41976X1008(01)

Akt om almindelige direkte valg af repræsentanterne i forsamlingen

EF-Tidende nr. L 278 af 08/10/1976 s. 0005 - 0011


AKT om almindelige direkte valg af repraesentanterne i Europa- Parlamentet

Artikel 1

Repraesentanterne i Europa-Parlamentet for folkene i de i Faellesskabet sammensluttede stater vaelges ved almindelige direkte valg.

Artikel 2(*) (*) Artikel 2 som aendret ved artikel 10 i tiltraedelsesakten SP/PORT.

Antallet af repraesentanter, der vaelges i hver enkelt medlemsstat, fastsaettes til:

Belgien // 24

Danmark // 16

Tyskland // 81

Graekenland // 24

Spanien // 60

Frankrig // 81

Irland // 15

Italien // 81

Luxembourg // 6

Nederlandene // 25

Portugal // 24

Det forenede Kongerige // 81

Artikel 3

1. Repraesentanterne vaelges for en periode paa fem aar.

2. Den femaarige periode begynder ved aabningen af den foerste session efter hvert valg.

Den kan forlaenges eller afkortes i henhold til artikel 10, stk. 2, andet afsnit.

3. Repraesentanternes mandater begynder og ophoerer samtidig med den i stk. 2 naevnte periode.

Artikel 4

1. Repraesentanterne stemmer individuelt og personligt. De er ikke bundet af paalaeg og kan ikke modtage bundet mandat.

2. Repraesentanterne nyder godt af de privilegier og immuniteter, der gaelder for medlemmerne af Europa-Parlamentet i henhold til protokollen om De europaeiske Faellesskabers privilegier og immuniteter, der er knyttet til traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber.

Artikel 5

Hvervet som repraesentant i Europa- Parlamentet er foreneligt med medlemskab af en medlemsstats parlament.

Artikel 6

1. Hvervet som repraesentant i Europa-Parlamentet er uforeneligt med hvervet som:

- medlem af en medlemsstats regering;

- medlem af Kommissionen for De europaeiske Faellesskaber;

- dommer, generaladvokat eller justitssekretaer ved De europaeiske Faellesskabers Domstol;

- medlem af Revisionsretten for De europaeiske Faellesskaber;

- medlem af Det raadgivende udvalg for Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab eller af Det oekonomiske og sociale Udvalg under Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab;

- medlem af udvalg eller organer, som er oprettet i henhold til traktaterne om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab med henblik paa at administrere Faellesskabernes pengemidler eller udfoere vedvarende direkte forvaltning;

- medlem af Den europaeiske Investeringsbanks bestyrelse eller direktion eller ansat i denne;

- tjenestemand eller anden ansat i De europaeiske Faellesskabers institutioner eller dertil knyttede specialiserede organer i aktiv tjeneste.

2. Hver medlemsstat kan desuden i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, fastsaette, hvilke hverv der er uforenelige paa nationalt plan.

3. Repraesentanter i Europa-Parlamentet, paa hvilke stk. 1 og 2 finder anvendelse i loebet af den i artikel 3 omhandlede femaarige periode, udskiftes i overensstemmelse med artikel 12.

Artikel 7

1. Europa-Parlamentet udarbejder forslag til en ensartet valgprocedure i overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, artikel 138, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 108, stk. 3, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab.

2. Indtil en ensartet valgprocedure er traadt i kraft og med forbehold af de oevrige forskrifter i denne akt er valgproceduren undergivet hver medlemsstats nationale forskrifter.

Artikel 8

Ved valg af repraesentanter til Europa-Parlamentet kan ingen vaelger afgive mere end én stemme.

Artikel 9

1. Valg til Europa-Parlamentet afholdes paa en dato, som fastsaettes af hver enkelt medlemsstat, men som for alle medlemsstaterne skal ligge inden for en faelles periode, der begynder torsdag morgen og slutter den umiddelbart foelgende soendag.

2. Stemmeoptaellingen kan foerst begynde, naar stemmeafgivningen er afsluttet i den medlemsstat, hvor vaelgerne sidst afgiver deres stemme i loebet af den i stk. 1 omhandlede periode.

3. Saafremt en medlemsstat ved valg til Europa-Parlamentet beslutter at holde en afstemning i to omgange, skal den foerste omgang afholdes inden for den i stk. 1 omhandlede periode.

Artikel 10

1. Den i artikel 9, stk. 1, omhandlede periode fastlaegges for det foerste valg enstemmigt af Raadet efter hoering af Europa-Parlamentet.

2. De efterfoelgende valg finder sted inden for den tilsvarende periode i det sidste aar inden for den i artikel 3 omhandlede femaarige periode.

Saafremt det viser sig umuligt at afholde valgene i Faellesskabet i denne periode, fastsaetter Raadet enstemmigt efter hoering af Europa-Parlamentet en anden periode, som tidligst kan ligge en maaned foer og senest en maaned efter den periode, som foelger af foerste afsnit.

3. Med forbehold af artikel 22 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, artikel 139 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 109 i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab traeder Europa- Parlamentet automatisk sammen den foerste tirsdag efter udloebet af en periode paa en maaned regnet fra slutningen af den i artikel 9, stk. 1, omhandlede periode.

4. Det afgaaende Europa-Parlaments funktionsperiode ophoerer, naar det nye Europa-Parlament traeder sammen for foerste gang.

Artikel 11

Indtil den i artikel 7, stk. 1, fastsatte ensartede valgprocedure er traadt i kraft, proever Europa-Parlamentet repraesentanternes mandater. Med henblik herpaa tager Europa-Parlamentet de valgresultater, der officielt er bekendtgjort af medlemsstaterne, til efterretning og traeffer afgoerelse i eventuelle tvivlsspoergsmaal, der maatte opstaa paa grundlag af bestemmelserne i denne akt, bortset fra tvivlsspoergsmaal vedroerende de nationale bestemmelser, som denne akt henviser til.

Artikel 12

1. Indtil den i artikel 7, stk. 1, fastsatte ensartede valgprocedure er traadt i kraft og med forbehold af de oevrige bestemmelser i denne akt, fastlaegger hver medlemsstat de naermere procedurer med henblik paa, at et mandat, som maatte blive ledigt i loebet af den i artikel 3 omhandlede femaarige periode, besaettes for resten af denne periode.

2. Dersom mandatet er blevet ledigt, som foelge af en medlemsstats nationale bestemmelser, underretter denne Europa-Parlamentet herom, og Europa-Parlamentet tager meddelelsen til efterretning.

I alle oevrige tilfaelde konstaterer Europa-Parlamentet, at et mandat er blevet ledigt, og underretter medlemsstaten herom.

Artikel 13

Saafremt det viser sig noedvendigt at traeffe foranstaltninger til gennemfoerelse af denne akt vedtager Raadet med enstemmighed efter forslag fra Europa-Parlamentet og efter hoering af Kommissionen disse foranstaltninger efter i et samraadsudvalg med deltagelse af Raadet og repraesentanter for Europa- Parlamentet at have forsoegt at naa til enighed med sidstnaevnte.

Artikel 14

Artikel 21, stk. 1 og 2, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, artikel 138, stk. 1 og 2, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og artikel 108, stk. 1 og 2, i traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab bliver uden virkning fra det tidspunkt at regne, paa hvilket det foerste Europa-Parlamentet, der er valgt under anvendelse af bestemmelserne i denne akt, traeder sammen i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3.

Artikel 15

Denne akt er affattet paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk, hvilke tekster har samme gyldighed.

Bilagene I - III udgoer en integrerende del af denne akt.

En erklaering fra Forbundsrepublikken Tysklands regering er knyttet hertil.

Artikel 16

Bestemmelserne i denne akt traeder i kraft den foerste dag i den maaned, der foelger efter modtagelsen af den sidste af de i afgoerelsen omhandlede meddelelser.

Udfaerdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Bruessel am zwanzigsten September neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante- seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, míle naoi gcéad seachtó a sé.

Fatto a Bruxelles, addi venti settembre millenovecentosettantasei.

Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderdzesenzeventig.

R. VAN ELSLANDE

Ivar NOERGAARD

Hans-Dietrich GENSCHER

Louis DE GUIRINGAUD

Gearóid MAC GEARAILT

Arnaldo FORLANI

Jean HAMILIUS

L. J. BRINKHORST

A. CROSLAND

BILAG I

De danske myndigheder kan bestemme, hvornaar der i Groenland skal afholdes valg af repraesentanter til Europa-Parlamentet.

BILAG II

Det forenede Kongerige vil anvende bestemmelserne i denne akt udelukkende paa Det forenede Kongerige.

BILAG III

ERKLAERING AD ARTIKEL 13

Der er enighed om, at punkt 5, 6 og 7 i den procedure, der er fastlagt i faelleserklaeringen fra Europa-Parlamentet, Raadet og Kommissionen af 4. marts 1975(*), laegges til grund for den procedure, der skal foelges i samraadsudvalget.

(*) De Europaeiske Faellesskabers Tidende nr. C 89 af 22.4.1975.

ERKLAERING FRA FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING

Forbundsrepublikken Tysklands regering erklaerer, at akten om indfoerelse af almindelige direkte valg af Europa-Parlamentets medlemmer ligeledes finder anvendelse paa Land Berlin.

Land Berlins »Abgeordnetenhaus« vil under hensyntagen til Frankrigs, Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands og Amerikas forenede Staters rettigheder og forpligtelser vaelge repraesentanterne til de mandater, som inden for Forbundsrepublikken Tysklands kontingent tilfalder Land Berlin.