11.5.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/937

af 10. maj 2023

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 for så vidt angår medtagelse af »phosphateret distivelsephosphat produceret af hvedestivelse« på EU-listen over nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 8,

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommissionen senest den 1. januar 2018 fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (2).

(2)

EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, blev fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Kommissionen har konstateret fejl i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470. Der er behov for berigtigelse for at skabe klarhed og retssikkerhed for ledere af fødevarevirksomheder og for medlemsstaternes kompetente myndigheder og dermed sikre korrekt gennemførelse og anvendelse af EU-listen over nye fødevarer.

(4)

Den nye fødevare »phosphateret distivelsephosphat produceret af hvedestivelse« (phosphateret hvedestivelse) blev i maj 2014 på visse anvendelsesbetingelser godkendt af den kompetente myndighed i Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 258/97. Den nye fødevare var ved en fejl ikke medtaget på EU-listen, da den oprindelige liste blev udarbejdet. »Phosphateret distivelsephosphat produceret af hvedestivelse« bør derfor tilføjes EU-listen over nye fødevarer.

(5)

Gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor berigtiges —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 berigtiges som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).


BILAG

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 berigtiges som følger:

a)

I tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) indsættes følgende oplysninger mellem »Phosphateret majsstivelse« og »Phosphatidylserin fra fiskephospholipider«:

»Phosphateret hvedestivelse

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »phosphateret hvedestivelse« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

Bagværk

15  %

Pastaprodukter

Morgenmadscerealier

Kornbaserede snackstænger

b)

I tabel 2 (Specifikationer) er følgende fødevare indsat mellem »Phosphateret majsstivelse« og »Phosphatidylserin fra fiskephospholipider«:

»Phosphateret hvedestivelse

Beskrivelse:

Phosphateret distivelsephosphat produceret af hvedestivelse (phosphateret hvedestivelse) er en kemisk modificeret modstandsdygtig stivelse, som fremstilles af hvedestivelse ved en kombination af kemiske behandlinger, hvorved der dannes phosphattværbindinger i og mellem individuelle stivelsesmolekyler.

Den nye fødevareingrediens er et hvidt eller næsten hvidt fritflydende pulver.

Karakteristik/Sammensætning:

CAS-nr.: 11120-02-8

Kemisk formel: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H]x [(C6H9O5)PO3H2]y

n = antal glucoseenheder x, y = substitutionsgrader

Parametre

Pulver 1

Pulver 2

Phosphateret distivelsephosphat (tørstofbasis)

≥ 85  %

≥ 75  %

Umodificeret hvedestivelse (tørstofbasis)

≤ 15  %

≤ 25  %

Vandindhold

9 -12  %

Kostfibre i alt (på tørstofbasis)

≥ 76,0  %

≥ 66,0  %

Aske

≤ 3  %

Protein

≤ 0,5  %

Fedt i alt

≤ 0,50  %

≤ 0,34  %

Restkoncentrationer af bundet phosphor:

≤ 0,4  % (som phosphor)

pH (25 % opslæmning)

4,5 -6,5

Tungmetaller:

Arsen: ≤ 1 mg/kg

Bly: ≤ 2 mg/kg

Kviksølv: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiologiske kriterier:

Antal levedygtige aerobe bakterier i alt: ≤ 10 4 CFU/g

Antal gær- og skimmelsvampe i alt: ≤ 200 CFU/g

Escherichia coli: Negativ test

Salmonella spp.: Negativ test

CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units)«