9.6.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 149/2


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1125

af 8. juni 2023

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven") (1), særlig artikel 230, stk. 1, og artikel 232, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Det Forenede Kongerige har underrettet Kommissionen om to udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) hos fjerkræ i East Sussex og Lincolnshire i England, som blev bekræftet henholdsvis den 18. maj 2023 og den 24. maj 2023 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

Efter disse nylige udbrud af HPAI oprettede veterinærmyndighederne i Det Forenede Kongerige restriktionszoner på mindst 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af HPAI og begrænse spredningen af sygdommen.

(7)

Det Forenede Kongerige har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landet og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI.

(8)

Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. Kommissionen finder, at i betragtning af dyresundhedssituationen i de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af Det Forenede Kongeriges veterinærmyndigheder, bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra disse områder suspenderes for at beskytte Unionens dyresundhedsstatus.

(9)

Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA har fremlagt ajourførte oplysninger om situationer, der har givet anledning til suspension af indførsel af visse produkter til Unionen.

(10)

Canada har navnlig forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med otte udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i provinserne Ontario (2), Quebec (5) og Saskatchewan (1), som blev bekræftet mellem den 26. september 2022 og den 18. april 2023.

(11)

Chile har desuden forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med fem udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i regionerne Valparaíso (4) og O'Higgins (1), som blev bekræftet mellem den 12. marts 2023 og den 20. april 2023.

(12)

Det Forenede Kongerige har endvidere forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med et udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i Yorkshire i England, Det Forenede Kongerige, som blev bekræftet den 13. april 2023.

(13)

USA har derudover forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med 11 udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i delstaterne California (1), Iowa (2), Mississippi (1), Nebraska (1), New York (1), Pennsylvania (3), South Dakota (1) og Washington (1), som blev bekræftet mellem den 12. december 2022 og den 19. april 2023.

(14)

Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA har også forelagt oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI. Efter disse udbrud af sygdommen har Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA navnlig gennemført en saneringspolitik for at bekæmpe og begrænse spredningen af sygdommen og har også gennemført den nødvendige rengøring og desinfektion efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på deres område.

(15)

Kommissionen har evalueret oplysningerne fra Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA. Kommissionen finder, at Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA har givet passende garantier for, at den dyresundhedsmæssige situation, der gav anledning til suspensionerne, ikke længere udgør en trussel mod dyre- eller folkesundheden i Unionen, og at indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra zonerne i de lande, hvorfra indførsel til Unionen er blevet suspenderet, derfor igen bør tillades.

(16)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til HPAI i Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA.

(17)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada, Chile, Det Forenede Kongerige og USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(18)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del 1, afsnit B, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.100 således:

"CA

Canada

CA-2.100

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2023

5.6.2023".

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.174 således:

"CA

Canada

CA-2.174

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

29.5.2023".

iii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.176, CA-2.177 og CA-2.178 således:

"CA

Canada

CA-2.176

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2023

29.5.2023

CA-2.177

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.3.2023

29.5.2023

CA-2.178

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2023

29.5.2023".

iv)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.180 således:

"CA

Canada

CA-2.180

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.4.2023

5.6.2023".

v)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.183 således:

"CA

Canada

CA-2.183

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2023

29.5.2023".

vi)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.186 således:

"CA

Canada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

5.6.2023".

vii)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækken vedrørende zone CL-2.1 således:

"CL

Chile

CL-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.3.2023

31.5.2023".

viii)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækken vedrørende zone CL-2.4 således:

"CL

Chile

CL-2.4

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.3.2022

31.5.2023".

ix)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækkerne vedrørende zone CL-2.7, CL-2.8 og CL-2.9 således:

"CL

Chile

CL-2.7

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.4.2023

31.5.2023

CL-2.8

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

31.5.2023

CL-2.9

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2023

31.5.2023".

x)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.299 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.299

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2023

21.5.2023".

xi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.304 og GB-2.305 efter rækken vedrørende zone GB-2.303:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.304

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.5.2023

 

GB-2.305

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.5.2023".

 

xii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.379 således:

"US

USA

US-2.379

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.12.2022

24.5.2023".

xiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.385 således:

"US

USA

US-2.385

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

30.5.2023".

xiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.394 således:

"US

USA

US-2.394

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.12.2022

3.6.2023".

xv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.397 således:

"US

USA

US-2.397

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.12.2022

29.5.2023".

xvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.406 således:

"US

USA

US-2.406

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

25.5.2023".

xvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.410 således:

"US

USA

US-2.410

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.2.2023

18.5.2023".

xviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.415 således:

"US

USA

US-2.415

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.2.2023

20.5.2023".

xix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.430 således:

"US

USA

US-2.430

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.3.2023

20.5.2023".

xx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.442 således:

"US

USA

US-2.442

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.3.2023

1.6.2023".

xxi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.453 og US-2.454 således:

"US

USA

US-2.453

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

20.5.2023

US-2.454

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2023

4.6.2023".

b)

Del 2 ændres således:

i)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende beskrivelser af zone GB-2.304 og GB-2.305 efter beskrivelsen af zone GB-2.303:

"Det Forenede Kongerige

GB-2.304

near Uckfield, Wealden, East Sussex, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 3km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N50.92 and Long: E0.18

GB-2.305

near Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England, GB

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N53.54 and Long: W0.69".

2)

I bilag XIV, del 1, afsnit B, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.100 således:

"CA

Canada

CA-2.100

POU, RAT

N, P1

 

26.9.2023

5.6.2023

GBM

P1

 

26.9.2023

5.6.2023".

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.174 således:

"CA

Canada

CA-2.174

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

29.5.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

29.5.2023".

iii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.176, CA-2.177 og CA-2.178 således:

"CA

Canada

CA-2.176

POU, RAT

N, P1

 

10.3.2023

29.5.2023

GBM

P1

 

10.3.2023

29.5.2023

CA-2.177

POU, RAT

N, P1

 

14.3.2023

29.5.2023

GBM

P1

 

14.3.2023

29.5.2023

CA-2.178

POU, RAT

N, P1

 

27.3.2023

29.5.2023

GBM

P1

 

27.3.2023

29.5.2023".

iv)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.180 således:

"CA

Canada

CA-2.180

POU, RAT

N, P1

 

4.4.2023

5.6.2023

GBM

P1

 

4.4.2023

5.6.2023".

v)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.183 således:

"CA

Canada

CA-2.183

POU, RAT

N, P1

 

12.4.2023

29.5.2023

GBM

P1

 

12.4.2023

29.5.2023".

vi)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.186 således:

"CA

Canada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

5.6.2023

GBM

P1

 

18.4.2023

5.6.2023".

vii)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækkerne vedrørende zone CL-2.1 således:

"CL

Chile

CL-2.1

POU, RAT

N, P1

 

12.3.2023

31.5.2023

GBM

P1

 

12.3.2023

31.5.2023".

viii)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækkerne vedrørende zone CL-2.4 således:

"CL

Chile

CL-2.4

POU, RAT

N, P1

 

30.3.2022

31.5.2023

GBM

P1

 

30.3.2022

31.5.2023".

ix)

I oplysningerne vedrørende Chile affattes rækkerne vedrørende zone CL-2.7, CL-2.8 og CL-2.9 således:

"CL

Chile

CL-2.7

POU, RAT

N, P1

 

14.4.2023

31.5.2023

GBM

P1

 

14.4.2023

31.5.2023

CL-2.8

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

31.5.2023

GBM

P1

 

18.4.2023

31.5.2023

CL-2.9

POU, RAT

N, P1

 

20.4.2023

31.5.2023

GBM

P1

 

20.4.2023

31.5.2023".

x)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.299 således:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.299

POU, RAT

N, P1

 

13.4.2023

21.5.2023

GBM

P1

 

13.4.2023

21.5.2023".

xi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.304 og GB-2.305 efter rækken vedrørende zone GB-2.303:

"GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.304

POU, RAT

N, P1

 

18.5.2023

 

GBM

P1

 

18.5.2023

 

GB-2.305

POU, RAT

N, P1

 

24.5.2023

 

GBM

P1

 

24.5.2023".

 

xii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.379 således:

"US

USA

US-2.379

POU, RAT

N, P1

 

12.12.2022

24.5.2023

GBM

P1

 

12.12.2022

24.5.2023".

xiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.385 således:

"US

USA

US-2.385

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

30.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

30.5.2023".

xiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.394 således:

"US

USA

US-2.394

POU, RAT

N, P1

 

22.12.2022

3.6.2023

GBM

P1

 

22.12.2022

3.6.2023".

xv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.397 således:

"US

USA

US-2.397

POU, RAT

N, P1

 

30.12.2022

29.5.2023

GBM

P1

 

30.12.2022

29.5.2023".

xvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.406 således:

"US

USA

US-2.406

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

25.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

25.5.2023".

xvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.410 således:

"US

USA

US-2.410

POU, RAT

N, P1

 

7.2.2023

18.5.2023

GBM

P1

 

7.2.2023

18.5.2023".

xviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.415 således:

"US

USA

US-2.415

POU, RAT

N, P1

 

21.2.2023

20.5.2023

GBM

P1

 

21.2.2023

20.5.2023".

xix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.430 således:

"US

USA

US-2.430

POU, RAT

N, P1

 

3.3.2023

20.5.2023

GBM

P1

 

3.3.2023

20.5.2023".

xx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.442 således:

"US

USA

US-2.442

POU, RAT

N, P1

 

16.3.2023

1.6.2023

GBM

P1

 

16.3.2023

1.6.2023".

xxi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.453 og US-2.454 således:

"US

USA

US-2.453

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

20.5.2023

GBM

P1

 

18.4.2023

20.5.2023

US-2.454

POU, RAT

N, P1

 

19.4.2023

4.6.2023

GBM

P1

 

19.4.2023

4.6.2023".