22.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/6


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/1279

af 18. juli 2022

om midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger som supplement til de handelsmæssige indrømmelser for varer fra Republikken Moldova i henhold til associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (2) (»associeringsaftalen«) udgør grundlaget for forbindelserne mellem Unionen og Republikken Moldova. I overensstemmelse med Rådets afgørelse 2014/492/EU (3) har afsnit V i associeringsaftalen, som vedrører handel og handelsrelaterede anliggender, fundet midlertidig anvendelse siden den 1. september 2014 og er trådt i kraft den 1. juli 2016 efter at samtlige medlemsstater ratificerede associeringsaftalen.

(2)

Associeringsaftalen er et udtryk for ønsket hos parterne i associeringsaftalen (»parterne«) om at styrke og udvide forbindelserne på en ambitiøs og innovativ måde, at lette og opnå gradvis økonomisk integration og at gøre dette i overensstemmelse med de rettigheder og forpligtelser, der følger af parternes medlemskab af Verdenshandelsorganisationen.

(3)

Ifølge associeringsaftalens artikel 143 skal der gradvist etableres et frihandelsområde mellem parterne i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (»GATT 1994«). Med henblik herpå indeholder associeringsaftalens artikel 147 bestemmelser om gradvis afskaffelse af told i overensstemmelse med toldafviklingsplanerne i bilag XV til associeringsaftalen og giver mulighed for en fremskyndelse og en udvidelse af omfanget af afskaffelsen.

(4)

Ruslands uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine siden den 24. februar 2022 har haft en markant negativ indvirkning på Republikken Moldovas evne til at samhandle med resten af verden, navnlig fordi Republikken Moldovas eksport var afhængig af transithandelen via ukrainsk område og brugen af ukrainsk infrastruktur, hvilket nu er stort set uladsiggørligt. Under sådanne kritiske omstændigheder og for at afbøde de negative virkninger af Ruslands angrebskrig mod Ukraine for Republikken Moldovas økonomi er det nødvendigt at fremskynde udviklingen af tættere økonomiske forbindelser mellem Unionen og Republikken Moldova og yde hurtig støtte til Republikken Moldovas økonomi. Det er derfor nødvendigt og hensigtsmæssigt at stimulere Republikken Moldovas handelsstrømme i form af midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger, der giver yderligere toldfrie kontingenter for syv landbrugsprodukter, der stadig er omfattet af årlige toldfrie toldkontingenter, i overensstemmelse med den fremskyndede afskaffelse af tolden på handel mellem Unionen og Republikken Moldova.

(5)

I overensstemmelse med artikel 21, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) skal Unionen påse, at der er sammenhæng mellem de forskellige områder for dens optræden udadtil. I henhold til artikel 207, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal den fælles handelspolitik føres inden for rammerne af principperne og målene for Unionens optræden udadtil.

(6)

De handelsliberaliserende foranstaltninger, der indføres ved denne forordning, bør bestå af midlertidige, yderligere toldfrie kontingenter for en række landbrugsprodukter, der stadig er omfattet af toldkontingenter. Gennem sådanne foranstaltninger vil Unionen udbygge den økonomiske integration mellem Unionen og Republikken Moldova og midlertidigt yde passende økonomisk støtte til fordel for Republikken Moldova og de økonomiske aktører, der er berørt af Ruslands angrebskrig mod Ukraine. I henhold til bilag XV-A til associeringsaftalen er syv landbrugsprodukter fra Republikken Moldova omfattet af toldkontingenter. Disse varer er: tomater, hvidløg, spisedruer, æbler, kirsebær, blommer og druesaft. To af disse varer (blommer og spisedruer) blev i store mængder eksporteret af Republikken Moldova til tredjelandsmarkeder, navnlig Rusland, Belarus og Ukraine. For disse varer bør der indføres yderligere toldfrie kontingenter for, om nødvendigt, midlertidigt at støtte omdirigeringen til Unionen af de salgsmængder, der oprindeligt var rettet mod disse markeder. For de resterende varer (tomater, hvidløg, æbler, kirsebær og druesaft) vil de nyligt indførte toldkontingenter bestå af en yderligere toldfri mængde af samme størrelse som den, der er fastsat i associeringsaftalen.

(7)

Med henblik på at forebygge svig bør retten til de handelsforanstaltninger, der indføres ved denne forordning, være betinget af, at Republikken Moldova overholder alle de relevante betingelser for at opnå fordele i medfør af associeringsaftalen, herunder oprindelsesreglerne for de pågældende varer og de dertil knyttede procedurer, og at Republikken Moldova indgår i et tæt administrativt samarbejde med Unionen som fastsat i associeringsaftalen.

(8)

Republikken Moldova bør afstå fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import med oprindelse i Unionen, fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser og fra at indføre andre restriktioner, medmindre dette er klart begrundet i betragtning af krigen. I tilfælde af at Republikken Moldova ikke overholder disse betingelser, bør Kommissionen have beføjelse til midlertidigt at suspendere alle eller dele af de handelsforanstaltninger, der indføres ved denne forordning.

(9)

Artikel 2 i associeringsaftalen fastsætter bl.a., at respekten for de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder samt bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben, tilknyttede materialer og deres fremføringsmidler udgør væsentlige elementer i associeringsaftalen. I henhold til samme artikel forpligter parterne sig navnlig til at overholde følgende generelle principper: respekten for retsstatsprincippet og principperne om god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, kriminelle aktiviteter, herunder organiseret kriminalitet og kriminalitet af tværnational karakter, og terrorisme, og respekten for principperne om bæredygtig udvikling og effektiv multilateralisme. Det er hensigtsmæssigt at give mulighed for midlertidigt at suspendere de handelsliberaliserende foranstaltninger, der fastsættes ved denne forordning, hvis Republikken Moldova ikke respekterer enten disse væsentlige elementer eller disse generelle principper.

(10)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til midlertidigt at suspendere de handelsliberaliserende foranstaltninger i denne forordning i tilfælde, hvor EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer påvirkes alvorligt eller kunne blive alvorligt påvirket af import i medfør af denne forordning. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (4).

(11)

Der bør gives mulighed for midlertidigt at suspendere de handelsliberaliserende foranstaltninger som omhandlet i denne forordning for så vidt angår en eller flere varer, der falder ind under denne forordnings anvendelsesområde, hvis Kommissionen ved en undersøgelse konstaterer, at sådanne varer forvolder eller kan risikere at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer.

(12)

Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde, som er en integrerende del af associeringsaftalen, bør indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastsat ved denne forordning.

(13)

I betragtning af den hastende karakter af den situation, som Ruslands angrebskrig mod Ukraine har forårsaget, anses det for hensigtsmæssigt at anvende den fravigelse af perioden på otte uger, som er angivet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, TEUF og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(14)

I betragtning af den økonomiske situation i Republikken Moldova bør forordningen træde i kraft så hurtigt som muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Handelsliberaliserende foranstaltninger

Ud over de toldfrie toldkontingenter, der er fastlagt ved associeringsaftalen i bilag XV-A hertil, kan de landbrugsprodukter, der er anført i bilaget til denne forordning, importeres til Unionen fra Republikken Moldova inden for rammerne af Unionens toldfrie toldkontingenter som fastsat i nævnte bilag. Disse toldfrie toldkontingenter forvaltes af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 49-54 i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 (5).

Artikel 2

Betingelser for retten til de handelsliberaliserende foranstaltninger

De i artikel 1 omhandlede handelsliberaliserende foranstaltninger er underlagt følgende betingelser:

a)

at oprindelsesreglerne for varer og de dertil knyttede procedurer som fastsat i associeringsaftalen overholdes

b)

at Republikken Moldova afstår fra at indføre ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning og nye kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for import med oprindelse i Unionen, fra at forhøje eksisterende told- eller afgiftssatser og fra at indføre andre restriktioner, herunder diskriminerende interne administrative foranstaltninger, medmindre dette er klart begrundet i betragtning af krigen, og

c)

at Republikken Moldova respekterer de demokratiske principper, menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder samt bekæmpelse af spredningen af masseødelæggelsesvåben, tilknyttede materialer og deres fremføringsmidler, samt retsstatsprincippet og principperne om god regeringsførelse, bekæmpelse af korruption, kriminelle aktiviteter, herunder organiseret kriminalitet og kriminalitet af tværnational karakter, og terrorisme, og respekterer principperne om bæredygtig udvikling og effektiv multilateralisme som omhandlet i associeringsaftalens artikel 2, 9 og 16.

Artikel 3

Midlertidig suspension af foranstaltninger

1.   Skønner Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige beviser på, at Republikken Moldova ikke overholder betingelserne i artikel 2, kan den ved hjælp af en gennemførelsesretsakt helt eller delvist suspendere de handelsliberaliserende foranstaltninger der er fastsat ved denne forordning. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5, stk. 2.

2.   Hvis en medlemsstat anmoder Kommissionen om at suspendere en eller flere af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastsat ved denne forordning, på grundlag af Republikken Moldovas manglende overholdelse af betingelserne i artikel 2, litra b), afgiver Kommissionen inden for fire måneder efter at have modtaget en sådan anmodning en begrundet udtalelse om, hvorvidt medlemsstatens påstand er underbygget. Hvis Kommissionen konkluderer, at påstanden er underbygget, indleder Kommissionen den procedure, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1.

Artikel 4

Beskyttelsesklausul

1.   Såfremt en vare med oprindelse i Republikken Moldova importeres på vilkår, der forvolder eller kan risikere at forvolde alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer, kan den handelsliberaliserende foranstaltning som omhandlet i artikel 1 til enhver tid suspenderes for så vidt angår den pågældende vare.

2.   Kommissionen overvåger nøje konsekvenserne af denne forordning, herunder for så vidt angår priserne på EU-markedet, under hensyntagen til oplysningerne om eksport, import og EU-produktion af de varer, der er omfattet af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der indføres ved denne forordning.

3.   Kommissionen træffer afgørelse om at indlede en undersøgelse inden for en rimelig frist:

a)

efter anmodning fra en medlemsstat

b)

efter anmodning fra en juridisk person eller en sammenslutning, der ikke har status som juridisk person, og som agerer på vegne af alle eller en væsentlig del af EU-producenterne af lignende eller direkte konkurrerende varer, eller

c)

på eget initiativ, hvis det er åbenbart for Kommissionen, at der foreligger tilstrækkelige prima facie-beviser for de i stk. 1 omhandlede alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer.

Med henblik på dette stykke forstås ved »væsentlig del af EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer« EU-producenter, hvis produktion tilsammen udgør mere end 50 % af den samlede EU-produktion af lignende eller direkte konkurrerende varer produceret af den pågældende del af EU-producenterne, som har givet udtryk for tilslutning til eller modstand imod anmodningen, og som repræsenterer mindst 25 % af den samlede produktion af samme eller direkte konkurrerende varer produceret af EU-erhvervsgrenen.

4.   Hvis Kommissionen beslutter at indlede en undersøgelse, offentliggør den en meddelelse i Den Europæiske Unions Tidende om indledningen af undersøgelsen. Meddelelsen skal indeholde et sammendrag af de modtagne oplysninger og præcisere, at alle relevante oplysninger skal indsendes til Kommissionen. Endvidere angives der en frist, inden for hvilken de berørte parter skriftligt kan redegøre for deres synspunkter. En sådan frist må ikke være længere end fire måneder fra offentliggørelsen af meddelelsen.

5.   Kommissionen indhenter alle de oplysninger, den skønner nødvendige, og kan efterprøve de indkomne oplysninger sammen med Republikken Moldova eller enhver anden relevant kilde. Den kan i dette arbejde bistås af embedsmænd i den medlemsstat, på hvis område der eventuelt skal gennemføres kontrol, såfremt den pågældende medlemsstat anmoder om at disse embedsmænd yder bistand.

6.   Kommissionen tager i sin undersøgelse af, om de i stk. 1 omhandlede alvorlige vanskeligheder for EU-producenter af lignende eller direkte konkurrerende varer foreligger, bl.a. hensyn til følgende elementer vedrørende EU-producenter, i det omfang der foreligger tilgængelige relevante oplysninger herom:

markedsandel

produktion

lagerbeholdning

produktionskapacitet

kapacitetsudnyttelse

beskæftigelse

import

priser.

7.   Undersøgelsen skal være afsluttet i løbet af seks måneder fra offentliggørelsen af den i nærværende artikels stk. 4 omhandlede meddelelse. I undtagelsestilfælde kan Kommissionen forlænge denne periode ved en gennemførelsesretsakt vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

8.   Senest tre måneder efter afslutningen af undersøgelsen træffer Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt vedtaget efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2, afgørelse om, hvorvidt den handelsliberaliserende foranstaltning, der er omhandlet i artikel 1, for så vidt angår den vare, der er genstand for undersøgelsen, skal suspenderes. Denne gennemførelsesretsakt træder i kraft senest en måned efter offentliggørelsen. Suspensionen opretholdes, så længe det er nødvendigt for at modvirke EU-producenternes forringede økonomiske eller finansielle situation, eller så længe truslen om sådanne forringelser varer ved. Viser kendsgerningerne i sidste ende, at betingelserne i nærværende artikels stk. 1 ikke er opfyldt, vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt om at indstille undersøgelsen og proceduren. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren, jf. artikel 5, stk. 2.

9.   Når det som følge af usædvanlige omstændigheder, der kræver øjeblikkelig indgriben, er umuligt at foretage en undersøgelse, kan Kommissionen efter at have underrettet det i artikel 5, stk. 1, omhandlede Toldkodeksudvalg træffe enhver nødvendig, forebyggende foranstaltning.

Artikel 5

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af det Toldkodeksudvalg, der er nedsat ved artikel 285 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (6). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 6

Vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger

Kommissionens årlige rapport om gennemførelsen af det vidtgående og brede frihandelsområde skal indeholde en detaljeret vurdering af gennemførelsen af de handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastsat ved denne forordning, og skal, hvor det er relevant, omfatte en vurdering af de sociale virkninger af de pågældende foranstaltninger i Unionen og i Republikken Moldova. Oplysninger om import af varer i henhold til artikel 1 gøres tilgængelige via Kommissionens websted.

Artikel 7

Overgangsbestemmelse

De handelsliberaliserende foranstaltninger, der er fastsat ved denne forordning, finder anvendelse på varer, som på den 23. juli 2022 er under toldkontrol i Unionen, forudsat at der senest seks måneder efter denne dato fremsættes en anmodning herom over for de ansvarlige toldmyndigheder i Unionen.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Denne forordning finder anvendelse indtil den 24. juli 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

Z. NEKULA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 5.7.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 18.7.2022.

(2)  EUT L 260 af 30.8.2014, s. 4.

(3)  Rådets afgørelse 2014/492/EU af 16. juni 2014 om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Moldova på den anden side (EUT L 260 af 30.8.2014, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2447 af 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 343 af 29.12.2015, s. 558).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).


BILAG

YDERLIGERE TOLDFRIE TOLDKONTINGENTER FOR DE LANDBRUGSPRODUKTER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 1

Uanset tariferingsbestemmelserne vedrørende den kombinerede nomenklatur (KN) anses ordlyden af varebeskrivelserne kun for vejledende. Med henblik på dette bilag bestemmes præferenceordningens anvendelsesområde inden for rammerne af dette bilag på grundlag af KN-koderne på tidspunktet for vedtagelsen af denne forordning.

Løbenr.

KN-kode

Varebeskrivelse

Årlig kontingentmængde (i ton)

09.6810

0702 00 00

Tomater, friske eller kølede

2 000

09.6811

0703 20 00

Hvidløg, friske eller kølede

220

09.6812

0806 10 10

Druer, friske, til spisebrug

38 000

09.6816

0808 10 80

Æbler, friske (undtagen æbler i løs afladning, til fremstilling af æblecider eller æblesaft, i perioden 16. september til 15. december)

40 000

09.6813

0809 29 00

Kirsebær (undtagen surkirsebær), friske

1 500

09.6814

0809 40 05

Blommer, friske

25 000

09.6815

2009 61 10

Druesaft, herunder druemost, ugæret, med en Brix-værdi på ≤ 30 ved 20 °C, med en værdi pr. 100 kg på > 18 EUR, også tilsat sukker eller andre sødemidler (uden indhold af alkohol)

500

2009 69 19

Druesaft, herunder druemost, ugæret, med en Brix-værdi på > 67 ved 20 °C, med en værdi pr. 100 kg på > 22 EUR, også tilsat sukker eller andre sødemidler (uden indhold af alkohol)

2009 69 51

Druesaft, koncentreret, herunder druemost, ugæret, med en Brix-værdi på > 30 men ≤ 67 ved 20 °C, med en værdi pr. 100 kg på > 18 EUR, også tilsat sukker eller andre sødemidler (uden indhold af alkohol)

2009 69 59

Druesaft, herunder druemost, ugæret, med en Brix-værdi på > 30 men ≤ 67 ved 20 °C, med en værdi pr. 100 kg på > 18 EUR, også tilsat sukker eller andre sødemidler (undtagen koncentreret og med indhold af alkohol)