1.8.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 193/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/1577

af 20. april 2023

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko eller råvarerisiko, og behandlingen af disse positioner med henblik på de reguleringsmæssige »backtesting«-krav og kravet vedrørende fordeling af overskud og tab efter den alternative metode med interne modeller

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig 325, stk. 9, tredje afsnit, artikel 325bf, stk. 9, tredje afsnit, og artikel 325bg, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Som følge af de forskellige værdimålinger, der finder anvendelse på positioner uden for handelsbeholdningen, er det nødvendigt at præcisere, om institutterne bør anvende regnskabsværdien eller dagsværdien af disse positioner som grundlag til i overensstemmelse med den alternative standardmetode eller den alternative metode med interne modeller fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a og kapitel 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013 at beregne kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, råvarerisiko eller begge dele.

(2)

Da værdien af positioner uden for handelsbeholdningen ikke kun skyldes markedsrisikofaktorer, bør institutterne ikke være forpligtet til at foretage en daglig værdiansættelse af disse positioner med henblik på beregning af kapitalgrundlagskrav i relation til valutakursrisiko efter den alternative standardmetode. I stedet bør institutterne i værdien af de positioner, der anvendes som beregningsgrundlag, kun afspejle de ændringer, der er forbundet med valutakursrisikokomponenterne i disse positioner.

(3)

For at sikre overensstemmelse med regnskabspraksis bør institutterne anvende den seneste tilgængelige regnskabsværdi af en position uden for handelsbeholdningen som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravet i relation til valutakursrisiko i overensstemmelse med den alternative standardmetode. Dagsværdien af disse positioner anses dog også for at være et passende grundlag for beregningen af kapitalgrundlagskravene. Institutterne bør derfor have mulighed for at anvende dagsværdien i stedet for den seneste tilgængelige regnskabsværdi som grundlag for denne beregning, hvis de måler alle deres positioner uden for handelsbeholdningen til dagsværdi mindst hvert kvartal.

(4)

For at begrænse en potentielt misvisende fremstilling af valutakursrisikoen uden for handelsbeholdningen bør den hyppighed, hvormed institutterne skal ajourføre det grundlag, der anvendes til at afspejle ændringerne i valutakursrisikofaktorerne, være månedlig. Denne hyppighed er forholdsmæssig, navnlig sammenlignet med daglig frekvens, hvormed institutterne skal ajourføre valutakursrisikofaktorerne i henhold til den alternative metode med interne modeller.

(5)

I betragtning af at visse valutapositioner uden for handelsbeholdningen kan stamme fra ikke-monetære poster, hvis værdi ikke ajourføres ved hver indberetningsdato for at afspejle ændringer i valutakursen, er det nødvendigt at fastsætte en særlig behandling for at harmonisere beregningen af kapitalgrundlagskravene i relation til valutakursrisiko for disse poster i overensstemmelse med følsomhedsmetoden fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013.

(6)

I overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder skal institutterne generelt måle deres finansielle instrumenter, der bærer råvarerisiko, til dagsværdi med henblik på beregning af kapitalgrundlagskrav. Hvis et institut imidlertid fysisk besidder en råvare og ikke anvender dagsværdien af den pågældende position i regnskabsøjemed, bør dagsværdien af den pågældende position anvendes som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til markedsrisiko, da det sikrer en nøjagtig og enkel gennemførelse af den alternative standardmetode. Desuden giver anvendelsen af dagsværdien institutterne mulighed for nøjagtigt at indregne afdækninger og diversifikationsvirkninger mellem positionerne uden for handelsbeholdningen og positionerne i handelsbeholdningen. Dette grundlag bør ajourføres en gang om måneden, hvorved der sikres en forholdsmæssig tilgang, navnlig sammenlignet med daglig frekvens, hvormed institutterne skal ajourføre råbvarerisikofaktorerne i henhold til den alternative metode med interne modeller.

(7)

Det overordnede regelsæt for værdiansættelse af positioner uden for handelsbeholdningen, der er omfattet af valutakurs- eller råvarerisiko i henhold til den alternative metode med interne modeller, bør tilpasses de lovgivningsmæssige rammer efter den alternative standardmetode, da der kan være handelsenheder, hvis positioner kapitaliseres ved hjælp af den alternative standardmetode i et kvartal og den alternative metode med interne modeller i et andet kvartal. Det er imidlertid nødvendigt at fastsætte, at den alternative metode med interne modeller til forskel fra den alternative standardmetode kræver beregning af daglige tal.

(8)

Med henblik på backtesting og kravet vedrørende fordeling af overskud og tab som fastsat i artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013 efter den alternative metode med interne modeller er det nødvendigt at præcisere, hvordan institutterne skal beregne faktiske og hypotetiske ændringer i porteføljeværdien, navnlig i forhold til værdien af deres positioner uden for handelsbeholdningen. For at tage højde for særlige karakteristika ved positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko eller råvarerisiko, er det derfor nødvendigt at præcisere, hvordan Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2059 (2) bør anvendes på disse positioner.

(9)

For at sikre overensstemmelse med omfanget af de risici, der er omfattet af risikomålingsmodellen, bør de faktiske og hypotetiske ændringer i porteføljeværdien generelt kun afspejle de ændringer, der vedrører markedsrisikofaktorer. Da det imidlertid kan være en udfordring at isolere ændringer relateret til valutakursrisiko og råvarerisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for råvarerisiko, og positioner uden for handelsbeholdningen, som ikke ændres lineært med valutakursbevægelser, bør institutterne have mulighed for i de faktiske og hypotetiske ændringer i porteføljeværdien at afspejle ændringerne vedrørende alle komponenter, der bestemmer værdien af disse positioner uden for handelsbeholdningen.

(10)

Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de alle vedrører behandlingen af positioner uden for handelsbeholdningen, som er udsat for valutakursrisiko, råvarerisiko eller begge dele. For at sikre konsekvens mellem disse bestemmelser, som bør træde i kraft samtidigt, og for at lette adgangen til og et samlet overblik over disse bestemmelser for personer, der er omfattet af de deri fastsatte forpligtelser, bør alle disse bestemmelser samles i én enkelt forordning.

(11)

Denne forordning er baseret på de udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(12)

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, i overensstemmelse med den alternative standardmetode

1.   Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, efter følsomhedsmetoden i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutterne anvende den seneste tilgængelige regnskabsværdi af disse positioner som grundlag.

2.   Uanset stk. 1 kan institutter anvende den seneste tilgængelige dagsværdi af en position uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, forudsat at de mindst hvert kvartal måler alle deres positioner uden for handelsbeholdningen til dagsværdi. Når institutterne anvender denne undtagelse, skal de anvende den konsekvent på alle positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko.

3.   Institutterne skal ajourføre den seneste tilgængelige værdi, der anvendes som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til valutakursrisiko i overensstemmelse med stk. 1 og 2, mindst en gang om måneden ved at afspejle ændringerne i værdien af valutakursrisikofaktorerne.

4.   Institutterne skal identificere postens denomineringsvaluta som den udenlandske valuta, hvis nedskrivning i forhold til deres indberetningsvaluta ville føre til den største værdiforringelse af posten, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Posten måles ikke til dagsværdi.

b)

Posten er udsat for risiko for værdiforringelse som følge af valutarisiko.

c)

Postens regnskabsværdi ajourføres ikke på hver indberetningsdato for at afspejle ændringerne i valutakursen mellem den udenlandske valuta og indberetningsvalutaen.

Hvis institutterne beregner kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko på konsolideret niveau, identificerer de en posts denomineringsvaluta som indberetningsvalutaen for det institut, der indregner denne post i sit individuelle årsregnskab, hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)

Posten måles ikke til dagsværdi.

b)

Posten er udsat for risiko for værdiforringelse som følge af valutarisiko.

c)

Instituttets indberetningsvaluta er forskellig fra indberetningsvalutaen for det institut, der indregner posten i sit individuelle årsregnskab.

d)

Postens regnskabsværdi ajourføres ikke på hver indberetningsdato for at afspejle ændringerne i valutakursen mellem den udenlandske valuta og indberetningsvalutaen for det institut, der indregner posten i sit individuelle årsregnskab.

5.   Værdien af deltavalutakursrisikofølsomheden beregnet i overensstemmelse med artikel 325r, stk. 5, i forordning (EU) nr. 575/2013 svarende til de poster, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, er lig med den værdi, som disse poster har i den denomineringsvaluta, der er identificeret i overensstemmelse med nævnte stykke, ganget med spotvalutakursen mellem denomineringsvalutaen og instituttets indberetningsvaluta.

Artikel 2

Beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for råvarerisiko, i overensstemmelse med den alternative standardmetode

Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for råvarerisiko, efter følsomhedsmetoden i overensstemmelse med tredje del, afsnit IV, kapitel 1a, afdeling 2, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutterne anvende den seneste tilgængelige dagsværdi af disse positioner som grundlag.

Institutterne skal mindst månedligt måle disse positioner til dagsværdi.

Artikel 3

Beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, i overensstemmelse med den alternative metode med interne modeller

1.   Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, i overensstemmelse med den alternative metode med interne modeller fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutterne anvende den seneste tilgængelige regnskabsværdi af disse positioner som grundlag.

2.   Uanset stk. 1 kan institutter anvende den seneste tilgængelige dagsværdi af en position uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko, forudsat at de mindst hvert kvartal måler alle deres positioner uden for handelsbeholdningen til dagsværdi. Når institutterne anvender denne undtagelse, skal de anvende den konsekvent på alle positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko.

3.   Institutterne skal ajourføre den seneste tilgængelige værdi, der anvendes som grundlag for beregning af kapitalgrundlagskravene i relation til valutakursrisiko i overensstemmelse med stk. 1 og 2, dagligt ved at afspejle ændringerne i værdien af valutakursrisikofaktorerne.

4.   Når institutterne dagligt ajourfører den seneste tilgængelige værdi af en position uden for handelsbeholdningen, skal de ajourføre værdien af alle risikofaktorer for en position, for hvilken de har gjort brug af undtagelsen i artikel 5, stk. 1, andet afsnit.

5.   Ved beregningen af risikomålet for expected shortfall, der er omhandlet i artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, og det stressscenariobaserede risikomål, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bk, i forbindelse med positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisici, må institutterne kun anvende henholdsvis fremtidige stødscenarier eller ekstreme fremtidige stødscenarier på risikofaktorer, der tilhører den brede risikofaktorkategori for valuta, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bd, stk. 1.

6.   Institutterne skal i deres risikomålingsmodel medregne risikoen for værdiforringelse som følge af ændringer i de relevante valutakurser, der udgøres af poster, der er udsat for denne risiko, hvis disse poster ikke måles til dagsværdi, og deres regnskabsværdi ikke ajourføres på hver indberetningsdato for at afspejle ændringerne i valutakursen mellem den udenlandske valuta og indberetningsvalutaen for det institut, der indregner posten i sit individuelle årsregnskab.

Artikel 4

Beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende markedsrisiko for positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for råvarerisiko eller både råvarerisiko og valutakursrisiko, i overensstemmelse med den alternative metode med interne modeller

1.   Ved beregning af kapitalgrundlagskravene vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for enten råvarerisiko eller både råvarerisiko og valutakursrisiko, i overensstemmelse med den alternative metode med interne modeller fastsat i tredje del, afsnit IV, kapitel 1b, i forordning (EU) nr. 575/2013, skal institutterne anvende den seneste tilgængelige dagsværdi af disse positioner som grundlag. Institutterne skal dagligt måle disse positioner til dagsværdi.

2.   Hvad angår positioner uden for handelsbeholdningen, der udelukkende er udsat for råvarerisiko, må institutterne ved beregningen af risikomålet for expected shortfall, der er omhandlet i artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, eller det stressscenariobaserede risikomål, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bk, kun anvende henholdsvis fremtidige stødscenarier eller ekstreme fremtidige stødscenarier på risikofaktorer, der tilhører den brede risikofaktorkategori for råvarer, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bd, stk. 1.

3.   Hvad angår positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for råvarerisiko og valutakursrisiko, skal institutterne ved beregningen af risikomålet for expected shortfall, der er omhandlet i artikel 325bb i forordning (EU) nr. 575/2013, eller det stressscenariobaserede risikomål, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bk, anvende henholdsvis fremtidige stødscenarier eller ekstreme fremtidige stødscenarier på risikofaktorer, der tilhører de brede risikofaktorkategorier for råvarer eller valuta, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 325bd, stk. 1.

Artikel 5

Beregning af de hypotetiske og faktiske ændringer i porteføljeværdien vedrørende positioner uden for handelsbeholdningen, der er udsat for valutakursrisiko eller råvarerisiko eller både for råvarerisiko og valutakursrisiko i overensstemmelse med artikel 325bf og artikel 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Uanset artikel 1-4 i delegeret forordning (EU) 2022/2059 skal institutter, der beregner de hypotetiske og faktiske ændringer i porteføljeværdien, jf. artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013, i forbindelse med en position uden for handelsbeholdningen, som er udsat for valutakursrisiko, beregne værdien af den pågældende position uden for handelsbeholdningen ved slutningen af dagen efter beregningen af value-at-risk-værdien, jf. nævnte forordnings artikel 325bf, ved at anvende værdien af den pågældende position uden for handelsbeholdningen ved slutningen af den foregående dag og ajourføre den komponent, der afspejler valutakursrisikoen ved den pågældende position.

Hvis værdien af en position uden for handelsbeholdningen ikke ændrer sig lineært med bevægelser i en valutakurs, som den er omfattet af, kan institutterne beregne værdien af den pågældende position uden for handelsbeholdningen ved slutningen af dagen efter beregningen af value-at-risk-værdien, jf. artikel 325bf i forordning (EU) nr. 575/2013, ved at anvende værdien af den pågældende position uden for handelsbeholdningen ved slutningen af den foregående dag og ved at ajourføre alle de komponenter, som instituttet anvender til at værdiansætte den pågældende position uden for handelsbeholdningen.

Ved anvendelse af andet afsnit skal institutterne anvende det konsekvent på alle positioner i handelsenheden, som ikke ændrer sig lineært med bevægelser i en valutakurs, som disse positioner er omfattet af.

2.   Uanset artikel 1-4 i delegeret forordning (EU) 2022/2059 skal institutter, der beregner de hypotetiske og faktiske ændringer i porteføljeværdien, jf. artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013, i forbindelse med en position uden for handelsbeholdningen, som er udsat for råvarerisiko eller både råvarerisiko og valutakursrisiko, beregne værdien af den pågældende position uden for handelsbeholdningen ved slutningen af dagen efter beregningen af value-at-risk-værdien, jf. nævnte forordnings artikel 325bf, i overensstemmelse med en af følgende metoder:

a)

Institutterne anvender værdien af positionen uden for handelsbeholdningen ved slutningen af den foregående dag og ajourfører kun de komponenter, der afspejler valutakurs- og råvarerisikoen.

b)

Institutterne anvender værdien af positionen uden for handelsbeholdningen ved slutningen af den foregående dag og ajourfører alle de komponenter, som instituttet anvender til at værdiansætte den pågældende position uden for handelsbeholdningen.

Ved anvendelse af første afsnit skal institutterne anvende det konsekvent på alle positioner, der er udsat for råvarerisiko i handelsenheden.

3.   Institutterne må kun anvende stk. 1 og 2 på positioner uden for handelsbeholdningen, der indgår både i porteføljen på dagen for beregningen af value-at-risk-værdien, jf. artikel 325bf i forordning (EU) nr. 575/2013, og i porteføljen på dagen efter beregningen af value-at-risk-værdien.

Artikel 6

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. april 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2059 af 14. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer de tekniske detaljer vedrørende backtesting og kravene vedrørende fordeling af overskud og tab i henhold til artikel 325bf og 325bg i forordning (EU) nr. 575/2013 (EUT L 276 af 26.10.2022, s. 47).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).