12.4.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 99/28


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2023/749

af 14. april 2023

om ændring af bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 for så vidt angår de nationale foranstaltninger, der gælder i Danmark, vedrørende bakteriel nyresygdom (BKD) og infektiøs pankreasnekrose (IPN) og de nationale foranstaltninger, der gælder i Det Forenede Kongerige (Nordirland), vedrørende ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 226, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 (2) er der i bilag I og II fastsat lister over medlemsstater eller dele heraf, som betragtes som frie for visse sygdomme hos akvatiske dyr, som ikke er listeopført i henhold til artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429, eller som er omfattet af et udryddelsesprogram for disse sygdomme.

(2)

Danmark har meddelt Kommissionen, at fire af de kompartmenter inden for dets territorium, som er listeopført i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260, ikke længere eksisterer, og at de derfor skal udgå af listen over kompartmenter, som betragtes som frie for infektiøs pankreasnekrose (IPN) i Danmark. Et af disse kompartmenter skal også udgå af listen over kompartmenter, som betragtes som frie for bakteriel nyresygdom (BKD).

(3)

Danmark har også meddelt Kommissionen, at der har været et udbrud af IPN i et af de kompartmenter inden for dets territorium, som er listeopført i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260. Dette kompartment er ikke længere omfattet af et udryddelsesprogram for IPN og skal derfor udgå af listen.

(4)

Herudover har Danmark meddelt Kommissionen, at et nyt kompartment inden for dets territorium har påbegyndt et udryddelsesprogram for BKD. Dette kompartment skal derfor tilføjes til listen over kompartmenter, der er omfattet af et udryddelsesprogram for BKD, i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260.

(5)

Danmark har også meddelt Kommissionen, at et kompartment inden for dets territorium, som er listeopført i bilag II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260, med succes har færdiggjort et udryddelsesprogram for BKD og et udryddelsesprogram for IPN. Dette kompartment skal derfor udgå af listen i nævnte bilag og i stedet tilføjes listen over kompartmenter, som betragtes som frie for BKD, og listen over kompartmenter, som betragtes som frie for IPN, i bilag I til gennemførelsesafgørelsen.

(6)

Endvidere har Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland meddelt Kommissionen, at da alle de områder af Nordirland, hvor akvakulturdyr, som er modtagelige for ostreid herpesvirus 1 μνar, holdes, ikke længere er frie for denne sygdom, anses det ikke længere for nødvendigt at opretholde nationale foranstaltninger for at bekæmpe den. Nordirland med undtagelse af Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough, Larne Lough og Strangford Lough, som er opført i bilag I til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260, skal derfor udgå fra nævnte liste.

(7)

Bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. april 2023.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 af 11. februar 2021 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvatiske dyr i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (EUT L 59 af 19.2.2021, s. 1).


BILAG

»BILAG I

Medlemsstater (1), eller dele heraf, som betragtes som frie for visse sygdomme, der angriber akvatiske dyr, og som har fået godkendt de nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, som har fået godkendt de nationale foranstaltninger

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Frankrig

FR

Durançol-zone fra Durançol-flodens udspring til udløbet fra FR 13092001 CE Ferme Marine de la Durançole

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

 

FR 17116001 CE Pisiculture de l'EARL Carpio

 

FR 34023506 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 34195501 CE Olivier Germaine — Pisciculture

 

FR 39366002 CE Pisciculture du Moulin de Pierre

 

FR 63263022 CE Pisciculture de Fontanas

 

FR 66190003 CE SCEA les poissons du Soleil

 

FR 72261001 CE Ecloserie de l’AAPPMA de Conlie — Bernay — Ruillé

 

FR 72294001 CE Ecloserie de l’AAPPMA 72 — Sougé Le Ganelon

Italien

IT

Zone af Monticolo-søerne, der omfatter klækningsanlægget IT004BZ106, »Grande lago di Monticolo/Große Montiggler see« og »Piccolo lago di Monticolo/Kleiner Montiggler see«

Irland

IE

Hele landet

Portugal

PT

Følgende kompartment, der består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

PT 06001 CP Herdade de Entre Águas/PT

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Danmark

DK

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Danmark

DK

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103471

Abildvad Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103587

Trend Å Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103733

Skade Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

128165

Ollerupgård Dambrug

Finland

FI

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af akvakulturvirksomheder med de angivne godkendelsesnumre:

177-1/

Hanka-Taimen Oy,

177-2

Vanaja and Venekoski Fish Bedrifter

386-1

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

386-2

Pohjois-Karjalan kalanviljely Oy, Keskijärvi Fish Farm

065-3

Kainuun Lohi Oy, Likolampi Fish Farm

185-2

Terhontammi Oy, Sorsakoski hatchery

383

Kuusamon Jalokala Oy, Käylä hatchery

253-3

Natural Resources Institute Finland — Luke, Taivalkoski Fish Farm

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Danmark

DK

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

83138

Hallesøhuse Dambrug

84470

Brænderigårdens Dambrug

92158

Hørup Mølle Dambrug

103554

Fruerlund Dambrug

103559

Fårup Mølle Dambrug

103571

Hallesø Dambrug

103623

Hårkjær Dambrug

103647

Egebæk Dambrug

103668

Ravning Dambrug

103670

Refsgårds Dambrug

103682

Sangild Dambrug

103802

Ådal Dambrug

103910

Piledal Dambrug

104106

Hallundbæk Dambrug

106314

Ravningkær Dambrug

117789

Funderholme Fiskeopdræt

118656

AquaSearch Ova, Billund

118844

Ravning ægpakkeri

122355

FREA

125770

Aquasearch Ova

128165

Ollerupgård Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Finland

FI

Indlandsområderne

Slovenien

SI

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

 

SIRIB050108 Pšata

 

SIRIB120102 Ilirska Bistrica

Sverige

SE

Indlandsområderne

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Finland

FI

Tenojokis og Näätämönjokis afvandingsområder; afvandingsområderne for Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki betragtes som stødpudezoner

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Finland

FI

Indlandsområderne

BILAG II

Medlemsstater (2), eller dele heraf, med udryddelsesprogrammer for visse sygdomme, der angriber akvatiske dyr, og som har fået godkendt de nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, som har fået godkendt de nationale foranstaltninger

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Danmark

DK

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

106314

Ravningkær Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

118738

Øster Højgård Avlsdambrug

122491

Tarp Dambrug

129695

Ravning Avlsstation

Sverige

SE

Indlandsområderne

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Danmark

DK

Følgende individuelle kompartmenter, der hver består af en akvakulturvirksomhed med det angivne godkendelsesnummer:

103606

Lundby Dambrug

108516

Hulsig Dambrug

Sverige

SE

Indlandsområderne

«

(1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.