15.7.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 188/98


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/1220

af 14. juli 2022

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår det format, hvori filialer af tredjelandsselskaber og kompetente myndigheder skal indberette de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3 og 4, i nævnte direktiv

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 41, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det er nødvendigt at sikre, at Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) og de berørte kompetente myndigheder modtager alle de oplysninger, der er nødvendige for at føre tilsyn med filialer af tredjelandsselskaber, og at sikre, at disse oplysninger behandles effektivt og hurtigt. De i artikel 41, stk. 3 og 4, i direktiv 2014/65/EU omhandlede oplysninger bør således indgives på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.

(2)

I henhold til artikel 39, stk. 2, i direktiv 2014/65/EU skal filialer af tredjelandsselskaber, der ønsker at yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter på en medlemsstats område, indhente forudgående tilladelse hos den kompetente myndighed i den pågældende medlemsstat. Sådanne filialer må ikke yde investeringsservice eller udøve investeringsaktiviteter i andre medlemsstater end den medlemsstat, hvor de pågældende filialer har fået meddelt tilladelse. Europa-Kommissionen kan imidlertid vedtage en afgørelse om ækvivalens i overensstemmelse med artikel 47, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 (2), hvori det fastslås, at det pågældende tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer for så vidt angår investeringsselskaber er ækvivalente med dem, der gælder i Unionen. I et sådant tilfælde vil de godkendte filialer af investeringsselskaber, der er falder ind under en sådan ækvivalensafgørelse, fortsat være underlagt tilsyn af den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvori de pågældende filialer er etableret, uanset om disse yder grænseoverskridende service eller udøver grænseoverskridende aktiviteter. Det er derfor nødvendigt at sikre, at formatet til indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU, også er egnet til indberetning af en sådan grænseoverskridende service og sådanne grænseoverskridende aktiviteter i disse filialer.

(3)

I henhold til artikel 41, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU skal filialer af tredjelandsselskaber, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 41, stk. 1, i nævnte direktiv, årligt indberette de oplysninger, der er fastsat i artikel 41, stk. 3, til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor tilladelsen blev meddelt. For at harmonisere ikke blot formatet, men også tidsfristerne for indberetningen, er det nødvendigt at fastsætte en tidsramme for, hvornår disse oplysninger skal indberettes til de kompetente myndigheder.

(4)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen.

(5)

ESMA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning (3)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Formatet for de oplysninger, som filialer af tredjelandsselskaber årligt skal indberette til de kompetente myndigheder

1.   Et tredjelandsselskabs filial, der er meddelt tilladelse i henhold til artikel 41, stk. 1, i direktiv 2014/65/EU, anvender formatet i bilag I til indberetning af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3, i nævnte direktiv. Hvis tredjelandsselskabet imidlertid er omfattet af en ækvivalensafgørelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, skal et sådant tredjelandsselskabs filial anvende formatet i bilag II, for den service og de aktiviteter, der er omfattet af en sådan ækvivalensafgørelse.

2.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger indgives på et sprog, der sædvanligvis anvendes i internationale finanskredse.

3.   De i stk. 1 omhandlede oplysninger indgives senest den 30. april hvert år og skal omfatte perioden fra den 1. januar til den 31. december i det foregående kalenderår. Oplysningerne skal være nøjagtige og være opgjort pr. 31. december i det foregående år.

Artikel 2

Formatet for de oplysninger, der skal indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) efter anmodning fra de kompetente myndigheder

Med henblik på artikel 41, stk. 4, i direktiv 2014/65/EU indberetter de kompetente myndigheder følgende felter fra bilag I og II til ESMA:

1.

Indberetningsperiode: 1a og 1b og i givet fald 19a og 19b.

2.

Navnet på tredjelandsselskabet og filialen: 2a og 2d og i givet fald 20a og 20d.

3.

Investeringsservice, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der skal udbydes, udøves eller leveres af filialen: 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3 g og 3h og, hvor det er relevant, 21a, 21b, 21c, 21d, 21e, 21f, 21 g og 21h.

4.

Antal kunder og modparter og antal medarbejdere i filialen: 4a, 4b, 4c, 4d og, hvor det er relevant, 22a, 22b og 22c.

5.

Omsætning og samlet værdi af filialens aktiver: 5a, 5b, 5c og, hvor det er relevant, 23a, 23b og 23c.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 84).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).


BILAG I

Format til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3 og 4, i direktiv 2014/65/EU (1)

#

Felt

Delfelter

1a

Indberetningsperiode

Kalenderårets startdato for indberetning

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

1b

Kalenderårets slutdato for indberetning

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

2a

Navn og kontaktoplysninger på tredjelandsselskabet, herunder oplysninger om filialen, om den person, der er ansvarlig for indgivelse af oplysningerne, og om de myndigheder i tredjelandet, der er ansvarlige for tilsynet med tredjelandsselskabet.

Filialens fulde selskabsnavn og LEI-kode (Legal Entity Identifier Code)

2b

Filialens adresse

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

2c

Kontaktoplysninger for filialen, herunder også e-mailadresse, telefonnummer og websted

2d

Det fulde navn på tredjelandsselskabet og, i givet fald, LEI-identifikatoren (Legal Entity Identifier)

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

2e

Den registrerede adresse på tredjelandsvirksomhedens hovedkontor

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

2f

Kontaktoplysninger for tredjelandsvirksomheden, herunder også e-mailadresse, telefonnummer og websted

2g

Det land, hvor tredjelandsvirksomheden har hovedkontor

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

2h

Navn, adresse og land for den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med tredjelandsselskabet i tredjelandet. Hvis mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet med tredjelandsselskabet, angives de nærmere oplysninger og de respektive kompetenceområder for hver enkelt myndighed.

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

2i

Kontaktpersonens fulde navn

2j

Kontaktpersonens adresse

2k

Kontaktpersonens telefonnummer

2l

Kontaktpersonens e-mailadresse

2m

Kontaktpersonens funktion/titel

3a

Investeringsservice, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der ydes, udøves eller leveres af filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i indberetningsperioden

Listen over investeringsservice, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser (som anført i afsnit A og B i bilag I til direktiv 2014/65/EU), der ydes, udøves eller leveres af filialen i den medlemsstat, hvor denne er etableret

3b

Listen over kategorier af finansielle instrumenter (som anført i afsnit C i bilag I til direktiv 2014/65/EU), i forbindelse med hvilke en sådan service og sådanne aktiviteter er blevet ydet eller udøvet

3c

Hvis filialen yder porteføljepleje, den samlede værdi af de forvaltede aktiver for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, ved udgangen af indberetningsperioden

3d

Hvis filialen yder porteføljepleje, den gennemsnitlige værdi af de forvaltede aktiver for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i løbet af indberetningsperioden

3e

Hvis filialen yder investeringsrådgivning, den samlede værdi af de aktiver, for hvilke der er ydet rådgivning for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, ved udgangen af indberetningsperioden

3f

Hvis filialen yder investeringsrådgivning, den gennemsnitlige værdi af de aktiver, for hvilke der er ydet rådgivning for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i løbet af indberetningsperioden

3g

Hvis filialen leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og administration af finansielle instrumenter for kunders regning eller opbevarer kunders midler, den samlede værdi af de aktiver (herunder kontanter), som filialen opbevarer for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, ved indberetningsperiodens afslutning

3h

Hvis filialen leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og administration af finansielle instrumenter for kunders regning eller opbevarer kunders midler, den gennemsnitlige værdi af de aktiver (herunder kontanter), som filialen opbevarer for kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i løbet af indberetningsperioden

4a

Antal kunder og modparter og antal medarbejdere i filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i indberetningsperioden

Det samlede antal kunder og modparter i filialen i den medlemsstat, hvor denne er etableret

4b

Oversigt over det samlede antal kunder og modparter i filialen i den medlemsstat, hvor denne er etableret, efter investeringsservice, investeringsaktivitet eller accessorisk tjenesteydelse, der er ydet, udøvet eller leveret i den pågældende medlemsstat

4c

Antal detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter (jf. direktiv 2014/65/EU), over for hvilke filialen yder investeringsservice, udøver investeringsaktiviteter eller leverer accessoriske tjenesteydelser i den medlemsstat, hvor denne er etableret.

4d

Oversigt over det samlede antal medarbejdere i filialen i den medlemsstat, hvor denne er etableret, efter investeringsservice, investeringsaktivitet eller accessorisk tjenesteydelse, der er ydet, udøvet eller leveret i den pågældende medlemsstat

5a

Omsætning og aggregeret værdi af filialens aktiver i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, i indberetningsperioden

Filialens omsætning og den aggregerede værdi af de aktiver, der svarer til de investeringsservicer, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der er ydet, udøvet eller leveret i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

5b

Oversigt over omsætningen i filialen i den medlemsstat, hvor denne er etableret, efter investeringsservice, investeringsaktivitet eller accessorisk tjenesteydelse, der er ydet i den pågældende medlemsstat

5c

Oversigt over filialens omsætning i den medlemsstat, hvor denne er etableret, efter kundekategori, jf. direktiv 2014/65/EU

6

Hvis filialen handler for egen regning, oplysninger om tredjelandsselskabets eksponering i indberetningsperioden mod modparter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

Den månedlige minimums-, gennemsnits- og maksimumeksponering mod modparter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

7

Hvis filialen yder emissionsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placerer finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, oplysninger om værdien af de finansielle instrumenter, der hidrører fra modparter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, og som emissionsgaranteres eller placeres på grundlag af en fast forpligtelse, i indberetningsperioden

Den samlede værdi og antallet af finansielle instrumenter med oprindelse hos modparter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, og som er emissionsgaranteret eller placeret på grundlag af en fast forpligtelse af filialen

8a

Sammensætning af tredjelandsselskabets ledelsesorgan

Listen over medlemmer i tredjelandsselskabets ledelsesorgan

8b

For hvert medlem af ledelsesorganet, medlemmets fulde navn, bopælsland og kontaktoplysninger

8c

Den stilling, hvortil det enkelte medlem af ledelsesorganet er udnævnt

9a

Personer med nøglefunktioner i forhold til filialens aktiviteter

Listen over personer med nøglefunktioner i forhold til filialens aktiviteter

9b

For hver person med nøglefunktion, det fulde navn, bopælsland og kontaktoplysninger

9c

Den stilling, hvortil den enkelte person med nøglefunktion er udnævnt

9d

Indberetningslinjerne mellem personer med nøglefunktioner og tredjelandsselskabets ledelsesorgan

10

Oplysninger om klager modtaget af filialen eller af tredjelandsselskabet i forbindelse med filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, og i indberetningsperioden

Antal klager modtaget af filialen eller af tredjelandsselskabet i forbindelse med filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor denne er etableret, sammen med:

en oversigt over de fem finansielle instrumenter, der genererer det højeste antal klager

en oversigt over de fem hyppigst forekommende emner i klagerne

antallet af klager, der er behandlet i indberetningsperioden

de ordninger, der er indført for en omhyggelig behandling af klagerne

11a

Oplysninger om filialens eller af tredjelandsselskabets marketingsaktiviteter i forbindelse med filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, og i indberetningsperioden

En beskrivelse af den markedsføringsstrategi i filialen eller i tredjelandsselskabet, der anvendes i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, for så vidt angår filialens aktiviteter, herunder oplysninger om det geografiske anvendelsesområde og de markedsføringsmidler, som tredjelandsselskabet har anvendt (f.eks. agenter, roadshowarrangementer, telefonopkald, websteder)

11b

Listen over handelsnavne, der anvendes af tredjelandsselskabets filial i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, sammen med for hvert enkelt firmanavn:

de kategorier af finansielle instrumenter, i forhold til hvilke det anvendes, og

de kundekategorier, i forhold til hvilke det anvendes

11c

For agenter eller lignende enheder, der anvendes af tredjelandsselskabets filial i den pågældende medlemsstat, navnet på denne person eller enhed sammen med adresse og kontaktoplysninger

11d

Listen over websteder, der anvendes af filialen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, sammen med URL-adressen for hvert enkelt websted:

12a

Beskrivelse af tredjelandsselskabets investorbeskyttelsesordninger, der er tilgængelige for filialens kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, herunder disse kunders rettigheder som følge af investorgarantiordningen, der er omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra f), i direktiv 2014/65/EU

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Information og indberetning over for kunder

Beskrivelse af de ordninger, som tredjelandsselskabet har indført, for så vidt angår dets informations- og indberetningsforpligtelser over for kunder og gennemførelsesforanstaltninger for filialens drift i den medlemsstat, hvor denne er etableret

12b

Det eller de sprog, filialen vil anvende over for sine kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12c

Egnethed og hensigtsmæssighed

Beskrivelse af tredjelandsselskabets ordninger til vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed, alt efter hvad der passer, når filialen yder service til kunder i den medlemsstat, hvor denne er etableret

12d

Bedste udførelse

Hvis filialen udfører ordrer for sine kunder i den medlemsstat, hvor denne er etableret, beskrivelse af de ordninger, der er indført for at udføre kundeordrer på de for kunderne gunstigste vilkår

12e

Regler for behandling af kundeordrer

Hvis filialen håndterer kundeordrer, en beskrivelse af de ordninger, som filialen har indført for øjeblikkelig, redelig og hurtig udførelse af kundeordrer med fokus på filialens drift i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12f

Produktforvaltningsordninger

Hvis tredjelandsselskabet producerer og/eller distribuerer finansielle instrumenter via sin filial, en beskrivelse af de produktforvaltningsordninger, som tredjelandsselskabet har indført for filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12g

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på at identificere, forebygge og håndtere interessekonflikter

Beskrivelse af de foranstaltninger, som tredjelandsselskabet, der handler gennem sin filial, har indført for at identificere, forebygge eller håndtere interessekonflikter, der opstår i forbindelse med ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser, herunder dem, der følger af aflønningspolitikken for de personer, der er involveret i ydelse af investeringsservice, udøvelse af investeringsaktiviteter og levering af accessoriske tjenesteydelser i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12h

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på behandling af klager

Beskrivelse af den procedure, som tredjelandsselskabet, der handler gennem sin filial, har indført, og som filialens kunder skal følge for at indgive en klage

12i

Den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen af klager fra filialens kunder

12j

Det eller de sprog, som kunderne skal indgive deres klager på

12k

De relevante domstole (i tilfælde af tvister), der er omhandlet i eventuelle kontraktlige ordninger mellem tredjelandsselskabet, der handler gennem sin filial, og dets kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12l

Den eller de alternative tvistbilæggelsesinstanser, der er kompetente til at behandle tvister, der involverer kunder i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, og tredjelandsselskabet

12m

Tredjelandsselskabets medlemskab af en investorgarantiordning

Beskrivelse af tredjelandsselskabets medlemskab af en investorgarantiordning, herunder hvorvidt filialens kunder og modparter vil være berettigede til en sådan ordning, dens anvendelsesområde, en beskrivelse af betingelserne for støtteberettigelse og de beløb og finansielle instrumenter, der er omfattet af ordningen

12n

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på beskyttelse og forvaltning af kunders midler og aktiver

Beskrivelse af eventuelle ordninger til sikring af kunders midler eller kunders aktiver (herunder især, hvis finansielle instrumenter og midler opbevares hos en depotinstitution, navnet på depotinstitutionen og tilknyttede kontrakter), der er etableret i den medlemsstat, hvor filialen er etableret

12o

Andre ordninger

Beskrivelse af eventuelle andre ordninger, som tredjelandsselskabet måtte anse for relevante for leveringen af service og udøvelsen af filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, på en ærlig, redelig og professionel måde, der fremmer kundernes interesser

13a

Oplysninger om tredjelandsselskabets ordninger for outsourcing, der finder anvendelse på filialens aktiviteter

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Listen over og beskrivelsen af de outsourcede funktioner (eller de funktioner, der påtænkes outsourcet)

13b

Beskrivelse af de ressourcer (herunder især menneskelige og tekniske samt det interne kontrolsystem), der er allokeret til kontrol af de outsourcede funktioner, servicer eller aktiviteter, for så vidt som de vedrører filialens drift i den medlemsstat, hvor denne er etableret

14

Oplysninger om de ordninger (herunder IT-ordninger) etableret af tredjelandsselskabet, som finder anvendelse på filialens aktiviteter i forbindelse med algoritmisk handel, højfrekvenshandel og direkte elektronisk adgang

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Beskrivelse af eventuelle ordninger og ressourcer (navnlig menneskelige ressourcer og IT-ressourcer), som tredjelandsselskabet måtte have etableret og/eller allokeret til filialens aktiviteter i den medlemsstat, hvor filialen er etableret, til algoritmisk handel, højfrekvenshandel og direkte elektronisk adgang og til kontrol med sådanne aktiviteter

15a

Oplysninger om aktiviteter i forbindelse med compliancefunktionen (eller tilsvarende)

Ændringer af forskrifter

Beskrivelse af forvaltningen og gennemførelsen af væsentlige ændringer og udviklinger i de reguleringsmæssige krav i løbet af indberetningsperioden, som påvirker investorbeskyttelsesordningerne hvad angår aktiviteterne i tredjelandsselskabets filial

15b

Resultater

Antallet af kontroller, der er udført på stedet og outsourcet og en sammenfatning af de vigtigste resultater af compliancefunktionen vedrørende tredjelandsselskabets drift, for så vidt som de er relevante for filialens drift

15c

Foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes (herunder som følge af klager eller afvigelser fra compliancefunktionens anbefalinger rettet til den øverste ledelse) for at afhjælpe konstaterede fejl eller risici for fejl, der er begået eller begås af tredjelandsselskabet, for så vidt de vedrører filialens drift

15d

Andet

Eventuelle andre oplysninger, som filialen måtte finde relevante at nævne

16a

Oplysninger om aktiviteter i forbindelse med den interne revisionsfunktion (eller tilsvarende)

Resultater

En sammenfatning af de vigtigste resultater af den interne revisionsfunktion vedrørende tredjelandsselskabets drift, for så vidt som de er relevante for filialens drift

16b

Foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes globalt (herunder tidsfrister og organisatoriske enheder i tredjelandsselskabet) for at afhjælpe konstaterede fejl eller risici for fejl, der er begået eller begås af tredjelandsselskabet, for så vidt som de vedrører filialens drift

17a

Oplysninger om aktiviteter i risikostyringsfunktionen (eller tilsvarende) og tredjelandsselskabets risikostyringspolitik

Risikostyringspolitik

En sammenfatning af tredjelandsselskabets risikostyringspolitik for så vidt som den vedrører filialens drift og de ordninger, som filialen har anvendt for filialens tjenesteydelser og aktiviteter

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

17b

Resultater

En sammenfatning af de vigtigste resultater af risikostyringsfunktionen vedrørende tredjelandsselskabets drift globalt set, og foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes, for at håndtere disse resultater.

18

Alle andre oplysninger, som filialen af et tredjelandsselskab måtte finde relevante at meddele den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor denne er etableret.


(1)  Oplysninger om levering af grænseoverskridende tjenesteydelser fra filialer af tredjelandsselskaber er omfattet af bilag II.


BILAG II

Format til indgivelse af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 41, stk. 3 og 4, i direktiv 2014/65/EU, hvis Kommissionen har truffet en ækvivalensafgørelse som omhandlet i artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014

Ud over de oplysninger, der kræves i henhold til bilag I til nærværende gennemførelsesforordning, skal tredjelandsselskaber, der også yder investeringsservice og udøver investeringsaktiviteter i Den Europæiske Union, jf. artikel 47, stk. 3, gennem tredjelandets ækvivalensordning (hvis de rent faktisk anerkendes som sådanne i henhold til artikel 47, stk. 1, i forordning (EU) nr. 600/2014, også medtage følgende områder i deres indberetning til den kompetente myndighed, jf. artikel 41, stk. 3, i direktiv 2014/65/EU:

#

Felt

Delfelter

19a

Indberetningsperiode

Kalenderårets startdato for indberetning

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

19b

Kalenderårets slutdato for indberetning

(ÅÅÅÅ-MM-DD)

20a

Navn og kontaktoplysninger på tredjelandsselskabet, herunder oplysninger om filialen, om den person, der er ansvarlig for indgivelse af oplysningerne, og om de myndigheder i tredjelandet, der er ansvarlige for tilsynet med tredjelandsselskabet.

Filialens fulde selskabsnavn og i givet fald LEI-koden (Legal Entity Identifier Code)

20b

Filialens adresse

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

20c

Kontaktoplysninger for filialen, herunder også e-mailadresse, telefonnummer og websted

20d

Det fulde navn på tredjelandsselskabet og, i givet fald, LEI-identifikatoren (Legal Entity Identifier)

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

20e

Den registrerede adresse på tredjelandsvirksomhedens hovedkontor

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

20f

Kontaktoplysninger for tredjelandsvirksomheden, herunder også e-mailadresse, telefonnummer og websted

20g

Det land, hvor tredjelandsvirksomheden har hovedkontor

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

20h

Navn, adresse og land for den myndighed, der er ansvarlig for tilsynet med tredjelandsselskabet i tredjelandet. Hvis mere end én myndighed er ansvarlig for tilsynet med tredjelandsselskabet, angives de nærmere oplysninger og de respektive kompetenceområder for hver enkelt myndighed.

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

20i

Kontaktpersonens fulde navn

20j

Kontaktpersonens adresse

20k

Kontaktpersonens telefonnummer

20l

Kontaktpersonens e-mailadresse

20m

Kontaktpersonens funktion/titel

21a

Investeringsservice, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, der ydes, udøves eller leveres af filialen i den enkelte medlemsstat ud over den, hvor filialen er etableret, i indberetningsperioden

Listen over investeringsservice, investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser (som anført i afsnit A og B i bilag I til direktiv 2014/65/EU), der ydes, udøves eller leveres til godkendte modparter og professionelle kunder, jf. afsnit I i bilag II til direktiv 2014/65/EU, i alle andre medlemsstater end den, hvor filialen er etableret

21b

Listen over kategorier af finansielle instrumenter (som anført i afsnit C i bilag I til direktiv 2014/65/EU), i forbindelse med hvilke en sådan service og sådanne aktiviteter er blevet ydet eller udøvet

21c

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen yder porteføljepleje, den samlede værdi af de forvaltede aktiver for kunder i medlemsstaten ved indberetningsperiodens afslutning

21d

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen yder porteføljepleje, den gennemsnitlige værdi af de forvaltede aktiver for kunder i medlemsstaten i løbet af indberetningsperioden

21e

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen yder investeringsservice, den samlede værdi af de aktiver, for hvilke denne investeringsservice er ydet for kunder i medlemsstaten, ved indberetningsperiodens afslutning

21f

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen yder investeringsservice, den gennemsnitlige værdi af de aktiver, for hvilke denne investeringsservice er ydet for kunder i medlemsstaten, i løbet af indberetningsperioden

21g

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og administration af finansielle instrumenter for kunders regning eller opbevarer kunders midler, den samlede værdi af de aktiver (herunder kontanter), som filialen opbevarer for kunder i medlemsstaten, ved indberetningsperiodens afslutning

21h

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen leverer accessoriske tjenesteydelser i form af opbevaring og administration af finansielle instrumenter for kunders regning eller opbevarer kunders midler, den gennemsnitlige værdi af de aktiver (herunder kontanter), som filialen opbevarer for kunder i medlemsstaten, i løbet af indberetningsperioden

22a

Antal kunder og modparter i filialen i andre medlemsstater end den, hvor filialen er etableret, og samlet set, i indberetningsperioden

Det samlede antal kunder og modparter i filialen i Unionen (ud over den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

22b

Det samlede antal kunder og modparter i tredjelandsselskabet på verdensplan

22c

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen har ydet investeringsservice, udøvet investeringsaktiviteter eller leveret accessoriske tjenesteydelser, det samlede antal kunder og modparter i filialen i denne anden medlemsstat, sammen med:

en oversigt over dette antal efter investeringsservice, investeringsaktivitet eller accessorisk tjenesteydelse, der ydes, udøves eller leveres i hver medlemsstat og

en oversigt efter kundekategori jf. direktiv 2014/65/EU

23a

Omsætning og aggregeret værdi af filialens aktiver i andre medlemsstater end den, hvor filialen er etableret, og i tredjelandsselskabet samlet set, i indberetningsperioden

Filialens omsætning i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor denne er etableret) og den aggregerede værdi af de aktiver, der svarer til den service og de aktiviteter, der ydes eller udøves af tredjelandsselskabet i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor denne er etableret)

23b

Tredjelandsselskabets samlede omsætning

23c

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen har ydet investeringsservice, udøvet investeringsaktiviteter eller leveret accessoriske tjenesteydelser, omsætningen og den samlede værdi af de aktiver, der svarer til denne investeringsservice og disse investeringsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser, sammen med:

en oversigt efter investeringsservice, investeringsaktivitet eller accessorisk tjenesteydelse, der ydes, udøves eller leveres i hver medlemsstat, og

en oversigt efter kundekategori jf. direktiv 2014/65/EU

24a

Hvis filialen handler for egen regning, oplysninger om tredjelandsselskabets eksponering mod modparter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), i indberetningsperioden

For hver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen handler for egen regning, den månedlige minimums-, gennemsnits- og maksimumeksponering mod modparter i den pågældende medlemsstat

24b

Den månedlige minimums-, gennemsnits- og maksimumeksponering mod modparter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

25a

Hvis filialen yder emissionsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placerer finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, oplysninger om værdien af de finansielle instrumenter, der hidrører fra modparter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), og som emissionsgaranteres eller placeres på grundlag af en fast forpligtelse, i indberetningsperioden

For enhver anden medlemsstat end den, hvor filialen er etableret, og hvor filialen yder emissionsgaranti for finansielle instrumenter og/eller placering af finansielle instrumenter på grundlag af en fast forpligtelse, den samlede værdi af finansielle instrumenter, der hidrører fra modparter i medlemsstaten, og som filialen har emissionsgaranteret eller placeret på grundlag af en fast forpligtelse

25b

Den samlede værdi af finansielle instrumenter, der hidrører fra modparter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), og som er emissionsgaranteret eller placeret på grundlag af en fast forpligtelse af filialen

26

Oplysninger om klager modtaget af filialen og/eller af tredjelandsselskabet i forbindelse med filialens aktiviteter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), i indberetningsperioden

Antal klager modtaget af filialen og/eller af tredjelandsselskabet i forbindelse med filialens aktiviteter i andre medlemsstater end den, hvor filialen er etableret, sammen med:

en oversigt efter medlemsstat

en oversigt over de fem finansielle instrumenter, der genererer det højeste antal klager

en oversigt over de fem hyppigst forekommende emner i klagerne

antallet af klager, der er behandlet i indberetningsperioden

de ordninger, der er indført for en omhyggelig behandling af klagerne

27a

Oplysninger om filialens eller tredjelandsselskabets marketingsaktiviteter i forbindelse med filialens aktiviteter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret) i indberetningsperioden

En beskrivelse af den markedsføringsstrategi for det tredjelandsselskab, der anvendes i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), for så vidt angår filialens aktiviteter, herunder oplysninger om det geografiske anvendelsesområde og de markedsføringsmidler, som tredjelandsselskabet har anvendt (f.eks. agenter, roadshowarrangementer, telefonopkald, websteder)

27b

Listen over handelsnavne, der anvendes af tredjelandsselskabet i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), sammen med for hvert enkelt firmanavn:

listen over de medlemsstater, hvori det anvendes

de kategorier af finansielle instrumenter, i forhold til hvilke det anvendes, og

de kundekategorier, i forhold til hvilke det anvendes

27c

For agenter eller lignende enheder, der anvendes af tredjelandsselskabet i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), navnet på denne person eller enhed sammen med adresse og kontaktoplysninger

27d

Listen over websteder, der anvendes af tredjelandsselskabet i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), sammen med for hvert websted dets URL-adresse:

28a

Beskrivelse af tredjelandsselskabets investorbeskyttelsesordninger, der er tilgængelige for filialens kunder i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), herunder disse kunders rettigheder som følge af investorgarantiordningen, der er omhandlet i artikel 39, stk. 2, litra f), i direktiv 2014/65/EU

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Information og indberetning over for kunder

Beskrivelse af tredjelandsselskabets ordninger for at sikre, at det opfylder sine informations- og indberetningsforpligtelser over for kunder i henhold til artikel 24 og 25 i direktiv 2014/65/EU og gennemførelsesforanstaltninger vedrørende filialens drift i Unionen (ud over den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28b

Det eller de sprog, filialen vil anvende over for sine kunder i Unionen, (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28c

Egnethed og hensigtsmæssighed

Beskrivelse af tredjelandsselskabets ordninger for at sikre, at det opfylder sine forpligtelser med hensyn til vurdering af egnethed eller hensigtsmæssighed, alt efter hvad der passer, når filialen yder service til kunder i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28d

Bedste udførelse

Hvis filialen udfører ordrer for sine kunder i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret), en beskrivelse af dens ordninger, der skal sikre, at den udfører kundeordrer på de for kunderne gunstigste vilkår

28e

Regler for behandling af kundeordrer

Beskrivelse af tredjelandsselskabets ordninger, som sikrer øjeblikkelig, redelig og hurtig udførelse af kundeordrer med fokus på filialens drift i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28f

Produktforvaltningsordninger

Hvis tredjelandsselskabet producerer og/eller distribuerer finansielle instrumenter i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret), en beskrivelse af de produktforvaltningsordninger, som tredjelandsselskabet har etableret med henblik på dets aktiviteter i Unionen.

28g

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på at identificere, forebygge og håndtere interessekonflikter

Beskrivelse af de foranstaltninger, som tredjelandsselskabet har indført for at identificere, forebygge eller håndtere interessekonflikter, der opstår i forbindelse med ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser, herunder dem, der følger af aflønningspolitikken for de personer, der er involveret i ydelse af investeringsservice, udøvelse af investeringsaktiviteter og levering af accessoriske tjenesteydelser i Unionen (ud over den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28h

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på behandling af klager

Listen over den procedure, som kunder i tredjelandsselskabet skal følge i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), for at kunne indgive en klage:

28j

Den afdeling, der er ansvarlig for behandlingen af klager fra filialens kunder

28k

Det eller de sprog, som kunderne skal indgive deres klager på

28l

De relevante domstole (i tilfælde af tvister), der er omhandlet i eventuelle kontraktlige ordninger mellem tredjelandsselskabet og dets kunder i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28m

Den eller de alternative tvistbilæggelsesinstanser, der er kompetente til at behandle grænseoverskridende tvister, der involverer kunder i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

28n

Tredjelandsselskabets medlemskab af en investorgarantiordning

Beskrivelse af tredjelandsselskabets medlemskab af en investorgarantiordning, herunder hvorvidt kunder og modparter i filialen i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret) vil være berettigede til en sådan ordning, dens anvendelsesområde, en beskrivelse af betingelserne for at kunne deltage og de beløb og finansielle instrumenter, der er omfattet af ordningen

28o

Tredjelandsselskabets ordninger med henblik på beskyttelse og forvaltning af kunders midler og aktiver

Beskrivelse af beskyttelsesordninger for kunders midler eller kunders aktiver i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret) (herunder især hvis finansielle instrumenter og midler opbevares i en depotinstitution, depotforvalterens navn og tilknyttede kontrakter)

28p

Andre ordninger

Beskrivelse af eventuelle andre ordninger, som tredjelandsselskabet måtte anse for relevante for ydelsen af service og udøvelsen af filialens aktiviteter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), på en ærlig, redelig og professionel måde, der fremmer kundernes interesser

29a

Oplysninger om tredjelandsselskabets ordninger for outsourcing, der finder anvendelse på filialens aktiviteter

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Listen over og beskrivelsen af de outsourcede funktioner (eller funktioner, der påtænkes outsourcet) med henblik på levering af filialens investeringsservice og udøvelse af dens aktiviteter i Unionen (undtagen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

29b

Beskrivelse af de ressourcer (herunder især menneskelige og tekniske samt det interne kontrolsystem), der er allokeret til kontrol af de outsourcede funktioner, servicer eller aktiviteter, for så vidt som de vedrører filialens drift i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret)

30

Oplysninger om de ordninger (herunder IT-ordninger) etableret af tredjelandsselskabet, som finder anvendelse på filialens aktiviteter i forbindelse med algoritmisk handel, højfrekvenshandel og direkte elektronisk adgang

(skal oplyses for ændringer af oplysninger, der tidligere er indberettet til den kompetente myndighed)

Beskrivelse af eventuelle ordninger og ressourcer (navnlig menneskelige ressourcer og IT-ressourcer), som tredjelandsselskabet måtte have etableret og/eller allokeret til filialens aktiviteter i Unionen (undtagen den medlemsstat, hvor filialen er etableret), til algoritmisk handel, højfrekvenshandel og direkte elektronisk adgang og til kontrol med sådanne aktiviteter

31

Alle andre oplysninger, som den kompetente myndighed finder nødvendige med henblik på en omfattende overvågning af filialens aktiviteter i Unionen.