28.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 199/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1317

af 27. juli 2022

om fravigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 for så vidt angår anvendelsen af norm 7 og 8 for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-normer) for ansøgningsåret 2023

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/2115 af 2. december 2021 om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 (1), særlig artikel 148, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2021/2115 skal medlemsstaterne sikre, at alle landbrugsarealer, herunder jord, der ikke længere anvendes til produktionsformål, holdes i god landbrugs- og miljømæssig stand og på nationalt eller regionalt plan for hver standard for god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM-norm), der er opført i bilag III til nævnte forordning, fastsætte minimumsstandarder for landbrugere og andre støttemodtagere i overensstemmelse med hovedformålet med disse normer som omhandlet i nævnte bilag. GLM-normerne finder anvendelse fra ansøgningsåret 2023, undtagen GLM-norm 2, som først finder anvendelse fra ansøgningsåret 2024 eller 2025, hvis det er behørigt begrundet.

(2)

I sin meddelelse »Beskyttelse af fødevaresikkerheden og styrkelse af fødevaresystemernes modstandsdygtighed« (2) redegjorde Kommissionen for de alvorlige konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine for den globale fødevaresikkerhed. Ruslands invasion af Ukraine har udløst en kraftig stigning i råvarepriserne og påvirker udbuddet af og efterspørgslen efter landbrugsprodukter på globalt plan. Navnlig er den globale hvedeproduktion truet af chok i både udbudsleddet som følge af Ukraines og Ruslands betragtelige andel af hvedemarkederne og chok i inputomkostningerne, navnlig i forbindelse med naturgas, kvælstofgødning og ilt. Usikkerhedsniveauet med hensyn til den globale fødevareforsyningssituation er højt, hvilket giver anledning til bekymring for den globale fødevaresikkerhed. For at bidrage til at afhjælpe denne situation rettidigt ved at opretholde fødevareforsyningen bør Unionens potentiale for landbrugsfødevareproduktion opretholdes, samtidig med at fødevareforsyningens bæredygtighed på mellemlang og lang sigt sikres ved at fortsætte omstillingen til bæredygtig fødevareproduktion som fastsat i fra jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien.

(3)

Både GLM-norm 7 »omdrift på agerjord, undtagen afgrøder, der dyrkes under vand« og det første krav i GLM-norm 8 »mindsteandel af landbrugsareal afsat til ikkeproduktive områder eller landskabstræk«, der er opført i bilag III til forordning (EU) 2021/2115, og som finder anvendelse fra ansøgningsåret 2023, har indvirkning på anvendelsen af agerjord til produktionsformål. Gennem fastsættelsen af minimumskrav vedrørende diversitet med hensyn til tid og plads i dyrkningen af forskellige afgrøder med henblik på at bevare jordens potentiale og forbedre dens frugtbarhed for at sikre langsigtet produktivitet kan GLM-norm 7 potentielt påvirke landbrugernes valg af afgrøder. Ved at kræve, at en mindsteandel af agerjorden afsættes til ikkeproduktive arealer eller landskabstræk med henblik på at forbedre biodiversiteten på bedriften, hvilket er en forudsætning for sunde og produktive økosystemer, kan landbrugerne i henhold til det første krav i GLM-norm 8 ud over tilstedeværelsen af landskabstræk også lade en vis andel af agerjorden være braklagt til biodiversitetsformål.

(4)

I betragtning af behovet for at adressere fødevaresikkerhedsproblemerne i forbindelse med den globale fødevaretilgængelighed og -prisoverkommelighed og for at bevare Unionens fødevareproduktionspotentiale og samtidig bidrage til målene i EU's grønne pagt, navnlig fra jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategien, er det derfor hensigtsmæssigt undtagelsesvis at give landbrugerne fleksibilitet til at gøre brug af deres disponible agerjord til fødevareproduktion, samtidig med at de negative virkninger af disse valg på miljøet og klimaændringerne afbødes. Medlemsstaterne bør derfor bemyndiges til for ansøgningsåret 2023 at fravige anvendelsen af GLM-norm 7 og det første krav i GLM-norm 8, der er opført i bilag III til forordning (EU) 2021/2115, som defineret af medlemsstaterne i deres strategiske planer. Da fravigelsen har til formål at bidrage til at afhjælpe fødevaresikkerhedsproblemer på kort sigt, bør det fastsættes, at agerjord, der ikke er afsat til ikkeproduktive arealer som følge af fravigelsen af det første krav i GLM-norm 8, der er opført i bilag III til forordning (EU) 2021/2115 som defineret af medlemsstaterne i deres strategiske planer, ikke bør anvendes til dyrkning af majs og sojabønner, eftersom disse afgrøder for det meste ikke er bestemt til fødevareproduktion. Desuden bør medlemsstater, der gør brug af fravigelsen af GLM-norm 7 eller 8, generelt fremme anvendelsen af afgrøder til fødevareproduktion samt anvendelsen af bio-ordninger og miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er programmeret i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og som har til formål at forbedre biodiversiteten på bedrifterne og bevare jordens potentiale.

(5)

I betragtning af betydningen af ovennævnte GLM-norm 7 og 8 for målsætningerne om at bevare jordbundens potentiale og forbedre biodiversiteten på bedrifterne som led i sektorens langsigtede bæredygtighed og for at bevare fødevareproduktionspotentialet begrænses fravigelsen til ansøgningsåret 2023, berører ikke reglerne i årene efter 2023 og bør begrænses til, hvad der er strengt nødvendigt for at løse de globale fødevaresikkerhedsproblemer. Derfor finder de tre andre krav i GLM-norm 8, der er opført i bilag III til forordning (EU) 2021/2115, herunder kravet om bevarelse af landskabstræk, fortsat anvendelse for ansøgningsåret 2023 som en garanti for bevarelse af normens hovedformål om at forbedre biodiversiteten på bedrifterne.

(6)

Muligheden for at fravige anvendelsen af disse GLM-normer som defineret af medlemsstaterne i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik berører ikke medlemsstaternes forpligtelse i henhold til artikel 109, stk. 2, litra a), nr. i), i forordning (EU) 2021/2115 til i deres strategiske planer at medtage en beskrivelse af gennemførelsen og de dertil knyttede elementer af hver enkelt GLM-norm, der er opført i bilag III til nævnte forordning.

(7)

Da GLM-normerne er en del af de grundlæggende krav for bio-ordninger samt miljømæssige, klimarelaterede og andre forvaltningsforpligtelser, bør der fastsættes regler om overholdelse af de grundlæggende betingelser, hvis en medlemsstat gør brug af fravigelsen for så vidt angår anvendelsen af GLM-norm 7 eller det første krav i GLM-norm 8. For at sikre stabiliteten af de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik og sikre ambitionsniveauet for de interventioner, som indgår i den fælles landbrugspolitiks grønne struktur fra 2023, bør referencescenariet forblive uændret uanset anvendelsen af fravigelsen. Navnlig bør de grundlæggende krav i GLM-norm 7 og det første krav i GLM-norm 8 stadig overholdes for at kunne modtage støtte i forbindelse med interventioner, hvor forpligtelserne omfatter eller bygger på disse grundlæggende krav.

(8)

Det er vigtigt at overvåge disse fravigelsers indvirkning på den globale fødevaresikkerhed og på miljøet og klimaændringerne, og medlemsstaterne bør derfor foretage en vurdering og aflægge rapport til Kommissionen om gennemførelsen af disse fravigelser.

(9)

For at sikre, at de undtagelser, der tillades ved denne forordning, er effektive med hensyn til at opfylde deres formål, og eftersom landbrugerne træffer deres beslutning om såning af 2023-høsten fra sommeren 2022, bør afgørelsen om at gøre brug af fravigelserne træffes hurtigt. Medlemsstaterne bør derfor træffe deres afgørelser og underrette Kommissionen herom senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden ved hjælp af det IT-baserede system, som Kommissionen stiller til rådighed i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 (3). Afgørelserne bør medtages i de strategiske planer ved først kommende lejlighed, enten i forbindelse med genindgivelsen af den strategiske plan i overensstemmelse med artikel 118, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) 2021/2115 eller i forbindelse med den første anmodning om ændring af den strategiske plan i overensstemmelse med artikel 119 i nævnte forordning. I betragtning af behovet for at sikre rettidig gennemførelse bør afgørelserne ikke kræve Kommissionens godkendelse.

(10)

I betragtning af behovet for at medlemsstaterne træffer deres afgørelser i god tid inden landbrugerne træffer deres afgørelser om såning, bør denne forordning på grund af den hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Den Fælles Landbrugspolitik —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afgørelser om fravigelse af anvendelsen af visse normer for god landbrugs- og miljømæssig stand for ansøgningsåret 2023

1.   Uanset artikel 13, stk. 1, i forordning (EU) 2021/2115 kan medlemsstaterne for ansøgningsåret 2023 beslutte at fravige anvendelsen af en eller begge af følgende GLM-normer, der er opført i bilag III til nævnte forordning, som defineret af medlemsstaterne i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik:

a)

GLM 7 »Omdrift på agerjord, undtagen for afgrøder, der dyrkes under vand«

b)

GLM 8, første krav »Mindsteandel af landbrugsarealer afsat til ikkeproduktive arealer eller landskabstræk:

Mindsteandel på mindst 4 % af agerjord på bedriftsniveau afsat til ikkeproduktive arealer og landskabstræk, herunder braklagt jord.

Hvis en landbruger forpligter sig til at afsætte mindst 7 % af sin agerjord til ikkeproduktive arealer eller landskabstræk, herunder braklagt jord, under en udvidet bio-ordning i overensstemmelse med artikel 31, stk. 6, begrænses den andel, der skal henføres til overholdelsen af denne GLM-norm, til 3 %.

Minimumsandel på mindst 7 % af agerjorden på bedriftsniveau, hvis dette også omfatter efterafgrøder eller kvælstofbindende afgrøder dyrket uden brug af plantebeskyttelsesmidler, hvoraf 3 % skal være braklagt eller ikke-produktive landskabstræk. Medlemsstaterne bør anvende en vægtningsfaktor på 0,3 for efterafgrøder.«

Medlemsstater, der gør brug af fravigelsen i første afsnit, litra b), sikrer, at den udelukkende finder anvendelse på braklagt jord og ikke finder anvendelse på andre ikke-produktive landskabstræk.

Medlemsstaterne sikrer, at agerjord, der ikke anvendes til ikke-produktive arealer som følge af fravigelsen i første afsnit, litra b), ikke anvendes til dyrkning af majs, sojabønner eller lavskov i kort omdrift.

Medlemsstater, der gør brug af en af fravigelserne i første afsnit, fremmer dyrkningen af afgrøder til fødevareproduktion.

Medlemsstater, som gør brug af en af fravigelserne i første afsnit, fremmer anvendelsen af bio-ordninger og miljø- og klimavenlige landbrugsforanstaltninger, der er programmeret i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik, og som har til formål at forbedre biodiversiteten på bedrifterne og bevare jordens potentiale.

2.   Med henblik på de bio-ordninger, der er omhandlet i artikel 31 i forordning (EU) 2021/2115, og de miljømæssige, klimarelaterede og andre forvaltningsforpligtelser, der er omhandlet i artikel 70 i nævnte forordning, og som medlemsstaterne har fastsat i deres strategiske planer under den fælles landbrugspolitik for ansøgningsåret 2023, forbliver de grundlæggende krav, der er fastsat i artikel 31, stk. 5, første afsnit, litra a), og artikel 70, stk. 3, første afsnit, litra a), i nævnte forordning for så vidt angår GLM 7 og det første krav i GLM 8, uændrede, selv om medlemsstaten træffer afgørelse som omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 2

Frist, meddelelse af afgørelser og anvendelse af afgørelser

1.   Senest 30 dage efter datoen for denne forordnings ikrafttræden underretter medlemsstater, der beslutter at gøre brug af de fravigelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, Kommissionen om de afgørelser, der er truffet i henhold til nævnte stykke, ved hjælp af det IT-baserede system, som Kommissionen stiller til rådighed i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185.

2.   Medlemsstaterne medtager de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 1, stk. 1, i denne forordning, i afdeling 3.10 om konditionalitet og GLM-normer i deres strategiske planer, enten som led i en genindgivelse af den strategiske plan i overensstemmelse med artikel 118, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EU) 2021/2115 eller som led i den første anmodning om ændring af den strategiske plan i overensstemmelse med artikel 119 i nævnte forordning.

3.   Afgørelser, der træffes i henhold til artikel 1, stk. 1, i denne forordning, skal ikke godkendes af Kommissionen som anført i henholdsvis artikel 118, stk. 6, og artikel 119, stk. 10, i forordning (EU) 2021/2115.

4.   De afgørelser, der træffes i henhold til artikel 1, stk. 1, gælder for ansøgningsåret 2023.

5.   Medlemsstater, der gør brug af en af de fravigelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, medtager i den årlige præstationsrapport, der er omhandlet i artikel 134 i forordning (EU) 2021/2115, og som skal foreligge den 15. februar 2024, en vurdering af virkningerne af anvendelsen af sådanne fravigelser på den globale fødevaresikkerhed, beskyttelsen af miljøet og bekæmpelsen af klimaændringer.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 435 af 6.12.2021, s. 1.

(2)  COM(2022) 133 final.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1185 af 20. april 2017 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 og (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår indberetning til Kommissionen af oplysninger og dokumenter og ændring og ophævelse af flere af Kommissionens forordninger (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 113).