17.3.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/46


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/590

af 12. januar 2023

om berigtigelse af den lettiske udgave af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 3, stk. 5, artikel 87, stk. 3, artikel 94, stk. 3, artikel 97, stk. 2, artikel 101, stk. 3, artikel 106, stk. 1, artikel 118, stk. 1 og 2, artikel 119, stk. 1, artikel 122, stk. 2, artikel 271, stk. 2, og artikel 279, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den lettiske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (2) indeholder fejl i titlen og i betragtning 1 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, i betragtning 2 for så vidt angår godkendelse af rugerier, i betragtning 11 for så vidt angår rugerier med fugle i fangenskab og fjerkrærugerier. Nævnte forordning indeholder også en række fejl, som berører anvendelsesområdet for følgende bestemmelser: artikel 1, stk. 3, for så vidt angår rugerier med fugle i fangenskab, artikel 1, stk. 3, andet afsnit, litra b), for så vidt angår rugeæg fra rugerier, artikel 1, stk. 6, litra b), for så vidt angår den kompetente myndigheds oplysningsforpligtelser med hensyn til dennes registre over rugerier, artikel 1, stk. 9, for så vidt angår registrerede eller godkendte rugerier, del II, afsnit I, overskriften på kapitel 2 for så vidt angår rugerier, artikel 7, overskriften og indledningen, for så vidt angår kravene vedrørende godkendelse af rugerier, hvorfra rugeæg af fjerkræ eller daggamle kyllinger skal flyttes til en anden medlemsstat, artikel 18, overskriften og indledningen, for så vidt angår registre over virksomheder med opdrættede landdyr og rugerier, del II, afsnit III, overskriften på kapitel 2 for så vidt angår rugerier, artikel 33, titlen, indledningen og litra a), for så vidt angår forpligtelser vedrørende føring af fortegnelser for operatører af rugerier, bilag I, del 3, overskriften, for så vidt angår kravene vedrørende godkendelse af rugerier, bilag I, del 3, punkt 1, indledningen og litra a) og b), for så vidt angår krav vedrørende biosikringsforanstaltninger på rugerier, bilag I, del 3, punkt 2, indledningen og litra b), for så vidt angår krav vedrørende overvågning af rugerier, bilag I, del 3, punkt 3, indledningen og litra a), c) og f), for så vidt angår krav vedrørende faciliteter og udstyr på rugerier, bilag I, del 3, punkt 5, indledningen og litra a), nr. i), for så vidt angår krav vedrørende den kompetente myndigheds tilsyn med rugerier, bilag I, del 4, punkt 1, litra a), nr. ii), for så vidt angår kravene vedrørende biosikringsforanstaltninger på virksomheder, der holder fjerkræ, bilag I, del 4, punkt 2, litra b), for så vidt angår kravene vedrørende overvågning på virksomheder, der holder fjerkræ, bilag I, del 4, punkt 3, litra b), nr. iii), og punkt 3, litra e), for så vidt angår kravene vedrørende faciliteter og udstyr på virksomheder, der holder fjerkræ, bilag II, overskriften, for så vidt angår program for mikrobiologisk kontrol på rugerier samt sygdomsovervågningsprogrammer på virksomheder, der holder fjerkræ, og rugerier, bilag II, del 1, overskriften, for så vidt angår programmet for mikrobiologisk kontrol på rugerier, bilag II, del 2, overskriften, for så vidt angår sygdomsovervågningsprogrammer på rugerier og på virksomheder, der holder fjerkræ, bilag II, del 2, punkt 2.4, litra b), indledningen og nr. iv), for så vidt angår krav vedrørende prøvematrix, bilag II, del 2, punkt 2.5, litra b), første punktum, og nr. i) og ii), for så vidt angår kravene vedrørende prøveudtagningsramme og -hyppighed.

(2)

Den lettiske udgave af delegeret forordning (EU) 2019/2035 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

(vedrører ikke den danske udgave)

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).