12.4.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/3


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2023/745

af 3. april 2023

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

(2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

(3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

(4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget til denne forordning, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. april 2023.

På Kommissionens vegne

For formanden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

En vare (et såkaldt vinsæt) bestående af:

en »tjenerproptrækker« af uædelt metal bestående af en foliekniv, en proptrækker og en kombineret prophæver/flaskeåbner

en dråbefanger af uædelt metal med indvendig beklædning af fiberdug

en spids prop af uædelt metal med en rund knop, forsynet med to ringe til at lukke flasken

et glastermometer med håndtag af uædelt metal til måling af vinens temperatur.

Sættet foreligger til detailsalg i en trææske med fordybninger svarende til bestanddelenes nøjagtige dimensioner.

(Se billedet)  (*1)

8205 51 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse (ATB) 1, 3 b), 5 a) og 6 vedrørende den kombinerede nomenklatur og teksten til KN-kode 8205 og 8205 51 00 .

Varerne er pakket i et sæt til detailsalg som omhandlet i ATB 3 b). Sættet består af mindst to forskellige varer, der kan tariferes under forskellige positioner, f.eks. under pos. 8205 (flaskeåbnere og proptrækkere henhører under pos. 8205 som håndværktøj og håndredskaber i henhold til forklarende bemærkninger til HS, pos. 8205 , afsnit E, nr. 1), eller under pos. 9025 (termometre)).

Varerne er pakket i en trææske, der er egnet til salg direkte til slutbrugerne uden ompakning. De er sammensat med henblik på én bestemt aktivitet, nemlig servering af vin. Se forklarende bemærkninger til HS til ATB 3 b), afsnit X.

Tjenerproptrækkeren bestående af foliekniven, proptrækkeren og den kombinerede prophæver/flaskeåbner er karaktergivende for sættet, idet åbning af en vinflaske er den vigtigste anvendelse i forbindelse med servering af vin, og uden den har alle øvrige varer i sættet ikke nogen funktion.

Trææsken er specielt indrettet til at indeholde sættets specifikke varer. I betragtning af dens konstruktion af massivt træ er den egnet til langtidsbrug som beholder til de varer, der foreligger deri. Den er af en art, der normalt sælges sammen med denne type sæt, og giver ikke helheden dens væsentligste karakter. Trææsken tariferes derfor sammen med sættet i henhold til ATB 5 a).

Vinsættet tariferes derfor under KN-kode 8205 51 00 som andet værktøj til husholdningsbrug.

Image 1


(*1)  Billedet er kun vejledende.