25.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 196/74


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2022/1290

af 22. juli 2022

om ændring af bilag af II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af ametoctradin, chlormequat, dodin, nikotin, profenofos og Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 14, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 fastsat maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer (»MRL'er«) af ametoctradin og dodin. Der er i del A i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for chlormequat og nikotin. Der er i bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning fastsat MRL'er for profenofos. Der er ikke fastsat specifikke MRL'er for Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, og stoffet er heller ikke omfattet af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, hvorfor standardværdien på 0,01 mg/kg, jf. artikel 18, stk. 1, litra b), finder anvendelse.

(2)

I forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet ametoctradin på afgrøder, som kan tiltrække bier, og som kan medføre restkoncentrationer i honning, er der indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er for honning.

(3)

For så vidt angår dodin, er der indgivet en ansøgning i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er for citrusfrugter.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev begge ansøgninger vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«) har vurderet ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, for dyr, og har afgivet begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten sendte udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og offentliggjorde dem.

(6)

Autoriteten konkluderede, at samtlige krav vedrørende dataindberetningens fuldkommenhed var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. I forbindelse med konklusionen tog autoriteten hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(7)

For chlormequat blev der ved Kommissionens forordning (EU) 2019/1561 (3) fastsat en midlertidig MRL på 6 mg/kg for østershatte og ved Kommissionens forordning (EU) 2017/693 (4) fastsat en midlertidig MRL på 0,9 mg/kg for dyrkede svampe. Disse midlertidige MRL'er blev fastsat på grundlag af overvågningsdata, der viste forekomster af restkoncentrationer i ubehandlede dyrkede svampe, som oversteg bestemmelsesgrænseværdien som følge af krydskontaminering af dyrkede svampe med halm, der lovligt var behandlet med chlormequat. Disse midlertidige MRL'er blev fastsat frem til den 13. april 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i de pågældende produkter.

(8)

Autoriteten og en række fødevarevirksomhedsledere har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af chlormequat i østershatte og dyrkede svampe, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Svampeproducenterne underrettede Kommissionen om en igangværende undersøgelse med henblik på at vurdere kontamineringsniveauerne i østershatte og andre dyrkede svampe. Eftersom undersøgelsen først afsluttes i 2022, og de indsamlede data derefter vil blive fremlagt Kommissionen, bør gyldigheden af de midlertidige MRL'er forlænges til et år fra offentliggørelsen af denne forordning.

(9)

For chlormequat blev der ved forordning (EU) 2017/693 ligeledes fastsat en midlertidig MRL for pærer til 0,07 mg/kg på baggrund af overvågningsdata, som viste persistens i træerne som følge af tidligere anvendelse. Denne midlertidige MRL blev fastsat frem til den 13. april 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i det pågældende produkt. Autoriteten, medlemsstaterne og fødevarevirksomhedslederne har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i pærer, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for chlormequat i pærer bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af den midlertidige MRL bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(10)

For nikotin blev der ved Kommissionens forordning (EU) 2017/978 (5) fastsat midlertidige MRL'er for vilde svampe (tørrede rørhatte og andre tørrede vilde svampe end rørhatte) frem til den 19. oktober 2021, indtil der er fremlagt og evalueret nye data og oplysninger om den naturlige forekomst eller dannelse af nikotin i de pågældende produkter. Den videnskabelige dokumentation på området viser ikke entydigt, at nikotin forekommer naturligt i de pågældende produkter, og belyser ikke tilstrækkeligt mekanismen bag dannelsen heraf. Autoriteten og en række fødevarevirksomhedsledere har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i de pågældende produkter, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for nikotin i de pågældende produkter bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af de midlertidige MRL'er bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(11)

For profenofos blev der ved forordning (EU) 2017/978 fastsat en midlertidig MRL for kronblade af roser frem til den 18. oktober 2021, indtil der foreligger overvågningsdata om forekomsten af dette stof i det pågældende produkt. Autoriteten og fødevarevirksomhedslederne har fremlagt nylige overvågningsdata, som viser, at der fortsat forekommer restkoncentrationer af dette stof i kronblade af roser, som overstiger bestemmelsesgrænseværdien. Værdierne for profenofos i kronblade af roser bør derfor fortsat overvåges, og gyldigheden af den midlertidige MRL bør forlænges til syv år efter offentliggørelsen af denne forordning.

(12)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 (6) indgivet en ansøgning til en medlemsstat om godkendelse af aktivstoffet Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004. Ansøgningen blev vurderet af den berørte medlemsstat, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 2. Autoriteten vurderede ansøgningen og afgav en konklusion om peerevalueringen af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet (7), hvori den anførte, at Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV), isolat BV-0004, er egnet til optagelse i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005. Stoffet bør derfor optages i bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005.

(13)

På baggrund af autoritetens begrundede udtalelser og konklusion og under hensyntagen til alle relevante faktorer, jf. artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005, opfylder de foreslåede ændringer af MRL'erne kravene i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 396/2005.

(14)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(15)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online: www.efsa.europa.eu:

Begrundet udtalelse — Modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey. EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Begrundet udtalelse — Modification of the existing maximum residue level for dodine in citrus fruits. EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  Kommissionens forordning (EU) 2019/1561 af 17. september 2019 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af chlormequat i dyrkede svampe (EUT L 240 af 18.9.2019, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EU) 2017/693 af 7. april 2017 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for bitertanol, chlormequat og tebufenpyrad i eller på visse produkter (EUT L 101 af 13.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/978 af 9. juni 2017 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for fluopyram, hexachlorcyclohexan (HCH), alfa-isomer, hexachlorcyclohexan (HCH), beta-isomer, hexachlorcyclohexan (HCH), summen af isomerer, undtagen gamma-isomer, lindan (hexachlorcyclohexan (HCH), gamma-isomer), nikotin og profenofos i eller på visse produkter (EUT L 151 af 14.6.2017, s. 1).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1).

(7)  Konklusioner — Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV). EFSA Journal 2021;19(10):6848.


BILAG

I bilag II, III og IV til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II affattes kolonnerne vedrørende ametoctradin og dodin således:

»BILAG II

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode- nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (1)

Ametoctradin (R) (F)

Dodin

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0120000

Trænødder

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0120110

Valnødder

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

0130000

Kernefrugter

0,01  (*1)

 

0130010

Æbler

 

0,9

0130020

Pærer

 

0,9

0130030

Kvæder

 

5

0130040

Mispel

 

5

0130050

Japanmispel/loquat

 

5

0130990

Andet (2)

 

0,9

0140000

Stenfrugter

0,01  (*1)

 

0140010

Abrikoser

 

0,1

0140020

Kirsebær (søde)

 

3

0140030

Ferskner

 

0,1

0140040

Blommer

 

0,01  (*1)

0140990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

0,01  (*1)

0151000

a)

Druer

6

 

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*1)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*1)

 

0153010

Brombær

 

 

0153020

Korbær

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*1)

 

0154010

Blåbær

 

 

0154020

Tranebær

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

0154050

Hyben

 

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*1)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

0,01  (*1)

0161020

Figner

 

0,01  (*1)

0161030

Spiseoliven

 

20

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

0,01  (*1)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

0,01  (*1)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

0,01  (*1)

0161990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

 

0,01  (*1)

0163020

Bananer

 

0,5

0163030

Mangofrugter

 

0,01  (*1)

0163040

Papajaer

 

0,01  (*1)

0163050

Granatæbler

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

 

0,01  (*1)

0163070

Guavaer

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Brødfrugter

 

0,01  (*1)

0163100

Durianfrugter

 

0,01  (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

0,01  (*1)

0163990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

 

0,01  (*1)

0211000

a)

Kartofler

0,05

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

0,05

 

0212010

Maniokker

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

0,01  (*1)

 

0213010

Rødbeder

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0213040

Peberrod

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0213080

Radiser

 

 

0213090

Havrerod

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0213110

Majroer

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

0220000

Løg

 

0,01  (*1)

0220010

Hvidløg

1,5

 

0220020

Løg

1,5

 

0220030

Skalotteløg

1,5

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

20 (+)

 

0220990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

 

0,01  (*1)

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

0231010

Tomater

2

 

0231020

Sød peberfrugt

1,5

 

0231030

Auberginer/ægplanter

2

 

0231040

Okra, lady's fingers

1,5

 

0231990

Andet (2)

1,5

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

0232010

Agurker

2

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

3

 

0232030

Courgetter

3

 

0232990

Andet (2)

3

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

3

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Græskar

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

0,01  (*1)

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

0,01  (*1)

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

 

0,01  (*1)

0241000

a)

Blomsterkål

9

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0242010

Rosenkål

9

 

0242020

Hovedkål

15

 

0242990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

60

 

0243020

Grønkål/kokål

50

 

0243990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0244000

d)

Kålrabi

9

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

0,01  (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

70

 

0251020

Havesalat

50

 

0251030

Bredbladet endivie

50

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

50

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

50

 

0251060

Salatsennep/rucola

50

 

0251070

Rød sennep

50

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

50

 

0251990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

60

0,01  (*1)

0252010

Spinat

 

 

0252020

Portulakker

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

50

0,01  (*1)

0254000

d)

Brøndkarse

50

0,01  (*1)

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0,02  (*1)

0256010

Kørvel

50

 

0256020

Purløg

40

 

0256030

Selleriblade

40

 

0256040

Persille

40

 

0256050

Salvie

40

 

0256060

Rosmarin

40

 

0256070

Timian

40

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

40

 

0256090

Laurbærblade

40

 

0256100

Estragon

40

 

0256990

Andet (2)

40

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

 

0,01  (*1)

0270010

Alm. asparges

0,01  (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

0,01  (*1)

 

0270030

Bladselleri

20

 

0270040

Knoldfennikel

20

 

0270050

Artiskokker

0,01  (*1)

 

0270060

Porrer

5

 

0270070

Rabarber

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusskud

0,01  (*1)

 

0270090

Palmehjerter

0,01  (*1)

 

0270990

Andet (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Bønner

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0401000

Olieholdige frø

 

0,01  (*1)

0401010

Hørfrø

 

 

0401020

Jordnødder

 

 

0401030

Valmuefrø

 

 

0401040

Sesamfrø

 

 

0401050

Solsikkefrø

 

 

0401060

Rapsfrø

 

 

0401070

Sojabønner

 

 

0401080

Sennepsfrø

 

 

0401090

Bomuldsfrø

 

 

0401100

Græskarfrø

 

 

0401110

Saflorfrø

 

 

0401120

Hjulkronefrø

 

 

0401130

Sæddodderfrø

 

 

0401140

Hampfrø

 

 

0401150

Kristpalmefrø

 

 

0401990

Andet (2)

 

 

0402000

Olieholdige frugter

 

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

20

0402020

Oliepalmekerner

 

0,01  (*1)

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

0,01  (*1)

0402040

Kapok

 

0,01  (*1)

0402990

Andet (2)

 

0,01  (*1)

0500000

KORN

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Byg

(+)

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

 

0500030

Majs

 

 

0500040

Alm. hirse

 

 

0500050

Havre

(+)

 

0500060

Ris

 

 

0500070

Rug

(+)

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

 

0500090

Hvede

(+)

 

0500990

Andet (2)

 

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Te

 

 

0620000

Kaffebønner

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

 

0631000

a)

blomster

 

 

0631010

Kamille

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

0631030

Roser

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lind

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

0632000

b)

blade og urter

 

 

0632010

Jordbær

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

0633000

c)

rødder

 

 

0633010

Baldrian

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

0639000

d)

andre dele af planten

 

 

0640000

Kakaobønner

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

0700000

HUMLE

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

0810030

Selleri

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

0810060

Dild

 

 

0810070

Fennikel

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

0810090

Muskat

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0820030

Kommen

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0820050

Enebær

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Kanel

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

0840010

Lakrids

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

0850020

Kapers

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

1010000

Varer fra

 

0,01  (*1)

1011000

a)

svin

0,03  (*1)

 

1011010

Muskel

(+)

 

1011020

Fedt

(+)

 

1011030

Lever

(+)

 

1011040

Nyre

(+)

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1011990

Andet (2)

 

 

1012000

b)

kvæg

 

 

1012010

Muskel

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Fedt

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Lever

0,04 (+)

(+)

1012040

Nyre

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,03  (*1)

 

1012990

Andet (2)

0,03  (*1)

 

1013000

c)

får

0,03  (*1)

 

1013010

Muskel

(+)

(+)

1013020

Fedt

(+)

(+)

1013030

Lever

(+)

(+)

1013040

Nyre

(+)

(+)

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1013990

Andet (2)

 

 

1014000

d)

geder

0,03  (*1)

 

1014010

Muskel

(+)

(+)

1014020

Fedt

(+)

(+)

1014030

Lever

(+)

(+)

1014040

Nyre

(+)

(+)

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1014990

Andet (2)

 

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

1015010

Muskel

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Fedt

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Lever

0,04 (+)

 

1015040

Nyre

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,03  (*1)

 

1015990

Andet (2)

0,03  (*1)

 

1016000

f)

fjerkræ

0,03  (*1)

 

1016010

Muskel

(+)

 

1016020

Fedt

(+)

 

1016030

Lever

(+)

 

1016040

Nyre

(+)

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

0,03  (*1)

 

1017010

Muskel

 

 

1017020

Fedt

 

 

1017030

Lever

 

 

1017040

Nyre

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

1017990

Andet (2)

 

 

1020000

Mælk

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

(+)

(+)

1020020

Får

(+)

(+)

1020030

Geder

(+)

(+)

1020040

Heste

(+)

 

1020990

Andet (2)

 

 

1030000

Fugleæg

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

(+)

 

1030020

Ænder

(+)

 

1030030

Gæs

(+)

 

1030040

Vagtler

(+)

 

1030990

Andet (2)

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

(**)

Pesticid/kode-kombination, som MRL'erne i bilag III, del B, gælder for.

Ametoctradin (R) (F)

(R)

Definitionen på restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer: Ametoctradin — kode 1000000 undtagen 1040000: Ametoctradin, metabolit 4-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo, [1,5-a]pyrimidin-6-yl)butansyre (M650F01) og metabolit 6-(7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-6-yl)hexansyre (M650F06), udtrykt som ametoctradin

(F)

Fedtopløselig

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationer i vekselafgrøder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500070 Rug

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0700000 HUMLE

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationstest ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0220040 Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om restkoncentrationer i vekselafgrøder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0500010 Byg

0500050 Havre

0500090 Hvede

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagringsstabilitet og fodringsforsøg ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012010 Muskel

1012020 Fedt

1012030 Lever

1012040 Nyre

1015010 Muskel

1015020 Fedt

1015030 Lever

1015040 Nyre

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om lagerstabilitet ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 7. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1011010 Muskel

1011020 Fedt

1011030 Lever

1011040 Nyre

1013010 Muskel

1013020 Fedt

1013030 Lever

1013040 Nyre

1014010 Muskel

1014020 Fedt

1014030 Lever

1014040 Nyre

1016010 Muskel

1016020 Fedt

1016030 Lever

1016040 Nyre

1020010 Kvæg

1020020 Får

1020030 Geder

1020040 Heste

1030010 Kyllinger

1030020 Ænder

1030030 Gæs

1030040 Vagtler

Dodin

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om analysemetoder ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 24. juni 2018, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

1012010 Muskel

1012020 Fedt

1012030 Lever

1012040 Nyre

1013010 Muskel

1013020 Fedt

1013030 Lever

1013040 Nyre

1014010 Muskel

1014020 Fedt

1014030 Lever

1014040 Nyre

1020010 Kvæg

1020020 Får

1020030 Geder

Profenofos (F)

(F)

Fedtopløselig

Data fra overvågning foretaget mellem 2012 og 2015 viser, at der forekommer restkoncentrationer af profenofos i urter. Yderligere overvågningsdata er nødvendige for at sammenligne udviklingen af forekomsten af profenofos i urter. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 18. oktober 2021, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0256000 f) Urter og spiselige blomster

0256010 Kørvel

0256020 Purløg

0256030 Selleriblade

0256040 Persille

0256050 Salvie

0256060 Rosmarin

0256070 Timian

0256080 Basilikum og spiselige blomster

0256090 Laurbærblade

0256100 Estragon

0256990 Andet (2)

Det fremgår af nylige overvågningsdata, at der forekommer restkoncentrationer af profenofos i kronblade af roser. Yderligere overvågningsdata er nødvendige for at sammenligne udviklingen af forekomsten af profenofos i kronblade af roser. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. juli 2029, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0631030 Roser

Følgende MRL gælder for chilipeber: 3 mg/kg

0231020 Sød peberfrugt

«

2)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A affattes kolonnerne vedrørende chlormequat og nikotin således:

»BILAG IIIA

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode- nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for (2)

Chlormequat (summen af chlormequat og salte heraf, udtrykt som chlormequatchlorid)

Nikotin

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

 

 

0110000

Citrusfrugter

0,01  (*2)

 

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0120000

Trænødder

0,01  (*2)

 

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder

 

 

0120060

Hasselnødder

 

 

0120070

Macadamia

 

 

0120080

Pekannødder

 

 

0120090

Pinjekerner

 

 

0120100

Pistacienødder

 

 

0120110

Valnødder

 

 

0120990

Andet (2)

 

 

0130000

Kernefrugter

 

 

0130010

Æbler

0,01  (*2)

 

0130020

Pærer

0,07 (+)

 

0130030

Kvæder

0,01  (*2)

 

0130040

Mispel

0,01  (*2)

 

0130050

Japanmispel/loquat

0,01  (*2)

 

0130990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Stenfrugter

0,01  (*2)

 

0140010

Abrikoser

 

 

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

0140030

Ferskner

 

 

0140040

Blommer

 

 

0140990

Andet (2)

 

 

0150000

Bær og små frugter

 

 

0151000

a)

Druer

0,05

 

0151010

Spisedruer

 

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

0152000

b)

Jordbær

0,01  (*2)

 

0153000

c)

Stængelfrugter

0,01  (*2)

 

0153010

Brombær

 

 

0153020

Korbær

 

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

0153990

Andet (2)

 

 

0154000

d)

Andre små frugter og bær

0,01  (*2)

 

0154010

Blåbær

 

 

0154020

Tranebær

 

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

0154050

Hyben

 

0,3 (+)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

0154080

Hyldebær

 

 

0154990

Andet (2)

 

 

0160000

Diverse frugter med:

0,01  (*2)

 

0161000

a)

spiselig skræl

 

 

0161010

Dadler

 

 

0161020

Figner

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

0162000

b)

ikke spiselig skræl, små

 

 

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

0162990

Andet (2)

 

 

0163000

c)

ikke spiselig skræl, store

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0163020

Bananer

 

 

0163030

Mangofrugter

 

 

0163040

Papajaer

 

 

0163050

Granatæbler

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Guavaer

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Brødfrugter

 

 

0163100

Durianfrugter

 

 

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

0163990

Andet (2)

 

 

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*2)

 

0211000

a)

Kartofler

 

 

0212000

b)

Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

 

0212010

Maniokker

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

0212030

Yams

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

0213000

c)

Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

 

0213010

Rødbeder

 

 

0213020

Gulerødder

 

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0213040

Peberrod

 

 

0213050

Jordskokker

 

 

0213060

Pastinakker

 

 

0213070

Persillerod

 

 

0213080

Radiser

 

 

0213090

Havrerod

 

 

0213100

Kålroer

 

 

0213110

Majroer

 

 

0213990

Andet (2)

 

 

0220000

Løg

0,01  (*2)

 

0220010

Hvidløg

 

 

0220020

Løg

 

 

0220030

Skalotteløg

 

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

 

0220990

Andet (2)

 

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*2)

 

0231000

a)

Solanaceae og Malvaceae

 

 

0231010

Tomater

 

 

0231020

Sød peberfrugt

 

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

0231990

Andet (2)

 

 

0232000

b)

Cucurbitae med spiselig skræl

 

 

0232010

Agurker

 

 

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

0232030

Courgetter

 

 

0232990

Andet (2)

 

 

0233000

c)

Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

 

0233010

Meloner

 

 

0233020

Græskar

 

 

0233030

Vandmeloner

 

 

0233990

Andet (2)

 

 

0234000

d)

Sukkermajs

 

 

0239000

e)

Andre frugtgrøntsager

 

 

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*2)

 

0241000

a)

Blomsterkål

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

0242000

b)

Hoveddannende Brassica

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0242020

Hovedkål

 

 

0242990

Andet (2)

 

 

0243000

c)

Bladkål

 

 

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

0244000

d)

Kålrabi

 

 

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

0,01  (*2)

 

0251000

a)

Hoved- og pluksalat og salatplanter

 

 

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

0251020

Havesalat

 

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

0251070

Rød sennep

 

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

0251990

Andet (2)

 

 

0252000

b)

Spinat og lignende blade

 

 

0252010

Spinat

 

 

0252020

Portulakker

 

 

0252030

Bladbeder

 

 

0252990

Andet (2)

 

 

0253000

c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

 

 

0254000

d)

Brøndkarse

 

 

0255000

e)

Julesalat/alm. cikorie

 

 

0256000

f)

Urter og spiselige blomster

 

0,4 (+)

0256010

Kørvel

 

(+)

0256020

Purløg

 

(+)

0256030

Selleriblade

 

(+)

0256040

Persille

 

(+)

0256050

Salvie

 

(+)

0256060

Rosmarin

 

(+)

0256070

Timian

 

(+)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

(+)

0256090

Laurbærblade

 

(+)

0256100

Estragon

 

(+)

0256990

Andet (2)

 

(+)

0260000

Bælgplanter

0,01  (*2)

 

0260010

Bønner (med bælg)

 

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

 

0260050

Linser

 

 

0260990

Andet (2)

 

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*2)

 

0270010

Alm. asparges

 

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

0270030

Bladselleri

 

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

0270050

Artiskokker

 

 

0270060

Porrer

 

 

0270070

Rabarber

 

 

0270080

Bambusskud

 

 

0270090

Palmehjerter

 

 

0270990

Andet (2)

 

 

0280000

Svampe, mosser og laver

 

 

0280010

Dyrkede svampe

0,9 (+)

 

0280020

Vilde svampe

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Mosser og laver

0,01  (*2)

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*2)

 

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*2)

 

0300010

Bønner

 

 

0300020

Linser

 

 

0300030

Ærter

 

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

 

0300990

Andet (2)

 

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

0401010

Hørfrø

0,01  (*2)

 

0401020

Jordnødder

0,01  (*2)

 

0401030

Valmuefrø

0,01  (*2)

 

0401040

Sesamfrø

0,01  (*2)

 

0401050

Solsikkefrø

0,01  (*2)

 

0401060

Rapsfrø

7 (+)

 

0401070

Sojabønner

0,01  (*2)

 

0401080

Sennepsfrø

0,01  (*2)

 

0401090

Bomuldsfrø

0,7

 

0401100

Græskarfrø

0,01  (*2)

 

0401110

Saflorfrø

0,01  (*2)

 

0401120

Hjulkronefrø

0,01  (*2)

 

0401130

Sæddodderfrø

0,01  (*2)

 

0401140

Hampfrø

0,01  (*2)

 

0401150

Kristpalmefrø

0,01  (*2)

 

0401990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Olieholdige frugter

0,01  (*2)

 

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

0402040

Kapok

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

0500000

KORN

 

 

0500010

Byg

7

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

0,01  (*2)

 

0500030

Majs

0,01  (*2)

 

0500040

Alm. hirse

0,01  (*2)

 

0500050

Havre

15

 

0500060

Ris

0,01  (*2)

 

0500070

Rug

8

 

0500080

Alm, durra/sorghum

0,01  (*2)

 

0500090

Hvede

7

 

0500990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*2)

 

0610000

Te

 

0,6 (+)

0620000

Kaffebønner

 

 

0630000

Urteudtræk fra

 

0,5 (+)

0631000

a)

blomster

 

(+)

0631010

Kamille

 

(+)

0631020

Hibiscus/rosella

 

(+)

0631030

Roser

 

(+)

0631040

Jasmin

 

(+)

0631050

Lind

 

(+)

0631990

Andet (2)

 

(+)

0632000

b)

blade og urter

 

(+)

0632010

Jordbær

 

(+)

0632020

Rooibos

 

(+)

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

(+)

0632990

Andet (2)

 

(+)

0633000

c)

rødder

 

(+)

0633010

Baldrian

 

(+)

0633020

Ginseng

 

(+)

0633990

Andet (2)

 

(+)

0639000

d)

andre dele af planten

 

(+)

0640000

Kakaobønner

 

 

0650000

Karob/johannesbrød

 

 

0700000

HUMLE

0,05  (*2)

 

0800000

KRYDDERIER

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anis/ægte anis

 

(+)

0810020

Sortkommen

 

(+)

0810030

Selleri

 

(+)

0810040

Koriander

 

(+)

0810050

Spidskommen

 

(+)

0810060

Dild

 

(+)

0810070

Fennikel

 

(+)

0810080

Bukkehorn

 

(+)

0810090

Muskat

 

(+)

0810990

Andet (2)

 

(+)

0820000

Krydderier i form af frugter

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Allehånde

 

(+)

0820020

Sichuanpeber

 

(+)

0820030

Kommen

 

(+)

0820040

Kardemomme

 

(+)

0820050

Enebær

 

(+)

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

(+)

0820070

Vanilje

 

(+)

0820080

Tamarinde

 

(+)

0820990

Andet (2)

 

(+)

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Kanel

 

(+)

0830990

Andet (2)

 

(+)

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

4 (+)

0840010

Lakrids

0,05  (*2)

(+)

0840020

Ingefær (10)

 

(+)

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Peberrod (11)

 

(+)

0840990

Andet (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Kryddernellike

 

(+)

0850020

Kapers

 

(+)

0850990

Andet (2)

 

(+)

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Safrankrokus

 

(+)

0860990

Andet (2)

 

(+)

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Muskatblomme

 

(+)

0870990

Andet (2)

 

(+)

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*2)

 

0900010

Sukkerroerødder

 

 

0900020

Sukkerrør

 

 

0900030

Cikorierødder

 

 

0900990

Andet (2)

 

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

1010000

Varer fra

 

 

1011000

a)

svin

 

 

1011010

Muskel

0,3

 

1011020

Fedt

0,15

 

1011030

Lever

1,5

 

1011040

Nyre

1,5

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1011990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1012000

b)

kvæg

 

 

1012010

Muskel

0,3

 

1012020

Fedt

0,15

 

1012030

Lever

1,5

 

1012040

Nyre

1,5

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1012990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1013000

c)

får

 

 

1013010

Muskel

0,4

 

1013020

Fedt

0,15

 

1013030

Lever

1,5

 

1013040

Nyre

2

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1013990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1014000

d)

geder

 

 

1014010

Muskel

0,3

 

1014020

Fedt

0,15

 

1014030

Lever

1,5

 

1014040

Nyre

1,5

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1014990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1015000

e)

dyr af hestefamilien

 

 

1015010

Muskel

0,3

 

1015020

Fedt

0,15

 

1015030

Lever

1,5

 

1015040

Nyre

1,5

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1015990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1016000

f)

fjerkræ

 

 

1016010

Muskel

0,05

 

1016020

Fedt

0,05

 

1016030

Lever

0,15

 

1016040

Nyre

0,15

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,15

 

1016990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1017000

g)

andre opdrættede landdyr

 

 

1017010

Muskel

0,3

 

1017020

Fedt

0,15

 

1017030

Lever

1,5

 

1017040

Nyre

1,5

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

1,5

 

1017990

Andet (2)

0,01  (*2)

 

1020000

Mælk

0,5

 

1020010

Kvæg

 

 

1020020

Får

 

 

1020030

Geder

 

 

1020040

Heste

 

 

1020990

Andet (2)

 

 

1030000

Fugleæg

0,15

 

1030010

Kyllinger

 

 

1030020

Ænder

 

 

1030030

Gæs

 

 

1030040

Vagtler

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*2)

 

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*2)

 

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*2)

 

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,3

 

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

Chlormequat (summen af chlormequat og salte heraf, udtrykt som chlormequatchlorid)

Nylige overvågningsdata viser, at indholdet af chlormequat i pærer er faldende, men stadig forekommer på et niveau, der ligger over bestemmelsesgrænseværdien, som følge af tidligere anvendelse og persistens i træerne. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. juli 2029, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0130020 Pærer

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet har påpeget, at visse oplysninger om afgrødemetabolisme ikke foreligger. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 13. april 2019, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0401060 Rapsfrø

Følgende MRL gælder for østershatte: 6 mg/kg Overvågningsdata viser, at der kan forekomme krydskontaminering af ubehandlede dyrkede svampe med halm, der lovligt er behandlet med chlormequat. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. juli 2023, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0280010 Dyrkede svampe

Nikotin

Den videnskabelige dokumentation på området viser ikke entydigt, at nikotin forekommer naturligt i den pågældende afgrøde, og belyser ikke tilstrækkeligt mekanismen bag dannelsen heraf. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 19. oktober 2021, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0154050 Hyben

0256000 f) Urter og spiselige blomster

0256010 Kørvel

0256020 Purløg

0256030 Selleriblade

0256040 Persille

0256050 Salvie

0256060 Rosmarin

0256070 Timian

0256080 Basilikum og spiselige blomster

0256090 Laurbærblade

0256100 Estragon

0256990 Andet (2)

0610000 Te

0630000 Urteudtræk fra

0631000 a) blomster

0631010 Kamille

0631020 Hibiscus/rosella

0631030 Roser

0631040 Jasmin

0631050 Lind

0631990 Andet (2)

0632000 b) blade og urter

0632010 Jordbær

0632020 Rooibos

0632030 Maté/paraguaykristtorn

0632990 Andet (2)

0633000 c) rødder

0633010 Baldrian

0633020 Ginseng

0633990 Andet (2)

0639000 d) andre dele af planten

0800000 KRYDDERIER

0810000 Krydderier i form af frø

0810010 Anis/ægte anis

0810020 Sortkommen

0810030 Selleri

0810040 Koriander

0810050 Spidskommen

0810060 Dild

0810070 Fennikel

0810080 Bukkehorn

0810090 Muskat

0810990 Andet (2)

0820000 Krydderier i form af frugter

0820010 Allehånde

0820020 Sichuanpeber

0820030 Kommen

0820040 Kardemomme

0820050 Enebær

0820060 Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0820070 Vanilje

0820080 Tamarinde

0820990 Andet (2)

0830000 Krydderier i form af bark

0830010 Kanel

0830990 Andet (2)

0840000 Krydderier i form af rødder/jordstængler

0840010 Lakrids

0840020 Ingefær (10)

0840030 Gurkemeje/curcuma

0840040 Peberrod (11)

0840990 Andet (2)

0850000 Krydderier i form af knopper

0850010 Kryddernellike

0850020 Kapers

0850990 Andet (2)

0860000 Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0860010 Safrankrokus

0860990 Andet (2)

0870000 Krydderier i form af frøkapper

0870010 Muskatblomme

0870990 Andet (2)

Følgende MRL'er gælder for tørrede vilde svampe: 2,3 mg/kg for rørhatte, 1,2 mg/kg for andre tørrede vilde svampe end rørhatte. Nylige overvågningsdata viser, at restkoncentrationer af nikotin forekommer i tørrede rørhatte og i andre tørrede vilde svampe end rørhatte. Den videnskabelige dokumentation på området viser ikke entydigt, at nikotin forekommer naturligt i den pågældende afgrøde, og belyser ikke tilstrækkeligt mekanismen bag dannelsen heraf. Når Kommissionen tager MRL'en op til revision, vil den tage hensyn til de i første punktum omhandlede oplysninger, hvis de foreligger senest den 25. juli 2029, eller vil, hvis oplysningerne ikke foreligger på nævnte tidspunkt, tage hensyn til, at de ikke foreligger.

0280020 Vilde svampe

«

b)

I del B affattes kolonnen vedrørende profenofos således:

»BILAG IIIB

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kode- nummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som MRL'erne gælder for  (3)

Profenofos (F)

0130040

Mispel

0,01  (*3)

0130050

Japanmispel/loquat

0,01  (*3)

0154050

Hyben

0,01  (*3)

0154060

Morbær (hvide og sorte)

0,01  (*3)

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

0,01  (*3)

0154080

Hyldebær

0,01  (*3)

0161050

Stjernefrugter/karamboler

0,01  (*3)

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

0,01  (*3)

0161070

Jambolanablommer/jambolan

0,01  (*3)

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

0,01  (*3)

0162050

Stjerneæbler

0,01  (*3)

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

0,01  (*3)

0163060

Cherimoya

0,01  (*3)

0163070

Guavaer

0,01  (*3)

0163090

Brødfrugter

0,01  (*3)

0163100

Durianfrugter

0,01  (*3)

0163110

Pigget annona/guanabana

0,01  (*3)

0212040

Salepmaranta

0,01  (*3)

0251050

Langskulpet vinterkarse

0,01  (*3)

0251070

Rød sennep

0,01  (*3)

0252020

Portulakker

0,01  (*3)

0253000

(c)

Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*3)

0256050

Salvie

0,05 (+)

0256060

Rosmarin

0,05 (+)

0256070

Timian

0,05 (+)

0256080

Basilikum og spiselige blomster

0,05 (+)

0256090

Laurbærblade

0,05 (+)

0256100

Estragon

0,05 (+)

0270080

Bambusskud

0,01  (*3)

0270090

Palmehjerter

0,01  (*3)

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*3)

0401110

Saflorfrø

0,02  (*3)

0401120

Hjulkronefrø

0,02  (*3)

0401130

Sæddodderfrø

0,02  (*3)

0401150

Kristpalmefrø

0,02  (*3)

0402020

Oliepalmekerner

0,02  (*3)

0402030

Frugt fra oliepalmer

0,02  (*3)

0402040

Kapok

0,02  (*3)

0620000

Kaffebønner

0,05  (*3)

0630000

Urteudtræk fra

 

0631000

a)

blomster

 

0631010

Kamille

0,05  (*3)

0631020

Hibiscus/rosella

0,05  (*3)

0631030

Roser

0,1 (+)

0631040

Jasmin

0,05  (*3)

0631050

Lind

0,05  (*3)

0631990

Andet (2)

0,05  (*3)

0632000

b)

blade og urter

0,05  (*3)

0632010

Jordbær

0,05  (*3)

0632020

Rooibos

0,05  (*3)

0632030

Maté/paraguaykristtorn

0,05  (*3)

0632990

Andet (2)

0,05  (*3)

0633000

c)

rødder

0,05  (*3)

0633010

Baldrian

0,05  (*3)

0633020

Ginseng

0,05  (*3)

0633990

Andet (2)

0,05  (*3)

0639000

d)

andre dele af planten

0,05  (*3)

0640000

Kakaobønner

0,05  (*3)

0650000

Karob/johannesbrød

0,05  (*3)

0800000

KRYDDERIER

 

0810000

Krydderier i form af frø

 

0810010

Anis/ægte anis

0,05  (*3)

0810020

Sortkommen

0,05  (*3)

0810030

Bladselleri

0,05  (*3)

0810040

Koriander

0,1

0810050

Spidskommen

5

0810060

Dild

0,05  (*3)

0810070

Fennikel

0,1

0810080

Bukkehorn

0,05  (*3)

0810090

Muskatnød

0,05  (*3)

0810990

Andet (2)

0,05  (*3)

0820000

Krydderier i form af frugter

 

0820010

Allehånde

0,07

0820020

Sichuanpeber

0,07

0820030

Kommen

0,07

0820040

Kardemomme

3

0820050

Enebær

0,07

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

0,07

0820070

Vanilje

0,07

0820080

Tamarinde

0,07

0820990

Andet (2)

0,07

0830000

Krydderier i form af bark

0,05  (*3)

0830010

Kanel

0,05  (*3)

0830990

Andet (2)

0,05  (*3)

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

0840010

Lakrids

0,05  (*3)

0840020

Ingefær (10)

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,05  (*3)

0840040

Peberrod (11)

 

0840990

Andet (2)

0,05  (*3)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,05  (*3)

0850010

Kryddernellike

0,05  (*3)

0850020

Kapers

0,05  (*3)

0850990

Andet (2)

0,05  (*3)

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,05  (*3)

0860010

Saffrankrokus

0,05  (*3)

0860990

Andet (2)

0,05  (*3)

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,05  (*3)

0870010

Muskatblomme

0,05  (*3)

0870990

Andet (2)

0,05  (*3)

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*3)

0900010

Sukkerroerødder

0,01  (*3)

0900020

Sukkerrør

0,01  (*3)

0900030

Cikorierødder

0,01  (*3)

0900990

Andet (2)

0,01  (*3)

1015000

e)

dyr af hestefamilien

0,05

1015010

Muskel

0,05

1015020

Fedt

0,05

1015030

Lever

0,05

1015040

Nyre

0,05

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

0,05