21.9.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 244/70


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EU) 2022/1616 af 15. september 2022 om materialer og genstande af genanvendt plast bestemt til kontakt med fødevarer og om ophævelse af forordning (EF) nr. 282/2008

( Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 20. september 2022 )

Side 32, artikel 31, stk. 1:

I stedet for:

»1.

Materialer og genstande af genanvendt plast, der er fremstillet ved hjælp af en genanvendelsesproces baseret på en egnet genanvendelsesteknologi, for hvilken der i henhold til denne forordning kræves individuel godkendelse af genanvendelsesprocesser, og for hvilken der er indgivet en gyldig ansøgning til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 282/2008, eller for hvilken der er indgivet en ansøgning i henhold til nærværende forordnings artikel 17, stk. 1, eller artikel 22, stk. 1, senest kan markedsføres, indtil ansøgeren trækker sin ansøgning tilbage, eller indtil Kommissionen vedtager en afgørelse om meddelelse af eller afvisning af at meddele godkendelse af genanvendelsesprocessen i henhold til artikel 19, stk. 1.«

læses:

»1.

Materialer og genstande af genanvendt plast, der er fremstillet ved hjælp af en genanvendelsesproces baseret på en egnet genanvendelsesteknologi, for hvilken der i henhold til denne forordning kræves individuel godkendelse af genanvendelsesprocesser, og for hvilken der er indgivet en gyldig ansøgning til den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 5 i forordning (EF) nr. 282/2008, eller for hvilken der er indgivet en ansøgning i henhold til nærværende forordnings artikel 17, stk. 1, eller artikel 22, stk. 1, senest den 10. juli 2023, kan markedsføres, indtil ansøgeren trækker sin ansøgning tilbage, eller indtil Kommissionen vedtager en afgørelse om meddelelse af eller afvisning af at meddele godkendelse af genanvendelsesprocessen i henhold til artikel 19, stk. 1«.