1.6.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/15


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/1058

af 30. maj 2023

om ændring af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 for så vidt angår oplysningerne om Canada, Det Forenede Kongerige og USA i listerne over tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fuglevildt til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 230, stk. 1, og artikel 232, stk. 1 og 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til forordning (EU) 2016/429 skal sendinger af dyr, avlsmateriale og animalske produkter komme fra et tredjeland eller territorium eller en zone eller et kompartment deri, der er listeopført i overensstemmelse med artikel 230, stk. 1, i nævnte forordning, for at kunne indføres til Unionen.

(2)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (2) fastsættes de dyresundhedsmæssige krav, som sendinger af visse arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjelande eller territorier eller fra zoner eller — for så vidt angår akvakulturdyr — kompartmenter deri skal opfylde for at kunne indføres til Unionen.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 (3) er der fastlagt lister over tredjelande eller territorier eller zoner eller kompartmenter deri, hvorfra det er tilladt at indføre de arter og kategorier af dyr, avlsmateriale og animalske produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) 2020/692, til Unionen.

(4)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 indeholder navnlig listerne over tredjelande eller territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre sendinger af henholdsvis fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ og fersk kød af fjerkræ og fjervildt til Unionen.

(5)

Canada har underrettet Kommissionen om fem udbrud af højpatogen aviær influenza (HPAI) hos fjerkræ i provinserne Québec (4) og British Colombia (1), som blev bekræftet den 18. april 2023 og den 6. maj 2023 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(6)

Derudover har Det Forenede Kongerige underrettet Kommissionen om et udbrud af HPAI hos fjerkræ i Lincolnshire i England, som blev bekræftet den 16. maj 2023 ved laboratorieanalyse (RT-PCR).

(7)

Efter disse nylige udbrud af HPAI oprettede veterinærmyndighederne i Canada og Det Forenede Kongerige restriktionszoner på mindst 10 km omkring de angrebne virksomheder og gennemførte sanering med henblik at bekæmpe forekomsten af HPAI og begrænse spredningen af sygdommen.

(8)

Canada og Det Forenede Kongerige har indsendt oplysninger til Kommissionen om den epidemiologiske situation i landene og de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI. Disse oplysninger er blevet evalueret af Kommissionen. På grundlag af denne evaluering og for at beskytte Unionens dyresundhedsstatus bør indførsel til Unionen af sendinger af fjerkræ, avlsmateriale af fjerkræ samt fersk kød af fjerkræ og fjervildt fra de områder, der er omfattet af restriktioner, og som er oprettet af veterinærmyndighederne i Canada og Det Forenede Kongerige på grund af de nylige udbrud af HPAI, ikke længere tillades.

(9)

Canada har desuden forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med seks udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i provinserne British Columbia (4) og Québec (2), som blev bekræftet mellem den 25. november 2022 og den 2. februar 2023.

(10)

Det Forenede Kongerige har endvidere forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med et udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i grevskabet Devon i England, som blev bekræftet den 31. marts 2023.

(11)

USA har derudover forelagt ajourførte oplysninger om den epidemiologiske situation i landet i forbindelse med 25 udbrud af HPAI på fjerkrævirksomheder i delstaterne Alaska (1), Colorado (1), Florida (2), Illinois (2), Indiana (1), Missouri (1), New York (2), Oregon (4), Pennsylvania (3), South Dakota (1), Tennessee (3), Utah (1), Virginia (2) og Wisconsin (1), som blev bekræftet mellem den 12. juli 2022 og den 5. april 2023.

(12)

Canada, Det Forenede Kongerige og USA har desuden også forelagt oplysninger om de foranstaltninger, de har truffet for at forhindre yderligere spredning af HPAI. Efter disse udbrud af sygdommen har Canada, Det Forenede Kongerige og USA navnlig gennemført en saneringspolitik for at bekæmpe og begrænse spredningen af sygdommen og har også gennemført den nødvendige rengøring og desinfektion efter gennemførelsen af saneringspolitikken på de inficerede fjerkrævirksomheder på deres område.

(13)

Kommissionen har evalueret de oplysninger, som Det Forenede Kongerige og USA har forelagt, og konkluderet, at udbruddene af HPAI på fjerkrævirksomheder er overstået, og at der ikke længere er nogen risiko forbundet med indførsel til Unionen af fjerkræprodukter fra de zoner i Canada, Det Forenede Kongerige og i USA, hvorfra indførsel til Unionen af fjerkræprodukter blev suspenderet som følge af disse udbrud.

(14)

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 bør derfor ændres for at tage hensyn til den nuværende epidemiologiske situation med hensyn til HPAI i Canada, Det Forenede Kongerige og USA.

(15)

Under hensyntagen til den nuværende epidemiologiske situation i Canada, Det Forenede Kongerige og USA med hensyn til højpatogen aviær influenza og den alvorlige risiko for, at sygdommen kommer ind i Unionen, bør ændringerne af bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404, der foretages ved nærværende forordning, træde i kraft hurtigst muligt.

(16)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)   EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 af 24. marts 2021 om fastlæggelse af lister over tredjelande, territorier eller zoner deri, hvorfra det er tilladt at indføre dyr, avlsmateriale og animalske produkter til Unionen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 (EUT L 114 af 31.3.2021, s. 1).


BILAG

I bilag V og XIV til gennemførelsesforordning (EU) 2021/404 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag V foretages følgende ændringer:

a)

I del 1, afsnit B, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.158 således:

»CA

Canada

CA-2.158

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023«.

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækken vedrørende zone CA-2.160 således:

»CA

Canada

CA-2.160

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023«.

iii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.165 og CA-2.166 således:

»CA

Canada

CA-2.165

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023«.

iv)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.172 og CA-2.173 således:

»CA

Canada

CA-2.172

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023«.

v)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.186 til CA-2.190 efter rækken vedrørende zone CA-2.185:

»CA

Canada

CA-2.186

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.5.2023«.

 

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækken vedrørende zone GB-2.297 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.297

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023«.

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende række vedrørende zone GB-2.303 efter rækken vedrørende zone GB-2.302:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.303

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.5.2023«.

 

viii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.231 således:

»USA

USA

US-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023«.

ix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.233 således:

»USA

USA

US-2.233

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023«.

x)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.235 således:

»USA

USA

US-2.235

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023«.

xi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.311 således:

»USA

USA

US-2.311

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023«.

xii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.333 således:

»USA

USA

US-2.333

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023«.

xiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.339 således:

»USA

USA

US-2.339

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023«.

xiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.350 således:

»USA

USA

US-2.350

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023«.

xv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.352 således:

»USA

USA

US-2.352

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023«.

xvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.361 således:

»USA

USA

US-2.361

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023«.

xvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.365 således:

»USA

USA

US-2.365

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023«.

xviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.375 således:

»USA

USA

US-2.375

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2022

14.5.2023«.

xix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.384 således:

»USA

USA

US-2.384

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023«.

xx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.387 og US-2.388 således:

»USA

USA

US-2.387

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023«.

xxi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.393 således:

»USA

USA

US-2.393

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023«.

xxii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.395 således:

»USA

USA

US-2.395

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023«.

xxiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.402 således:

»USA

USA

US-2.402

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023«.

xxiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.405 således:

»USA

USA

US-2.405

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023«.

xxv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.407 således:

»USA

USA

US-2.407

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023«.

xxvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.412 således:

»USA

USA

US-2.412

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023«.

xxvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.420 således:

»USA

USA

US-2.420

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023«.

xxviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.431 således:

»USA

USA

US-2.431

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023«.

xxix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækken vedrørende zone US-2.446 således:

»USA

USA

US-2.446

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023«.

xxx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.449 og US-2.450 således:

»USA

USA

US-2.449

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023«.

b)

I del 2 foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende beskrivelser af zone CA-2.186 til CA-2.190 efter beskrivelsen af zone CA-2.185:

»Canada

CA-2.186

Quebec — Latitude 45.71, Longitude -72.71

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Sainte-Hélène-de-Bagot og Saint-Hugues

10km SZ: Sainte-Hélène-de-Bagot, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Germain-de-Grantham, Saint-Guillaume, Saint-Hugues, Saint-Liboire, Saint-Nazaire-d'Acton, Saint-Simon-de-Bagot, Saint-Théodore-d'Acton og Upton

CA-2.187

Quebec — Latitude 45.41, Longitude -73.32

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Carignan og Saint-Jean-sur-Richelieu

10km SZ: Brossard, Carignan, Chambly, La Prairie, Richelieu, Saint-Hubert, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Mathias-sur-Richelieu og Saint-Philippe

CA-2.188

Quebec — Latitude 45.81, Longitude -72.79

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Saint-Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Lanoieville, Saint-Eugène-de-Grantham, Saint-Simon-de-Bagot, Clairvaux-de-Bagot og Sainte-Hélène-de-Bagot

CA-2.189

British Columbia — Latitude 49.09, Longitude -122.03

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Yarrow og Barrowtown

10km SZ: Kilgard, Lindell, Lindell Beach, Cultus Lake, South Sumas, Greendale og Arnold

CA-2.190

Quebec — Latitude 45.8, Longitude -72.78

Der er tale om følgende kommuner:

3km PZ: Saint-Hughes

10km SZ: Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Guillaume, Saint-Eugène-de-Grantham, Sainte-Hélène-de-Bagot, Clarivaux-de-Bagot, Saint-Simon-de-Bagot og Lanoieville«.

ii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende beskrivelse af zone GB-2.303 efter beskrivelsen af zone GB-2.302:

»Det Forenede Kongerige

GB-2.303

I nærheden af Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, England:

Området, der er beliggende inden for en cirkel med en radius på 10 km med centrum i WGS84-decimalkoordinaterne Lat: N53.53 og Long: W0.72«.

2)

I bilag XIV, del 1, afsnit B, foretages følgende ændringer:

i)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.158 således:

»CA

Canada

CA-2.158

POU, RAT

N, P1

 

25.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

25.11.2022

16.5.2023«.

ii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.160 således:

»CA

Canada

CA-2.160

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

16.5.2023«.

iii)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.165 og CA-2.166 således:

»CA

Canada

CA-2.165

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

16.5.2023

CA-2.166

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

16.5.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

16.5.2023«.

iv)

I oplysningerne vedrørende Canada affattes rækkerne vedrørende zone CA-2.172 og CA-2.173 således:

»CA

Canada

CA-2.172

POU, RAT

N, P1

 

31.1.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

31.1.2023

16.5.2023

CA-2.173

POU, RAT

N, P1

 

2.2.2023

16.5.2023

GBM

P1

 

2.2.2023

16.5.2023«.

v)

I oplysningerne vedrørende Canada tilføjes følgende rækker vedrørende zone CA-2.186 til CA-2.190 efter rækken vedrørende zone CA-2.185:

»CA

Canada

CA-2.186

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.187

POU, RAT

N, P1

 

18.4.2023

 

GBM

P1

 

18.4.2023

 

CA-2.188

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.189

POU, RAT

N, P1

 

28.4.2023

 

GBM

P1

 

28.4.2023

 

CA-2.190

POU, RAT

N, P1

 

6.5.2023

 

GBM

P1

 

6.5.2023«.

 

vi)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige affattes rækkerne vedrørende zone GB-2.297 således:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.297

POU, RAT

N, P1

 

31.3.2023

17.5.2023

GBM

P1

 

31.3.2023

17.5.2023«.

vii)

I oplysningerne vedrørende Det Forenede Kongerige tilføjes følgende rækker vedrørende zone GB-2.303 efter rækken vedrørende zone GB-2.302:

»GB

Det Forenede Kongerige

GB-2.303

POU, RAT

N, P1

 

16.5.2023

 

GBM

P1

 

16.5.2023«.

 

viii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.231 således:

»USA

USA

US-2.231

POU, RAT

N, P1

 

12.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

12.7.2022

20.4.2023«.

ix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.233 således:

»USA

USA

US-2.233

POU, RAT

N, P1

 

15.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

15.7.2022

20.4.2023«.

x)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.235 således:

»USA

USA

US-2.235

POU, RAT

N, P1

 

19.7.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

19.7.2022

20.4.2023«.

xi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.311 således:

»USA

USA

US-2.311

POU, RAT

N, P1

 

14.10.2022

15.4.2023

GBM

P1

 

14.10.2022

15.4.2023«.

xii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.333 således:

»USA

USA

US-2.333

POU, RAT

N, P1

 

3.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

3.11.2022

20.4.2023«.

xiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.339 således:

»USA

USA

US-2.339

POU, RAT

N, P1

 

7.11.2022

21.4.2023

GBM

P1

 

7.11.2022

21.4.2023«.

xiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.350 således:

»USA

USA

US-2.350

POU, RAT

N, P1

 

16.11.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

16.11.2022

20.4.2023«.

xv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.352 således:

»USA

USA

US-2.352

POU, RAT

N, P1

 

22.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

22.11.2022

24.4.2023«.

xvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.361 således:

»USA

USA

US-2.361

POU, RAT

N, P1

 

28.11.2022

24.4.2023

GBM

P1

 

28.11.2022

24.4.2023«.

xvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.365 således:

»USA

USA

US-2.365

POU, RAT

N, P1

 

30.11.2022

6.5.2023

GBM

P1

 

30.11.2022

6.5.2023«.

xviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.375 således:

»USA

USA

US-2.375

POU, RAT

N, P1

 

9.12.2022

14.4.2023

GBM

P1

 

9.12.2022

14.4.2023«.

xix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.384 således:

»USA

USA

US-2.384

POU, RAT

N, P1

 

13.12.2022

20.4.2023

GBM

P1

 

13.12.2022

20.4.2023«.

xx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.387 og US-2.388 således:

»USA

USA

US-2.387

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

11.5.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

11.5.2023

US-2.388

POU, RAT

N, P1

 

14.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

14.12.2022

29.4.2023«.

xxi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.393 således:

»USA

USA

US-2.393

POU, RAT

N, P1

 

21.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

21.12.2022

29.4.2023«.

xxii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.395 således:

»USA

USA

US-2.395

POU, RAT

N, P1

 

28.12.2022

29.4.2023

GBM

P1

 

28.12.2022

29.4.2023«.

xxiii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.402 således:

»USA

USA

US-2.402

POU, RAT

N, P1

 

19.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

19.1.2023

10.5.2023«.

xxiv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.405 således:

»USA

USA

US-2.405

POU, RAT

N, P1

 

25.1.2023

10.5.2023

GBM

P1

 

25.1.2023

10.5.2023«.

xxv)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.407 således:

»USA

USA

US-2.407

POU, RAT

N, P1

 

1.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

1.2.2023

20.4.2023«.

xxvi)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.412 således:

»USA

USA

US-2.412

POU, RAT

N, P1

 

8.2.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

8.2.2023

20.4.2023«.

xxvii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.420 således:

»USA

USA

US-2.420

POU, RAT

N, P1

 

24.2.2023

24.4.2023

GBM

P1

 

24.2.2023

24.4.2023«.

xxviii)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.431 således:

»USA

USA

US-2.431

POU, RAT

N, P1

 

6.3.2023

20.4.2023

GBM

P1

 

6.3.2023

20.4.2023«.

xxix)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.446 således:

»USA

USA

US-2.446

POU, RAT

N, P1

 

21.3.2023

28.4.2023

GBM

P1

 

21.3.2023

28.4.2023«.

xxx)

I oplysningerne vedrørende USA affattes rækkerne vedrørende zone US-2.449 og US-2.450 således:

»USA

USA

US-2.449

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

7.5.2023

US-2.450

POU, RAT

N, P1

 

5.4.2023

7.5.2023

GBM

P1

 

5.4.2023

7.5.2023«.