21.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 194/5


RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1274

af 21. juli 2022

om gennemførelse af forordning (EU) nr. 269/2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 269/2014 af 17. marts 2014 om restriktive foranstaltninger over for tiltag, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed (1), særlig artikel 14, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 17. marts 2014 vedtog Rådet forordning (EU) nr. 269/2014.

(2)

Unionen er fortsat urokkelig i sin støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet og fordømmer fortsat tiltag og politikker, der underminerer Ukraines territoriale integritet.

(3)

Det syriske regime yder støtte, herunder militær støtte, til Ruslands uprovokerede og uberettigede angrebskrig mod Ukraine. I betragtning af den alvorlige situation mener Rådet, at der bør tilføjes seks personer og én enhed, der er involveret i rekruttering af syriske lejesoldater til at kæmpe i Ukraine side om side med russiske tropper, på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer, der er omfattet af restriktive foranstaltninger, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014.

(4)

Forordning (EU) nr. 269/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juli 2022.

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT L 78 af 17.3.2014, s. 6.


BILAG

Følgende personer og enheder føjes til listen over fysiske og juridiske personer, enheder og organer i bilag I til forordning (EU) nr. 269/2014:

Personer

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»1176.

Muhammad AL-SALTI (Muhamad AL-SALTI, Akram Muhammad AL-SALTI, Muhammad SALTI) – محمد السلطي, أكرم السلطي, أكرم محمد السلطي, محمد

Nationalitet: syrisk

Stilling: øverstbefalende for Den Palæstinensiske Befrielseshær

Køn: mand

Muhammad AL-SALTI er øverstbefalende for Den Palæstinensiske Befrielseshær, der er engageret i rekruttering af palæstinensere til at kæmpe i Ukraine side om side med Rusland. Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1177.

Abu Hani SHAMMOUT (Abu Hani SHAMOUT, Abu SHAMMOUT, Hani SHAMMOUT) – أبو هاني شموط, أبو شموط, هاني شموط

Køn: mand

Abu Hani SHAMMOUT er tidligere syrisk militærofficer og leder af »al-Ahdat al-Omariya«-fraktionen, som sammen med russiske rekruttører er ansvarlig for indrullering af syriske lejesoldater fra Yalda, Babila og Beit Sahem syd for Damaskus, der skal kæmpe for de russiske styrker i Libyen og Ukraine. Wagner Group har givet ham til direkte opgave at lede rekrutteringen af veteraner. Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1178.

Nabeul AL-ABDULLAH (Nabel AL-ABDULLAH, Nabel AL-ABDALLAH, Nabel ABDALLAH, Nabel ABDULLAH) – نابل عبدالله, نابل العبدالله

Stilling: kommanderende for de nationale forsvarsstyrker i byen Suqaylabiyah

Køn: mand

Nabeul AL-ABDULLAH er kommanderende for de nationale forsvarsstyrker i byen Suqaylabiyah. Han har ledet rekrutteringen af syriske lejesoldater til at kæmpe side om side med Rusland i Ukraine siden begyndelsen af den russiske angrebskrig. Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1179.

Simon AL WAKIL (Simon WAKIL, Simon Al WAQIL, Simon WAQIL, Simon AL WAKEEL, Simon WAKEEL) – سيمون الوكيل, سيمون

Stilling: kommanderende for de nationale forsvarsstyrker i byen Maharda

Køn: mand

Simon AL WAKIL er kommanderende for de nationale forsvarsstyrker i byen Maharda (Hama). Han samarbejder direkte med kommandoen for de russiske styrker i Syrien og er et aktivt mellemled ved indrulleringsaktionerne med henblik på at kæmpe i Ukraine side om side med Rusland. Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1180.

Fawaz Mikhail GERGES – فواز ميخائيل جرجس

Stilling: forretningsmand, administrerende direktør for Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services

Køn: mand

Fawaz Mikhail Gerges er direktør for Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, en syrisk privat sikkerhedsvirksomhed, der blev oprettet i 2017 og kontrolleres af Wagner Group i Syrien, og som er aktiv inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieområder). Han er ansvarlig for at rekruttere lejesoldater til de russiske styrker i Libyen og Ukraine. Han er derfor ansvarlig for tiltag og politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022

1181.

Yasar Hussein IBRAHIM (Yassar Hussein IBRAHIM, Yassar IBRAHIM) – ياسر حسين ابراهيم

Nationalitet: syrisk

Fødselsdato: 9.4.1983

Fødested: Damaskus

Køn: mand

Yasar Hussein Ibrahim er medejer af Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd, en syrisk privat sikkerhedsvirksomhed, der blev oprettet i 2017 og kontrolleres af Wagner Group i Syrien, og som er aktiv inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieområder). Virksomheden er aktiv inden for rekruttering af syriske lejesoldater til Libyen og Ukraine. Yasar Hussein Ibrahim er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022«

Enheder

 

Navn

Identificerende oplysninger

Begrundelse

Dato for opførelse på listen

»102.

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd (alias "ISIS Hunters") –شركة الصياد لخدمات الحراسة والحماية

Oprettelsesdato: 2017

Hovedsæde: Al Suqaylabiya (regionen Hama)

Al-Sayyad Company for Guarding and Protection Services Ltd er en syrisk privat sikkerhedsvirksomhed, der blev oprettet i 2017 og kontrolleres af Wagner Group i Syrien, og som er aktiv inden for beskyttelse af russiske interesser (fosfater, gas og sikring af olieområder). Virksomheden, som er aktiv under navnet "ISIS Hunters", er aktiv inden for rekruttering af syriske lejesoldater til Libyen og Ukraine. Virksomheden er således ansvarlig for, støtter eller gennemfører tiltag eller politikker, der underminerer eller truer Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed eller stabiliteten eller sikkerheden i Ukraine.

21.7.2022«