16.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 129/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/960

af 1. februar 2023

om ændring af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2017/588 for så vidt angår den årlige anvendelsesdato for beregningerne af det gennemsnitlige daglige antal transaktioner vedrørende aktier, depotbeviser og exchange traded funds med henblik på kursspring

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 49, stk. 3, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 (2) fastsættes kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds. I henhold til nævnte delegerede forordnings artikel 3, stk. 1, skal den kompetente myndighed for en bestemt aktie eller et bestemt depotbevis senest den 1. marts hvert år offentliggøre beregninger af det gennemsnitlige daglige antal transaktioner i det pågældende finansielle instrument. I henhold til nævnte delegerede forordnings artikel 3, stk. 4, skal markedspladser anvende disse beregninger til at bestemme det gældende kursspring fra den 1. april efter denne offentliggørelse. Denne dato, den 1. april hvert år, medfører vanskeligheder for markedspladserne og deres medlemmer eller deltagere med hensyn til gennemførelsen af de nødvendige ændringer af deres IT-systemer og -infrastrukturer. Navnlig når den 1. april falder midt på ugen, skal gennemførelsen af de nødvendige ændringer finde sted fra den ene dag til den anden. Dette giver markedspladserne begrænset tid til at ajourføre og teste deres IT-systemer og -infrastrukturer. Markedspladser og deres medlemmer eller deltagere bør have mulighed for at bruge weekenden til at foretage de nødvendige tilpasninger af deres IT-systemer og -infrastrukturer. De offentliggjorte data bør derfor anvendes fra den første mandag i april hvert år. En sådan ændring sikrer desuden overensstemmelse med anvendelsen af offentliggjorte beregninger i henhold til artikel 17, stk. 2, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 (3). I artikel 17, stk. 2, i nævnte delegerede forordning, som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/944 (4), fastsættes det, at beregninger af det mest relevante marked for så vidt angår likviditet, den gennemsnitlige daglige omsætning og den gennemsnitlige værdi af transaktioner, der offentliggøres senest den 1. marts, anvendes fra den første mandag i april efter offentliggørelsen.

(2)

Delegeret forordning (EU) 2017/588 bør derfor ændres.

(3)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har forelagt Kommissionen.

(4)

Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed har afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til de reguleringsmæssige tekniske standarder, som denne forordning er baseret på, har analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved og har anmodet om rådgivning fra interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (5)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) 2017/588

Artikel 3, stk. 4, i delegeret forordning (EU) 2017/588 affattes således:

»4.   Markedspladser skal anvende kursspringene for det likviditetsbånd, der svarer til det gennemsnitlige antal daglige transaktioner som offentliggjort i henhold til stk. 1 fra den første mandag i april efter denne offentliggørelse.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. februar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/588 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kursspringsordningen for aktier, depotbeviser og exchange traded funds (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 411).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/587 af 14. juli 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for gennemsigtighedskrav for markedspladser og investeringsselskaber med hensyn til aktier, depotbeviser, exchange-traded funds, certifikater og andre lignende finansielle instrumenter og kravet om, at transaktioner i visse aktier skal gennemføres via en markedsplads eller en systematisk internalisator (EUT L 87 af 31.3.2017, s. 387).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/944 af 17. januar 2023 om ændring og berigtigelse af de reguleringsmæssige tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2017/587 for så vidt angår visse gennemsigtighedskrav, der gælder for transaktioner i aktieinstrumenter (EUT L 131 af 16.5.2023, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).