3.8.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 195/1


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1591

af 3. august 2023

om gennemførelse af artikel 8a, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 765/2006 af 18. maj 2006 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Belarus og Belarus' involvering i den russiske aggression mod Ukraine (1), særlig artikel 8a, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 18. maj 2006 vedtog Rådet forordning (EF) nr. 765/2006.

(2)

I betragtning af den alvorlige situation i Belarus og dets involvering i den russiske aggression mod Ukraine bør 38 enkeltpersoner og tre enheder opføres på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006.

(3)

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. august 2023.

På Rådets vegne

Formand

P. NAVARRO RÍOS


(1)  EUT L 134 af 20.5.2006, s. 1.


BILAG

I bilag I til forordning (EF) nr. 765/2006 foretages følgende ændringer:

1)

I tabel »A. Fysiske personer, jf. artikel 2, stk. 1« tilføjes følgende fysiske personer:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»196.

Aliaksandr Uladzimirovich KARNIENKA

Alexander Vladimirovich KORNIENKO

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРНIЕНКА

Александр Владимирович КОРНИЕНКО

Stilling(er): tidligere chef for straffekolonien IK-17 Shklov, oberstløjtnant i den interne tjeneste

Nuværende stilling: distriktsinspektør, afdelingen for indre anliggender i eksekutivkomitéen i Slutskdistriktet

Fødselsdato: 9.1.1979

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Som tidligere chef for straffekolonien IK-17 i Shklov er Aliaksandr Karnienka ansvarlig for umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder tortur, af politiske fanger og andre borgere, der blev tilbageholdt i denne straffekoloni i kølvandet på præsidentvalget i 2020 og under de efterfølgende fredelige protester. Han var chef for straffekolonien på tidspunktet for den politiske fange Vitold Ashuraks død i denne straffekoloni den 21. maj 2021 under uafklarede omstændigheder.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

197.

Andrei Siarheevich PALCHIK

Andrei Sergeevich PALCHIK

Андрэй Сяргеевiч ПАЛЬЧЫК

Андрей Сергеевич ПАЛЬЧИК

Stilling(er): tidligere chef for fængselskoloni nr. 1 i Novopolotsk

Fødselsdato: 3.3.1981

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Som tidligere chef for fængselskoloni nr. 1 i Novopolotsk har Andrei Palchik været ansvarlig for og deltaget i en systematisk praksis med tortur, mishandling og grov afstraffelse, herunder længerevarende og gentagen brug af isolationsfængsling, af politiske fanger og andre borgere, der blev tilbageholdt i denne straffekoloni, navnlig i kølvandet på præsidentvalget i 2020 og under de efterfølgende fredelige protester. Som chef for straffekolonien var Andrei Palchik ikke alene ansvarlig for at beordre og føre tilsyn med disse overgreb, men han har bevisligt været personligt involveret i tortur og vold mod fanger. Under Andrei Palchiks ledelse fra 2017 til marts 2023 blev fængselskolonien nr. 1 i Novopolotsk berygtet for sine ekstremt barske fængselsforhold og mishandling af fangerne, hvoraf mange var førende politiske aktivister og repræsentanter for civilsamfundet, som var blevet tilbageholdt på grund af deres opposition mod præsident Lukasjenkos regime. Efter sin overførsel fra straffekolonien nr. 1 har Andrei Palchik bibeholdt en aktiv højtstående stilling i en anden fængselsfacilitet, og han tjener derfor fortsat det undertrykkende system.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

198.

Aliaksandr Uladzimiravich KAROL

Aleksandr Vladimirovich KAROL

Аляксандр Уладзiмiравiч КАРОЛЬ

Александр Владимирович КОРОЛЬ

Stilling(er): senioranklager ved den offentlige anklagemyndighed

Fødselsdato: 28.6.1992

Fødested: Bobruisk, Mogilevregionen, Republikken Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3280692M019PB8

I sin stilling som senioranklager ved den offentlige anklagemyndighed i Belarus er Aliaksandr Karol ansvarlig for adskillige politisk motiverede straffesager mod belarusiske menneskerettighedsforkæmpere. Han er navnlig involveret i den politisk motiverede retsforfølgning af repræsentanter fra den belarusiske menneskerettighedsorganisation Viasna, herunder formand for Viasna Ales Bialiatski, næstformand Valiantsin Stefanovic, advokat Uladzimir Labkovich, koordinator for Viasnas netværk af frivillige, Marfa Rabkova, chef for Viasnas kontor i Gomel, Leanid Sudalenka og frivillig Andrei Chapiuk samt frivillig Tatsiana Lasitsa, som blev løsladt fra straffekolonien i Gomel den 24. september 2022.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

199.

Mikhail Mikhailavich MURASHKIN

Mikhail Mikhailovich MURASHKIN

Мiхаiл Мiхайлавiч МУРАШКIН

Михаил Михайлович МУРАШКИН

Stilling(er): tidligere vicechef for den kommunale afdeling for indre anliggender i Zhodino — chef for politiet for offentlig sikkerhed første vicechef for distriktsafdelingen for indre anliggender i Borisov — chef for politiet for offentlig sikkerhed fra den 29.10.2021

Fødselsdato: 8.9.1989

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin egenskab af tidligere chef for politiet for offentlig sikkerhed i Zhidino beordrede Mikhail Murashkin politistyrkerne og uropolitiet OMON til brutalt at slå ned på fredelige protester i kølvandet på præsidentvalget i 2020 ved at tæve demonstranter og bruge vold mod dem. Han var også involveret i den ulovlige gentagne tilbageholdelse af uafhængige journalister, der dækkede protesterne i tiden op til præsidentvalget.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus. Han bestrider fortsat en tilsvarende højtstående stilling i afdelingen for indre anliggender.

3.8.2023

200.

Mikalai Vasilievich MAKSIMAVICH

Nikolai Vasilievich MAKSIMOVICH

Мiкалай Васiльевiч МАКСIМАВIЧ

Николай Васильевич МАКСИМОВИЧ

Stilling(er): vicechef for militsen for offentlig sikkerhed, afdelingen for indre anliggender i den regionale eksekutivkomité i Minsk.

Fødselsdato: 25.2.1977

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Adresse: Minsk, st. Yankee Brylya 21, apt. 224

Minsk, st. Kolesnikova 32, apt. 3

Personligt ID-nummer: 3250277M077PB2

I sin egenskab af vicechef for militsen for offentlig sikkerhed ved afdelingen for indre anliggender i den regionale eksekutivkomité i Minsk er Mikalai Maksimavich ansvarlig for den brutale undertrykkelse af fredelige protester i tiden op til præsidentvalget i august 2020 og derefter. Han har personligt givet uropolitiet OMON ordre til at undertrykke demonstrationerne med vold, tilbageholde demonstranterne og de uafhængige journalister, som dækkede disse begivenheder, og underkaste dem barske fængselsforhold.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

201.

Piotr Aleksandrovich ARLOU

Petr Aleksandrovich ORLOV

Пётр Александровiч АРЛОЎ

Петр Александрович ОРЛОВ

Stilling(er): dommer ved Minsks byret

Fødselsdato: 6.4.1967

Fødested: Minsk, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3040667A088PB0

Adresse: Minsk, st. Sharangovicha 78, apt. 60

I sin stilling som dommer ved Minsks byret har Piotr Arlou repræsenteret Lukasjenkoregimet i adskillige politisk motiverede retssager og er ansvarlig for de lange domme in absentia mod flere medlemmer af den demokratiske opposition: Sviatlana Tsikhanouskaya (15 år), Pavel Latushka (18 år) og Volha Kavalkova, Maryia Maroz og Siarhei Dyleuski (12 år hver).

Piotr Arlou er også ansvarlig for den politisk motiverede gennemførelse af retssager og domfældelser mod blogger Eduard Palchys (13 års fængsel) og journalist Katsiaryna Andreyeva (to år). Disse domme er en del af de belarusiske myndigheders systematiske nægtelse og straf for udøvelse af ytringsfriheden. Piotr Arlous domme er eksempler på systemisk undertrykkelse af meningsforskelle.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for aktiviteter, der i alvorlig grad undergraver demokratiet og retsstatsprincippet i Belarus.

3.8.2023

202.

Ruslan Khikmetavich MASHADZEOU

Ruslan Khikmetovich MASHADIYEV

Руслан Хiкметовiч МАШАДЗЕЎ

Руслан Хикметович МАШАДИЕВ

Stilling(er): tidligere vicechef for straffekoloni nr. 1, nuværende chef for straffekoloni nr. 1

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som chef og tidligere vicechef for straffekoloni nr. 1 er Ruslan Mashadziyeu ansvarlig for umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder tortur, af politiske fanger og andre borgere, der blev tilbageholdt i denne straffekoloni i kølvandet på præsidentvalget i 2020 og under de efterfølgende fredelige protester. Han var chef af straffekolonien på tidspunktet for den politiske fange Vitold Ashuraks død i denne straffekoloni den 21. maj 2021 under uafklarede omstændigheder.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

203.

Siarhei Uladzimiravich KARCHEUSKY

Sergey Vladimirovitch KARCHEVSKIY

Сяргей Уладзiмiравiч КАРЧЭЎСКI

Сергей Владимирович КАРЧЕВСКИЙ

Stilling(er): major og chef for regimeafdelingen i straffekoloni nr. 17 i Shklow

Fødselsdato: 15.6.1983

Adresse: 6 Fatina str, apt. 100, Mogilev, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 3150683MO74PB5

Som chef for regimeafdelingen i straffekoloni nr. 17 i Shklow er Siarhei Kharcheusky direkte ansvarlig for de umenneskelige fængselsforhold i kolonien, for den voldelige praksis og mishandling af fanger, navnlig politiske fanger. Han var personligt involveret i udførelsen af korporlig afstraffelse og andre ekstreme voldshandlinger mod fanger, og han er direkte involveret i og ansvarlig for den politiske fange Vitold Ashuraks død i denne straffekoloni den 21. maj 2021.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

204.

Siarhei Vasilyevich MASLIUKOU

Sergey Vasilyevich MASLIUKOV

Сяргей Васiльевiч МАСЛЮКОЎ

Сергей Васильевич МАСЛЮКОВ

Stilling(er): ledende oberst for den interne tjeneste i opdragelseskoloni nr. 2 i Bobruysk

Fødested: Shklov, Belarus

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Formodet adresse: Bobruysk

I sin stilling som ledende oberst for den interne tjeneste i opdragelseskoloni nr. 2 i Bobruysk er Siarhei Masliukou ansvarlig for umenneskelig og nedværdigende behandling af mindreårige. Han er ansvarlig for at udsætte børn for sult, tortur, tvangsarbejde og forskellige former for fysisk og psykisk vold. Han er også ansvarlig for at berøve mindreårige fanger for adgang til lægebehandling.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

205.

Sviatlana Aliaksandrauna BANDARENKA

Svetlana Aleksandrovna BONDARENKO

Святлана Аляксандраўна БАНДАРЭНКА

Светлана Александровна БОНДАРЕНКО

Stilling(er): dommer ved retten i Moskovskydistriktet i Minsk

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som dommer ved retten i Moskovskydistriktet i Minsk er Sviatlana Bandarenka ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser. Hun dømte flere belarusiske borgere for at have deltaget i protester og offentliggjort regeringsfjendtlige bemærkninger på Telegram. Hun dømte også journalisten Ekaterina Borisevich og nødhospitalslægen Artyom Sorokin for at afsløre fortrolige medicinske oplysninger om Roman Bondarenko, som blev tævet til døde af sikkerhedsstyrkerne.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

206.

Sviatlana Paulauna PAKHODAVA

Svetlana Pavlovna POKHODOVA

Святлана Паўлаўна ПАХОДАВА

Светлана Павловна ПОХОДОВА

Stilling(er): chef for straffekoloni nr. 4 for kvinder i Gomel

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Formodet opholdssted: Gomel

Som chef for straffekoloni nr. 4 for kvinder i Gomel er Sviatlana Pakhodava ansvarlig for umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder tortur, af politiske fanger og andre borgere, der tilbageholdes i denne straffekoloni for kvinder. Hun var allerede chef for straffekolonien på tidspunktet for retsforfølgningen af Maria Kalesnikava, en politisk fange, som blev idømt 11 års fængsel for sin deltagelse i protesterne mod Aliaksandr Lukasjenkos autoritære styre i straffekolonien. Hun blev frataget alle rettigheder som fange, herunder retten til at rådføre sig med en advokat.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

207.

Tatsiana Valerieuna PIROZHNIKAVA

Tatiana Valeryevna PIROZHNIKOVA

Таццяна Валер'еўна ПIРОЖНIКАВА

Татьяна Валерьевна ПИРОЖНИКОВА

Stilling(er): dommer ved retten i Moskovskydistriktet i Minsk

Fødselsdato: 8.1.1987

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Personligt ID-nummer: 4010887M019PB2

I sin stilling som dommer i Moskovskydistriktet i Minsk dømte Tatsiana Pirozhnikava adskillige belarusiske borgere på grund af politiske motiver, herunder for deres deltagelse i protester og offentliggørelse af regeringsfjendtlige bemærkninger på Telegram. Hun har bevisligt lejlighedsvis afsagt strengere straffe end dem, som anklageren har anmodet om.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

208.

Tatsiana Aliaksandrauna GRAKUN

Tatyana Alexandrovna GRAKUN

Таццяна Аляксандраўна ГРАКУН

Татьяна Александровна ГРАКУН

Stilling(er): senioranklager ved Minskregionens anklagemyndighed, som tilser overholdelsen af loven om domstolsafgørelser i straffesager, juniorrådgiver

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Tatsiana Grakun er en belarusisk anklager ved anklagemyndigheden i Minskregionen. I denne stilling har hun repræsenteret Lukasjenkoregimet i politisk motiverede sager mod journalister. Hun har navnlig retsforfulgt Maryna Zolatava, chefredaktør for TUT.BY, der blev idømt 12 års fængsel, og Liudmila Chekina, generaldirektør for TUT.BY, der blev idømt 12 års fængsel i marts 2023 på grundlag af grundløse anklager om »skade på Republikken Belarus' nationale sikkerhed«.

Tatsiana Grakun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

209.

Valyantsina Mikalaeuna ZIANKEVICH

Valentina Nikolaevna ZENKEVICH

Валянцiна Мiкалаеўна ЗЯНКЕВIЧ

Валентина Николаевна ЗЕНЬКЕВИЧ

Stilling(er): dommer ved retsvæsenets kollegium for straffesager ved Minsks byret

Fødselsdato: 8.1.1969

Køn: kvinde

Nationalitet: belarusisk

Valyantsina Ziankevich er en belarusisk dommer ved retsvæsenets kollegium for straffesager ved Minsks byret. Hun har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Hun idømte mindst syv belarusiske borgere straffe af politiske grunde, herunder Maryna Zolatava, chefredaktør for TUT.BY, der blev idømt 12 års fængsel, og Liudmila Chekina, generaldirektør for TUT.BY, der blev idømt 12 års fængsel i marts 2023. Siden 2022 har hun bevisligt afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

210.

Yauhen Valerievich BUBICH

Yevgeniy Valerievich BUBICH

Яўген Валер'евiч БУБIЧ

Евгений Валерьевич БУБИЧ

Stilling(er): chef for straffekoloni nr. 2, oberstløjtnant i den interne tjeneste

Fødselsdato: 3.6.1979

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

Adresse: Bobruysk, st. Kovzana 60, apartment 42;

Bobruysk, st. Kovzana 5/485;

Bobruysk, st. Internationalnaya 66B, apartment 31

I sin stilling som chef for koloni nr. 2 i Bobruysk er Yauhen Bubich ansvarlig for umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder tortur, tvangsarbejde samt fysisk og psykisk vold mod fanger.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

211.

Yuri Ivanavich VASILEVICH

Yuriy Ivanovich VASILEVICH

Юры Iванавiч ВАСIЛЕВIЧ

Юрий Иванович ВАСИЛЕВИЧ

Stilling(er): chef for straffekoloni nr. 14 i Novosady

Køn: mand

Nationalitet: belarusisk

I sin stilling som chef for straffekoloni nr. 14 i Novosady er Yuri Vasilevich ansvarlig for mishandling af fanger, der er tilbageholdt under hans myndighed, og for umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder tortur, af politiske fanger og andre borgere, der tilbageholdes i denne straffekoloni.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

212.

Raman Ivanavich BIZIUK

Roman Ivanovich BIZYUK

Раман Iванавiч БIЗЮК

Роман Иванович БИЗЮК

Stilling(er): anklager

Fødselsdato: 25.3.1986

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Personligt ID-nummer: 3250386H012PB7

Adresse: Minsk, 30 Masherova Ave., apt. 25

I sin stilling som anklager ved Minsks byret har Raman Biziuk repræsenteret Lukasjenkoregimet i adskillige politisk motiverede sager, navnlig mod Marfa Rabkova og Andrei Chapiuk, som fik usædvanligt lange domme, henholdsvis 15 og seks års fængsel, og otte medtiltalte, som fik fængselsdomme på 5-17 år.

Marfa Rabkova blev fængslet på grundlag af politisk motiverede anklager om at »træne folk til at deltage i masseoptøjer eller finansiere sådanne aktiviteter« for at koordinere de frivillige i den internationalt anerkendte menneskerettighedsgruppe Viasna og organisere overvågning af valget i august 2020. Hun dokumenterede også tilfælde af tortur og anden mishandling af tilbageholdte demonstranter. Marfa Rabkova var et af de første medlemmer af Viasna, der blev mål for politisk motiverede anklager fra myndighederne efter protesterne i august 2020.

Andrei Chapiuk blev anklaget for deltagelse i en kriminel organisation og tilskyndelse til had bl.a. for sit engagement som frivillig i Viasna.

Deres retssag blev holdt for lukkede døre efter anmodning fra anklager Raman Biziuk og godkendelse fra dommer Siarhei Khrypach på grund af den påståede eksistens af »materiale af ekstremistisk karakter« i sagen.

Raman Biziuk er også ansvarlig for den politisk motiverede retsforfølgning af de medtiltalte i den samme retssag, nemlig Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach og Daniil Chul. Han er også ansvarlig for de politisk motiverede anklager mod Andrei Linnik og Anton Bialenski samt mod Dzmitry Kanapelka, Vitalii Kavalenka, Tsimur Pipiya, Dzianis Boltuts, Vital Shyshlou og Emil Huseinau.

Raman Biziuk er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for aktiviteter, der i alvorlig grad undergraver demokratiet eller retsstaten i Belarus.

3.8.2023

213.

Siarhei Fiodaravich KHRYPACH

Sergey Fedorovich KHRIPACH

Сяргей Фёдаравiч ХРЫПАЧ

Сергей Федорович ХРИПАЧ

Stilling(er): dommer ved Minsks byret

Fødselsdato: 16.4.1966

Fødested: Minsk, Belarus

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Personligt ID-nummer: 3160466A077PB2

Adresse: Minsk, st. Odintsova 105, apt. 206

I sin stilling som dommer ved Minsks byret har Siarhei Khrypach repræsenteret Lukasjenkoregimet i adskillige politisk motiverede sager, navnlig mod Marfa Rabkova og Andrei Chapiuk, som fik usædvanligt lange domme, henholdsvis 15 og seks års fængsel, og otte medtiltalte, som fik fængselsdomme på 5-17 år.

Marfa Rabkova blev fængslet på grundlag af politisk motiverede anklager om at »træne folk til at deltage i masseoptøjer eller finansiere sådanne aktiviteter« for at koordinere de frivillige i den internationalt anerkendte menneskerettighedsgruppe Viasna og organisere overvågning af valget i august 2020. Hun dokumenterede også tilfælde af tortur og anden mishandling af tilbageholdte demonstranter. Marfa Rabkova var et af de første medlemmer af Viasna, der blev mål for politisk motiverede anklager fra myndighederne efter protesterne i august 2020.

Andrei Chapiuk blev anklaget for deltagelse i en kriminel organisation og tilskyndelse til had bl.a. for sit engagement som frivillig i Viasna.

Deres retssag blev holdt for lukkede døre efter anmodning fra anklager Raman Biziuk og godkendelse fra dommer Siarhei Khrypach på grund af den påståede eksistens af »materiale af ekstremistisk karakter« i sagen.

Siarhei Khrypach er også ansvarlig for den politisk motiverede gennemførelse af retssag og domfældelser mod de medtiltalte i den samme retssag, nemlig Akihiro Haeuski-Hanada, Alyaksandr Frantaskevich, Alykaksei Galauko, Alyaksandr Kazlyanka, Pavel Shpteny, Mikita Dranets, Andrei Marach og Daniil Chul.

Siarhei Khrypach er også ansvarlig for den politisk motiverede dom mod Yegor Dudnikov i maj 2021.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition og for aktiviteter, der i alvorlig grad undergraver demokratiet eller retsstaten i Belarus.

3.8.2023

214.

Vadim Frantzavich GIGIN

Vadim Franzevich GIGIN

Vadzim HIHIN

Вадзiм Францавiч ГIГIН

Вадим Францевич ГИГИН

Stilling(er): direktør for Belarus' nationalbibliotek, tidligere leder af den belarusiske statslige forening »Knowledge« og dekan for fakultetet for filosofi og samfundsvidenskab ved Belarus' statslige universitet, kandidat i historievidenskab

Fødselsdato: 21.10.1977

Fødested: Minsk, tidligere belarusisk SSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Vadim Gigin er et af de mest markante og indflydelsesrige medlemmer af det belarusiske statslige propagandasystem. Han støtter systematisk Lukasjenkoregimet og fremlægger ofte sine synspunkter på den statslige TV-kanal ONT og Belarus 1. Vadim Gigin har støttet og retfærdiggjort undertrykkelsen af den demokratiske opposition, civilsamfundet og uafhængige medier, navnlig efter præsidentvalget i august 2020. Vadim Gigin spreder sine propagandafortællinger om »naziregimet i Ukraine«, miskreditering af vesten og begrundelser for Ruslands angrebskrig mod Ukraine.

Vadim Gigin var indtil juni 2023 leder af den belarusiske forening »Knowledge«, der er kendt som en statsstøttet ikkestatslig organisation, der promoverer Lukasjenko og hans regime. Gigins bidrag til regimet blev anerkendt af Lukasjenko i september 2021, da Gigin modtog en medalje for »arbejdsmæssig fortjeneste«. Desuden blev han i februar 2023 udnævnt til medlem af kommissionen for behandling af klager fra belarusiske statsborgere i udlandet vedrørende lovovertrædelser, som de har begået, som ledes af den offentlige anklager i Belarus Andrei Shved.

Vadim Gigin drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.8.2023

215.

Ksenia Piatrouna LEBEDZEVA

Ksenia Petrovna LEBEDEVA

Ксенiя Пятроўна ЛЕБЕДЗЕВА

Ксения Петровна ЛЕБЕДЕВА

Stilling(er): propagandist og medarbejder på den statslige kanal »Belarus 1« og Belarus News Agency.

Fødselsdato: 12.12.1987

Fødested: Mogilev, tidligere belarusisk SSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Ksenia Lebedzeva er en af Lukasjenkoregimets førende propagandister med tæt tilknytning til regimets medier. Hun er belarusisk TV-vært på den statsejede kanal »Belarus 1«. Siden juli 2021 har hun været vært for informations- og analyseprogrammet »This is different« på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«. I sin klumme og i rapporteringer for TV-kanalen Belarus 1 fremmer hun russisk propaganda vedrørende Ruslands angrebskrig mod Ukraine og Belarus' statslige propaganda rettet mod oppositionen og nabolandene. Ksenia Lebedzeva udbreder idéen om, at Ukraine sammen med NATO siden 2020 har iværksat særlige informationsoperationer og psykologiske operationer mod Belarus og Lukasjenkos fortælling om, at oppositionsrepræsentanter finansieres af vestlige lande.

Den 16. januar 2021 modtog Ksenia Lebedzeva en tak fra præsident Lukasjenko for »et væsentligt bidrag til gennemførelsen af statens informationspolitik, stor professionalisme, objektiv og omfattende dækning af begivenhederne i landets sociopolitiske og sociokulturelle liv«.

Ksenia Lebedeva drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.8.2023

216.

Zinaida Vasilieuna BALABALAVA

Zinaida Vasilievna BALABALAVA

Зiнаiда Васiльеўна БАЛАБАЛАВА

Зинаида Васильевна БАЛАБОЛАВА

Stilling(er): dommer ved byretten i Navapolatsk

Køn: kvinde

I sin stilling som dommer ved byretten i Navapolatsk er Zinaida Balabalava ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af fagforeningslederen Volha Bytsikava og aktivisterne Hanna Tukava og Andrei Halavyryn. Hun har idømt personer bøder og beordret anholdelser for offentliggørelse af skilte med skriften »no war« eller for uafhængige rapporteringer om retssager.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

217.

Halina KNIZHONAK

Galina KNIZHONAK

Галiна КНIЖОНАК

Галина КНИЖОНАК

Stilling(er): dommer ved Mazyrdistriktsretten

Køn: kvinde

I sin stilling som dommer ved Mazyrdistriktsretten er Halina Knizhonak ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Hleb Koipish, Uladzislau Hancharou, Aliaksandr Tsimashenka og Daniil Skipalski. Hun har idømt personer fængselsstraffe for at have deltaget i fredelige protester mod Lukasjenkoregimet.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

218.

Hanna Barisauna LIAVUSIK

Anna Borisovna LEUSIK

Ганна Барысаўна ЛЯВУСIК

Анна Борисовна ЛЕУСИК

Stilling(er): dommer ved Leninskydistriktsretten i Hrodna/Grodno

Fødselsdato: 7.10.1973

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Adresse: Grodno, st. Soviet Border Guards 120, apt. 47

Personligt ID-nummer: 4071073K000PB2

I sin stilling som dommer ved Leninskijdistriktsretten i Hrodna er Hanna Liavusik ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Alexander Tyelega. Hun har idømt personer bøder og fængselsstraffe for at tale mod vold og undertrykkelse.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

219.

Henadz Ivanavich KUDLASEVICH

Gennadiy Ivanovich KUDLASEVICH

Генадзь Iванавiч КУДЛАСЕВIЧ

Геннадий Иванович КУДЛАСЕВИЧ

Stilling(er): dommer ved Ivanovskydistriktsretten

Fødselsdato: 5.5.1973

Fødested: Tereblychi, Stolindistriktet, tidligere belarusisk SSR (nu Belarus)

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

I sin stilling som dommer ved Ivanovskydistriktsretten er Henadz Kudlasevich ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Yuryi Holik. Han har idømt personer fængselsstraffe, husarrest og bøder for at protestere mod regeringen og for uafhængig rapportering.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

220.

Ina Leanidauna PAULOUSKAYA

Inna Leonidovna PAVLOVSKAYA

Iна Леанiдаўна ПАЎЛОЎСКАЯ

Инна Леонидовна ПАВЛОВСКАЯ

Stilling(er): dommer ved Baranovichidistriktsretten

Fødselsdato: 29.7.1975

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Adresse: Baranovichi, st. Mikolskaya 32

Personligt ID-nummer: 4290775C016PB9

I sin stilling som dommer ved Baranovichidistriktsretten er Ina Paulouskaya ansvarlig for adskillige politisk motiverede kendelser mod fredelige demonstranter, navnlig domfældelsen af Vitaly Korsak og Anatoly Pugach. Hun har idømt personer fængselsstraffe og bøder for at have kritiseret præsident Lukasjenko og protesteret mod resultatet af præsidentvalget i 2020.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

221.

Aliaksandr Mikalaevich TARAKANAU

Alexander Nikolaevich TARAKANOV

Аляксандр Мiкалаевiч ТАРАКАНАЎ

Александр Николаевич ТАРАКАНОВ

Stilling(er): Shklovdistriktsretten, Mogilevregionen, dommer

Fødselsdato: 19.5.1965

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Aliaksandr Tarakanau er en belarusisk dommer ved Shklovdistriktsretten i Mogilevregionen. Han blev udnævnt af Aliaksandr Lukasjenko på ubestemt tid i 2017. Han har hovedsageligt afsagt domme om skærpelse af de straffe, som politiske modstandere af de belarusiske myndigheder er blevet idømt, navnlig har han ændret domme til ubetinget fængsel eller en strengere afsoningsordning. En sådan afgørelse blev truffet i sagen med filosof og journalist Uladzimir Matskievich, der var tilknyttet den uafhængige TV- kanal Belsat. Aliaksandr Tarakanau er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

222.

Dzmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Dmitriy Vitalievich BUBENCHIK

Дзмiтрый Вiтальевiч БУБЕНЧЫК

Дмитрий Витальевич БУБЕНЧИК

Stilling(er): regionalretten i Grodno, dommer

Fødselsdato: 15.7.1985

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Dzmitry Bubenchik er en belarusisk dommer ved Grodnodistriktsretten. Han blev udnævnt af Aliaksandr Lukasjenko. Han har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Den 8. februar 2023 idømte han Andrzej Poczobut, en uafhængig journalist og polsk mindretalsaktivist, der er kritisk over for Republikken Belarus' regering, otte års fængsel.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

223.

Aleg Uladzimiravich KHOROSHKA

Oleg Vladimirovich KHOROSHKO

Алег Уладзiмiравiч ХОРОШКА

Олег Владимирович ХОРОШКО

Stilling(er): regionalretten i Gomel, dommer

Fødselsdato: 22.5.1977

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Aleg Khoroshka er en belarusisk dommer ved Gomeldistriktsretten. Han blev udnævnt af Aliaksandr Lukasjenko. Han har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder, herunder en journalist fra den uafhængige TV-station Belsat, Katsiaryna Andreyeva, der blev idømt otte år og tre måneder i en straffekoloni.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

224.

Anastastasia Uladzimirouna BENEDZISIUK

Anastasia Vladimirovna BENEDISYUK

Анастасiя Уладзiмipаўна БЕНЕДЗIСЮК

Анастасия Владимировна БЕНЕДИСЮК

Stilling(er): chef for afdelingen for journalister hos TV News Agency på den nationale statslige TV-kanal Belarus 1 TV

Fødselsdato: 31.10.1992

Fødested: Oshmyan, Belarus

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Anastasia Benedzisiuk er en af Lukasjenkoregimets førende propagandister og chef for afdelingen for journalister hos TV News Agency, der producerer reportager til TV-kanalen Belarus 1.

Hun er vært på informationsprogrammet »Plan B« på den statsejede TV-kanal »Belarus 1«. I sit program og i sine reportager til TV-kanalen Belarus 1 udbreder hun de russiske propagandafortællinger om »naziregimet i Ukraine«, de ukrainske væbnede styrker samt præsident Lukasjenkos propaganda mod den belarusiske opposition og Kalinouskyregimentet. Hun spreder også propaganda mod vestens sanktioner.

I 2023 modtog Anastasia Benedzisiuk en officiel tak fra Lukasjenko for »sit væsentlige bidrag til gennemførelsen af statens informationspolitik, store professionalisme, sin objektive og omfattende dækning af begivenhederne i landets sociopolitiske og sociokulturelle liv«.

Hun drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.8.2023

225.

Yauhen PUSTAVY

Yevgeniy PUSTOVOY

Яўген ПУСТАВЫ

Евгений ПУСТОВОЙ

Funktion: belarusisk propagandist og TV-medarbejder

Fødselsdato: 29.2.1984

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Yauhen Pustavy er en belarusisk propagandist, der arbejder for Stolichnoye Televideniye, en af de tre nationale TV-kanaler i Belarus, og for Minskaya Prauda, en statslig avis. Han er ansvarlig for at udbrede propaganda til støtte for Lukasjenkos politikker og for at retfærdiggøre Ruslands angrebskrig mod Ukraine. Han fik tildelt en fortjenstmedalje af Lukasjenko i forbindelse med udvikling af statens informationspolitik. Desuden er han medlem af den statslige kommission, der har til formål at kontrollere politiske flygtninge, der ønsker at vende tilbage til Belarus. Denne kommission blev oprettet af Lukasjenko med det politiske formål at fremstille de flygtninge, der vender tilbage til Belarus, som personer, der har fortrudt deres handlinger mod Lukasjenkoregimet.

Han drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.8.2023

226.

Alena Stanislavauna HARMASH

Alena Stanislavovna GORMASH

Алена Станiславаўна ГОРМАШ

Елена Станиславовна ГОРМАШ

Funktion: retten i Bobruiskdistriktet og Bobruisk, dommer

Fødselsdato: 10.9.1967

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Alena Harmash er en belarusisk dommer ved retten i Bobruiskdistriktet og Bobruisk. Hun har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Hun har idømt seks oppositionstilhængere og aktivister straffe af politiske grunde. Siden 2020 har hun bevisligt afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

227.

Andrei Ramanavich TARASEVICH

Andrei Romanovich TARASEVICH

Андрэй Раманавiч ТАРАСЕВIЧ

Андрей Романович ТАРАСЕВИЧ

Funktion: Glubokoyedistriktsretten, dommer

Fødselsdato: 10.11.1974

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Andrei Tarasevich er en belarusisk dommer ved Glubokoyedistriktsretten. Han har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Han har idømt mindst 13 belarusiske borgere straffe af politiske grunde. Mellem 2017 og 2023 har han bevisligt afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

228.

Hanna Mikhailauna ASIPENKA

Anna Mikhailovna OSIPENKO

Ганна Мiхайлаўна АСIПЕНКА

Анна Михайловна ОСИПЕНКО

Funktion: dommer ved retten i Bobruiskdistriktet og Bobruisk

Fødselsdato: 7.12.1982

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Hanna Asipenka er en belarusisk dommer ved retten i Bobruiskdistriktet og Bobruisk. Hun har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Mellem 2020 og 2023 deltog hun aktivt i domfældelsen af regimets politiske modstandere. I denne periode afsagde hun mindst 13 domme, herunder i sagerne om to journalister hos uafhængige medier.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

229.

Iryna Uladzimirauna PADKAVYRAVA

Irina Vladimirovna PODKOVYROVA

Iрына Уладзiмiраўна ПАДКАВЫРАВА

Ирина Владимировна ПОДКОВЫРОВА

Funktion: anklager

Fødselsdato: 22.9.1972

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Iryna Padkavyrava er belarusisk anklager. Hun har været tilknyttet anklagemyndigheden i hvert fald siden 2009, hvor hun var senioranklager i Gomelregionen. I 2022 var hun anklager i en retssag mod en uafhængig journalist med tilknytning til TVP og Belsat TV. Hun krævede på daværende tidspunkt, at journalisten fik en fængselsstraf på fire år. Hun har også deltaget i behandlingen af ankesager i forbindelse meddomme, der blev afsagt for indlæg på belarusiske sociale medier, som er til skade for regeringen og dens embedsmænd. Som anklager støttede hun straffene og anså dem for passende og rimelige.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

230.

Ludmila Stsiapanauna VASHCHANKA

Ludmila Stiepanovna VASHCHENKO

Людмiла Сцяпанаўна ВАШЧАНКА

Людмила Степановна ВАЩЕНКО

Funktion: dommer ved Glubokoyedistriktsretten

Fødselsdato: 22.9.1972

Nationalitet: belarusisk

Køn: kvinde

Ludmila Vashchanka er en belarusisk dommer ved Glubokoyedistriktsretten. Hun har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Mellem 2007 og 2023 har hun bevisligt afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. I denne periode har hun idømt mindst ni belarusiske borgere, herunder oppositionens tilhængere og aktivister, straffe af politiske grunde.

Hun er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

231.

Uladzimir Aliaksandravich DAVYDAU

Vladimir Alexandrovich DAVYDOV

Уладзiмiр Аляксандравiч ДАВЫДАЎ

Владимир Александрович ДАВЫДОВ

Funktion: dommer ved Belarus' øverste domstol

Fødselsdato: 11.4.1967

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Uladzimir Davydau er en belarusisk dommer ved Belarus' øverste domstol. Han blev udnævnt af Aliaksandr Lukasjenko på ubestemt tid i 2014. Dommer Davydau har hovedsageligt truffet afgørelser i ankesager vedrørende fængselsdomme, som politiske aktivister og journalister er blevet idømt. Han har stadfæstet dommene. En sådan afgørelse blev truffet i sagen om Belsatjournalisten Pavel Vinahradau.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

232.

Uladzimiravich YELISEENKA

Vyacheslav Vladimirovich ELISEENKO

Вячаслаў Уладзiмiравiч ЕЛIСЕЕНКА

Вячеслав Владимирович ЕЛИСЕЕНКО

Funktion: dommer ved Dokshitsydistriktsretten

Fødselsdato: 10.4.1979

Nationalitet: belarusisk

Køn: mand

Viachaslau Yeliseenka er en belarusisk dommer ved Dokshitsydistriktsretten. Han har afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder. Han har idømt ti belarusiske borgere straffe af politiske grunde. Siden 2018 har han bevisligt afsagt politisk motiverede kendelser mod modstandere af de belarusiske myndigheder.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023

233.

Anton Uladzimiravich KALYAGA

Anton Vladimirovich KOLYAGO

Антон Уладзiмiравiч КАЛЯГА

Антон Владимирович КОЛЯГО

Funktion: ledende efterforsker — efterforsker i særligt vigtige sager i hoveddirektoratet for efterforskning af forbrydelser i forbindelse med organiseret kriminalitet og korruption i undersøgelseskomitéens centralkontor, major i justitsvæsenet

Fødselsdato: 2.10.1989

Fødested: Minsk, Republikken Belarus

Nationalitet: Belarus

Køn: mand

Anton Kalyaga er efterforsker i hoveddirektorat for efterforskning af forbrydelser i forbindelse med organiseret kriminalitet og korruption i Republikken Belarus' undersøgelseskomités centralkontor. Han fører straffesagen mod Viasnas medlemmer. Der har i retssagerne mod Ales Bialiatski, Valianstin Stefanovich og Uladzimir Labkovich været talrige uregelmæssigheder, og myndighederne har i et forsøg på at fabrikere beviser kunstigt forlænget undersøgelsesperioden og har overskredet den frist, der er fastsat i belarusisk ret og internationale standarder for retten til en retfærdig rettergang. Efterforskningen og retssagen i Viasnasagen er ikke i overensstemmelse med retsstatsprincippet.

Han er dermed ansvarlig for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne og alvorlig underminering af retsstatsprincippet samt undertrykkelsen af civilsamfundet og den demokratiske opposition i Belarus.

3.8.2023«

2)

I tabel »B. Juridiske personer, enheder og organer, jf. artikel 2, stk. 1« tilføjes følgende juridiske personer:

 

Navn

(translitteration af hviderussisk skrivemåde)

(translitteration af russisk skrivemåde)

Navn

(hviderussisk skrivemåde)

(russisk skrivemåde)

Identificerende oplysninger

Begrundelse for opførelsen på listen

Dato for opførelse på listen

»36.

Open Joint Stock Company »MINSK ELECTROTECHNICAL PLANT NAMED AFTER V. I. KOZLOV«

Адкрытае акцыянернае таварыства »МIНСКI ЭЛЕКТРАТЭХНIЧНЫ ЗАВОД IМЯ В.I.КАЗЛОВА«

Открытое акционерное общество »МИНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ В.И.КОЗЛОВА«/ОАО »МЭТЗ ИМ. В.И.КОЗЛОВА«

Adresse: Room 502, 4, Uralskaya st., Minsk 220037, Republikken Belarus

Type enhed: statsejet virksomhed

Registreringssted: 4, Uralskaya st.,

Minsk 220037,

Republikken Belarus

Registreringsdato: 1.3.1994

Registreringsnummer: 100211261(УНП)

Hovedforretningssted: Belarus

Virksomhedens websted: www.metz.by

Virksomhedens e-mail: urist@metz.by

Virksomhedens telefonnummer: 8017 230 11 22

OJSC »Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov« er en statsejet virksomhed, en af de største producenter af elektrisk udstyr i Europa og en af de industrielle giganter i Belarus. Som sådan er den en væsentlig indtægtskilde for Lukasjenkoregimet. Ansatte hos OJSC »Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov«, som har deltaget i fredelige protester og strejker efter det manipulerede valg i august 2020 i Belarus, blev truet med fyring og intimideret af virksomhedens ledelse. Arbejdstagerne blev senere fyret på grund af deres deltagelse i strejkerne.

Derfor drager OJSC »Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov« fordel af og støtter Lukasjenkoregimet. Desuden er OJSC »Minsk Electrotechnical Plant named after V.I. Kozlov« ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

37.

Open joint stock company »Byelorussian Steel Works — management company of »Byelorusssian Metallurgical Company« holding« alias OJSC »BSW (BMZ) — management company of »BMC« holding«

Адкрытае акцыянернае таварыства »Беларускi металургiчны завод - кiруючая кампанiя холдынгу »Беларуская металургiчная кампанiя«« alias ААТ »БМЗ - кiруючая кампанiя холдынгу »БМК««

Открытое акционерное общество »Белорусский металлургический завод- управляющая компания холдинга »Белорусская металлургическая компания«« alias ОАО »БМЗ- управляющая компания холдинга »БМК««

Adresse: 37, Promyshlennaya Street, Zhlobin, Gomel region, Belarus, 247210

Type enhed: Open joint stock company

Registreringssted: Zhlobin, Gomelregionen, Belarus

Registreringsdato: 24.4.1991 som »БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД«,

11.9.1996 som »Государственное предприятие - Белорусский металлургический завод«,

1.12.1997 som »Белорусский металлургический завод«,

3.11.1999 som »Республиканское унитарное предприятие »Белорусский металлургический завод««,

1.1.2012 som »Открытое акционерное общество »Белорусский металлургический завод««

Registreringsnummer: 400074854

Hovedforretningssted: Zhlobin, Gomelregionen, Belarus

OJSC BSW — management company of »BMC« holding er en unik statslig virksomhed inden for metalindustrien i Belarus og er en af de største virksomheder i landet. Som sådan er den en væsentlig indtægtskilde for Lukasjenkoregimet. Den belarusiske stat drager direkte fordel af indtægterne fra OJSC BSW — management company of »BMC« holding. Desuden modtager virksomheden store statslige tilskud og politisk støtte fra Lukasjenkoregimet. Generaldirektøren for OJSC BSW — management company of »BMC« holding blev personligt udnævnt af præsident Lukasjenko.

De ansatte hos OJSC BSW — management company of »BMC« holding, der protesterede og gik i strejke efter præsidentvalget i 2020 i Belarus, blev afskediget. Siden da er virksomheden fortsat med at træffe foranstaltninger over for ansatte, der forsøger at organisere strejker, i form af trusler og afskedigelser. OJSC BSW — management company of »BMC« holding drager derfor fordel af og støtter Lukasjenkoregimet. Den er desuden ansvarlig for undertrykkelsen af civilsamfundet i Belarus.

3.8.2023

38.

Belneftekhim — den belarusiske statslige koncern for olie og kemi

Белнафтахiм – Беларускi дзяржаўны канцэрн па нафце i хiмii

Белнефтехим, Белорусский государственный концерн по нефти и химии

Adresse: 73, Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Type enhed: statslig koncern

Registreringssted: 73 Dzerzhinskogo Street, Minsk, 220116

Registreringsdato: 21.7.1997

Registreringsnummer: 101272253

Hovedforretningssted: Minsk, Belarus

Den belarusiske statslige koncern for olie og kemi (Belneftekhim) er en af Republikken Belarus' største industrikomplekser, der består af flere andre statsejede virksomheder, og som blev etableret i 1997. Aliaksandr Lukasjenko betragter Belneftekhim som en af de vigtigste og mest strategiske koncerner i Belarus. Belneftekhim udgør navnlig et grundlæggende aktiv for den belarusiske økonomi og udenrigspolitik, navnlig i forbindelse med samarbejdet mellem Rusland og Belarus om udviklingen af et fælles oliemarked. Der afholdes regelmæssige konsultationer mellem koncernen og præsident Lukasjenko. Belneftekhim nyder godt af støtten fra Lukasjenkoregimet, især i forbindelse med virkningerne af vestens sanktioner. Belneftekhim drager således fordel af og støtter Lukasjenkoregimet.

3.8.2023«