1.6.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 142/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/1060

af 30. maj 2023

om en harmoniseret standard for prøvningsmetoder og krav til dokumentation af plastkapslers og plastlågs evne til at forblive fastgjorte til drikkevarebeholdere, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (1), særlig artikel 10, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 (2) formodes engangsplastprodukter som omhandlet i artikel 6, stk. 1, i nævnte direktiv, der er i overensstemmelse med harmoniserede standarder eller dele heraf, hvis referencer er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de i artikel 6, stk. 1, i nævnte direktiv fastsatte krav, der er omfattet af disse standarder eller dele deraf.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse C (2020) 7244 (3) anmodede Kommissionen Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN) om at udarbejde en ny harmoniseret standard vedrørende visse drikkevarebeholdere af engangsplast med en kapacitet på op til tre liter, der har kapsler og låg af plast, til støtte for artikel 6, stk. 1, i direktiv (EU) 2019/904.

(3)

På baggrund af anmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7244 udarbejdede CEN den nye harmoniserede standard EN 17665:2022+A1:2023.

(4)

Kommissionen har sammen med CEN vurderet, hvorvidt standarden, der er udarbejdet af CEN, er i overensstemmelse med anmodningen i gennemførelsesafgørelse C(2020) 7244.

(5)

Den harmoniserede standard EN 17665:2022+A1:2023 opfylder de krav, som det er hensigten, at den skal dække, og som er fastsat i direktiv (EU) 2019/904. Referencerne til den nævnte standard bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Overholdelsen med en harmoniseret standard medfører en formodning om overholdelse af de relevante væsentlige krav, der er angivet i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Referencen til den harmoniserede standard »EN 17665:2022+A1:2023, Packaging — Test methods and requirements to demonstrate that plastic caps and lids remain attached to beverage containers« (Emballage — Prøvningsmetoder og krav til dokumentation af plastkapslers og plastlågs evne til at forblive fastgjorte til drikkevarebeholdere), der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904, offentliggøres hermed i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. maj 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse C (2020) 7244 af 27. oktober 2020 om en standardiseringsanmodning til Den Europæiske Standardiseringsorganisation vedrørende visse drikkevarebeholdere af engangsplast med en kapacitet på op til tre liter, der har kapsler og låg af plast, til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904.