6.3.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/181


Berigtigelse til Rådets forordning (EU) 2023/427 af 25. februar 2023 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine

( Den Europæiske Unions Tidende L 59 I af 25. februar 2023 )

Side 11, artikel 1, nr. 8):

I stedet for:

»4a.   Uanset de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer, herunder Den Europæiske Centralbank, nationale centralbanker, enheder i den finansielle sektor som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1)*, forsikrings- og genforsikringsselskaber som defineret i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2)*, værdipapircentraler som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og centrale modparter som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3)* senest to uger efter den 26. februar 2023 give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og samtidig Kommissionen oplysninger om de aktiver og reserver, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, og som de besidder eller kontrollerer eller er modpart i. Disse oplysninger skal ajourføres hver tredje måned og skal mindst omfatte følgende: …«

læses:

»4a.   Uanset de gældende regler om indberetning, fortrolighed og tavshedspligt skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer, herunder Den Europæiske Centralbank, nationale centralbanker, enheder i den finansielle sektor som defineret i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (1)*, forsikrings- og genforsikringsselskaber som defineret i artikel 13 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF (2)*, værdipapircentraler som defineret i artikel 2 i forordning (EU) nr. 909/2014 og centrale modparter som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (3)* senest to uger efter den 27. april 2023 give den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor de er bosat eller etableret, og samtidig Kommissionen oplysninger om de aktiver og reserver, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 4, og som de besidder eller kontrollerer eller er modpart i. Disse oplysninger skal ajourføres hver tredje måned og skal mindst omfatte følgende: …«.