artikel VI

De kontraherende stater skal meddele generalsekretaeren for Raadet for De europaeiske Faellesskaber teksterne til lovbestemmelser , som medfoerer aendringer enten med hensyn til de bestemmelser i deres lovgivning , der er naevnt i konventionen , eller med hensyn til de retter , der er anfoert i afsnit III , afdeling 2 , i konventionen .

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne protokol .

Udfaerdiget i Bruxelles , den syvogtyvende september nitten hundrede og otteogtres .

For Hans Majestaet belgiernes konge

Pierre HARMEL

For praesidenten for Forbundsrepublikken Tyskland

Willy BRANDT

For praesidenten for Den franske Republik

Michel DEBRE

For praesidenten for Den italienske Republik

Giuseppe MEDICI

For Hans kongelige Hoejhed storhertugen af Luxembourg

Pierre GREGOIRE

For Hendes Majestaet dronningen af Nederlandene

J . M . A . H . LUNS

(*) Tekst som aendret ved tiltraedelseskonventionen af 1978 og ved tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 1 ) Artiklen indsat ved artikel 29 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 2 ) Artiklen indsat ved artikel 29 i tiltraedelseskonventionen af 1978 og aendret ved artikel 9 i tiltraedelseskonventionen af 1982 .

( 3 ) Artiklen indsat ved artikel 29 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

( 4 ) Artiklen indsat ved artikel 29 i tiltraedelseskonventionen af 1978 .

FAELLESERKLAERING

Regeringerne for kongeriget Belgien , Forbundsrepublikken Tyskland , Den franske Republik , Den italienske Republik , storhertugdoemmet Luxembourg og kongeriget Nederlandene -

som paa tidspunktet for undertegnelsen af konventionen om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgoerelser i borgerlige sager , herunder handelssager ,

oensker at sikre en saa effektiv gennemfoerelse som muligt af konventionens bestemmelser ,

tilstraeber at undgaa , at forskellige fortolkninger af konventionens bestemmelser skal skade dens enhedskarakter , og

erkender , at der eventuelt kan opstaa positive eller negative kompetencekonflikter ved konventionens anvendelse -

erklaerer sig rede til :

1 . at undersoege disse spoergsmaal , og i saerdeleshed at undersoege muligheden for at tillaegge De europaeiske Faellesskabers Domstol kompetence paa visse omraader , og i paakommende tilfaelde indlede forhandlinger om en aftale med henblik herpaa ;

2 . at etablere kontakter med regelmaessige mellemrum mellem deres repraesentanter .

Til bekraeftelse heraf har undertegnede befuldmaegtigede underskrevet denne faelleserklaering .

Udfaerdiget i Bruxelles , den syvogtyvende september nitten hundrede og otteogtres .

Pierre HARMEL

Giuseppe MEDICI

Willy BRANDT

Pierre GREGOIRE

Michel DEBRE

J . M . A . H . LUNS