41981X0919

Resolution vedtaget af repræsentanterne for regeringerne for De europæiske Fællesskabers medlemsstater, forsamlet i Rådet den 23. juni 1981

EF-Tidende nr. C 241 af 19/09/1981 s. 0001 - 0007
den spanske specialudgave: Kapitel 01 bind 3 s. 0087
den portugisiske specialudgave: Kapitel 01 bind 3 s. 0087


RESOLUTION VEDTAGET AF REPRAESENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RAADET den 23. juni 1981

REPRAESENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABERS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RAADET -

som goer opmaerksom paa, at regeringscheferne, forsamlet i Paris den 9.-10. december 1974, anmodede om, at der blev foranstaltet en undersoegelse af muligheden for at oprette en pasunion og forud herfor at indfoere et ensartet pas, og at Det europaeiske Raad, forsamlet i Rom den 3.-4. december 1975, efter gennemgang af den rapport, der blev forelagt det, besluttede at indfoere en ensartet model for et pas,

som oensker at fremme alt, hvad der kan styrke foelelsen hos medlemsstaternes borgere af at tilhoere ét og samme Faellesskab, og

som finder, at indfoerelsen af et saadant pas vil kunne lette bevaegeligheden for medlemsstaternes statsborgere,

har udarbejdet et pas, hvis ensartede model og hvis anvendelsesomraade er beskrevet i henholdsvis bilag I og bilag II, som begge udgoer integrerende dele af denne resolution, og

er blevet enige om, at medlemsstaterne skal bestraebe sig paa at udstede dette pas senest fra 1. januar 1985.

Udfaerdiget i Luxembourg, den treogtyvende juni nitten hundrede og enogfirs.

Geschehen zu Luxemburg am dreiundzwanzigsten Juni neunzehnhunderteinundachtzig.

>PIC FILE= "T0033810">

Done at Luxembourg on the twenty-third day of June in the year one thousand nine hundred and eighty-one.

Fait à Luxembourg, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-un.

Fatto a Lussemburgo, addì ventitré giugno millenovecentoottantuno.

Gedaan te Luxembourg, de drieëntwintigste juni negentienhonderd eenentachtig. >PIC FILE= "T0033811">

>PIC FILE= "T0033812">

BILAG I BESKRIVELSE AF MODELLEN TIL DET ENSARTEDE PAS

A. Passets format

Passet er af enhedsformat. Dette format skal fastlaegges af en gruppe sagkyndige under hensyntagen til de tekniske problemer, og saerligt dem, der er en foelge af indsaettelsen af et eventuelt plastbetrukket kort.

Stoerrelsen af det plastbetrukne kort, som eventuelt kan indsaettes i passet, er som fastsat i ICAOs udkast til henstilling.

B. Passets omslag a) Farve : lilla

b) Angivelser paa omslaget

I raekkefoelgen: - »Det europaeiske Faellesskab«,

- navnet paa den pasudstedende stat,

- statens vaaben eller maerke,

- »Pas«.

Angivelserne »Det europaeiske Faellesskab« og navnet paa staten trykkes med samme slags typer.

c) De sprog, hvorpaa angivelserne skal anfoeres

Angivelserne affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog.

d) Den indvendige side af omslaget foerst i passet

Staterne har mulighed for her at anfoere de angivelser, de oensker. Disse fakultative angivelser affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog.

C. Passets sideantal

Passet indeholder normalt 32 sider. Der kan dog udstedes pas med et stoerre sideantal til personer, der rejser meget.

Passets sideantal anfoeres nederst paa sidste side. Denne angivelse affattes paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1). (1) Det vil sige de sprog, paa hvilke traktaterne er affattet : dansk, engelsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk.

D. Foerste side

Foelgende angivelser anfoeres paa denne side i raekkefoelgen: - »Det europaeiske Faellesskab«,

- navnet paa den pasudstedende stat,

- »Pas«.

Angivelserne »Det europaeiske Faellesskab« og navnet paa staten trykkes med samme slags typer.

Disse angivelser affattes paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1).

Paa denne side findes ligeledes passets serienummer. Nummeret gentages eventuelt paa de oevrige sider.

E. Plastbetrukket side og traditionel kontrolside

Passet indeholder enten en plastbetrukket side eller en traditionel kontrolside.

Den plastbetrukne side og den traditionelle kontrolside skal indeholde samme angivelser, som er foelgende: 1. Efternavn

2. Fornavn

3. Nationalitet

4. Foedselsdato

5. Koen

6. Foedested

7. Udstedelsesdato

8. Udloebsdato

9. Myndighed

10. Indehaverens underskrift.

Disse angivelser: - affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog samt paa engelsk og fransk;

- ledsages af tal, der henviser til en fortegnelse, hvori emnet for angivelserne anfoeres paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1).

Et fotografi af indehaveren indsaettes paa den plastbetrukne side eller paa den traditionelle kontrolside.

Den plastbetrukne sides udformning svarer til modellen i ICAOs udkast til henstilling. (1) Det vil sige de sprog, paa hvilke traktaterne er affattet : dansk, engelsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk.

F. Foelgende side

Staterne kan paa denne side anfoere angivelser vedroerende: 11. bopael,

12. hoejde,

13. oejenfarve,

14. forlaengelse af passets gyldighed.

Disse angivelser: - affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog samt paa engelsk og fransk;

- ledsages af tal, der henviser til en fortegnelse, hvori emnet for angivelserne anfoeres paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1).

G. Foelgende side

Denne side boer forbeholdes: - oplysninger vedroerende pasindehaverens aegtefaelle for de medlemsstater, der udsteder familiepas;

- oplysninger vedroerende de boern, der ledsager pasindehaveren ; disse oplysninger skal angive efternavn, fornavn, foedselsdato og koen;

- i givet fald fotografier af aegtefaellen og boernene.

Disse angivelser: - affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog samt paa engelsk og fransk;

- ledsages af tal, der henviser til en fortegnelse, hvori emnet for angivelserne anfoeres paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1).

H. Foelgende side

Denne side er forbeholdt de pasudstedende myndigheder.

Angivelsen oeverst paa denne side affattes paa de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1).

I. Foelgende side

Paa denne side findes fortegnelsen med oversaettelse til de officielle sprog i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater (1) af emnet for angivelserne: - paa den plastbetrukne side, (1) Det vil sige de sprog, paa hvilke traktaterne er affattet : dansk, engelsk, fransk, graesk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk.

- eller paa den traditionelle kontrolside,

- paa de under F. og G. omhandlede sider.

J. Foelgende sider

Disse sider er forbeholdt viseringer. De skal vaere nummererede og maa ikke indeholde angivelser.

K. Den indvendige side af omslaget sidst i passet

Staterne har mulighed for her at anfoere de oplysninger og/eller anvisninger, de oensker. Disse anvisninger affattes paa den pasudstedende stats officielle sprog.

BILAG II ANVENDELSESOMRAADE

A. Det ensartede pas udstedes til statsborgerne i Det europaeiske Faellesskabs medlemsstater.

B. Medlemsstaterne afgoer, om de vil udstede denne pastype til andre personer.

C. Medlemsstaterne kan i bestemte saertilfaelde udstede pas af en anden model, saasom diplomat- eller tjenestepas.

D. Saafremt det skulle vise sig noedvendigt vil medlemsstaterne i saerlige tilfaelde fortsat kunne udstede et pas af den gamle model, uden at dette beroerer det pas, der skal udstedes i henhold til denne resolution.